Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam

Giften
Wilt u helpen bij het onderhouden van onze monumentale kerk? Dan kunt u een bijdrage storten op bankrekening NL58INGB0005440482 ten name van Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam onder vermelding van ‘bijdrage onderhoud’.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw vrijgevigheid!

Adresgegevens
Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam
Amstelveenseweg 161
1075 XA Amsterdam
Telefoon: 020-6629470
E-mail: stichting@agneskerk.org
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53892534.
De stichting is een door de belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het RSIN-nummer is: 851061692.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, voorzitter
Pater H.A. Hygonnet FSSP, vicevoorzitter
De heer A.F.M. de la Porte, secretaris
De heer H.A.M. de Rijk, penningmeester
Pater A. Komorowski FSSP, lid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Volgens de statuten van de stichting hebben zij wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. In de praktijk wordt geen enkele vergoeding verstrekt.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. Het beheren en onderhouden van de Rooms-katholieke Sint-Agneskerk, gelegen aan de Amstelveenseweg 163, 1075 XA Amsterdam, en bijbehorende gebouwen en gronden;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan
Het beleid van de stichting is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. Dit doet de stichting door het inzamelen van gelden onder Rooms-katholieke gelovigen en het verstrekken van financiële middelen voor beheer en onderhoud van de Sint-Agneskerk. De stichting is opgericht door de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP). Het is voor de stichting dan ook van belang om dienstbaar te zijn aan de katholieken die een bijzondere voorkeur hebben voor de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Voor deze groep van gelovigen heeft de Bisschop van Haarlem-Amsterdam per decreet van 20 januari 2013 een personele parochie opgericht, namelijk de parochie van de heilige Jozef, patroon van de Kerk, die exclusief gebruik maakt van deze kerk.
Het beleid is gericht op continuering van deze situatie, in overeenstemming met de Bisschop van Haarlem-Amsterdam en de generaal-overste van de priesterbroederschap Sint Petrus.

Activiteitenverslag
De stichting is opgericht aan het einde van het jaar 2011. In 2012 is - parallel aan de landelijke actie Kerkbalans - een inzameling onder de gelovigen gehouden. In dit oprichtingsjaar zijn nog geen uitgaven gedaan ter ondersteuning van de doelstelling.

Staat van baten en lasten over 2012

Baten
Giften, donaties en nalatenschappen: € 165.234,00
Rente: € 3.088,84

Lasten
Kosten mailing (drukwerk, porti): € 1.728,50
Notariskosten: € 1.930,00
Belastingen: € 655,00
Bankkosten: € 128,63
Diverse kosten: € 954,60

Resultaat
Voordelig saldo: € 162.926,11