31 maart 2016

Van de pastoor: Vier nieuwe parochianen

Beminde gelovigen,

Dit aprilnummer van ons parochiebulletin verschijnt in de week van Pasen. Ik wens u daarom allereerst van harte een zalig Pasen!

Met Pasen is onze parochie vier katholieken rijker geworden. Op 23 maart is een jongeman uit Duitsland door het afleggen van de geloofsbelijdenis en het afzweren van elke vorm van ketterij opgenomen in de katholieke Kerk, en in de Paasnacht zijn drie volwassenen gedoopt.

Voor u, als volwassen parochianen, bestaat de mogelijkheid om verdieping van het geloof te verkrijgen door de catechese die aan allen wordt aangeboden. Voor velen is dit noodzakelijk, getuige de onwetendheid over de centrale leerstukken van het katholicisme die ik als priester regelmatig tegenkom, ook binnen onze parochie. De catechismuslessen worden aangeboden om u meer kennis van ons geloof te bieden en om systematisch het gehele geloof uit te leggen. Ik zou wensen dat veel meer parochianen hiervan gebruik maken.

De restauratie van ons kerkgebouw is eindelijk afgerond, de bouwsteigers zijn verwijderd, en de kerk verkeert uitwendig weer in een goede staat. De rekeningen moeten gedeeltelijk nog betaald worden. De kosten zijn circa € 40.000 hoger uitgevallen dan begroot. Daarom een oproep aan degenen die ertoe in staat zijn om een (extra) gift voor de restauratie in overweging te nemen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

29 maart 2016

Openstelling tijdens het Paasoctaaf

Tijdens het Paasoctaaf zijn kerk en pastorie dagelijks vanaf 13.00 uur gesloten. In noodgevallen is de pastorie telefonisch bereikbaar.

27 maart 2016

Preek voor het hoogfeest van Pasen - Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus

Christus is waarlijk verrezen, alleluia!

Epistel
1 Kor. 5, 7-8
Broeders, doet het oude zuurdeeg weg, om aldus een nieuw deeg te zijn. Gij zijt toch immers ongedesemd. Want ook ons Paaslam is geslacht, dat is Christus. Laten wij daarom ons feestmaal vieren, niet met oude zuurdesem, dat wil zeggen: niet met zuurdesem van slechtheid en boosheid; maar met ongedesemd brood van zuiverheid en waarheid.

Evangelie
Mc. 16, 1-7
In die tijd kochten Maria Magdalena en Maria van Jacobus en Salóme reukwerken, om Jezus te gaan balsemen. En zeer vroeg in de morgen, op de eerste dag der week, kwamen zij bij het graf, toen de zon reeds was opgegaan. En zij zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen zij gingen zien, bemerkten zij, dat de steen reeds weggerold was. Deze nu was buitengewoon groot. Zij gingen dan het graf binnen, en zagen aan de rechterkant een jongeling zitten, gekleed in een wit gewaad; en zij ontstelden hevig. Maar deze sprak tot haar: Weest niet ontsteld. Gij zoekt Jezus van Nazareth, Die gekruisigd is. Hij is verrezen; Hij is hier niet meer; ziet hier de plaats, waar men Hem had neergelegd. Maar gaat heen, en zegt aan Zijn leerlingen, met name aan Petrus, dat Hij weer voor u uitgaat naar Galilea; daar zult gij Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.

Preek
Christus is uit eigen macht, uit eigen kracht, verrezen uit de dood. Er is niemand die Hem daarin in nagevolgd, niet voor Hem noch na Hem, want het druist in tegen de natuur en het is aan niemand anders gegeven om zichzelf uit de dood tot het leven terug te roepen. Dit is bij uitsluiting het voorrecht van de goddelijke Almacht. God is sterker dan de dood en alle boosheid der mensen.

Wij vieren vandaag met de gehele Kerk het ‘feest der feesten’, het jubelfeest om de verlossing, want onze redding is een feit geworden. Gods belofte, lang geleden gegeven, werd vervuld op deze Paasdag. Jezus, voor ons gestorven, vernietigde de schuld en de angst en Hij opende voor ons de hemel die de mens door de zonde had verloren. Zonder de verrijzenis van Christus zou er geen Kerk bestaan; zou er voor ons geen reden zijn om ons christen te noemen en om vandaag in de kerk te zitten.

Op deze dag moet ons hart vervuld zijn van vreugde, blijdschap, dankbaarheid en hoop. „Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft; laat ons heden juichen en blij zijn" – zo zingen wij in het Graduale. De gehele Paasliturgie nodigt ons uit tot een innige blijdschap. Christus is waarlijk verrezen. Zijn lijden en dood waren voor Hem geen ondergang: zij waren de hoge losprijs voor de zielen, voor onze zielen. Dit was het herstel uit de zonde, de prijs van de nieuwe vriendschap tussen God en de mensen. Op deze unieke manier heeft God zijn liefde voor ons bewezen. Zo hoog heeft Hij onze zielen op prijs gesteld.

Naast blijdschap brengt het Paasfeest ons hoop, de hoop dat ook wij op een dag zullen verrijzen om met God eeuwig te leven. Wij hebben het vaste vertrouwen dat onze dood geen einde is, maar slechts een deur tot de eeuwigheid. Het eeuwig leven zal een heel ander leven zijn, een nieuw leven. Christus begon met Zijn verrijzenis een heel nieuw leven, het verheerlijkte leven. Wij mogen niet aan Jezus' verrijzenis denken als een terugkeer tot het oude, alsof Hij de draad weer opnam waar deze op Goede Vrijdag was afgebroken. Nee, het is een nieuw leven. Zijn lijden en Zijn sterfelijkheid zijn voorbij. Zijn Lichaam kent geen pijn, geen honger en geen dorst meer; het is een leven dat geen dood meer kent, het hart kent geen droefheid meer, de ziel kent geen benauwdheid meer of angst. Alle vezels van Zijn wezen staan thans gespannen voor de hoogste vreugde, voor geluk, leven, en licht in Gods heilige liefde. Voor Christus geldt vandaag het woord: "Zie, alles is nieuw geworden" (Openb. 21, 5). Denken wij eraan, dat dit ook onze toekomst is als wij Christus tot het einde navolgen.

Christus leeft! Dat is de waarheid die ons geloof inhoud geeft. Dat is de waarheid waarop heel ons christenzijn is gegrondvest. Jezus, die aan het kruis stierf, is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen, Hij heeft gezegevierd over de machten van de duisternis, over de pijn en de angst. En Hij heeft ons het leven gebracht. Laten wij deze waarheid straks met vreugde en in geloof belijden in het Credo, en elke dag opnieuw beleven.

24 maart 2016

Preek voor Witte Donderdag

Op de avond voor Zijn lijden geeft Jezus ons Zijn testament. Volledig bewust van Zijn naderende dood vat Hij Zijn leven en Zijn werk samen en geeft het aan ons als een blijvende gedachtenis: “doet dit tot mijn gedachtenis”. Nu moeten wij het woord gedachtenis goed en duidelijk begrijpen. Het betekent veel meer dan zomaar terugkijken. Het betekent, dat het verleden hier en nu werkelijkheid wordt. Het gebeurt opnieuw, het is nu aanwezig.

Het hart van Jezus was vervuld van menselijk verdriet en diepe smart toen Hij Zijn apostelen moest verlaten die Hij zo liefhad – en op welke manier moest Hij ze verlaten! Hij beminde hen voor wie Hij Zijn leven ging geven “tot het uiterste” (zegt ons het evangelie). En precies op dat ogenblik, in dat uur, openbaarde Hij het goddelijk middel om, van hen gescheiden door de afstand tussen de hemel en de aarde, toch bij hen te blijven: de Heilige Eucharistie.

In de viering van de Eucharistie wordt het lijden van Christus herdacht. Jezus stelde haar in op de avond van Zijn lijden en zelfs ook met het oog op Zijn lijden, want het brood werd Zijn Lichaam dat zou worden gebroken, de wijn zijn Bloed dat zou worden vergoten. Als de priester de heilige Mis opdraagt op een van onze altaren, komen Jezus’ Lichaam en Bloed, komt Hijzelf, tegenwoordig onder de gescheiden gedaanten van brood en wijn; zo wordt aan ons voorgesteld en levendig in herinnering gebracht wat geschiedde op het kruis, toen Zijn Bloed aan Zijn Lichaam ontvloeide en Hij voor ons stierf. En deze herinnering is niet alleen maar een herdenken van wat vroeger is geschied en nu voorbij is, want Jezus blijft bij God onze Hogepriester. Op Calvarië hebben de soldaten die Hem geselden en Hem kruisigden Hem niet geofferd. Hij heeft dit Zelf gedaan door Zijn lijden en dood met geheel vrije wil te ondergaan, ofschoon Hem, Zoon van God, legioenen van engelen ter beschikking stonden om zijn moordenaars te vernietigen. Jezus’ offerwil duurt altijd voort en wordt telkens opnieuw tot uitdrukking gebracht in de heilige Mis in onafscheidelijk verband met het kruisoffer.

De centrale gebeurtenis van de verlossing: de kruisdood van Jezus en deelname aan die kruisdood blijven door de wil van Jezus voortbestaan in de Eucharistie. De tekenen van brood en wijn worden in het Sacrament des Altaars werkelijk veranderd in Zijn Lichaam en Bloed; en daarmee wordt op sacramentele wijze het offer van Goede Vrijdag steeds tegenwoordig gesteld, zodat het voor ons bereikbaar is, zodat wij er ons bij kunnen aansluiten en het als ons offer aan de Vader kunnen aanbieden; zodat we met Christus’ Lichaam en Bloed gemeenschap kunnen hebben en gered kunnen worden. Want alleen in Zijn Lichaam en Bloed is er voor ons vergeving van zonden en eeuwig leven. Bij Zijn kruisoffer is Christus Zelf offerlam en offeraar. Hij offert Zichzelf als de eeuwige Hogepriester, die door Zijn offer de mensheid met de Vader verzoent.

De heilige Eucharistie is de vrucht van het Kruis. Wij zullen derhalve het Geheim des Altaars des te meer nabij komen en aan Zijn genade en zegeningen des te meer deel hebben, als wij in liefde en gelovige overgave met de Heiland het kruis omhelzen. “Het zij verre van ons, ons in iets anders te beroemen dan alleen in het Kruis van onze Heer Jezus Christus” (Introitus). Zo zou het moeten zijn! In werkelijkheid echter vluchten wij voor het kruis en onttrekken wij ons er aan, zoveel wij kunnen. Wij zijn ontevreden over het kruis, dat ons is opgelegd, wij twisten met God. Daarom blijft ook het Geheim van de heilige Eucharistie voor ons een gesloten boek en komen wij niet tot de liefde, die wij de heilige Eucharistie, het Sacrament der liefde, verschuldigd zijn.

Laten wij vanavond dankbaar zijn voor het allerheiligste Sacrament van de Eucharistie dat ons steeds met Christus en Zijn Pasen verbindt. Laten we dankbaar zijn voor het priesterschap waardoor de Kerk rond de Eucharistie en rond de persoon van onze Verlosser Jezus Christus kan worden opgebouwd. “In Hem is ons heil, ons leven, onze verrijzenis” (Introitus). In Hem, die in het tabernakel onder ons woont, voor ons bidt, Zich offert, ons bemint. Amen.

23 maart 2016

Liturgische plechtigheden in de Goede Week en met Pasen

In de Goede Week en op het hoogfeest van Pasen zijn de plechtigheden als volgt:

Triduum sacrum
Donderdag 24 maart: Witte Donderdag
19.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis – herdenking van de instelling van het Sacrament des Altaars en van het priesterschap; na afloop gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament bij het rustaltaar (tot 22.00 uur).

Vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag (vasten- en onthoudingsdag)
13.00-14.50 uur: Biechtgelegenheid
14.00 uur: Kruiswegoefening
15.00 uur: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus

Zaterdag 26 maart: Paaszaterdag
12.00-16.00 uur: Biechtgelegenheid
21.30 uur: Plechtige gezongen Paaswake

Zondag 27 maart: Hoogfeest van Pasen - Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Gezongen Hoogmis

Maandag 28 maart: Tweede Paasdag
11.00 uur: Gelezen H. Mis

Dinsdag 29 maart: Onder het Paasoctaaf
11.00 uur: Gelezen H. Mis

Woensdag 30 maart: Onder het Paasoctaaf
11.00 uur: Gelezen H. Mis

Donderdag 31 maart: Onder het Paasoctaaf
11.00 uur: Gelezen H. Mis

Vrijdag 1 april: Onder het Paasoctaaf
10.30 uur: Lof
11.00 uur: Gelezen H. Mis

Zaterdag 2 april: Onder het Paasoctaaf
11.00 uur: Gelezen H. Mis

Zondag 3 april: Beloken Pasen – Octaafdag van Pasen – Witte Zondag – Feest van de goddelijke Barmhartigheid
10.30 uur: Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid
11.00 uur: Gezongen Hoogmis

8 maart 2016

Afsluiting restauratiewerkzaamheden

Na het afsluiten van de restauratiewerkzaamheden moet een groot deel van de factuur van de bouwmaatschappij nog worden voldaan. Er zijn nog duizenden euro’s nodig. Ook de werkzaamheden aan het elektriciteitsnet in de kerk gaan nog altijd door (zie onderstaande foto's met onze Pierre aan het werk). Uw gift ten behoeve van de restauratie blijft dan ook zeer welkom op rekeningnummer NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van R.-k. parochie H. Jozef onder vermelding van ‘restauratie’.

5 maart 2016

Junioracademie op zaterdag 5 maart 2016

Op zaterdag 5 maart vindt om 19.00 uur weer een bijeenkomst plaats van de Junioracademie.

Leontien Bakermans spreekt over de lezingen die paus Johannes Paulus II hield tijdens zijn woensdagmiddagaudiënties over de ‘Theologie van het Lichaam’. Is het wel theologie of is het meer lichamelogie? Ook de leer van de Kerk hiervoor wordt besproken.

Junioracademie
Voor jongeren van 18 tot 40 jaar

4 maart 2016

Informatiebulletin voor de maand maart is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand maart is verschenen. Hierin onder meer aandacht voor de vastenactie 2016, de lezing voor de Sint-Nicolaasacademie, het hoogfeest van onze patroon, de H. Jozef, en uiteraard alle informatie over de liturgie in de Goede Week en met Pasen.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin maart' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Informatiebulletin maart 2016

2 maart 2016

Van de pastoor: Onderweg naar Pasen

Beminde gelovigen,

Wij zijn onderweg naar Pasen. Door de sombere tijd van de Vasten, die een afbeelding is van ons aardse bestaan, zien wij nu al aan de horizon de dag van onze verlossing. Deze blik op de heerlijkheid die ons te wachten staat, schenkt ons de moed om verder te wandelen op de weg die ons erheen leidt.

Dit jaar valt het feest van de patroonheilige van onze parochie op een zaterdag. Het hoogfeest van de heilige Jozef zullen wij vieren met een gezongen Mis op zaterdag 19 maart om 11.00 uur. Deze heilige Mis zal ik opdragen voor alle weldoeners van onze kerk, zowel levenden als doden. Recentelijk zijn velen van u weldoeners geworden door het ondersteunen van de restauratie van het kerkgebouw. Daarbij scharen zich alle mensen die in het verleden hebben bijgedragen aan het bouwen van de kerk; dit alles tot grotere eer van God.

De werkzaamheden aan het kerkgebouw zijn nu – meer dan drie maanden na aanvang – afgesloten. Wat nu nog rest is het opruimen van het terrein rondom de kerk. In de toekomst staat ons nog de restauratie van de binnenzijde van de kerk te wachten. Bidden wij ervoor dat ook deze mogelijk wordt gemaakt.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor