31 mei 2022

Meimaand - Mariamaand: Regina caeli jubilaRegina caeli jubila, gaude, Maria!
Jam pulsa cedunt nubila
Alleluia! Laetare, o Maria!

Quem digna terris gignere, gaude, Maria!
Vivus resurgit funere.
Alleluia! Laetare, o Maria!

Sunt fracta mortis spicula, gaude, Maria!
Jesu jacet mors subdita.
Alleluia! Laetare, o Maria!

20 mei 2022

Meimaand - Mariamaand: O Maria, die daar staat (Guido Gezelle)O Maria, die daar staat,
gij zijt goed en ik ben kwaad.
Wilt gij mijn arme ziele gedenken?
'k Zal u een Ave Maria schenken.
Ave, ave Maria!

O Maria, die mij ziet,
gij hebt alles, ik heb niet.
Wilt gij mijn arme ziele gedenken?
'k Zal u een Ave Maria schenken.
Ave, ave Maria!

O Maria, in den strijd,
toon dat gij mijn Moeder zijt.
Wilt gij mijn arme ziele gedenken?
'k Zal u een Ave Maria schenken.
Ave, ave Maria!

18 mei 2022

18 mei: Heilige Venantius, martelaar

Venantius was een jongeman die leefde tijdens de christenvervolgingen door keizer Decius (249-251) in het Romeinse rijk. Na zware folteringen onderging hij de marteldood omwille van Christus.

Hij werd gegeseld, met brandende fakkels gebrandmerkt, en boven een vuur gehangen; zijn tanden werden uit zijn mond geslagen en zijn kaken gebroken. Daarna werd hij voor de leeuwen geworpen, maar deze lieten hem ongemoeid (zie afbeelding). Toen niets hem leek te deren werd hij van een steile rots naar beneden geworpen en uiteindelijk met een zwaard onthoofd.

Twaalf getuigen raakten zo onder de indruk van de standvastigheid van Venantius, dat zij zich tot Christus bekeerden. Vervolgens trof hen een soortelijke marteldood.

Zijn relikwieën werden overgebracht naar Camerino. Zo werd hij patroon van deze Italiaanse stad. Hij heeft sedert vele eeuwen een kerk in Rome. Paus Clemens X was voor zijn verkiezing tot paus bisschop van Camerino en uit devotie tot de heilige Venantius verhoogde hij de rang van zijn feest en gaf hem een eigen officie. In de Novus Ordo (1970) werd Venantius van de heiligenkalender afgevoerd.

Behalve als patroon van de stad Camerino wordt de heilige Venantius ook aangeroepen bij oorpijn.

Gebed
O God, Die deze dag door de zegepraal van de heilige Venantius, Uw martelaar, hebt geheiligd, verhoor de gebeden van Uw volk, en verleen dat wij, die zijn verdiensten eren, ook zijn standvastigheid in het geloof zouden navolgen. Amen.

12 mei 2022

Bedevaart naar Chèvremont en Banneux op zaterdag 28 mei

Op zaterdag 28 mei 2022 organiseert het Legioen Kleine zielen, afdeling Amsterdam,
een bedevaart-busreis naar de bedevaartplaatsen Chèvremont en Banneux in België.


Programma
08.30 uur: Vertrek vanaf Sint-Agneskerk, Amstelveenseweg 161, 1075 XA Amsterdam
13.00 uur: Heilige Mis in Chèvremont; na de heilige Mis reizen we naar Banneux
15.00 uur: Lof en ziekenzegening in Banneux
17.30 uur: Vertrek vanuit Banneux naar AmsterdamOverige informatie
Het vriendelijke verzoek om uw eigen lunchpakket mee te nemen. Vergeet u niet om uw eigen fles mee te nemen voor water te Banneux. Onderweg bidden wij de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen van de rozenkrans. Mocht u in het bezit zijn van de grijze zangbundel, het vriendelijke verzoek deze mee te nemen.

De kosten bedragen € 32,50 voor volwassenen. Aanmelding en contante betaling graag vóór 20 mei a.s. bij Betsy MacNac, telefoon 020-7861951 of 06-26642599.

10 mei 2022

Bijeenkomst Legioen Kleine Zielen op woensdag 11 mei

De gebedsgroep Amsterdam van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart komt elke tweede woensdag van de oneven maanden (januari, maart, mei, juli, september en november) bijeen in onze kerk en pastorie; de eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 11 mei. Het programma is als volgt:
11.00 uur: Gelezen H. Mis
11.45 uur: Marialof
12.30 uur: Voortzetting van de conferentie van Z.E.H. Luc Vanstraelen (†) met de titel 'En zie, het Licht komt tot u... Gaat ge het ontvangen zoals het hoort?' in de pastorie met koffie en thee (tot circa 14.00 uur).

Een ieder is van harte uitgenodigd om kennis te komen maken en te komen meebidden met de gebedsgroep. Niemand is te groot of te klein, wij zijn allemaal aan het oefenen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het legioen.

7 mei 2022

Abortus is het tegenovergestelde van de Eucharistie

Abortus is de duivelse parodie van de antichrist op de Eucharistie. Daarom worden dezelfde heilige woorden
gebruikt: "Dit is mijn lichaam", echter met een godslasterlijke tegenovergestelde betekenis.
(Peter Kreeft)

Miljoenen kinderen worden jaarlijks wereldwijd geaborteerd. Vele mensen, onder wie politici en tal van organisaties ondersteunen dit. Zo vindt er vandaag een demonstratie plaats op de Dam in Amsterdam, waarbij tal van personen het woord zullen voeren, van linkse politici tot 'hulp'verleners van Women on waves en Pax (voorheen Pax Christi). Hun redenatie is veelal als volgt: "Het is jouw lichaam, dus waarom zou je daar niet mee mogen doen wat je zelf wil?" Ze willen de kindermoord daarom als mensenrecht laten vastleggen.

Gemakshalve gaan ze eraan voorbij dat het groeiende kindje, juist vanwege zijn kwetsbaarheid, door God in het lichaam van de vrouw is geplaatst om het te beschermen, te voeden en te laten groeien, maar dat het geen lichaamsdeel is van de vrouw in wie het groeit. De heilige Schrift zegt bovendien: "Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u woont, en Die gij van God hebt ontvangen; ook dat gij uzelf niet toebehoort, daar gij duur zijt gekocht? Verheerlijkt dus God in uw lichaam!" (1 Kor. 6, 19-20).

De boodschap uit het Woord van God staat dus haaks op wat de wereld ons wil doen geloven. Ons lichaam is niet van onszelf! De demonstranten schreeuwen dat het voor een vrouw onrechtvaardig en ondraaglijk is om gedurende negen maanden onder fysieke en emotionele druk te staan voor een kind dat ze helemaal niet wil hebben. Zou het voor onze Heer Jezus Christus ook niet gemakkelijk zijn geweest als hij tegen Zijn Vader had gezegd: "Waarom moet ik me laten slaan en geselen en zo een pijnlijke dood sterven? Kan ik niet gewoon op natuurlijke wijze overlijden en dan na drie dagen verrijzen?" Uiteindelijk was het Zijn Lichaam... toch?

Maar dat is niet wat Jezus deed. Hij heeft zijn Lichaam volledig voor ons overgeleverd.

In onze dagen kan een moeder beslissen of haar kind blijft leven of moet sterven. Zo moest ook Christus beslissen of wij mochten leven of moesten sterven. Christus koos voor het leven, Hij koos voor het leven door de dood heen. Hij offerde Zijn leven op door Zijn dood en dat deed Hij voor ons. Hij offert ons Zijn volledige Lichaam en Bloed in het Allerheiligste Sacrament van de Eucharistie, opdat wij mogen leven in eeuwigheid.

Wij zijn niet van onszelf. God de Vader heeft voor ons een prijs betaald. En hij betaalde niet de laagste, maar de hoogste prijs: het offer van Zijn enige Zoon, onze Heer Jezus Christus. Daardoor zijn wij vrijgekocht uit de slavernij van de zonde en mogen wij leven in overvloed. Verheerlijkt God dus in uw lichaam, dat aan Hem toebehoort!

3 mei 2022

Van de pastoor: Christus' overwinning op zonde en dood, reden van onze Paasvreugde

Een vreugdevolle Paastijd wens ik u toe! Christus, de verrezen Verlosser, is de enige grond voor ware vreugde in het leven, al het andere dat in een mensenleven voorkomt is vergankelijk, het komt en gaat. Wie aan zijn leven werkelijk een dragend fundament wil geven, wordt uitgenodigd om zijn leven met Christus te verenigen en daardoor deel te krijgen aan de overwinning op zonde en dood. Dat is de reden van onze paasvreugde.

Dit jaar zal er in het Pinksterweekeinde weer een bedevaart georganiseerd worden voor de Europese Traditie. De route loopt tussen Parijs en Chartres. In de voorbije jaren waren er rond de tienduizend deelnemers, vele jongeren maar ook gezinnen. Aanmelden is mogelijk bij de heer Sjaak Oostveen. Hij organiseert de Nederlandse deelname.

In het laatste jaar zijn er vele nieuwe kerkgangers naar onze kerk gekomen. Ook de muziek in de liturgie is uitgebreid. De vicevoorzitter van het kerkbestuur is verantwoordelijk voor de zangkoren. Er is veel tijd in geïnvesteerd om een nieuw koor te kunnen inroosteren. De gezongen Mis is de Hoogmis om 11.00 uur op zon- en feestdagen.

Graag attendeer ik u op de goede en vruchtbare houding om na de heilige Mis in de kerk een korte dankzegging te doen vóórdat u de kerk verlaat. En op de vanzelfsprekende gewoonte om in de kerk geen gesprekken met elkaar te voeren, ook niet achterin. In het kerkgebouw dient een heilige stilte te heersen. Dat zijn wij onze lieve Heer verschuldigd, Die altijd aanwezig is. Bovendien worden de nog biddende gelovigen dan niet gestoord.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

Informatiebulletin voor de maand mei is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. De editie voor de maand mei is zojuist verschenen. Daarin aandacht voor de Mariamaand mei, een bijeenkomst van het Legioen Kleine Zielen, de Pinksterbedevaart Parijs-Chartres, stilte in het kerkgebouw en het overlijden van parochiaan Corrie Rood.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin mei' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.

1 mei 2022

1 mei: Heilige Jozef, de arbeider, bruidegom van de heilige maagd Maria, belijder, hoogfeest

Gedachtenis: Tweede zondag na Pasen

Jezus in de werkplaats bij Zijn voedstervader Jozef.

Epistel
Kol. 3, 14-15, 17, 23-24
Broeders, zorgt dat gij de liefde hebt, die de band is der volmaaktheid, en moge in uw harten de vrede van Christus heersen; want daartoe zijt gij geroepen tot één lichaam. Weest ook dankbaar. Al wat gij doet, door woord of werk, doet het in de naam van de Heer Jezus Christus, en betuigt door Hem aan God de Vader uw dank. Al het werk, dat gij verricht, doet het van harte, als voor de Heer, en niet als voor mensen; bij weet toch dat gij van de Heer het erfdeel als loon zult ontvangen. Staat in dienst van Christus, de Heer.

Evangelie
Mt. 13, 54-58
In die tijd kwam Jezus in Zijn vaderstad en gaf onderricht in hun synagoge, zodat zij verbaasd waren en zeiden: Waar heeft Hij die wijsheid en macht vandaan? Is Hij niet de zoon van de timmerman? Is Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers, zijn het niet Jacobus, Jozef, Simon en Judas? En leven zijn zusters niet allen onder ons? Waar heeft Hij dan dit alles vandaan? En zij ergerden zich aan Hem. Maar Jezus zei hun: Een profeet wordt maar miskend in zijn geboortestad en in zijn eigen familie. En Hij deed er niet veel mirakelen, omwille van hun ongeloof.

Overweging
Op 1 mei 1955 hield paus Pius XII een toespraak voor de christelijk-georganiseerde werklieden van Italië. Hij hield hun voor dat zij zich geen betere beschermheilige konden wensen om hen te helpen het leven te doordringen met de geest van het evangelie. Zeker was nooit een werkman vollediger en dieper van die geest doordrongen dan de voedstervader van Jezus, die met Hem leefde in de innige verbondenheid en gemeenschap, in het gezin en bij het werk.

Opdat men dat des te beter zou indachtig blijven en om het arbeidersfeest van de eerste mei als het ware te kerstenen, heeft de Paus bij die gelegenheid het liturgisch feest ingesteld van Sint Jozef, de arbeider, dat sindsdien dus gevierd wordt op de eerste mei.