16 november 2012

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 17 november 2012

Ds Marten de Vries is co-auteur van het boek met de titel 'Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen'. Hij is predikant in Rotterdam met de opdracht de uitleg van het christelijk geloof aan moslims. Ook is hij directeur van Het Kruispunt (Christenen in gesprek met moslims) en medewerker van de stichting Evangelie en Moslims. In de jaren 90 deed hij evangelisatiewerk in een township bij Pretoria. Deze zaterdag verzorgt hij een lezing over dit onderwerp.

Programma
10.00 uur: Heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Om 12.45 uur wordt in de kerk de Rozenkrans gebeden.

Zie: De website van de academie.

Vandaag tussen 12 en 17 uur: Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament des Altaars

Jezus is werkelijk aanwezig in het Allerheiligste Sacrament:
Ik ben het Levende Brood dat uit de hemel is neergedaald.
(Joh. 6, 35)

Jezus verblijft dag en nacht in het Allerheiligste Sacrament, omdat Hij oneindig veel van ons houdt:
Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.
(Mt. 28, 20)
Mijn liefde voor u duurt eeuwig, Ik blijf u altijd trouw.
(Jer. 31, 3)

14 november 2012

Pontificale Hoogmis op zondag 20 januari 2013

Op zondag 20 januari 2013 vieren we het feest van de patrones van onze kerk, de heilige Agnes. De feestelijke Hoogmis zal die dag gecelebreerd worden door Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr J.G.M. van Burgsteden SSS (foto), hulpbisschop-emeritus van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

De bisschop zal vóór de viering van de heilige Mis aan een aantal gelovigen het H. Vormsel toedienen.

Mgr Van Burgsteden is verheugd dat hij na vele jaren weer het Misoffer zal opdragen in de vorm die bij zijn priesterwijding nog algemeen gebruikelijk was in de Rooms-katholieke Kerk.

5 november 2012

Van de parochie-administrator: De heiliging van ons allen

Beminde gelovigen,

Het Informatiebulletin van deze maand wil ik graag gebruiken om enkele zaken aan u te laten weten. Allereerst ziet het ernaar uit dat wij met het bisdom een goede regeling voor de toekomst hebben getroffen. Dat betekent nog niet dat alles meteen zal worden zoals wij het graag zouden zien, maar wij zijn wel op de goede weg. Aan de Tridentijnse Mis in het bisdom Haarlem-Amsterdam en aan het apostolaat van de priesterbroederschap Sint Petrus wordt een kerkrechtelijke status verleend, die onze aanwezigheid voor de toekomst zal garanderen. Voor wat betreft de gebouwen (kerk en pastorie) zijn er meerdere opties; de toekomst zal moeten uitwijzen wat uiteindelijk haalbaar is. Uw verdere steun, door gebed en schenkingen, blijft ook in de toekomst noodzakelijk om alles goed te kunnen laten verlopen.

Er zijn meerdere oudere mensen die in het verleden dagelijks naar de Mis kwamen, en die in het begin van ons apostolaat veel voor de priesters en de kerk hebben gedaan, die nu vanwege hun afnemende gezondheid niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen. De priesters brengen aan hen – en aan andere zieken – regelmatig een bezoek. Deze bezoeken nemen (inclusief reistijd) een groot deel van de dag in beslag, waardoor het onmogelijk is op die dagen nog afspraken te maken op de pastorie. Binnenkort zal er daarom een dienstregeling gepubliceerd worden. Deze is noodzakelijk om een goede pastorale zorg te kunnen verlenen en om de priesters gelegenheid te geven hun geestelijk leven te onderhouden in de vorm van het brevier, de rozenkrans, meditatie en geestelijke lectuur. Dit is essentieel voor het priesterlijk bestaan. Zonder geestelijk leven is de priester al snel niet meer priesterlijk. Ik hoop dat wij op uw medewerking mogen rekenen, opdat het mag bijdragen aan de heiliging van ons allen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie