Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 maart 2017, onder voorbehoud van wijzigingen.

Doe mee aan actie Kerkbalans: stort uw bijdrage op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 t.n.v. R.-k. parochie H. Jozef

30 april 2015

Van de pastoor: Moederlijke bescherming

Beminde gelovigen,

De maand mei is op bijzondere wijze toegewijd aan de heilige maagd Maria. Dit jaar zullen wij als bijzondere intentie bij het Rozenkransgebed in de kerk bidden voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten. Wij roepen vol vertrouwen de moederlijke bescherming in voor hun redding en voor de bekering van hun onderdrukkers. Ook willen wij bidden voor een rechtvaardige bejegening van de Arabische staten door de Europese en Amerikaanse politiek.

Het martelaarschap van zovele christelijke broeders en zusters en hun voortbestaan in de eigen landen kan en mag ons niet koud laten. Het martelaarschap in liefde tot God herinnert ons aan het tragische verdwijnen van het geloof in ons eigen land en aan de on-verschilligheid van vele christenen in het Westen. Hun martelaarschap roept op tot ommekeer; hun martelaarschap schreeuwt om een verandering in de wijze waarop wij in het recente verleden met de Arabische staten zijn omgegaan, waardoor de destabilisatie mogelijk is gemaakt die aan extreme islamieten volop ruimte gaf. Door het gebed voor hen die nu vervolgd worden, wordt ons de mogelijkheid geschonken om onze eigen oppervlakkige kijk op God en de wereld te corrigeren.

We bidden de Rozenkrans op zaterdag en zondag voorafgaand aan de heilige Mis, en tijdens het Marialof dat van dinsdag tot en met vrijdag om 11.45 uur wordt gehouden.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

28 april 2015

Informatiebulletin voor de maand mei is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand mei is verschenen. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan de meimaand-Mariamaand, het Marialof, de lezing van de Sint-Nicolaasacademie en de opbrengst van de Vastenactie.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin mei' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Informatiebulletin mei 2015

26 april 2015

Jarige pastoor onderscheiden (fotoverslag)

Na de eerste verjaardagstraktatie...

... kreeg de jarige pater - één dag voor Koningsdag - iets op de mouw gespeld. 
Had het Zijne Majesteit werkelijk behaagd u te benoemen tot....?

Er werd gezongen...

en broodjes gesmeerd...

gezond gesnackt...

en iets minder gezond...


Jong en oud kwam de pater feliciteren.





25 april 2015

Uitnodiging 40-ste verjaardag pastoor

Op zaterdag 25 april viert onze pastoor, de zeereerwaarde pater M. Kromann Knudsen FSSP, zijn veertigste verjaardag. Een dag later, na de Hoogmis op zondag 26 april, bent u van harte welkom om hem te komen feliciteren in de grote zaal van de pastorie.

De jarige trakteert op een hapje en een drankje.

Op die dag is de keuken van de pastorie niet toegankelijk.

(Tip: pastoor spaart voor een nieuw kazuifel.)

24 april 2015

24 april: Heilige Fidelis van Sigmaringen, martelaar

De heilige Fidelis van Sigmaringen werd op 1 oktober 1577 geboren als Marc Roy. Zijn medestudenten noemden hem de christelijke filosoof. Hij was vroom, bekommerde zich om de armen en de zieken en bad en mediteerde veel. Hij studeerde recht in Freiburg im Breisgau, werd advocaat in Colmar en kreeg er de bijnaam advocaat van de armen. Hij wilde echter zijn leven aan God wijden en aan de verkondiging van het Evangelie. Hij trad in 1612 in bij de Capucijnen in Freiburg im Breisgau en nam de naam Fidelis aan.

De eerste jaren van zijn kloosterleven waren moeilijk en hij viel ten prooi aan diepe twijfel en zware verleidingen. Hij verkocht zijn bezittingen en vond opnieuw rust. Hij leefde in een zeer bescheiden inboedel, droeg versleten kleding en deed veel boete en verstervingen.

Fidelis was geliefd om zijn naastenliefde, zijn geleerdheid en zijn geloof. Hij werd door de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren naar Graubünden gezonden om er het protestantisme te bestrijden. Hij vervulde zijn taak met volle ijver en leidde een streng en heilig leven, waardoor hij vele bekeerlingen maakte. Hij werd echter verraden en doodgeslagen door een groep mannen die zijn activiteiten bestreden. Zo stierf hij op 24 april 1622 in Seewis im Prättigau (Zwitserland) als martelaar.

Fidelis werd in 1729 door paus Benedictus XIII zalig verklaard en in 1746 heilig verklaard door paus Benedictus XIV.

17 april 2015

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 18 april 2015

Op zaterdag 18 april om 11.00 uur gaat schrijver, religiejournalist en columnist van Katholiek Nieuwsblad Anton de Wit met de aanwezigen in debat over de Kerk en paus Franciscus: Quo vadis? Voorafgaand aan de discussie is er om 10.00 uur een gelezen H. Mis in de kerk.

Zie: De website van de academie.

11 april 2015

Barmhartigheidszondag

Op zondag 12 april vieren we het feest van de goddelijke Barmhartigheid met een uur van aanbidding, waarbij de Rozenkrans van Barmhartigheid zal worden gebeden. Tijdens de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament is er ook biechtgelegenheid.

Jezus heeft aan de H. Maria Faustina Kowalska gezegd dat Hij wil dat op de zondag na Pasen het feest van de goddelijke Barmhartigheid wordt gevierd: “Op die dag staan de diepste diepten van Mijn tedere barmhartigheid open. Ik stort een hele oceaan van genaden uit over die zielen die tot de fontein van Mijn barmhartigheid naderen. De ziel die te biechten zal gaan en de heilige communie zal ontvangen, zal volledige vergeving van zonden en straf ontvangen. Op die dag staan alle sluizen van de hemel, waardoor de genade vloeit, open.”

5 april 2015

Hoogfeest van Pasen - Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus

Christus is waarlijk verrezen, alleluia!

Epistel
1 Kor. 5, 7-8
Broeders, doet het oude zuurdeeg weg, om aldus een nieuw deeg te zijn. Gij zijt toch immers ongedesemd. Want ook ons Paaslam is geslacht, dat is Christus. Laten wij daarom ons feestmaal vieren, niet met oude zuurdesem, dat wil zeggen: niet met zuurdesem van slechtheid en boosheid; maar met ongedesemd brood van zuiverheid en waarheid.

Evangelie
Mc. 16, 1-7
In die tijd kochten Maria Magdalena en Maria van Jacobus en Salóme reukwerken, om Jezus te gaan balsemen. En zeer vroeg in de morgen, op de eerste dag der week, kwamen zij bij het graf, toen de zon reeds was opgegaan. En zij zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen zij gingen zien, bemerkten zij, dat de steen reeds weggerold was. Deze nu was buitengewoon groot. Zij gingen dan het graf binnen, en zagen aan de rechterkant een jongeling zitten, gekleed in een wit gewaad; en zij ontstelden hevig. Maar deze sprak tot haar: Weest niet ontsteld. Gij zoekt Jezus van Nazareth, Die gekruisigd is. Hij is verrezen; Hij is hier niet meer; ziet hier de plaats, waar men Hem had neergelegd. Maar gaat heen, en zegt aan Zijn leerlingen, met name aan Petrus, dat Hij weer voor u uitgaat naar Galilea; daar zult gij Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.

Overweging
Vandaag viert de Kerk haar gloriedag, het ‘feest der feesten’, omdat zij de overwinning van Jezus Christus, haar Stichter, viert. Het Paasfeest is het jubelfeest om de verlossing. De redding is een feit geworden. Gods belofte, lang geleden gegeven, werd op Paasdag vervuld. Jezus, voor ons gestorven, vernietigde de schuld en de angst en Hij gaf ons de hemel terug. Na Zijn verschrikkelijk lijden, dat Hij uit liefde op Zich had genomen, is Hij nu doorstraald van licht en heerlijkheid.

“Vreest niet! Gij zoekt Jezus van Nazareth Die gekruisigd is. Hij is verrezen. Hij is niet hier. Ziet de plaats waar men Hem had neergelegd.” Deze woorden van een engel hoorden de heilige vrouwen die naar het graf van Jezus gingen om Zijn lichaam te balsemen. Hij is verrezen – met deze woorden nodigt de Kerk ook ons in de gehele Paasliturgie uit tot een innige blijdschap. “Hij is waarlijk verrezen.” Zijn lijden en dood waren voor Hem geen ondergang: zij waren de hoge losprijs voor de zielen, voor onze zielen. Dit was het herstel uit de zonde, de prijs van de nieuwe vriendschap tussen God en de mensen.

Geheel de Kerk is vol van blijdschap en dankt God. Wat kunnen wij anders doen dan blij zijn zowel inwendig als naar buiten om dit grote geluk, deze vernieuwing van het leven, om deze glorie vooral van onze Heer en Redder, Jezus Christus? Maar niet alleen blijdschap regeert in deze tijd in de Kerk. Zij is ook enorm dankbaar voor alles wat Christus voor ons heeft gedaan. En dit is: ons de hemel teruggegeven en Gods liefde.

Met dankbaarheid en vreugde moeten ook onze harten vervuld worden. “Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft; laat ons heden juichen en blij zijn” – zingen wij in het graduale. Naast de blijdschap brengt het feest van Pasen ons de hoop, de hoop dat wij op een dag ook zullen verrijzen om met God eeuwig te leven. En dit leven zal een heel ander leven zijn, een nieuw leven.

Het ontsteken van de Paaskaars


Aan het begin van de plechtigheden van de heilige Paasnacht wordt in de Paaskaars wierook aangebracht en wordt deze daarna ontstoken. Met een stift tekent de priester in de Paaskaars een kruis, boven het kruis de Griekse letter alpha, onder het kruis de Griekse letter omega, en aan de einden van de dwarsbalk het jaartal, terwijl hij bidt: Christus is gisteren en heden; het begin en het einde, de alpha en omega. Van Hem zijn de tijden en eeuwen; Hem behoort de heerlijkheid en de heerschappij, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Dan besprenkelt de priester vijf wierookkorrels met wijwater, bewierookt ze en bevestigt ze in de Paaskaars met de woorden: Door Zijn heilige en heerlijke Wonden behoede en beware ons Christus, de Heer. Amen.

De priester steekt de Paaskaars aan met het nieuwe vuur. Het licht van Christus, Die vol glorie verrijst, moge de duisternis van ons hart en van onze geest verdrijven.

1 april 2015

Van de pastoor: Verlossing uit de slavernij van de zonde

Beminde gelovigen,

Binnen enkele dagen gaan wij het hoogfeest vieren van de verlossing van het menselijk geslacht uit de slavernij van de zonde. Voor de gedoopten die het heilsaanbod van God met liefde hebben aangenomen is dit het daadwerkelijke middelpunt van al hun streven en verlangens. Zij beantwoorden die liefde van God door hun leven te schenken aan Hem, Die ons alles gegeven heeft.

Voor veel van onze medechristenen elders in de wereld betekent deze levenshouding dat zij het leven moeten laten door vervolging. Momenteel verkeren honderdduizenden christenen in het Midden-Oosten in levensgevaar. Voor onze Westerse samenleving is dat vooral een politiek probleem en een ongeoorloofde omgang met een minderheid. Wij, als kinderen van de Kerk, delen deze visie, maar in het lijden van deze onschuldige christenen zien wij tegelijkertijd een getuigenis van de oneindige waarde van de verlossing door Jezus Christus.

Als wij lui geworden zijn, dan kunnen wij naar hen kijken om te ontdekken wat Christus werkelijk voor ons zou kunnen betekenen, en hoe wij alles aan Hem kunnen geven in alle omstandigheden van het leven.

Ik wens u een Zalig Pasen!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor