29 mei 2021

Informatiebulletin voor de maand juni is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. De editie voor de maand juni is vandaag verschenen. Hierin aandacht voor de feesten van het Allerheiligste Sacrament (Sacramentsdag) en het Heilig Hart van Jezus. Verder kunt u lezen over het aanleveren van Misintenties, twee priesterjubilea en over het reddende kruishout van Christus (uit een preek van de H. Ephrem). Uiteraard vindt u alle tijden van H.H. Missen, Lof en biechtgelegenheid ook in dit bulletin.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin juni' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.

21 mei 2021

Meimaand - Mariamaand: Gebenedijd zijt gijGebenedijd zijt gij!
En onder al de vrouwen,
't zij wie of waar dat zij,
eerbiedig aan te schouwen.
Gebenedijd zijt gij!
O Moedermaagd, die Jezus draagt,
eerbiedig aan te schouwen.
Gebenedijd zijt gij!

Gebenedijd zijt gij!
Vóór eeuwen uitverkoren,
gij Moeder, ook van mij,
daar God is uit geboren.
Gebenedijd zijt gij!
O Moedermaagd, die Jezus draagt,
daar God is uit geboren.
Gebenedijd zijt gij!

Gebenedijd zijt gij!
Naast u en is er gene,
van zonde en schulden vrij,
o Onbevlekte allene.
Gebenedijd zijt gij!
O Moedermaagd, die Jezus draagt,
o Onbevlekte allene.
Gebenedijd zijt gij!

Gebenedijd zijt gij!
De dood komt aangedreven,
o Moeder, maak ons blij,
na dit in 't ander leven.
Gebenedijd zijt gij!
O Moedermaagd, die Jezus draagt,
na dit in 't ander leven.
Gebenedijd zijt gij!


Guido Gezelle, pr.

19 mei 2021

Meimaand - Mariamaand: Wonder van glorieprachtWonder van gloriepracht,
wonder van moedermacht,
liefd'rijk' aanminnige, hemelse vrouw!
Wie ik ten eeuw'gen tijd
uit heel mijn hart mij wijd;
wie ik en lichaam en ziel toevertrouw:
Goed, bloed en leven wil ik u geven;
al wat ik heb en ben, geef ik u nu.
'k Geef het vol vreugde, Maria, aan u.

Schuld'loos geborene,
enig verkorene,
gij, tot Gods dochter en moeder en bruid!
In al der maagdenrij,
blonk niet de reinst' als gij;
Zelf koos de Heer u ten tempel Zich uit.
Gij, vlekkeloze, lelie en roze,
pronk dezer aard' en der hemelen kroon.
Hemel en aard' bieden huld' op uw troon.

Gij trouw geblevene,
en hoog verhevene,
Gij, onze leidster, gij licht op ons neer.
Glories omwemelen,
hoog in de hemelen,
u als het naast bij de troon van uw Heer.
Gij, door uw zoetheid, toonbeeld van goedheid.
Moeder der liefd' en genad' is uw lof.
Zo groet u d'aard' en het hemelse hof.

Nimmer volprezene,
hoog uitgelezene,
Maagd, gij, en Moeder, aanminnig en schoon.
Wie ik te allen tijd
lichaam en ziele wijd,
zie mij ootmoedig geknield voor uw troon.
Goed, bloed en leven kom ik u geven.
Alles, ja alles, vereer ik u blij.
Och, dat het immer uw eigendom zij.

11 mei 2021

(Beperkte) bijeenkomst Legioen Kleine Zielen op woensdag 12 mei

De gebedsgroep Amsterdam van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart komt elke tweede woensdag van de oneven maanden (januari, maart, mei, juli, september en november) bijeen in onze kerk en pastorie; de eerstvolgende bijeenkomst is woensdag 12 mei. Het programma is als volgt:
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Gelezen H. Mis
11.45 uur: Lof met Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid en toewijdingsgebed

Er is geen conferentie in de pastorie.

Een ieder is van harte uitgenodigd om kennis te komen maken en te komen meebidden met de gebedsgroep. Niemand is te groot of te klein, wij zijn allemaal aan het oefenen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het legioen.

9 mei 2021

Te Matrem praedicamusTe Matrem praedicamus,
cum tuo Filio.
Gementes suspiramus
ex hoc exsilio.
Exaudi nos, Maria,
Patrona mater pia.
Tuo nos Filio reconcilia.

Solatrix afflictorum,
te Matrem exhibe.
Spes unica reorum,
fatentes suscipe.
Exaudi nos, Maria,
Patrona mater pia.
Tuo nos Filio reconcilia.

Maria, Virgo pia,
Mater amabilis.
Sis quaesumus in via,
tutamen servulis.
Exaudi nos, Maria,
Patrona mater pia.
Tuo nos Filio reconcilia.

7 mei 2021

Opbrengst Vastenactie 2021

De Vastenactie 2021 voor een project van hulporganisatie Christian Solidarity International (CSI) voor de noodlijdende bevolking van Syrië heeft € 2.770 opgebracht. Aan iedereen die heeft bijgedragen hartelijk dank!

Ons gebed voor de christenen in nood blijft onverminderd noodzakelijk.

3 mei 2021

Van de pastoor: Geschilderd portret

Pastoor poseert met gepaste trots
naast het van hem geschilderde portret.

Beminde gelovigen,

Op de laatste zondag van april werd ik na de Hoogmis blij verrast met een schilderij, vervaardigd door kunstenares Sanne Meijer, een van onze gelovigen.

Aan de lijst van het schilderij hebben velen van u een bijdrage geleverd. Daarvoor dank ik u heel hartelijk!

Het kunstwerk hoort thuis in een portrettengalerij van mijn voorgangers, allen ooit voor korte of langere tijd pastoor van de Sint-Agnesparochie, die u kunt zien in de grote zaal van de pastorie. U bent van harte uitgenodigd om binnenkort eens deze portretten te komen bekijken.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

2 mei 2021

2 mei: Kerkwijding van de kathedraal te Haarlem, hoogfeest

Gedachtenis: Vierde zondag na Pasen

De kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem.

Epistel
Apok. 21, 2-5
In die dagen zag ik de heilige stad - een nieuw Jeruzalem - afdalen uit de hemel van bij God, toegerust als een bruid, die zich heeft opgetooid voor haar man. Dan hoorde ik een luide stem spreken vanaf de troon: Dit is de woonplaats van God met de mensen, want Hij zal met hen samenwonen. En zij zullen Zijn volk zijn, en Hij, God met hen, zal hun God zijn. Dan zal God alle tranen afwissen uit hun ogen, en de dood zal er niet meer zijn; geen rouw meer, en geen geschrei of smart; want het vroegere is nu voorbij. En Hij, Die op de troon zat, zei: Alles maak Ik nieuw.

Evangelie
Lc. 19, 1-10
In die tijd ging Jezus Jericho binnen en trok de stad door; en zie, daar woonde een man, met name Zacheus; en deze was een overste van de tollenaars, en hij was rijk. En hij verlangde Jezus te zien, wat dat voor iemand was; maar hij kon dit niet vanwege de toeloop van volk, want hij was klein van gestalte. Daarom liep hij vlug vooruit, en klom in een vijgeboom, om Hem te kunnen zien; want Hij zou daar voorbijkomen. Toen Jezus nu bij die plaats gekomen was, keek Hij naar boven, en zag hem; en Hij sprak tot hem: Zacheus, kom vlug naar beneden; want vandaag moet Ik in uw huis Mijn intrek nemen. En hij haastte zich om naar beneden te komen, en ontving Hem vol vreugde. En allen zagen dat, en zij morden onder elkander: Hij gaat binnen bij een zondig mens! Zacheus echter stond daar, en zei tot de Heer: Zie, Heer, de helft van mijn vermogen geef ik aan de armen, en als ik iemand te kort gedaan heb, zal ik het vierdubbel teruggeven. Jezus sprak tot hem: Heden is er zegen gekomen over dit huis; want ook deze is een zoon van Abraham. De Mensenzoon toch is gekomen, om te zoeken en te redden, wat verloren was.

Overweging
Vandaag vieren wij de wijding van de hoofdkerk, de bisschopskerk, van ons bisdom, namelijk de kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem. De kerk is ontworpen in eclectische en neoromaanse stijl door architect Joseph Cuypers, zoon van Pierre Cuypers, in de late negentiende eeuw. In het tweede deel van de bouwperiode was Cuypers in partnerschap verbonden met de architect Jan Stuyt. De kerk is gewijd aan de Heilige Bavo, de patroonheilige van de stad Haarlem, wiens verering afkomstig is uit de Beligsche stad Gent, waarmee Haarlem een handelsrelatie had. De bouw begon in 1895 en kwam gereed in 1930. Op 2 mei 1948 is de Sint-Bavokerk door paus Pius XII tot basiliek verheven. De kathedrale basiliek Sint Bavo is naar grootte de tweede Rooms-katholieke kerk van Nederland, na de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.

De bouw van de torens en het voorportaal liet door geldgebrek tot 1927 op zich wachten. Cuypers was inmiddels geassocieerd met zijn zoon Pierre Cuypers jr, die een voorkeur had voor het expressionisme. Mogelijk heeft hij de torens ontworpen. Deze werden nooit geheel voltooid; de bekroningen, waarvoor talloze ontwerpen waren gemaakt, ontbreken. Het portaal is uitgevoerd in een combinatie van neogotische en neoromaanse vormen en is waarschijnlijk ontworpen door Jos Cuypers zelf. Dit deel van de kerk werd in 1930 voltooid.

In het epistel van vandaag krijgt de heilige Johannes in een visioen een zinnebeeldige voorstelling van de hemelse gelukzaligheid: hij ziet de woonstede van de zaligen, het nieuwe Jeruzalem, prachtig versierd op aarde neerdalen. Geen lijden zal ooit de vreugde van dit verblijf verstoren. Dit hemelse Jeruzalem is de zegevierende Kerk, waarvan onze kerkgebouwen hier op aarde een zinnebeeld zijn.

Het Evangelie vertelt ons het verhaal over de intrede van Jezus in het huis van Zacheus, dat door Zijn komst geheiligd werd. Ook onze kerken en kathedralen zijn heilige plaatsen, vanwege de plechtige wijding door de bisschop, de dagelijkse hernieuwing van Jezus' Kruisoffer op de altaren en door Zijn voortdurend verlbijf in het tabernakel.

Heilige Bavo, bid voor ons.

1 mei 2021

Needrig stille timmermanNeedrig stille timmerman, zo klein in 's wereld ogen,
Jozef, wie mocht ooit als gij op heil'ge schatten bogen?
In uw kleine woning bezat gij 's hemels Koning,
was uw gezellin de Eng'len-Koningin!

Neen! Geen kranke mensentaal, noch stem van hemelingen,
kon, o Jozef, schoon genoeg uw zaligheid bezingen.
Als gij, liefdedronken, in hoogste vreugd verzonken,
dan de zoete Maagd, dan wéér 't Kind bezaagt.

Wil, o Jozef, aan uw Bruid en aan heur Zone vragen,
dat wij, door ootmoedigheid, aan Hem en haar behagen!
Hoor ons kinderbede. Bekom ons reinheid, vrede,
liefde, vrome deugd... en des hemels vreugd.