21 augustus 2019

100 jaar Agnesparochie: De bouwjaren

In januari 1920 heeft bouwpastoor Snelders een stuk grond gekocht en architect Jan Stuyt met bestek en een bouwvergunning van de gemeente georganiseerd. Op 30 januari 1920 wordt een contract ondertekend om de kerk met bijgebouwen te bouwen voor 140.570 gulden. De bouwpastoor krijgt eind 1920 eindelijk de eerste paal in de grond. Daarna vlot het werk best. De bouw van de kerk beperkt zich tussen januari en oktober 1921 alleen tot het schip.

In 1930 maant het stadsbestuur te zorgen voor voltooiing van het gehele bouwplan. Alles is dan goedkoper geworden en zo kost de bouw van het tweede gedeelte van de kerk, het transept, het koor met de apsis en de klokkentoren precies de helft van wat het eerste gedeelte in 1921 heeft gekost.

15 augustus 2019

Uw lichaam is heilig en straalt van glorie

Aan het slot van het Marialof werd vandaag het Salve Regina gezongen bij het beeld van de Moeder Gods.

In hun homilieën die de heilige Vaders en de grote leraars op het feest van de tenhemelopneming van de Moeder Gods voor het volk hebben gehouden, hebben zij hierover gesproken als over een gegeven dat onder de gelovigen bekend en aanvaard is. Zij hebben deze waarheid verduidelijkt en verklaard. Zij zijn hierbij dieper ingegaan op de betekenis en op het wezenlijke. Daarbij hebben zij vooral het volgende meer in het licht gesteld: op dit feest wordt niet alleen herdacht dat het ontzielde lichaam van de heilige maagd Maria het bederf niet heeft gekend, maar ook dat zij de overwinning op de dood heeft behaald en in de hemel verheerlijkt is naar het voorbeeld van haar eniggeboren Zoon, Jezus Christus.

Zo vergelijkt de heilige Johannes van Damascus - de verkondiger bij uitstek van deze overgeleverde waarheid - de lichamelijke tenhemelopneming van de verheven Moeder Gods met haar andere gaven en voorrechten, en hij verklaart met grote welsprekendheid: "Het kon niet anders of zij die bij het baren haar maagdelijkheid ongeschonden had behouden, zou ook na de dood haar lichaam behouden zonder aantasting door het bederf. Zij die haar Schepper als kind in haar schoot had gedragen, moest wel in Gods woontent verblijven. Het kon niet anders of de bruid die door de Vader ten huwelijk was gegeven, zou in het hemelse bruidsvertrek wonen. Zij die haar Zoon aan het kruis had aanschouwd en die in haar hart het zwaard had gevoeld van de pijn waarvoor zij bij het baren gevrijwaard was gebleven, moest wel haar Zoon aanschouwen, Jezus, zittend aan de rechterhand van de Vader. Het kon niet anders of de Moeder van God zou bezitten wat haar Zoon bezat en zou door ieder schepsel vereerd worden als moeder en dienstmaagd van God."

Volgens de heilige Germanus van Constantinopel is het feit dat het lichaam van de Moeder Gods en maagd Maria het bederf niet heeft gekend en naar de hemel is overgebracht, niet alleen in overeenstemming met haar goddelijk moederschap, maar ook met de bijzondere heiligheid van dit maagdelijk lichaam: "Gij verschijnt in schoonheid, zoals er geschreven staat. Uw maagdelijk lichaam is in zijn geheel heilig en zuiver en de woonstede van God, met als gevolg dat het niet meer tot ontbinding en stof kan overgaan. Het is veranderd en als menselijk lichaam overgegaan tot een hoger leven waarin geen bederf heerst. Het is levend en straalt van glorie, het is gaaf, behouden en deelt in het volmaakte leven."

Een andere schrijver uit oude tijden getuigt: "Als glorievolle moeder van Christus, onze God en Verlosser, de schenker van leven en onsterfelijkheid, wordt zij door Hem ten leven gewekt om voor eeuwig onbederfelijk van lichaam te zijn, zoals Hij haar ook uit het graf heeft doen opstaan en bij Zich heeft opgenomen op een wijze die Hij alleen kent."

Al deze argumenten en overwegingen van de heilige Vaders steunen op de heilige Schrift als hun uiteindelijk fundament. Want de heilige Schrift stelt ons de verheven Moeder Gods voor ogen als ten nauwste verbonden met haar goddelijke Zoon Wiens lot zij altijd deelt. Bovenal moet het volgende vermeld worden: reeds vanaf de tweede eeuw wordt de maagd Maria door de heilige Vaders voorgesteld als de nieuwe Eva, die, hoewel aan de nieuwe Adam onderworpen, toch ten nauwste met Hem verbonden is in de strijd tegen de helse vijand. En deze strijd zou, overeenkomstig de voorspelling in het proto-evangelie (vgl. Gen. 3, 15), uitlopen op de volledige overwinning op zonde en dood, die in de geschriften van de Apostel der heidenen altijd samengaan. Daarom geldt: zoals de glorievolle opstanding van Christus een wezenlijk deel en de laatste trofee van deze overwinning was, zo moest de strijd van de heilige Maagd samen met haar Zoon besloten worden met de verheerlijking van haar maagdelijk lichaam. Zo zegt immers dezelfde apostel: "Wanneer dit sterfelijke met onsterfelijkheid is bekleed, zal het woord in vervulling gaan: de dood is verslonden, de zege is behaald" (1 Kor. 15, 54).

Daarom kunnen wij zeggen: de gezegende Moeder van God, op grond van een en hetzelfde voorbeschikkingsplan van alle eeuwigheid op geheimvolle wijze met Jezus Christus verbonden, onbevlekt in haar ontvangenis, volkomen maagd in haar goddelijk moederschap en edelmoedige gezellin van de goddelijke Verlosser Die de volledige overwinning heeft behaald op de zonde en haar gevolgen, de heilige maagd Maria, heeft uiteindelijk, als hoogste bekroning van haar voorrechten, verkregen dat zij gevrijwaard bleef voor het bederf van het graf. Naar het voorbeeld van haar Zoon mocht zij, na de overwinning op de dood, met lichaam en ziel tot de hoogste glorie van de hemel opvaren, om daar als koningin te schitteren aan de rechterhand van haar Zoon, de onsterfelijke Koning der eeuwen.

Uit: de apostolische constitutie Munificentissimus Deus (1950) van paus Pius XII over de tenhemelopneming van Maria.

Hebt u ook foto's of video's gemaakt
van plechtigheden in onze kerk?
Mogen die eventueel gepubliceerd worden?
Mail uw bestanden dan naar:
foto@agneskerk.org.

13 augustus 2019

Belangrijke Mariafeesten in augustus en september

Op 15 augustus viert de Kerk het grootste Mariafeest, namelijk dat van haar tenhemelopneming. We geloven dat de Moeder Gods met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen en daardoor Koningin van engelen en heiligen is geworden. 15 augustus is een verplichte kerkelijke feestdag.

Met het feest van Maria Tenhemelopneming begint een periode van dertig dagen waarin tal van belangrijke Mariafeesten gevierd worden: het Onbevlekt Hart van Maria (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en de Heilige Naam van Maria (12 september).

Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons.

7 augustus 2019

Van de pastoor: Eeuwfeest Sint-Agnesparochie

Beminde gelovigen,

Volgende maand – op zondag 15 september – zullen wij het honderdjarig bestaan van de Sint-Agnesparochie vieren. De dag begint met een feestelijke Hoogmis met drie heren in onze kerk.

Na afloop van de plechtige liturgie worden de feestelijkheden voortgezet aan de overkant van de kerk in het Haarlemmermeerstation met een receptie met hapjes en drankjes. Tijdens deze receptie zal ook het jubileumboek gepresenteerd worden. Dit boek neemt ons op een prettig leesbare wijze mee door de interessante geschiedenis van de honderdjarige parochie.

Ik zie er naar uit om u te ontmoeten op 15 september, u bent allen van harte welkom!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

3 augustus 2019

Mother Angelica over de noodzaak tot persoonlijke bekering

Moeder Maria Angelica (1923-2016) was een zuster van de Clarissen van de Eeuwige Aanbidding. In de vorige eeuw richtte zij het katholieke televisienetwerk 'Eternal Word Television Network (EWTN)' op, waar ze ook zelf een televisieshow had. In een van de uitzendingen spreekt ze over de noodzaak van persoonlijke bekering voor ieder van ons.

1 augustus 2019

Informatiebulletin voor de maand augustus is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand augustus is verschenen. Deze maand staat het blad vol van informatie over de 100-jarige Sint-Agnesparochie en de viering van dit jubileum op zondag 15 september a.s. Daarnaast treft u informatie over een grote feestdag in augustus: Maria Tenhemelopneming, en over een bedevaart naar Tancrémont en Banneux.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin augustus' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.