20 mei 2017

Opbrengst Vastenactie 2017

De Vastenactie 2017 voor vervolgde christenen in Syrië en Irak heeft € 2.447 opgebracht. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen!

18 mei 2017

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 20 mei 2017

Op zaterdag 20 mei houdt de Sint-Nicolaasacademie de volgende bijeenkomst in de grote zaal van de pastorie. De lezing gaat over paus Adrianus VI, de enige Nederlandse paus ooit, en wordt verzorgd door de heer Pim Walenkamp, leraar Nederlands, journalist, reisleider, gids, en bestuurder van het Katholiek Nieuwsblad. Hij werkt aan een proefschrift over paus Adrianus VI.

De lezing wordt om 10.00 uur voorafgegaan door een gelezen heilige Mis in de kerk.

Zie: De website van de academie.

14 mei 2017

Akathistoshymne ter ere van de Moeder Gods

Het bidden van Akathistoshymnen is een wijd verspreid en zeer geliefd gebruik bij Orthodoxe christenen. Velen voegen een Akathist naar hun keuze toe aan het ochtend- of avondgebed. Orthodoxe christenen zingen het met veel eerbied. Voor hen en voor wie kennis wil maken met deze uitzonderlijke vorm van Orthodoxe schoonheid maar het Kerkslavisch of het Byzantijnse Grieks niet verstaat, is het een grote rijkdom enkele van de meest gekende hymnen te kunnen zingen en bidden of beluisteren in de eigen taal. Sommige van deze hymnen getuigen van een grote dichterlijke zeggingskracht (zelfs in de vertaling ervan!) en vooral van een diep theologisch inzicht. Andere zijn de dankbare jubelkreten van een gelovige ziel, die zijn diepe dankbaarheid uitdrukt voor de zegeningen, aan de Moeder Gods geschonken.

De Moeder Gods is de Beschermvrouwe van de christenen. Vandaar dat de Orthodoxe kerk in zoveel hymnen, liederen en verzen de lof zingt van de Koningin van hemel en aarde. Door het bidden van de Akathistoshymnen leert de christen in het bidden toevlucht te nemen tot haar, maar wordt ook onderwezen in vertrouwen op Maria’s voorspraak bij God door met heel de ziel te jubelen om het grote heilswerk dat door God in Maria en in Christus tot stand is gebracht. Wie eenmaal geproefd heeft van de vreugde haar lof te zingen, leert haar sterke kracht ook ervaren op directe en wonderbare wijze.

Vandaar dat vele orthodoxe geestelijke vaders aansporen tot het bidden van deze hymnen tot de Moeder Gods, want zo ervaart de christen de bescherming van Maria en haar voorspraak bij God.

Het Griekse woord 'Akathistos' betekent letterlijk 'niet gaan zitten'. Daarom worden deze hymnen in de Orthodoxe kerk altijd staande gezongen.Maria, gij spreekt voor ons ten beste,
gij zijt voor ons een schutsvrouw tegen alle kwaad.
Daarom zingen wij vol dankbaarheid dit glorielied.
Red ons door uw grote macht, o Moeder van God,
uit alle gevaren, nu wij tot u zingen:
Wees gegroet Moeder Gods, o Maria, altijd maagd!

1. Als gezant van de hemel werd een aartsengel
tot de Moeder Gods gezonden
om de blijde boodschap te verkondigen.
Toen aanschouwde hij, o Heer,
Uw menswording en riep in opperste verbazing
met zijn hemelse stem:

Verheug u, uit wie de Vreugd' zal verschijnen.
Verheug u, door wie de vloek zal verdwijnen.
Verheug u, gij richt de gevallen Adam weer op.
Verheug u, vertroosting voor de tranen van Eva.
Verheug u, gij gaat al ons denken te boven.
Verheug u, diepte, onpeilbaar voor het engelenoog.
Verheug u, want de troon van de Koning zijt gij.
Verheug u, want gij draagt de drager der wereld.
Verheug u, ster, die de Zon doet verschijnen.
Verheug u, schoot waarin God nederdaalt.
Verheug u: door u wordt de schepping vernieuwd.
Verheug u: door u wordt de Schepper een kind.
Wees gegroet Moeder Gods, o Maria, altijd maagd!

2. Bewust was zich Maria haar reinheid
en daarom sprak zij onomwonden tot Gabriël:
"O hoe wonderbaar is mij uw woord,
hoe ondoorgrondelijk.
Gij verkondigt dat de maagd moeder wordt.
En gij jubelt voor God:
Allluja, alleluja, alleluja!"

3. Gericht op de kennis die niet te kennen is,
zei de Maagd tot de gezant van de Heer:
"Zeg mij: hoe zal dit geschieden?
Dat ik uit mijn maagdelijke schoot een Zoon zal baren?"
Maar de engel sprak haar toe met deze woorden:

Verheug u, ingewijde in een onzegbaar mysterie.
Verheug u, bewaarster van een door God verzegeld geheim.
Verheug u, Christus' wonderen beginnen in u.
Verheug u, gij bevat de kern van zijn lering.
Verheug u, hemelladder waarlangs God tot ons afdaalt.
Verheug u, brug die aardbewoners in de hemel geleidt.
Verheug u, bron van verbazing der engelen.
Verheug u, gij doorbreekt de macht van de duivels.
Verheug u, op onuitsprekelijke wijze baart gij het Licht.
Verheug u, die niemand dit wonder laat zien.
Verheug u, de wijsheid der wijzen gaat gij te boven.
Verheug u: gij verdiept ons eenvoudig geloof.
Wees gegroet Moeder Gods, o Maria, altijd maagd!

4. Door Gods kracht overschaduwd
heeft de Maagd ontvangen,
hoewel zij nooit door een man werd benaderd.
Haar moederschoot werd een vruchtbare akker
en allen die verlossing willen oogsten naderen en zingen luid:
Alleluja, alleluja, alleluja!

5. En de Maagd spoedde zich naar Elisabeth
nadat zij in haar moederschoot God had ontvangen.
Het kind in de schoot van Elisabeth sprong vol vreugde op
alsof het zelf Gods Moeder begroette:

Verheug u, rank van een onsterfelijke stam.
Verheug u, gij draagt de vrucht die nimmer vergaat.
Verheug u, gij voedt Hem die alle leven verzadigt.
Verheug u, gij schenkt het leven aan Hem die ons maakte.
Verheug u, weelde van de ontferming van God.
Verheug u, tafel die overvloeit van Gods rijke genade.
Verheug u, gij geeft ons lichaam weer kracht.
Verheug u, gij bereidt onze ziel een veilige haven.
Verheug u, heerlijk geurende wierook van voorspraak.
Verheug u, die heel de wereld redt door gebed.
Verheug u, Gods welbehagen voor wie moeten sterven.
Verheug u, die de stervelingen moed geeft bij God.
Wees gegroet Moeder Gods, o Maria, altijd maagd!

Maria, gij spreekt voor ons ten beste.
Gij zijt voor ons een schutsvrouw tegen alle kwaad.
Daarom zingen wij vol dankbaarheid dit glorielied.
Red ons door uw grote macht, o Moeder van God,
uit alle gevaren, nu wij tot u zingen:
Wees gegroet Moeder Gods, o Maria, altijd maagd!

13 mei 2017

13 mei 2017: 100 jaar Fatima

Aan de verschijningen van de heilige maagd Maria aan de drie herderskinderen in Fatima, waarvan de eerste op 13 mei 1917 plaatsvond, gingen verschijningen van een engel vooraf. Deze engel leerde aan Lucia, Jacinta en Francisco het volgende gebed:

Allerheiligste Drieëenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik offer U op het kostbaar Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van Jezus Christus onze Heer, vertegenwoordigd in alle heilige Tabernakels van de wereld, tot eerherstel van alle beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheden waardoor Hijzelf beledigd wordt. Door de oneindige verdiensten van het Heilig Hart van Jezus en het Onbevlekte Hart van Maria, bid ik om de bekering van onze zondaars.

Maria sprak tot de kinderen onder meer:
"Mijn Onbevlekt Hart zal jouw toevlucht zijn en zal je naar God leiden." en "Bidt elke dag een rozenhoedje voor de vrede op de wereld en de bekering van de zondaars."

8 mei 2017

Legioen Kleine Zielen

De gebedsgroep Amsterdam van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart komt elke tweede woensdag van de oneven maanden (januari, maart, mei, juli, september en november) bijeen in onze kerk en pastorie. Het zaadje van het legioen werd op de akker van de Heer geplant door het verlangen van de H. Theresia van Lisieux. Haar gebed was: “Ik smeek U een legioen van kleine zoenoffers uit te kiezen die Uw Liefde waardig zijn.”

Om dit verlangen te verwezenlijken heeft Jezus Zelf een kleine boodschapster gekozen. Haar naam is Marguerite, afkomstig uit Wallonië. Gedurende vele jaren heeft Hij haar gevormd en geleid en haar de ‘Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen’ ingeven. Het geestelijk kindschap heeft binnen de Kerk vaste vorm gekregen in een zichtbare ver-wezenlijking, het Legioen Kleine Zielen, waarvan Jezus de stichting aan Zijn kleine boodschapster Marguerite heeft toevertrouwd.

In 1983 heeft de toenmalige bisschop van Luik, mgr G.M. van Zuylen, de statuten van het legioen, die zijn opgesteld naar kerkelijk recht, goedgekeurd. Deze officiële erkenning van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart maakte het mogelijk dat het legioen zich over de hele wereld kon verspreiden met de zekerheid een officiële vereniging binnen de Kerk te zijn.

Het legioen heeft zijn centrum in Chevremont. Van daaruit wordt de boodschap van Jezus’ oproep tot Liefde, als enige remedie tegen het kwaad dat de wereld teistert en zelfs in Zijn Kerk tweedracht zaait, verspreid. De verschrikkelijke storm die door haat wordt aangewakkerd kan alleen verdwijnen door gebed en offerbereidheid. Het is aan de ‘kleine zielen’ om hieraan bij te dragen.

Een ieder is van harte uitgenodigd om kennis te komen maken en te komen meebidden met de gebedsgroep. Niemand is te groot of te klein, wij zijn allemaal aan het oefenen. De bijeenkomst in de maand mei is op woensdag 10 mei. Na het Marialof en de heilige Mis is er om 11.45 uur de Rozenkrans van de Barmhartige Liefde met toewijding, aansluitend is er in de zaal van de pastorie een kopje koffie of thee en een conferentie.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het legioen.

3 mei 2017

Informatiebulletin voor de maand mei is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand mei is verschenen. Hierin onder meer aandacht voor de meimaand-Mariamaand, de lezing voor de Sint-Nicolaasacademie, de Paastijd als heilsbegin, en het Legioen Kleine Zielen.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin mei' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Informatiebulletin mei 2017

2 mei 2017

Van de pastoor: Begonnen is de tijd van het heil

Beminde gelovigen,

Wij bevinden ons in de vreugdevolle Paastijd, die duurt tot aan de Hemelvaart van de Heer, waarop de Paaskaars na het zingen van het Evangelie gedoofd zal worden. Op dit moment is Pasen dus niet achter de rug, maar net begonnen. Begonnen is de tijd van het heil. Zo moeten wij als christenen dan ook leven, niet aan de oppervlakte van de uiterlijke feesten door het jaar, maar ons diep laten doordringen door de genaden die God ons wil doen toekomen door aan het liturgisch leven van de Kerk deel te nemen.

De maand mei is in het bijzonder toegewijd aan de heilige maagd Maria. Wij vereren haar als beschermster van de christenen. Tijdens weekdagen kunt u deze verering zichtbaar maken door in de kerk tijdens het lof deel te nemen aan de gemeenschappelijke rozenkrans en de daarop volgende litanie. Onze tijd heeft zeker het gebed en de voorspraak van de Moeder der christenheid nodig, om niet te verzinken in ellende en vernieling.

Aan u allen wens ik een zalig Pasen!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor