28 februari 2022

Gebed gevraagd voor de moeder van pater Hagenbeek

Pater Peter Hagenbeek verblijft momenteel bij zijn moeder in Brabant, die ernstig ziek is. Op korte termijn zal zij het heilig sacrament der zieken ontvangen.

Uw gebed wordt gevraagd voor mevrouw Hagenbeek en haar kinderen.

21 februari 2022

Paus Franciscus bevestigt priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP) per decreet onverkort in haar missie

Paus Franciscus met de FSSP-priesters Paul-Joseph (links) en Ribeton (rechts).

Op vrijdag 4 februari 2022 heeft paus Franciscus twee leden van de priesterbroederschap Sint Petrus een uur lang in privé-audiëntie ontvangen. Tijdens de bijzonder hartelijke ontmoeting herinnerden pater Benoît Paul-Joseph FSSP, overste van het Franse district, en pater Vincent Ribeton FSSP, rector van het FSSP-seminarie Sint Petrus in het Duitse Wigratzbad, de Paus aan het ontstaan van de broederschap in 1988. Paus Franciscus zei dat hij erg onder de indruk was van de instelling die de oprichters van de broederschap aan de dag hebben gelegd, en van hun verlangen om trouw te blijven aan de paus van Rome en hun vertrouwen in de Kerk. Hij zei dat dit gebaar moet worden "bewaard, beschermd en aangemoedigd".

Tijdens de audiëntie maakte de Paus duidelijk dat het pastorale werk van instituties zoals de priesterbroederschap Sint Petrus niet wordt beïnvloed door de algemene bepalingen van het motu proprio Traditionis Custodes, aangezien het gebruik van de oude liturgische boeken aan de oorsprong ligt van hun bestaan en in hun constitutie is vastgelegd. Vervolgens heeft de Heilige Vader een door hem ondertekend decreet verzonden, gedateerd op 11 februari, de dag waarop de priesterbroederschap wereldwijd plechtig werd toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria, en bevestigde aan de leden van de broederschap het recht om de liturgische boeken te gebruiken die in 1962 van kracht waren, namelijk het Missaal, het Rituale, het Pontificale en het Romeins brevier.

De leden van de priesterbroederschap Sint Petrus zijn de Heilige Vader dankbaar voor deze bevestiging van hun missie. Ze nodigen alle gelovigen uit die zich met hen verbonden voelen om morgen, op het feest van Sint Petrus' Stoel, de heilige Mis bij te wonen en te bidden voor de Paus.

De volledige tekst van het decreet van de Paus en een toelichting hierop is te vinden op de website van mgr J. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam.

8 februari 2022

Sanctus (La Rocca)

Mevrouw E.J. Bolio (83 jaar) overleden (update)

In de middag van zaterdag 5 februari is -- gesterkt door de sacramenten van de heilige Kerk -- in haar slaap overleden mevrouw E.J. Bolio (foto) op de leeftijd van 83 jaar.

Mevrouw Bolio was een bekende verschijning in onze kerk en had jarenlang haar vaste plaats links van het middenpad. Zij leidde een godvruchtig leven, en heeft veel voor de Kerk gedaan, ook voor de Agneskerk en voor de priesters. De laatste jaren liet haar lichaam het door ziekte afweten, maar toch probeerde zij zo vaak als het haar mogelijk was naar de heilige Mis komen.

Laten we bidden voor haar zielenrust: dat het eeuwig Licht haar mag verlichten en dat zij mag rusten in vrede.

Op vrijdag 11 februari zal mevrouw Bolio vanuit onze kerk worden begraven. De heilige Requiemmis begint om 12.30 uur, aansluitend vindt de begrafenis plaats op begraafplaats Buitenveldert.

6 februari 2022

Kyrie (La Rocca)

Vijfde zondag na Driekoningen

Epistel
Kol. 3, 12-17
Broeders, wilt u als heilige en veelgeliefde uitverkorenen Gods toerusten met een medelijdend hart, met goedheid en bescheidenheid, met zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander, en vergeeft elkander, als gij soms over iemand te klagen hebt. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven. Maar draagt over dat alles heen de liefde; want deze is de band der volmaaktheid. Laat de vrede van Christus heersen in uw harten; want daartoe zijt gij ook geroepen, als leden van één lichaam. Weest daarenboven dankbaar. Moge het woord van Christus onder u wonen in volle rijkdom, zodat gij in alle wijsheid elkander onderricht en vermaant. En zingt dankbaar God van harte lof in psalmen en gezangen en geestelijke liederen. Alles wat gij doet met woord of werk, doet alles in de Naam van de Heer Jezus Christus, om aan God, de Vader, dank te brengen door Jezus Christus, onze Heer.

Evangelie
Mt. 13, 24-30
In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor: Het rijk der hemelen gelijkt op een mens, die goed zaad op zijn akker zaaide. Maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen. Toen nu het graan opkwam en vrucht begon te zetten, toen werd ook het onkruid zichtbaar. Dan gingen de knechten van de heer naar hem toe, en zeiden: Heer, hebt gij geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dan het onkruid vandaan? En hij antwoordde hun: Dat heeft een vijandig mens gedaan. De knechten vroegen hem nu: Wilt gij, dat wij het gaan uittrekken? Maar hij antwoordde: Neen; want als gij het onkruid uittrekt, zoudt gij misschien ook de tarwe uitrukken. Laat ze beide opgroeien tot de oogst; dan zal ik in de oogsttijd tot de maaiers zeggen: Verzamelt eerst het onkruid, en bindt het in bundels, om het te verbranden; maar bergt de tarwe in mijn schuur.

Overweging
In de gelijkenis van dit Evangelie legt onze Heer Jezus Christus aan Zijn leerlingen een belangrijke leer uit over de Kerk op aarde en over het leven. Hij wijst daarbij op het einde van de tijden. Christus zegt dat het rijk der hemelen, dat zich hier op aarde manifesteert door de Kerk, lijkt op een akker waarop goed zaad wordt gezaaid. Dit zaad verzinnebeeldt de genade en de akker staat voor de heilige Kerk van God. In een volledig verstaan van de gelijkenis kunnen wij de akker identificeren met de Kerk en het zaad met onze eigen ziel, waarin God Zijn genade tot leven brengt omdat zij in de kracht van de akker, de Kerk, haar voedsel vindt voor haar groei.

Tegelijk met het goede zaad en de zaaier van de akker wijst Christus ook op de vijand die onkruid zaait tussen het goede zaad. Dit onkruid kunnen wij duidelijk herkennen als de zonde, en de vijand als de duivel. Het onkruid en de zonde leven als een parasiet uit hetgeen dat bedoeld is om een ander te laten groeien. Het onkruid brengt geen goede vruchten voort en is daarom in de gelijkenis zinnebeeld voor de zonde die geen eigen leven in zich draagt, maar alleen de afwezigheid van het goede is en daarom ook zo verschrikkelijk is, want God – als Bron van alle goedheid – is dan afwezig. En waar God niet is, kan geen leven zijn, maar alleen dood en verderf.

Christus wil ons waarschuwen, allereerst doordat hij uitlegt wat goed is en wat niet goed is, maar ook door de uiterste en laatste consequentie van het kwaad te verwoorden. Aan het einde van de tijden zal het onkruid gebundeld worden om te worden verbrand. In deze woorden van onze Heer Jezus Christus vinden wij de leer over het vuur van de hel, een leer die tegenwoordig vaak als overbodig en als niet meer aanvaardbaar voor het moderne, sociaal geworden christendom wordt beschouwd.

In het tweede deel van het Evangelie legt Christus uit waarom tot de oogst gewacht moet worden met het verzamelen van het onkruid. Het eerste gevolg hiervan is de realiteit van de Kerk zoals wij haar door de geschiedenis heen kennen. In Gods heilige Kerk, de akker van de oogst, groeien tarwe en onkruid samen op. De redenen hiervoor zijn begrijpelijk en volledig edel en heilig, want de Heer van de oogst is geduldig en barmhartig en straft niet terstond, maar schenkt tijd en gelegenheid tot inkeer en bekering.

De zonde, die in de gelijkenis door het onkruid wordt verzinnebeeld, kan alleen stand houden in de afwezigheid van de genade. Bekering is mogelijk zolang de slechte planten nog op de akker staan. De akker van de Kerk is er om vruchten van heiligheid voort te brengen en juist om die reden blijft Christus een geduldig en barmhartig bezitter van de akker. Maar wanneer Hij terugkeert tot Zijn akker, als Heer van de oogst, dan zullen kwaad en goed uit elkaar gehaald worden.

4 februari 2022

Gelegenheid tot aanbidding

In november 2021 hebben we de aanbiddingsmomenten in onze kerk gewijzigd. Het Lof op vrijdag kwam te vervallen en op zaterdag kwam er een aanbiddingsuur na de heilige Mis. Achteraf bezien blijken weinig mensen gelukkig te zijn met deze wijzigingen. Het vrijdagse Lof wordt door een aantal mensen gemist en de belangstelling voor de aanbidding op zaterdag is minimaal. Daarom gaan we met ingang van deze maand terug naar het oude schema, dat er als volgt uitziet:

- Dinsdag: twee uur lang uitstelling (na de H. Mis)
- Vrijdag: Lof om 10.30 uur (voor de H. Mis)

Geloofd en gedankt zij te allen tijde
het allerheiligste en goddelijk Sacrament!

1 februari 2022

Van de pastoor: Toewijding van de priesterbroederschap Sint Petrus aan het Onbevlekt Hart van de heilige maagd Maria

Beminde gelovigen,

In de stormachtige tijden waarin wij leven, zowel in de Kerk als in de wereld, wordt het steeds moeilijker om een fundamentele levenshouding van zekerheid en oprecht vertrouwen aan te houden. Dit is een trieste zaak en bovendien gevaarlijk voor ons allen. Want de mens is dan altijd in gevaar om de weg kwijt te raken die hem moet voeren naar het einddoel van zijn aardse bestaan.

Om die reden en om de moederlijke bijstand van de allerheiligste maagd Maria af te smeken, zal de priesterbroederschap Sint Petrus zich op vrijdag 11 februari (feest van de verschijning van Onze Lieve Vrouw te Lourdes) wereldwijd toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria.

Ter voorbereiding op die toewijding wordt vanaf woensdag 2 februari (feest van Maria Lichtmis) tot en met donderdag 10 februari dagelijks na de heilige Mis samen met de gelovigen een noveengebed gebeden, dat u ook thuis kunt meebidden als u niet in de kerk aanwezig kunt zijn. Op vrijdag 11 februari zullen wij dan na de heilige Mis in een plechtig Lof de toewijding voltrekken, waarbij, naar ik hoop, velen van u aanwezig zullen zijn.

In het besef dat al ons handelen vanuit eigen kracht nutteloos en ijdel is, wensen wij nog inniger onze dienst voor de heiliging van de zielen en onze verheerlijking van God onder de machtige bijstand van de Moeder Gods te stellen. Onder de leiding van haar, die God het meest heeft verheerlijkt en het grootste eerherstel heeft gebracht, hoeven wij niet meer bang te zijn voor de wisselvalligheden van de tijden, maar kunnen wij alles dat God tot ons spreekt in ons hart bewaren, in vol vertrouwen op Zijn Voorzienigheid.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor


Noveengebed ter voorbereiding op de toewijding
van de priesterbroederschap Sint Petrus aan het Onbevlekt Hart van Maria


Na een tientje van de Rozenkrans:

Gedenk, o allermildste maagd Maria,
dat het nog nooit gehoord is,
dat iemand die tot u zijn toevlucht nam,
die om uw hulp kwam smeken
en om uw bijstand vroeg,
door u in de steek werd gelaten.
Gesterkt door dat vertrouwen
kom ik tot u, o Maagd der maagden,
en sta hier voor u
in mijn armzaligheid en zonde.
O Moeder van het Woord,
versmaad mijn woorden niet,
maar in uw goedheid
luister en wil mij verhoren. Amen.