26 mei 2015

Lezing over het Lam Gods

Woensdag 27 mei organiseert het Legioen van Maria om 19.00 uur een lezing in de pastorie. Eerwaarde heer Peter Van de Kerckhove, pr., spreekt over het Lam Gods, het wereldberoemde altaarstuk van de gebroeders Van Eyck uit de vijftiende eeuw dat zich bevindt in de Sint-Baafskathedraal te Gent, Belgiê.
Iedereen is van harte welkom.

22 mei 2015

Huwelijksmis op zaterdag 23 mei

Op zaterdag 23 mei (Vigilie van Pinksteren) om 13.30 uur zal in onze kerk een Huwelijksmis worden opgedragen voor het bruidspaar Arthur Hartman en Gabriëlla Loomans. Bruid en bruidegom zullen elkaar tijdens deze heilige Mis het sacrament van het huwelijk toedienen.

Het bruidspaar is afkomstig uit Rijswijk. Zij zijn vaste bezoekers van de zondagsmis in onze kerk.

16 mei 2015

Koorzangers gevraagd

De gregoriaanse schola’s van onze kerk verzorgen de zang tijdens de Hoogmis op zon- en feestdagen. Zowel de vrouwen- als de mannenschola zijn op zoek naar nieuwe koorzangers. Ook als u niet elke zondag kunt meezingen, bent u van harte welkom!

De vrouwenschola repeteert op zaterdagmiddag, de mannenschola op zondagmorgen. Een geschoolde zangstem is niet noodzakelijk, enthousiasme wel.

Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met de organist, de respectievelijke dirigenten of per e-mail: oudemis@agneskerk.org.

15 mei 2015

Ontmoeting in Rome

Vorig weekend was Michiel Hemminga, een van onze parochianen, in Rome
waar hij kardinaal Burke ontmoette. De Kardinaal herinnerde zich nog
met genoegen zijn bezoek aan onze kerk in november 2011.

14 mei 2015

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 16 mei 2015

Zaterdag 16 mei wordt de laatste lezing uit het voorjaarsprogramma van de Sint-Nicolaasacademie gehouden door de voorzitter, Robert Lemm. Hij spreekt
over Frederik van Eeden, een van de grootste literatoren van de twintigste eeuw, en over hoe zijn weg naar de Rooms-katholieke Kerk verliep.

Programma
10.00 uur: Gelezen heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Lezing in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Zie: De website van de academie.

Fotoverslag Hemelvaartsdag

Na lezing van het Evangelie over de hemelvaart van onze Heer werd de paaskaars gedoofd.

Een groepsfoto van Pastoor, misdienaars, eerstecommunicant Philip en zijn familie
bij het Maria-altaar na afloop van de Hoogmis op Hemelvaartsdag.

10 mei 2015

Sicut sponsa ornata

Tijdens de feestelijke Hoogmis van vandaag - de vijfde zondag na Pasen en tevens Moederdag - ontving de uit Amerika afkomstige Michaela Kazyak voor het eerst de heilige communie. Getooid als bruidje van Christus (sicut sponsa ornata) mocht zij Hem voor het eerst ontvangen in de heilige hostie. Hieronder enkele beelden.Na afloop van de H. Mis van vandaag poseerde Pastoor samen met de
als bruidje getooide eerstecommunicant op het priesterkoor
voor een foto bij het tabernakel.

8 mei 2015

10 en 14 mei: Eerste heilige communie

Op zondag 10 én donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) zullen enkele kinderen tijdens de Hoogmis van 11.00 uur voor de eerste keer de heilige communie ontvangen.

U wordt vriendelijk verzocht om op beide dagen de kinderen en hun ouders als eersten aan de communiebank te laten plaatsnemen.

6 mei 2015

Opbrengst Vastenactie 2015

Tijdens de vasten¬periode hebben we de vastenactie gehouden ter ondersteuning van het seminarie van de priesterbroederschap Sint Petrus in het Duitse Wigratzbad. De opbrengst bedraagt bijna € 3.000. Pater Patrick du Fay FSSP, rector van het seminarie, laat u hartelijk danken voor het ingezamelde bedrag en voor uw gebed om roepingen. De rector verzekert ons van het gebed van de seminariegemeenschap voor de intenties van de gelovigen in Amsterdam.

3 mei 2015

Preek voor de vierde zondag na Pasen

De Heilige Geest

Epistel
Jac. 1, 17-21
Veelgeliefden, ieder goede gave en ieder volmaakte gift komt van boven, afdalend van de Vader van het licht, bij Wie er geen verandering is of verduistering door onbestendigheid. Want uit vrije wil heeft Hij ons het leven geschonken door de prediking van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen zouden zijn onder Zijn schepselen. Gij weet dat, mijn veelgeliefde broeders. Laat iedereen nu vlug bereid zijn om te luisteren, maar niet haastig om te spreken, en niet haastig met toornig te worden. Want een toornig mens volbrengt niet de gerechtigheid Gods. Verwijdert daarom ieder smet en alle verkeerde uitwas, en aanvaardt in zachtmoedigheid het woord, dat in u is uitgezaaid en dat de kracht bezit om uw zielen zalig te maken.

Evangelie
Joh. 16, 5-14
In die tijd sprak Jezus tot Zijn leerlingen: Ik ga heen tot Hem, Die Mij gezonden heeft; en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Maar de droefheid heeft Uw hart vervuld, omdat Ik u dit heb meegedeeld. Doch Ik zeg u de waarheid: het is goed voor u, dat Ik wegga. Want zo Ik niet wegga, zal de Helper niet tot u komen; als Ik echter heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En wanneer Hij komt, zal Hij aan de wereld bewijzen, dat zij ongelijk heeft wat betreft zonde, gerechtigheid en veroordeling. Wat betreft zonde: omdat zij niet in Mij geloofd hebben. Wat betreft gerechtigheid: omdat Ik heenga tot de Vader, en gij Mij niet meer zult zien. Wat betreft veroordeling: omdat de vorst dezer wereld reeds geoordeeld is. Nog veel heb Ik u te zeggen, doch gij kunt het nu nog niet verdragen. Maar wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, dan zal Hij u de volle waarheid leren. Want Hij zal niet spreken uit Zichzelf, maar Hij zal spreken, al wat Hij hoort; en Hij zal u de komende dingen verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want van het mijne zal Hij ontvangen en het aan u verkondigen.

Preek
Reeds nu begint de Kerk bij ons het verlangen naar de Vertrooster op te wekken, het vurige verlangen naar de Heilige Geest. In Gods bestel lag een geheimzinnige noodzakelijkheid besloten, dat Jezus moest sterven en verheerlijkt worden, voor de Geest zou nederdalen over Zijn apostelen. Jezus Zelf zei het met duidelijke woorden. De voltooiing van Zijn werk was aan de Heilige Geest overgelaten.

Voor de apostelen was het moeilijk te begrijpen wat hun Meester bedoelde. Zij hebben vooral het feit gezien dat Jezus wegging. En dat maakte hen verdrietig. Pas later, door het licht en de genade van de Heilige Geest, begrepen ze alles, en van bange leerlingen veranderden ze in moedige getuigen van Christus. Dat was alleen mogelijk door ‘de kracht uit den hoge’. Door deze kracht konden ze de betekenis van Christus’ lijden, dood en verrijzenis begrijpen.

In het Evangelie van vandaag kondigt Christus de Heilige Geest voor Zijn Kerk aan en Hij spreek over Zijn werking. Deze is drievoudig: in de wereld, in de Kerk en in onze ziel.

Wat is de werking van de Heilige Geest in de wereld? Ten eerste zal de Heilige Geest de wereld een spiegel voorhouden, waarin zij haar schuld en de straf die haar bedreigt kan zien. De grootste zonde is het ongeloof. Christus is in de wereld gekomen om de mensen te verlossen. Maar de wereld heeft Christus en Zijn leer verworpen. Zij heeft Hem niet willen zien noch kennen. Tegelijkertijd straalt, door de Heilige Geest, de waarheid en de rechtvaardigheid van de Kerk. De Kerk laat de wereld haar zonden zien, zij wordt het verwijt van het geweten en legt de vinger op de zonden van de wereld. Uiteindelijk zal de goddeloze wereld die waarheid herkennen, tot haar redding of tot haar verlies.

De Heilige Geest werkt ook in de Kerk zelf; deze werking is veel zoeter en zachter. Hij bezielt de Kerk. Hij garandeert de leer van de Kerk. Hij zal ons immers alles in herinnering brengen wat Jezus ons geleerd heeft. Het is de Heilige Geest, door Wie de sacramenten geen louter menselijke tekenen zijn, maar vervuld zijn van goddelijke kracht. Alle sacramenten zijn Zijn werk. In het doopsel maakt Hij ons tot kinderen van God. In het vormsel maakt Hij ons tot strijders voor het geloof en tot getuigen van Christus. De Eucharistie is ook Zijn werk. Bij de menswording van Christus was Hij de Auteur van Christus’ Lichaam, zo is Hij ook bij de verandering van brood en wijn in Christus’ Lichaam en Bloed aanwezig. En ook de macht om zonden te vergeven is Zijn werk. We kunnen elke dag zien en zelf ervaren hoe groot Zijn werking in de Kerk is.

De Heilige Geest werkt ook in onze ziel: door Zijn genade. Hij is onze gids in dit dal van tranen. Hij is de arts van onze ziel. Hij laat het goede groeien en verwijdert het onkruid van de zonde. Maar Hij overweldigt niemand. We moeten voor Hem openstaan, we moeten steeds om Hem bidden en we moeten vooral weerstand bieden aan boze geesten, die ook nog steeds hun invloed op ons proberen uit te oefenen: geesten van egoïsme, van zelfbevestiging, van gemakzucht.

De Heilige Geest heiligt de Kerk. En wij allen, die deel uitmaken van de Kerk, zijn tot heiligheid geroepen. Die kan iedereen van ons bereiken, maar alléén door de Heilige Geest. Zonder Hem kunnen wij niets. Zonder Hem zullen wij Christus nooit goed kunnen begrijpen. Met de Heilige Geest krijgt alles een ander licht, een andere kleur. Christus zal als Godmens steeds een mysterie zijn, maar Hij, de Geest, brengt Hem nader tot ons. De Heilige Geest verheldert en verklaart, en geeft inzicht en gevoel voor het goddelijke. Wij mogen God vragen dat de Vertrooster ons Zijn licht brengt en ons onderwijst over het goddelijke, over het ware geluk. We moeten uiteindelijk om de genade vragen dat wij bereid zijn deze Vertrooster te ontvangen. De Heilige Geest werkt zonder twijfel in de gehele Kerk, maar het hangt van ons af of Hij in ons leven werkzaam is. Er is nog tijd om daarover na te denken. Er is nog tijd om ons leven te laten veranderen door de komst van de Heilige Geest, de Vertrooster en Helper.