29 oktober 2020

Allerheiligen en Allerzielen

Op zondag 1 november viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen. Dit is een verplichte kerkelijke feestdag, en bovendien dit jaar een zondag. We vieren dit feest met een gelezen heilige Mis met zang om 11.00 uur.

Op de gedachtenis van Allerzielen (maandag 2 november) worden voor de zielenrust van de overleden gelovigen meerdere H.H. Requiemmissen opgedragen. De tijden zijn als volgt:
11.00 uur: Gelezen H. Requiemmis met absoute
15.00 uur: Gelezen H. Requiemmis met absoute
19.00 uur: Gelezen H. Requiemmis met absoute

26 oktober 2020

Mevrouw H.A.W. de Rijk-van der Moolen (95) overleden

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi,
quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,
omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.

In de avond van woensdag 21 oktober is, gesterkt door de Genademiddelen der heilige Kerk, mevrouw Helena de Rijk-van der Moolen op 95-jarige leeftijd overleden. Mevrouw De Rijk was een bekende verschijning in onze kerk; tot begin dit jaar was zij elke zondag aanwezig in de Hoogmis. Door de sluiting van de verpleeghuizen in maart werd de kerkgang haar onmogelijk gemaakt.

De gezongen heilige Requiemmis zal worden opgedragen op donderdag 29 oktober om 12.30 uur in onze kerk, met aansluitend absoute. Rond 14.00 uur vindt de bijzetting in het familiegraf plaats op begraafplaats Buitenveldert.

10 oktober 2020

Afsluiting dakrestauratie met zegening en plaatsing van een nieuw dakkruis

Een dezer dagen is de restauratie van het kerkdak voltooid met het herstel van de dakdelen aan de oostzijde, boven het priesterkoor en de zijkapellen. Op het torentje aan de zuid-oostzijde van de kerk is na circa 90 jaar een nieuw dakkruis geplaatst, dat - hoog op het dak - werd gezegend door de Pastoor. Daarna plaatste hij het kruis eigenhandig boven op de toren.

Indien u wilt bijdragen aan de restauratie, dan kan dat nog altijd op bankrekening NL96 INGB 0000 3113 11 ten name van parochie van de H. Agnes onder vermelding van 'dakrestauratie'.


3 oktober 2020

Van de pastoor: Elke dinsdag gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Beminde gelovigen,

Vanaf de eerste dinsdag van de maand oktober willen we, als voortdurende devotie, iedere dinsdag het Allerheiligste Sacrament ter aanbidding uitstellen. Om in de moeilijke tijd waarin wij leven de hoop niet te verliezen is het noodzakelijk dat wij steeds vaker terugkeren tot de aanbidding die wij God, onze Schepper, verschuldigd zijn. Zo durven wij hopen en vertrouwen dat wij de noodzakelijke genade zullen verkrijgen die ons helpt een werkelijk christelijk leven te leiden, en dat vele zondaars zich zullen bekeren.

Wij zijn God deze aanbidding verschuldigd en wij zijn verplicht om te bidden voor de bekering van de mensen, en het land waarin wij mogen leven.

Deze maand worden de steigers aan de buitenkant van het priesterkoor afgebroken. Daarmee wordt de buitenrestauratie van onze kerk afgesloten. Wij zijn begonnen in 2008, en nu, twaalf jaar later, zijn deze werkzaamheden afgerond. Maar nog ongeveer dezelfde hoeveelheid werk wacht ons aan de binnenzijde van de kerk. Voor onze groeiende kerkgemeenschap is dit een opdracht tot Gods eer en voor de toekomstige generaties, voor wie wij ook een verplichting dragen.

Hopend op uw voortdurende geestelijke en financiële ondersteuning wens ik u Gods rijke zegen toe!

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

2 oktober 2020

Catechese over de liturgie

Op de zaterdagen 3 en 24 oktober is de catechese na de heilige Mis gewijd aan de liturgie, het kerkgebouw en de Latijnse taal in de liturgie. Iedereen is van harte welkom. Een vrijwillige bijdrage voor de koffie of thee wordt op prijs gesteld.