Vandaag in de Agneskerk

1 augustus: Sint Petrus' Banden -- Boete- en gebedsdag voor christenen in het Midden-Oosten

Wij bidden voor de vervolgde christenen uit het Midden-Oosten op vrijdag 1 augustus tussen 12.00 en 14.00 uur voor het uitgestelde Allerheiligste Sacrament.

25 augustus 2012

Adopteer - spiritueel - een ongeboren baby

Een foetus van 12 weken oud; het kindje is compleet en moet alleen nog maar groeien. Daarom heeft het
de bescherming nodig van de schoot van de moeder. In Nederland en in vele landen op de wereld
is het legaal om deze bescherming aan het kindje te ontnemen en het straffeloos te doden.

Jaarlijks worden wereldwijd 44 miljoen baby's gedood door abortus, dagelijks zijn dit 120.000 baby's! Deze baby's hebben zo weinig bescherming dat alleen de hand van God deze slachting kan beëindigen. Ons gebed is het beste wapen om hen te helpen - het meest effectief.

Bid dit gebed elke dag en gedurende negen maanden om het leven van een baby te redden!

Jezus, Maria en Jozef, ik houd heel veel van U.
Ik smeek U om het leven van het ongeboren kindje
dat ik spiritueel heb geadopteerd, te beschermen
en te sparen in de moederschoot,
omdat dit nieuwe leven het gevaar loopt
om te worden afgewezen en afgebroken (geaborteerd).
Amen.

Gebed van de eerbiedwaardige dienaar Gods
aartsbisschop Fulton J. Sheen

Zaterdags Rozenkransgebed eenmalig vervroegd

Op zaterdag 25 augustus zal het Rozenkransgebed eenmalig niet om 12.45 uur plaatsvinden maar om circa 12.00 uur, dus aansluitend op de heilige Mis.

18 augustus 2012

18 augustus: Heilige Agapitus, martelaar

In het jaar 275 was Agapitus slechts 15 jaar oud toen hij door keizer Aurelianus werd gearresteerd, omdat hij christen was. Zonder schroom getuigde hij van zijn geloof in Christus. Daarom werd hij gegeseld en in een kerker geworpen, zonder voedsel, in de verwachting dat hij zijn christelijk geloof wel zou loslaten. Toen de prefect Antiochus hem na vijf dagen bezocht, trof hij hem nog vastberader aan dan tevoren. Hij werd gefolterd met gloeiende kolen op zijn hoofd. De jonge Agapitus onderging zijn marteling uiterst moedig en prees God met de woorden: “Een hoofd dat voor eeuwig een kroon zal dragen in de hemel, mag niet aarzelen als het onder lijden en pijn gebukt gaat op aarde. Verbranding en verwondingen maken mijn hoofd waardiger om de kroon te dragen in eeuwige glorie.”

In woede ontstoken liet Antiochus Agapitus geselen totdat zijn lichaam tot een grote wond was verworden, daarna werd hij aan zijn voeten boven een vuur gehangen met de bedoeling dat hij zou stikken. Dat lukte echter niet. Na een lange stilte sprak Agapitus opnieuw tot Antiochus: “Antiochus, de mensen zullen zeggen dat uw vernuft, uw verstand, in rook opgaat.” Opnieuw werd hij gegeseld, waarna kokend water in zijn wonden werd gegoten. Vervolgens werden alle tanden uit zijn mond geslagen en zijn kaken gebroken.

God strafte de tiran vanwege zijn wreedheden; hij viel van zijn zetel en brak zijn nek. Toen keizer Aurelianus dit hoorde, liet hij Agapitus voor de wilde leeuwen werpen. Maar deze weigerden hem aan te raken. Daarop besloot de keizer hem te laten onthoofden.

Agapitus is patroon van de stad Palestrina. Hij is beschermheilige van zieke kinderen en zwangere vrouwen; zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen buikpijn en kolieken. Hij wordt afgebeeld opgehangen boven een brandstapel met het hoofd naar beneden, met een of meerdere leeuwen, met gloeiende kolen of met een kroon.

14 augustus 2012

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Op woensdag 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming als volgt:

11.00 uur: Gelezen H. Mis
18.15 uur: Rozenkransgebed met samenzang
19.00 uur: Plechtige gezongen Mis met assistentie van diaken en subdiaken

11 augustus 2012

Periodieke giften aan Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam

Indien u de Agneskerk meer structureel wilt steunen en meerdere jaren achtereen een schenking (gift) wilt doen aan de Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam, dan kan dat op een fiscaal aantrekkelijke wijze. Indien bij notariële akte minimaal vijf jaar achter elkaar (langer mag ook) eenzelfde bedrag wordt geschonken, dan zijn aan deze schenkingen vrijwel geen fiscale beperkingen verbonden. De ondergrens van 1% van het verzamelinkomen, die voor gewone giften geldt, komt te vervallen, evenals de bovengrens van 10%.
Het voordeel van een periodieke gift is een hogere belastingaftrek en dus een hogere belastingteruggave. Op die manier kunt u dus een hoger bedrag schenken aan de Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam zonder dat het u meer kost. Bij overlijden komt de verplichting tot schenking te vervallen.

De kosten van de notariële akte komen voor rekening van de stichting, mits het jaarlijks te schenken bedrag hoger is dan € 300 en u de akte laat opmaken door het notariskantoor waarmee de stichting afspraken heeft kunnen maken (Notariskantoor Bakker – Voorwinde – Mens).

Indien u interesse hebt in deze vorm van schenking, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting. Het contact met de notaris en het opstellen van de akte kunnen wij voor u verzorgen. U dient zelf alleen eenmalig langs te gaan bij het notariskantoor met een geldig legitimatiebewijs om te voldoen aan de wettelijke legitimatieplicht.

Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam is een door de belastingdienst erkende ANBI (algemeen nut beogende instelling). Bankrekening: 5440482; e-mail:
stichting@agneskerk.org
.

4 augustus 2012

4 augustus: Heilige Dominicus, belijder

Dominicus Guzman werd geboren in het jaar 1170 in Caleruega (Castilië, Spanje) als zoon van Felix de Guzman en de (zalige) Juana van Aza.

Hij studeerde in Palencia en werd rond 1195 kanunnik van de kathedraal van Osma (tegenwoordig Burgo de Osma). In 1203 en 1205 begeleidde hij als subprior van het kathedraalkapittel bisschop Diego van Osma op reizen naar Scandinavië in opdracht van de koning van Castilië. Dominicus vatte hierdoor het idee op om in Scandinavië te gaan missioneren.

In 1206 kreeg hij van de paus een missietaak in de Languedoc, waar hij samen met Cisterciënzers de Kathaarse ketters moest bestrijden. Deze monniken bereikten weinig door hun hooghartige optreden en luxueuze uitstraling. Dominicus begon in alle eenvoud te prediken. Zijn prediking had duidelijk succes. Eind 1206 stichtte hij te Prouille (hedendaags Fanjeaux) een vrouwenklooster, het eerste klooster van de latere dominicanessen.

In Toulouse begon hij met de oprichting van een orde voor de prediking. Van paus Honorius III verkreeg hij in 1216 goedkeuring voor zijn orde: de Dominicanen. In 1217 zond Dominicus zijn broeders uit naar Parijs, Spanje en Italië. De broeders moesten met name aan de universiteiten van Parijs en Bologna theologie gaan studeren. Er ontstond een internationale orde die in 1220 voor het eerst in Bologna een generaal-kapittel hield. De nadruk kwam sterk te liggen op studie en het in praktijk brengen van het Woord.

Dominicus predikte in die jaren vooral in Noord-Italië. Hij deed afstand van de leiding van zijn orde. Uitgeput door het vele reizen stierf hij op 6 augustus 1221 te Bologna. Hij werd begraven in de San Domenico te Bologna. In 1234 werd hij door Gregorius IX heiligverklaard. In 1268 werd het lichaam van Dominicus geplaatst in een door Nicola Pisano gebeeldhouwd grafmonument.

Dominicus inspireerde mensen door zijn opgewekte aard, praktische instelling en scherp oog voor de tekenen van de tijd. Hij richtte een dynamische orde op met als hoofdtaken prediking en zielzorg. Van Dominicus zijn behalve enkele brieven geen geschreven werken bewaard gebleven.

Dominicus wordt afgebeeld als dominicaan, met een boek en een lelie, een krans van haar om het kaalgeschoren hoofd, een ster voor de borst of boven het hoofd, een gevlekte hond met een fakkel in de bek waarmee hij de aardbol in brand steekt (Er is een legende die vertelt, dat Dominicus' moeder tijdens haar zwangerschap eens droomde, dat zij een hond ter wereld bracht met een brandende fakkel in zijn bek. De Latijnse naam voor zijn latere volgelingen 'Dominicanes' werd ook wel uitgelegd als 'Domini Canes' = 'Honden van de Heer'), toorts, met een monstrans, met zijn moeder Juana van Aza, of met Sint Franciscus. Bekend is ook de afbeelding dat hij - tezamen met de dominicanes Catharina van Siena uit handen van de Moeder Gods een rozenkrans ontvangt.

In 1946 schreef Gabriël Smit een rijmpje over Dominicus:

Opdat gij eens aan ons zoudt leren
Hoe met de rozenkrans wij allen
Maria ’t liefste konden eren,
Schonk zij eens u met welgevallen
Dit kralensnoer. Leer mij ook dit,
Dominicus, dat 'k beter bid.

1 augustus 2012

Van de parochie-administrator: Het generaal kapittel van de FSSP

Beminde gelovigen,

Zoals u misschien reeds hebt vernomen is tijdens het generaal kapittel van de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP), dat deze zomer in de Verenigde Staten plaatsvond, onze generaal-overste, pater John Berg, herkozen voor een termijn van zes jaar.

Geheel onverwachts is pater Andrzej Komorowski gekozen tot een van zijn assistenten, eveneens voor een termijn van zes jaar. Dat betekent helaas dat wij hem niet mogen verwelkomen terug in de Sint-Agneskerk, zoals vorig jaar bij zijn afscheid werd meegedeeld.

Dat is jammer voor ons, maar wij mogen verheugd zijn dat hij – met de hulp van de goddelijke genade – nu mag werken voor het goed van de gehele broederschap. Willen wij, die hem mochten leren kennen als een goed en toegewijd priester, hem in zijn nieuwe taak begeleiden met onze gebeden.

Op 15 augustus vieren wij het grote feest van Maria Tenhemelopneming. Ik hoop dat velen van u daarbij aanwezig zullen zijn.

Gods rijke zegen en een goede zomer toegewenst!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie