23 september 2013

Prolife-gebedsdag in Den Haag

Mgr dr E.J. de Jong,
hulpbisschop van Roermond

Op dinsdag 24 september organiseert de Stichting voor Recht zonder Onderscheid een nationale gebeds- en boetedag tegen abortus en euthanasie in Den Haag. De bijeenkomst begint om 11.00 uur op het Plein en duurt tot 14.30 uur. De leiding van de dag berust bij mgr E. de Jong, hulpbisschop van Roermond.

Tussen 13.00 en 13.30 uur zal de bisschop een petitie aanbieden aan leden van de Tweede Kamer. De dag wordt afgesloten met een plechtige heilige Mis (Novus Ordo) in de Sint-Jacobuskerk aan de Parkstraat, niet ver van het Plein.

19 september 2013

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 21 september 2013

Op de derde zaterdag in de maand september gaat het najaarsprogramma van de Sint-Nicolaasacademie van start met een lezing over mensenrechten vanuit katholiek pespectief. De lezing wordt verzorgd door prof. dr Gerard van Wissen, rechtsgeleerde en theoloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Tiltenberg.
De dag begint om 10.00 uur met een heilige Mis in de kerk. De lezing begint rond 11.00 uur in de grote zaal van de pastorie. Iedereen is van harte welkom.

Programma
10.00 uur: Heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Om 12.45 uur wordt in de kerk de Rozenkrans gebeden.

Zie: De website van de academie.

13 september 2013

Junioracademie over Lijkwade van Turijn

Op zaterdagavond 14 september wordt om 20.00 uur de volgende Junioracademie, het jongere zusje van de Sint-Nicolaasacademie, gehouden in de grote zaal van de pastorie.

Het onderwerp is deze keer de Lijkwade van Turijn. De eerwaarde heer Peter Van de Kerckhove, pr., zal de gastspreker zijn over een van de oudste christelijke relikwieën, die bewaard wordt in de Dom van Turijn.

Iedereen is van harte welkom.

8 september 2013

Zestiende zondag na Pinksteren

De Kerk viert de geboorte van de heilige maagd Maria op 8 september,
vandaag als commemoratie bij de zestiende zondag na Pinksteren.

Epistel
Efes. 3, 13–21
Broeders, ik bid u, dat gij niet de moed verliest om wille van de wederwaardigheden, die ik voor u verduur; want dat is juist een eer voor u. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, aan Wie alle vaderschap in de hemel en op aarde zijn naam ontleent: Moge Hij overeenkomstig de rijkdom van Zijn glorie u geven: dat gij naar de inwendige mens krachtig wordt gesterkt door Zijn Geest, en dat Christus woont in uw harten door het geloof; opdat gij, aldus geworteld en bevestigd in de liefde, in staat zijt om met alle heiligen de breedte en de lengte, de hoogte en de diepte te begrijpen, en de liefde van Christus te kennen, die alle begrip te boven gaat, om aldus volmaakt te worden naar heel de volheid Gods. Aan Hem nu, Die bij machte is om door de kracht, die in ons werkt, veel meer tot stand te brengen, dan wij kunnen vragen of begrijpen, aan Hem zij de eer in de Kerk en in Christus Jezus tot in alle geslachten van de eeuwen der eeuwen. Amen.

Evangelie
Lc. 14, 1–11
In die tijd kwam Jezus op een sabbat in het huis van een der voornaamste farizeeën, om de maaltijd te gebruiken; en zij letten zeer scherp op Hem. En zie, daar stond voor Hem een man, die aan waterzucht leed. En Jezus richtte Zich tot de wetgeleerden en farizeeën met de vraag: Mag men op de sabbat iemand genezen of niet? Maar zij zwegen. Dan legde Hij Zijn hand op hem, genas hem en liet hem heengaan. Maar tot de anderen sprak Hij: Wie van u zal niet zijn ezel of zijn os, die in een put valt, terstond er uit halen, al is het een sabbatdag? En zij wisten niets daartegen in te brengen. Ook hield Hij aan de gasten een gelijkenis voor, omdat Hij bemerkte, hoe zij de eerste plaatsen uitzochten; en Hij sprak tot hen: Als gij ter bruiloft wordt genodigd, neem dan niet de eerste plaats in; want misschien is er iemand genodigd, die voornamer is dan gij; en dan zou hij, die u en hem heeft uitgenodigd, u komen zeggen: Maak plaats voor deze; dan zoudt gij met schaamte de laatste plaats moeten innemen. Maar als gij genodigd zijt, neem dan de laatste plaats; wanneer dan uw gastheer binnenkomt, zal hij tot u zeggen: Vriend, ga hoger op! Dat zal een eer voor u zijn in het oog van al de disgenoten. Want al wie zich verheft, zal vernederd, maar wie zich vernedert, zal verheven worden.

Overweging
Gedurende de lange reeks zondagen na Pinksteren laat de Kerk ons in haar gebeden steeds opnieuw dezelfde hoofdgedachten overwegen, namelijk hoe het goddelijke heilsplan zich in ons moet verwezenlijken en hoe wij ons christelijk leven moeten beleven. Om ons dit te verduidelijken kiest zij voor ieder zondag enkele teksten uit de Heilige Schrift uit, die ons misschien vrij algemeen voorkomen, maar die uiterst geschikt zijn om onze christelijke levenshouding te bepalen. Vandaag wijst de lezing van het Evangelie hoofdzakelijk op de noodzaak alle dubbelzinnigheid, alle schijnheiligheid, alle verwaandheid en elke valse trots uit ons leven te weren, om ons met een oprecht en nederig hart aan de dienst van God te wijden, nederig erkennend dat de verwezenlijking van dit christelijke levensprogramma in ons het eigen werk van Gods genade in ons is. Het is deze genade die zichtbaar wordt in het Evangelie door de genezing van iemand die lijdt aan waterzucht. Maar omdat het een sabbat was, wekte deze genadebemiddeling ontevredenheid op bij de farizeeën, die in de naam van een voorschrift uit de wet aan het hoogste gebod, namelijk dat van de liefde, zouden verzuimen.

In het tweede deel van het Evangelie van vandaag wordt ons door een gelijkenis geleerd in welke gezindheid wij moeten liefhebben, namelijk in eenvoud en nederigheid. Christus Zelf heeft ons daarvan het levende voorbeeld gegeven toen Hij Zich offerde voor onze zonden. Zijn liefde is ook bij ons gebleven door de sacramenten, vooral in het heilig Sacrament van het Altaar. De farizeeën dachten dat zij zichzelf de gerechtigheid zouden kunnen geven door de letter van de wet te volgen. Christus laat ons echter duidelijk zien dat de gerechtigheid ontvangen moet worden, zoals degene die aan waterzucht lijdt zijn gezondheid ontvangt. Wij ontvangen de liefde niet in trots, maar in eenvoud en nederigheid.

De wijze waarop een katholiek de heilige communie ontvangt is een goed voorbeeld van de twee geestesgesteldheden die vandaag in het Evangelie worden getoond. De geknielde ontvangst van de communie op de tong laat de eenvoudige en nederige afhankelijkheid van Gods genade zien en maakt aan een ieder duidelijk dat wij zelf niets vermogen, maar slechts – zoals een klein kind – gevoed kunnen worden. Als wij volledig van deze houding doordrongen zijn, dan kan de goddelijke genade zich ten volle in onze ziel ontplooien. Daar staat tegenover de trotse houding van de handcommunie, die te vergelijken is met de farizeeër die denkt zichzelf het heil te kunnen geven door de uiterlijke navolging van de wet, maar die geen nederige en eenvoudige afhankelijkheid kent tot de liefde van God.

Beoefenen wij de eenvoudige nederigheid, waarin de genade en de liefde van God zo vruchtbaar worden. Stellen wij niet onszelf op de eerste plaats, maar erkennen wij dat wij arme schepselen zijn die volledig afhankelijk zijn van het erbarmen van God, zoals de maagd Maria heeft gedaan, wier geboorte wij vandaag vieren.

6 september 2013

Eerste vrijdag, toegewijd aan het H. Hart van Jezus


Heer, schenk aan alle volkeren rust en vrede. Geef dat over de gehele aarde deze kreet mag weerklinken:
"Eer aan het goddelijk Hart dat ons het heil heeft gebracht. Aan dat Hart zij eer en lof in eeuwigheid!"


Het heil van een koning is niet zijn leger,
de overwinning van een krijger is niet zijn kracht.
Ruiterij ter overwinning is een illusie;
een leger brengt niet het heil.
God waakt over hen die Hem vrezen,
die hun hoop stellen op Zijn Liefde,
om hen te ontrukken aan de dood,
hen in leven te houden bij hongersnood.

Vol hoop zien wij uit naar de Heer:
Hij is voor ons een steun en een schild.
De vreugde in ons hart komt van Hém,
Ons vertrouwen berust in Zijn heilige Naam.
Moge Heer, Uw Liefde over ons opgaan
omdat onze hoop gevestigd is op U!

En nu, koningen, wilt verstaan,
komt tot inkeer, rechters der aarde.
Dient de Heer met vrees,
betuigt Hem huiverend uw eerbied.
Wordt Hij vertoornd, dan zijt gij verloren:
Zijn toorn zal onverwacht ontbranden.
Zalig zijn zij die bij Hém hun toevlucht zoeken!


(naar: Psalm 32)

4 september 2013

Van de pastoor: Gebed voor vervolgde christenen

Beminde gelovigen,

In de afgelopen jaren zijn wij getuigen geweest van de veranderingen die in het Midden-Oosten hebben plaatsgevonden. Via katholieke media bereiken ons ook de berichten dat de oeroude christelijke gemeenschappen daar in hun bestaan bedreigd worden. Ik denk in het bijzonder aan de christenen in Irak, Syrië en Egypte, die door de omwentelingen in die landen hun vrijheid zijn kwijtgeraakt.

Zij gaan nu gebukt onder gruweldaden, terreur en moordaanslagen door extreme islamieten. De destabilisatie van de regio heeft geleid tot de de vlucht van honderdduizenden mensen en tot de dood van zovelen.

Bijven wij voortdurend bidden voor de vervolgde christenen, in de genoemde landen, maar ook elders op de wereld, vooral de heilige Rozenkrans, waarmee Onze Lieve Vrouw de wereld bedwingt. Door het gebed en door ons katholieke geloof ontvangen wij de kracht om de rechtvaardigheid te erkennen. Door beoefening van de deugden ontvangen wij de kracht om deze door te zetten. Maar bovenal moeten wij elke dag onze toevlucht zoeken in het gebed, verenigd met Onze Lieve Vrouw.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor


Aanstaande vrijdagnacht - van 6 op 7 september - wordt er in de Onze Lieve Vrouwekerk (Keizersgracht 218, Amsterdam) voor Syrië een nachtwake gehouden met aanbidding van het Allerheiligste Sacrament van het Altaar. Het begint op vrijdagavond 6 september om 21.00 uur en duurt tot 9.00 uur op zaterdagochtend 7 september. Gedurende de nacht worden onder meer gezamenlijk en in eenheid de Rozenkrans en de Kruisweg gebeden.

Paus Franciscus heeft zaterdag 7 september uitgeroepen tot een vasten- en gebedsdag om vrede in Syrië, het Midden-Oosten en in de gehele wereld. De Paus nodigt iedereen uit om hieraan op een of andere wijze deel te nemen.