30 september 2022

Informatiebulletin voor de maand oktober is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. Deze week verscheen de editie voor de maand oktober, de maand die van oudsher ook Rozenkransmaand wordt genoemd vanwege het Rozenkransfeest dat op 7 oktober gevierd wordt. In dit nummer aandacht voor Missiezondag, het overlijden van koningin Elizabeth II en de toediening van het heilig Vormsel door onze Bisschop op zondag 23 oktober, waarna de Hoogmis gevierd wordt door de generaal-overste van de priesterbroederschap Sint Petrus, met pontificale assistentie door de Bisschop vanaf de troon.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin oktober' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.

25 september 2022

Najaarslaan

Ik keek in de gouden heerlijkheid
van een najaarslaan,
het was of ik de goudene deuren wijd
zag openstaan.
Het werd mij, toen ik binnenging,
of ik door gouden gewelven liep:
Ik aarzelde even, ik ademde diep,
diep van verwondering.
Ik voelde mij eerst als een kindje, dat stout
doet wat verboden is;
ik sprak: "Zijn voor mij die gewelven gebouwd?
Ben ik zo rijk, dat van louter goud
de gang mijner woning is?"
Toen sprak ik: "Deze gouden grot
is immers geen mensenpaleis."
Ik sprak: "Het is een betoverd slot,
dat lang op sprookjeswijs
geslapen heeft en stil gewacht,
op één, die de poorten ontdekken zou,
de dode gewelven wekken zou
van 't huis, dat ieder mensenhuis
te boven gaat in pracht."
Ik sprak: "Hoe ben ik zo rijk, zo rijk!
Hoe ben ik zo rijk, mijn God!
Welke aardse woning is gelijk
aan dit, mijn sprookjesslot?"
Trotse, of ik een prinsesje waar,
ging ik door 't goud;
aan beide zijden stond daar,
schragend de gangen, hoog en zwaar,
de zuilen opgebouwd.
Waar gouden de portalen zijn,
hoe zullen daar de zalen zijn!
Ik zag aan 't einde van mijn pad
een kleine ronde poort,
als blauw saffier in goud gevat,
en haastig, vol verlangen, trad
ik door de gangen voort.
Ik sprak: "Als bij mijn aankomst wijd
die poorten openstaan,
in welk een grote heerlijkheid
zal ik dán binnengaan,
indien van goud de gangen zijn,
hoe groot moet mijn verlangen zijn,
de zalen in te gaan!"

Jacqueline E. van der Waals († 1922)

24 september 2022

24 september: Onze Lieve Vrouw van Vrijkoop der Slaven (gedachtenis)

Een van de Spaanse eretitels die Maria draagt luidt Nuestra Señora de la Merced (Onze Lieve Vrouw tot Vrijkoop van Slaven), in het Latijn 'Maria de Mercede redemptionis captivorum'. Deze benaming gaat terug op de gelijknamige religieuze orde: de Mercedariërs.

Van de achtste tot de vijftiende eeuw gingen grote delen van Spanje gebukt onder het juk van de islam. In sommige perioden werden alle bewoners gedwongen zich tot Allah te bekeren. Wie zich weigerde te onderwerpen, werd als slaaf verkocht in dienst van een moslim, tenzij er voldoende geld was om een losprijs te betalen.

Om deze toestand het hoofd te bieden richtte Petrus Nolascus († 1256) in 1222 de Orde van de Mercedariërs op, officieel geheten Orde van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid tot Vrijkoop van Slaven. De mannen en vrouwen die zich hierbij aansloten stelden zich ten doel om christenen die als slaaf in bezit van een moslim geraakt waren vrij te kopen. Soms betaalden zij de losprijs door zichzelf in hun plaats als slaaf aan te bieden!

De orde plaatste zichzelf onder bescherming van Maria. Daardoor kreeg zij bovengenoemde eretitel erbij. Het bijbehorende feest van vandaag werd enerzijds ingesteld om Maria's hulp in te roepen bij deze riskante onderneming, anderzijds om haar te bedanken voor alle keren dat de orde erin geslaagd was iemand vrij te krijgen.

Maria’s eretitel 'De la Merced' werd ook een voornaam die katholieke Spaanse ouders aan hun dochter gaven, en die verbasterd werd tot Mercedes. De Duitse autobouwer Benz noemde zijn mooiste auto naar zijn Spaanse vrouw Mercedes.

In de traditionele Latijnse liturgie (Missaal 1962) wordt vandaag de Quatertemperzaterdag in september gevierd met als gedachtenis Onze Lieve Vrouw tot Vrijkoop der Slaven. De quatertemperzaterdag is een dag van gebed, boete, inkeer, vasten en (gedeeltelijke) onthouding.

23 september 2022

Padre Pio: "Laat u niet ontmoedigen of tot wanhoop drijven door de duivel..."


"Laat u niet ontmoedigen of tot wanhoop drijven door de duivel.
Eeuwenlang hebben mensen geleefd onder corrupte regimes,
of in middelmatige tijden en onrust. En toch kwamen daar heiligen uit voort.

Bidt, hebt vertrouwen en maakt u geen zorgen."


H. Pio van Pietrelcina (Padre Pio)

19 september 2022

Traditionele Latijnse Requiemmis met absoute voor de zielenrust van koningin Elizabeth II

Opgedragen op maandag 19 september in Corpus Christi Shrine, Maiden Lane, Covent Garden, Londen, Verenigd Koninkrijk.

14 september 2022

Vexilla regis


Almachtige, eeuwige God,
Gij hebt het heil van het menselijk geslacht
in het kruishout gevestigd,
opdat dááruit het leven zou voortspruiten,
waaruit de dood was voortgekomen,
en opdat hij, die door het hout zegevierde,
ook door het hout zou overwonnen worden:
door Christus, onze Heer. Amen.

13 september 2022

Bijeenkomst Legioen Kleine Zielen op woensdag 14 september

De gebedsgroep Amsterdam van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart komt elke tweede woensdag van de oneven maanden (januari, maart, mei, juli, september en november) bijeen in onze kerk en pastorie; op woensdag 14 september gaat er een nieuwe conferentie van start over het thema 'liefde'.

Het programma is als volgt:
11.00 uur: Gelezen H. Mis
11.45 uur: Lof
12.30 uur: Conferentie van eerwaarde heer Luc Vanstraelen (†) met de titel 'De Kleine Zielen hebben geen wonderteken nodig' in de pastorie met koffie en thee (tot circa 14.00 uur).

Een ieder is van harte uitgenodigd om kennis te komen maken en te komen meebidden met de gebedsgroep. Niemand is te groot of te klein, wij zijn allemaal aan het oefenen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het legioen.

8 september 2022

Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei

"It is Jesus Christ's generous love and example
which has inspired me through good times and bad."

Elizabeth II (1926 - 2022)

6 september 2022

Vandaag vanaf 11.45 uur: Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament

"De tijd die je met Jezus in het Allerheiligste Sacrament doorbrengt
is de beste tijd die je op aarde zult doorbrengen.
Elk moment dat je met Jezus doorbrengt, zal je eenheid met Hem verdiepen
en je ziel voor eeuwig glorieuzer en mooier maken in de hemel,
en zal helpen om eeuwige vrede op aarde te bewerkstelligen."


H. Moeder Teresa

3 september 2022

3 september: Heilige Pius X, paus en belijder

Pius X is geboren op 2 juni 1835 in de buurt van Venetië als Giuseppe Sarto. Zijn ouders waren straatarm. Zijn studie aan het seminarie werd gefinancierd door rijke weldoeners. In 1858 werd hij priester gewijd. Hij was achtereenvolgens kapelaan, pastoor, bisschop, en kardinaal-patriarch van Venetië. Daar besteedde hij veel geld en aandacht aan de armenzorg, opende hij een faculteit voor canoniek recht en bevorderde hij de kerkmuziek. In 1903 werd hij tot paus gekozen en koos de naam Pius X.

Pius X bleef altijd een grote sympathie houden voor de armen. Hij zei zelf: "Ik ben arm geboren, heb arm geleefd en wil vooral arm sterven", zinspelende op de vrijwillige armoede zoals aangenomen door kloosterlingen. Hij zette zich reeds als patriarch van Venetië in voor liefdadigheid, scholing van de arme jeugd, en verbetering van de gezondheidszorg en haar toegankelijkheid. Tegenover de katholieke vakverenigingen was kardinaal Sarto kritisch, omdat hij vreesde voor marxistische beïnvloeding en overname van de katholieke arbeidersinitiatieven. Sarto gebruikte zijn autoriteit meermaals om de situatie van de arbeiders te verbeteren (met name tegen kinderarbeid). Hij deed dit door zijn autoriteit te gebruiken als patriarch en kardinaal, niet door tot staking aan te zetten.

Als wapenspreuk koos hij: "Alles hernieuwen in Christus".
Zijn belangrijkste beslissingen waren: de afschaffing van het veto-recht van wereldlijke machten bij de keuze van een paus, de invoering van de kindercommunie, het opstellen van een lijst met dwalingen, de instelling van de antimodernisteneed, de oprichting van het Pauselijk Bijbelinstituut en de hervorming van het canoniek recht. Paus Pius X stond bekend als een man met een enorme geestkracht. Hij leed zwaar onder de dreiging van de Eerste Wereldoorlog. Hij overleed op 20 augustus 1914.

Paus Pius XII sprak hem in 1951 zalig. In 1954 verklaarde dezelfde paus hem heilig.

2 september 2022

Van de pastoor: De derde orde van de priesterbroederschap Sint Petrus

Beminde gelovigen,

Voor ons allen is het een drukke zomer geweest. In de parochie hebben, ondanks de zomervakantie, veel activiteiten plaatsgevonden en zijn er veel gasten langsgekomen.

De maand september begint met een bezoek van de kapelaan van de confraterniteit/derde orde van de priesterbroederschap Sint Petrus. Op zondag 4 september zal pater Gerald Gesch FSSP (foto) de Hoogmis opdragen en tijdens de familiemiddag in de parochiezaal een inleiding houden over de derde orde. De derde orde ondersteunt de priesters van de priesterbroederschap door gebed. Wie zich wil aansluiten is die zondag van 14.00 tot 15.00 uur welkom in de grote zaal van de pastorie.

In de zomermaanden heeft het kerkbestuur hard gewerkt aan twee grote projecten, die nu in de eindfase zijn gekomen, namelijk de volledige restauratie van het kerkorgel en het vernieuwen van het in uiterst slechte staat verkerende pastoriedak. Beide projecten kunnen – na enkele jaren van voorbereiding – eindelijk in de loop van het eerste halfjaar van 2023 van start gaan.

Wat de komende herfst en winter ook voor problemen zullen brengen – er wordt gesproken over extreem hoge energiekosten – laten wij niet vergeten dat ons leven toebehoort aan God en Zijn heilige Kerk. Onze vreugde en onze hoop zijn op Hem gericht. Blijven wij in genade verenigd in gebed, dan zal Hij ons in de komende tijd niet zonder hulp achterlaten, maar ons bekrachtigen om, door de problemen heen, sterker te worden.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

1 september 2022

Informatiebulletin voor de maand september is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. Deze week verscheen de editie voor de maand september. Daarin aandacht voor de derde orde van de priesterbroederschap Sint Petrus, de Quatertemperdagen in de herfst en de tweemaandelijkse bijeenkomst van het Legioen Kleine Zielen.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin september' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.