29 januari 2023

Vierde zondag na Driekoningen

Epistel
Rom. 13, 8-10
Broeders, gij moet elkander niets schuldig blijven, dan alleen maar wederzijdse liefde. Want wie de naaste liefheeft, heeft de wet volbracht. Immers het gebod: Gij zult geen echtbreuk plegen - gij zult niet doodslaan - gij zult niet stelen - gij zult geen vals getuigenis geven - gij zult niet begeren, of welk ander gebod ook, het komt alles neer op dit woord: gij zult uw naaste beminnen als u zelf. De liefde doet de naaste geen kwaad aan. Zo vervult de liefde de gehele wet.

Evangelie
Mt. 8, 23-27
In die tijd begaf Jezus Zich in het scheepje en Zijn leerlingen gingen met Hem mee. Plotseling werd de zee geweldig onstuimig, zodat de golven over het schip heensloegen. Hij echter lag te slapen. De leerlingen gingen naar Hem toe; zij maakten Hem wakker en zeiden: Heer, help ons, wij vergaan! Doch Jezus sprak tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op, gaf Zijn bevelen aan de wind en de zee, en het werd volkomen stil. De mensen nu stonden verbaasd en zeiden: Wat is dat toch voor iemand, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzamen?

Overweging
Zeer dikwijls geeft Christus Zijn apostelen en ons allen een les in vertrouwen. Zo ook in het Evangelieverhaal van deze zondag. Het verhaal is heel kort, maar wel duidelijk. Alles is aan Christus onderworpen; de machten en krachten van de natuur zowel als de gehele geestelijke wereld. Alles is Hem onderdanig, Hij is de opperste Soeverein. Hij draagt zorg voor ons op grond van Zijn goddelijke, oneindige liefde. Hij kent al onze noden en ook dan, wanneer Hij schijnt te slapen, zoals in het bootje op het meer, is Hij bij ons, altijd bereid ons te helpen en ons te beschermen tegen de gevaren die ons bedreigen. Wat Hij van ons verlangt is vertrouwen. Dat wij nooit vergeten dat Hij de Goede Herder is.

Er zijn veel stormen in de wereld. Elke keer gaat het om een andere storm. Elk mensleven kent zijn eigen stormen. Dikwijls hebben wij die zelf beleefd. Het kan voorkomen dat we miskend worden, dat we worden tegengewerkt, of zelfs vervolgd en onrechtvaardig behandeld. Soms worden onze bedoelingen verkeerd begrepen, wordt ons werk niet gewaardeerd en bevinden wij onszelf midden in een grote storm van beproevingen en bekoringen. En dan kan iedereen zien hoe sterk zijn geloof is.

Geloven in Jezus zolang het ons goed gaat, zolang alles volgens ons plan verloopt, is niet moeilijk. maar dat is nauwelijks een waarachtig geloof. Zodra de dingen verkeerd lopen, zodra wij onze machteloosheid ervaren, verliezen wij moed en stort ons vertrouwen in. Dan begint pas het eigenlijke geloof, daar waar menselijke krachten en berekeningen vallen. Zodra wij ‘vergaan’, hoe dan ook, menen wij dat Christus ons verlaten heeft. Dan zien wij dat ons geloof op een voelbare aanwezigheid of op troost was gebouwd. Voelen wij dat niet meer, dan is ons geloof weg. Maar geloof is meer dan een gevoel dat God dicht bij ons is. Geloof in God betekent: op Hem vertrouwen, op Zijn wijsheid. Hij weet toch beter dan ik wat voor mijn verlossing het beste is. Als wij geloven, dan moeten wij vertrouwen op Zijn liefde en voorzienigheid – waarin Hij ons nooit verlaat – ook in het midden van een storm, midden in schijnbaar onoplosbare situaties.

Ons geloof moet steeds gezuiverd worden. Een ziel die echt gelooft en zich uitsluitend aan God hecht, blijft onwankelbaar. Bekoringen, lijden en beproevingen bereiken slechts de oppervlakte van zijn wezen; in de diepte heerst vrede. De oppervlakte van de zee kan hevig worden bewogen bij een storm, maar de diepe wateren blijven onberoerd. Deze innerlijke vrede hangt slechts van één ding af, namelijk van onze houding tegenover God. Christus is de Heer. Als wij dat erkennen en Zijn woorden onvoorwaardelijk aanvaarden, dan blijven wij altijd veilig bij Hem Die alle kwaad heeft overwonnen.

21 januari 2023

21 januari: Heilige Agnes, maagd en martelares, titelheilige van ons kerkgebouw en patrones van onze parochie, hoogfeest

Het mozaïek met een afbeelding van de heilige Agnes boven het voorportaal van ons kerkgebouw.

De oudste bronnen over Agnes vertellen dat zij in problemen was geraakt doordat ze geweigerd had met de zoon van de Romeinse stadsprefect te huwen. Ze wilde haar maagdelijkheid niet prijsgeven omdat ze zichzelf als bruid aan Christus had toegewijd. De stadsprefect leverde haar daarom over aan antichristelijke rechters.

Onder bedreiging van gruwelijke lijfstraffen werd ze gedwongen haar geloof af te zweren. Agnes hield stand en werd veroordeeld tot verkrachting en een bestaan als seksslavin. In het bordeel werd ze opgezocht door de zoon van de stadsprefect. Toen hij haar wilde aanraken, werd hij door een bovennatuurlijke kracht teruggeworpen waardoor hij dood neerviel. Daarop liet de prefect haar als heks veroordelen. Ze werd in het stadion van Domitianus in een groot vuur geworpen. Omdat de vlammen haar lichaam intact lieten, werd Agnes uiteindelijk onthoofd.

Agnes werd na haar dood geroemd door tal van kerkvaders en dichters. Zo maakte paus Damasus I (366-384) haar grafschrift. Zij werd bijgezet in de Cappella di Sabina in Rome. Ook Sint Ambrosius van Milaan (339-379) schreef over haar. Habetis igitur in una hostia duplex martyrium, pudoris et religionis: et virgo permansit et martyrium obtinuit (‘Aanschouwt daarom in dit slachtoffer een dubbel martelaarschap: van bescheidenheid en van godsvrucht. Zij bleef maagd en verkreeg de kroon van het martelaarschap’), schreef Ambrosius in zijn homilie De virginibus. De bekende dichter Prudentius (348-405) roemde haar moed en haar trouw aan Christus in hymne 14 in zijn Peristephanon.

Op de locatie waar Agnes de marteldood stierf, staat nu de naar haar vernoemde Sant’Agnese in Agone. Deze barokkerk staat aan de Piazza Navona, waar in heidense tijden het stadion van Domitianus stond.

Jaarlijks worden op 21 januari in de grafkerk van de martelares twee lammeren gezegend. De reden hiervoor schuilt in de betekenis van haar naam. Agnus is Latijn voor ‘lam’ en agnos is Grieks voor 'rein'. De zuivere lamswol wordt gebruikt voor het pallium (kerkelijk rangonderscheidingsteken in de vorm van een schouderstool) van de aartsbisschoppen.

Agnes behoort met Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Cecilia en Anastasia tot de maagd-martelaressen die worden genoemd in de Canon (Eucharistisch gebed) van de Romeinse Ritus.

14 januari 2023

Kerkbalans 2023

Beminde parochianen,

Aan het begin van het nieuwe jaar richt ik mij tot u met de oproep om onze parochie actief te ondersteunen door middel van de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Velen van u zijn zich bewust van de geestelijke rijkdommen die zij in onze parochie hebben mogen ontvangen. Menigeen heeft ook sociale relaties kunnen opbouwen met mede-katholieken van de traditie, zodat onze parochie niet slechts de geestelijke goederen schenkt, maar ook een rijke, zichtbare belichaming daarvan. En dat alles tot Gods eer en verheerlijking.

Die goederen vragen ook om een fysiek raamwerk dat onderhouden moet worden. Het gaat daarbij om allerlei kosten die samenhangen met de pastorale zorg door de priesters, het verder ontwikkelen van de kerkelijke gebouwen ten bate van het pastorale leven van de parochie, maar ook om het verder verspreiden van de katholieke waarheid in stad en land, waar God vrijwel verdwenen lijkt.

Wij dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het verbreiden van Gods Koninkrijk. Dat kan heel concreet door het ondersteunen van uw parochie. Daardoor werkt u ook mee aan de verkondiging van het geloof en het koesteren van roepingen en heilige gezinnen. Laten wij bij onszelf toch beseffen wat God ons heeft geschonken en die geschenken goed onderhouden.

De opbrengst van de actie Kerkbalans is geheel bestemd voor onze eigen parochie. Voor uw gulle bijdrage dank ik u bij voorbaat!

Met mijn priesterlijke zegen,
(w.g.)

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

Zo kunt u bijdragen:
U kunt uw gift(en) overschrijven naar bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van Parochie van de H. Jozef te Amsterdam onder vermelding van ‘Kerkbalans 2023’. Onze parochie is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor giften – onder de gebruikelijke voorwaarden – aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Als u fiscaal gunstiger wilt schenken, dan kan dat door middel van een periodieke gift. U doet dan een schriftelijke toezegging voor een vast bedrag gedurende minimaal vijf jaar, waardoor u jaarlijks een groter belastingvoordeel krijgt dan bij een gewone gift. Neemt u voor meer informatie contact op met het bestuur van onze parochie (per e-mail: secretaris@agneskerk.org).

12 januari 2023

Bijeenkomst Heilige Liga (mannencongregatie) op zaterdag 14 januariElke tweede zaterdag van de maand is er een samenkomst voor mannen in kerk en pastorie. We beginnen om 16.00 uur in de kerk met een heilig uur. Daarna is er in de pastorie een inleiding van een spreker en een nabeschouwing door een priester. Na de maaltijd beëindigen we de avond met het bidden van de completen in de kerk.

Op zaterdag 14 januari zal Brian Lee van Saint Paul Street Evangelization spreken over katholieke straatevangelisatie.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Ilan de Vré via 06-22822056.

10 januari 2023

Bijeenkomst Legioen Kleine Zielen op woensdag 11 januari

De gebedsgroep Amsterdam van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart komt elke tweede woensdag van de oneven maanden (januari, maart, mei, juli, september en november) bijeen in onze kerk en pastorie; op woensdag 11 januari wordt de conferentie over het thema 'liefde' besloten.

Het programma is als volgt:
11.00 uur: Gelezen H. Mis
11.45 uur: Lof
12.30 uur: Conferentie van eerwaarde heer Luc Vanstraelen (†) met de titel 'De Kleine Zielen hebben geen wonderteken nodig' (deel 3, slot) in de pastorie met koffie en thee (tot circa 14.00 uur).

Een ieder is van harte uitgenodigd om kennis te komen maken en te komen meebidden met de gebedsgroep. Niemand is te groot of te klein, wij zijn allemaal aan het oefenen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het legioen.

4 januari 2023

Instrumentale Kerst-medley

Van de pastoor: Als wij de gegeven tijd goed gebruiken, dan is het nieuwe jaar waarlijk een zegen

Beminde gelovigen,

We staan aan het begin van een nieuw jaar, met al zijn onzekerheden. De wereld viert het nieuwe jaar uitbundig met feest, vuurwerk en drank; wij, katholieken, zingen op Oudejaarsavond het 'Te Deum' en op Nieuwjaarsdag het 'Veni Creator', de hymne tot de Heilige Geest.

Het verschil tussen beide vormen van afsluiting van het oude jaar en verwelkoming van het nieuwe ligt in de richting die wij er aan geven. De seculiere wereld verwacht al het goede van en in de tijd; wij, katholieken, verwachten in de tijd het goede, namelijk Gods genade, echter niet van de tijd maar van buitenaf, van God in de eeuwigheid. Het verschil bepaalt ook hoe wij leven en waartoe wij leven. Onze richting brengt ons door het aardse tot het eeuwige, wanneer wij de poort des doods binnengaan. De wereld zal in deze poort het eeuwige verlies van alle hoop ervaren, want zij vertrouwde niet op God, gebruikte het leven op aarde niet om het eeuwige goed te bereiken, maar leefde voor zichzelf.

Gebruiken wij de tijd die ons is gegeven goed. Blijven wij trouwe kinderen van God en gehoorzaam aan onze Moeder, de heilige Kerk, die ons alles schenkt om door dit leven naar het eeuwige te kunnen gaan. Als wij zó leven, dan is het nieuwe jaar - wat het ook brengen moge - waarlijk een zegen.

Op zondag 22 januari vieren wij het hoogfeest van onze kerkpatrones, de heilige Agnes. Na de Hoogmis vieren wij de Nieuwjaarsreceptie in de pastorie. Brengt u allen een kleine koude schotel mee? De parochie zorgt voor de drankjes.

In de maand januari geldt er een pauze voor alle zondagmiddagbijeenkomsten. Vanaf februari is er weer het gebruikelijke zondagmiddagprogramma.

Een zalig en gezegend Nieuwjaar wens ik u allen toe!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

3 januari 2023

For unto us a Child is born (Händel)

Informatiebulletin voor de maand januari 2023 is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. In het zojuist verschenen januarinummer leest u over de bidweek tot hereniging van de Kerk, die van 18 tot en met 25 januari wordt gehouden, bijeenkomsten van de heilige Liga en het Legioen Kleine Zielen, de wijding van het Driekoningenwijwater en de toewijding van het huisgezin aan de heilige Familie. Verder aandacht voor overleden parochiaan mevrouw B.E. Mac Nac en het feest van onze kerkpatrones, Sint Agnes.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin januari' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.