26 april 2020

Zondag 26 april: Gelezen H. Mis - Tweede zondag na Pasen

Tweede zondag na Pasen

Epistel
1 Petr. 2, 21-25
Veelgeliefden, Christus heeft voor ons geleden en u een voorbeeld nagelaten, opdat gij Zijn voetstappen zoudt volgen. Want zonde heeft Hij nooit bedreven, en er werd geen bedrog gevonden in Zijn mond; en toen Hij gescholden werd, schold Hij niet terug; toen Hij leed, uitte Hij geen bedreiging; maar Hij gaf Zich over aan degene, die Hem onrechtvaardig veroordeelde. Hij heeft onze zonden in Zijn lichaam gedragen tot op het kruishout, opdat wij afgestorven zouden zijn aan de zonde, en voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen zijt gij genezen. Want gij waart als ronddolende schapen, maar nu zijt gij teruggebracht tot de herder en de bewaker van uw zielen.

Evangelie
Joh. 10, 11-16
In die tijd zei Jezus tot de farizeën: Ik ben de goede Herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar iemand, die huurling is en geen herder - aan wie de schapen niet toebehoren - hij laat, als hij de wolf ziet aankomen, de schapen in de steek, en gaat op de vlucht. En de wolf rooft en verstrooit de schapen. Een huurling nu neemt de vlucht, omdat hij maar een huurling is, en geen hart heeft voor de schapen. Ik ben de goede Herder, en Ik ken Mijn schapen en Mijn schapen kennen Mij, evenals de Vader Mij kent, en Ik de Vader ken. En Ik geef Mijn leven voor Mijn schapen. Ook nog andere schapen heb Ik, die niet van deze schaapstal zijn; ook die moet Ik er heen voeren, en zij zullen luisteren naar Mijn stem; en zo zal het worden: één Schaapstal en één Herder.

Overweging
Deze zondag wordt terecht de zondag van de goede Herder genoemd. Het beeld uit het Evangelie van de Herder Die Zijn leven geeft voor Zijn schapen wordt nog duidelijker door het Paasfeest dat wij nog maar net gevierd hebben en door de lezing van deze zondag, waarin de heilige Petrus ons aan hetzelfde feit herinnert, namelijk hoe Christus, Die Zelf nooit enige zonde bedreef, onze zonden op Zich nam en Zich heeft overgeleverd aan de kruisdood om ons van onze schuld te bevrijden.

Door de bevrijding die wij door Zijn Verlossingswerk hebben mogen ervaren, heeft Hij ons opnieuw toegang verleend tot de kudde, waarvan Hijzelf Herder en Bewaker is. Het epistel van vandaag stelt ons de waarheid voor ogen dat wij verloren schapen zijn geweest, want Petrus schrijft “gij waart als rondlopende schapen maar nu zijt gij teruggebracht tot de Beheerder en Bewaker van uw zielen”.

In het Evangelie zegt de goede Herder, Jezus: “Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij”. Het is een kostbaar inzicht dat wij slechts kunnen verwerven door Gods genade. Hij is de enige Vriend, de enige Toevlucht, en de Raadsman bij uitstek die de mens heeft. De goede Herder geeft Zijn leven voor Zijn schapen. In het Evangelie is dat een beeld, maar wel een beeld dat ons weer de oude, vertrouwde waarheid voor ogen stelt. Hij heeft voor mij Zijn leven prijsgegeven. Anderen doen dat niet. De huurling slaat op de vlucht als de wolf komt. Hij laat zijn kudde in de steek; de schapen gaan hem niet echt ter harte en omdat hij slechts huurling is en geen herder, laat hij ze door de wolf verscheuren. Met Christus is dat anders. Hij kent Zijn schapen zoals de Vader Hem kent en zoals Hij de Vader kent. Zo diep, zo volledig, zo vol van liefde is het feit dat Hij Zijn leven geeft.

Kon de goede Herder nog duidelijker zeggen dat Hij ons liefheeft? Hij bemint ons tot het uiterste toe. Geen enkele Herder kan het bij Hem halen in hartelijkheid, in diepte, in tederheid en fijngevoeligheid. Hij heeft als Herder alles voor ons over gehad.

18 april 2020

Zaterdag 18 april: Gelezen H. Mis - Zaterdag onder het Octaaf van Pasen (Witte Zaterdag)

Vastenactie 2020

Via hulporganisatie Christian Solidarity International (CSI), geleid door pater Fuchs, ondersteunen wij dit jaar twee vastenprojecten. Het eerste project zijn de christelijke families in Nigeria, die slachtoffer zijn van de jihad van Boko Haram. Christenen in dit land worden gedood, mishandeld of verdreven. Zij leven onder erbarmelijke omstandigheden, in voortdurende angst en armoede. Door uw bijdrage aan de vastenactie kunnen zij levensmiddelen en kleding krijgen.

Het tweede project is het Syrisch-katholieke aartsbisdom Homs, waar momenteel een huis met kapel wordt gebouwd voor verdreven en getraumatiseerde kinderen en hun families.

U kunt uw vastenbijdrage storten op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van parochie H. Jozef onder vermelding van ‘Vastenactie 2020’. Op Beloken Pasen wordt de vastenactie afgesloten. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

200415

17 april 2020

Vrijdag 17 april: Gelezen H. Mis - Vrijdag onder het Octaaf van Pasen

Parochiële ledenadministratie

In het najaar van 2019 hebben we uw aandacht gevraagd voor onze parochiële ledenadministratie. We hebben vele nieuwe inschrijvingen ontvangen en allerlei gegevens zijn geactualiseerd. Tijdens de huidige coronacrisis hebt u van de Pastoor per e-mail enkele brieven met actuele informatie ontvangen. Gelukkig bereiken we al een groot deel van de parochianen, maar nog niet iedereen. Daarom nogmaals het verzoek om bij verhuizing of wijzigingen in uw gezinssamenstelling of andere gegevens ook ons secretariaat op de hoogte stellen. Voor een correcte administratie zijn we afhankelijk van de door u verstrekte gegevens! U kunt uw opgave – uitsluitend schriftelijk – verstrekken aan de pastorie, of per e-mail aan oudemis@agneskerk.org.

Op onze website vindt u een inschrijvings- en wijzigingsformulier. Nog een dringend verzoek: wilt u controleren dat uw mailbox niet vol zit? We kunnen u dan namelijk niet bereiken.

16 april 2020

Donderdag 16 april: Gelezen H. Mis - Donderdag onder het Octaaf van Pasen

Gebed om geestelijke communie

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn binnenste te ontvangen. Maar omdat ik dit thans niet werkelijk doen kan, smeek ik U, ten minste op geestelijke wijze in mijn hart te komen.

Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart, en ik verenig mij geheel en al met U. Sta niet toe dat ik nog ooit van U gescheiden word. Amen.

H. Alfonsus-Maria van Liguori

Zie ook: Geestelijke communie

10 april 2020

Kan dat een koning zijn?

Kan dat een koning zijn,
hoog aan een kruis,
het menselijke wrak
dat hangt te lijden
tot spot van alleman,
met aan Zijn zijde
een rover als de ridder
van Zijn huis?

Kan dat mijn koning zijn,
mijn sterke Heer,
Die Zich door beulen af
heeft laten rossen
en in Zijn nood Zichzelf
niet kan verlossen?
Heeft Hij geen eer,
geen macht,
geen waarde meer?

Maar hoor dan naar die
rover, die zijn hoofd
nog nauwelijks naar
Hem weet toe te wenden,
Hem aanziet in Zijn
uiterste ellende
en toch nog in Zijn
wonderen gelooft.

Hoor wat hij roept, het
net nog levend lijk
dat Hem met zijn gebed
zoekt te vereren:
“Denk aan mij, Jezus,
Jezus, Heer der heren,
als U terug bent in
Uw koninkrijk.”

En hoor, dan geeft de
Heer de Waarheid prijs
door hem Zijn macht
en majesteit te tonen
en roept mijn Koning:
“Jij zult bij Mij wonen,
vandaag nog, in Mijn
eigen paradijs.”

Michel van der Plas

Vrijdag 10 april: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus, gevolgd door de gezongen Mis van de vooraf gewijde offergaven - Goede Vrijdag

9 april 2020

Gethsemané


Jezus, den laatsten der nachten,
ging naar den hof der olijven,
liet Zijn discipelen blijven
buiten de duistere gaard;
toen koos Hij drie uit hun midden,
met Hem te waken, te bidden,
maar door het bidden en wachten
werden hunne ogen bezwaard.

Kon dan niet één met Hem waken?
Eén in die smartelijke uren
met Hem de droefheid verduren
van Zijn verwerping, Zijn smaad?
Moest Hij, dien zwartsten der nachten,
eenzaam den kruisdood verwachten,
eenzaam de bitterheid smaken
van den triomf van het kwaad?

'k Wil bij Uw droefheid verwijlen,
in Uwe smarten verzinken,
Gij, Die den beker moest drinken,
die de verzoening bracht,
wie zal de angsten doorgronden
van deze nachtelijke stonden?
Wie zal de duisternis peilen
van dezen duistersten nacht?

Jacqueline E. van der Waals
(1868-1922)

Donderdag 9 april: Gezongen H. Mis - Witte Donderdag

Van de pastoor: De Heer zal ons niet in de steek laten

Beminde gelovigen,

Bij de aanvang van het heilig Triduüm en het komende hoogfeest van Pasen wensen wij, priesters, u allen Gods rijke genade en zegen voor de Paastijd!

Ook al is het momenteel niet mogelijk om het hoogfeest met elkaar in de kerk te vieren, het blijft voor ons allen een tijd van vreugde, want Christus heeft door het werk van de Verlossing de macht van de duisternis gebroken en voor ons de weg naar de hemel geopend.

Wij hebben allemaal gehoopt dat de beperkende maatregelen in het openbare leven en het sluiten van onze kerken vóór Pasen beëindigd zouden zijn, maar zo is het niet gelopen. Wij moeten afwachten en er vooral om bidden dat binnenkort het liturgische leven weer opgepakt kan worden.

Ondertussen hebben wij een camera in de kerk geïnstalleerd, waardoor u thuis, op uw computer, tablet of smartphone, de heilige liturgie dagelijks vanuit onze kerk kunt volgen. Ook op de drie heilige dagen van het Paastriduüm zal de plechtige liturgie vanuit onze kerk worden uitgezonden, opdat u thuis gemakkelijker de mysteries van deze heilige tijd kunt herdenken en overwegen, eventueel aan de hand van uw missaal.

Ik besef heel goed dat dit niet hetzelfde is als fysiek aanwezig zijn tijdens de heilige liturgie, maar het is het enige dat wij momenteel kunnen doen. Wanneer een ieder op zijn plaats zijn best doet, dan zal de Heer, onze God, ons niet in de steek laten.

Mogen wij allen door deze tijd van afzondering van het fysiek deelnemen aan de liturgie het inzicht verkrijgen dat de Kerk en het geloof de kostbaarste schatten in ons leven zijn, en deze in de toekomst met nog grotere ijver in ons leven onderhouden.

Ik wens u een zalig Pasen!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

Extra editie Informatiebulletin voor Pasen is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. Er is een extra editie verschenen voor Pasen.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin Pasen / april' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.

6 april 2020

Maandag 6 april: Gelezen H. Mis - Maandag in de Goede Week

Live-uitzendingen vanuit onze kerk in de Goede Week

In de Goede Week zullen de volgende live-uitzendingen vanuit onze kerk worden gestreamd. Klikt u op de link van de betreffende plechtigheid om live te kijken of de uitzending later terug te kijken.

Zondag 5 april: Palmzondag
11.00 uur: Gelezen heilige Mis
Maandag 6 april: Maandag in de Goede Week
11.00 uur: Gelezen heilige Mis
Dinsdag 7 april: Dinsdag in de Goede Week
11.00 uur: Gelezen heilige Mis
Woensdag 8 april: Woensdag in de Goede Week
11.00 uur: Gelezen heilige Mis
Donderdag 9 april: Witte Donderdag
17.00 uur: Gezongen heilige Mis
Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag
15.00 uur: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus, gevolgd door de gezongen Mis van de voorafgewijde offergaven
Zaterdag 11 april: Paaszaterdag
16.00 uur: Gezongen Paaswake

Tijdens de plechtigheden is de kerk niet toegankelijk. Voor persoonlijk gebed en biecht is de kerk dagelijks geopend tussen 10.00 en 11.00 uur.

5 april 2020

5 april 2020 om 11.05 uur: Eén miljoen bezoekers

Vandaag, vlak na aanvang van de live-uitzending van de gelezen heilige Mis van Palmzondag, werd de grens van één miljoen bezoekers op deze website overschreden.

In de zomer van 2009 is www.agneskerk.org van start gegaan. De meest populaire berichten zijn de wekelijkse overwegingen bij het zondagsevangelie, de digitale edities van het Informatiebulletin, foto- en videoverslagen van bijzondere gebeurtenissen in onze kerk, en – sinds kort – de informatie over kerkelijke maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Naast berichten over het parochiële leven vindt u hier ook vele gebeden, overwegingen en uitleg van kerkelijke rituelen en gebruiken.

In de rechterkolom vindt u onderaan een teller die het actuele aantal bezoekers bijhoudt.

Zondag 5 april: Gelezen H. Mis - Palmzondag

Verwacht: Live-uitzending vanuit onze kerk

Op Palmzondag 5 april, kunt u om 11.00 uur op deze website kijken naar een live-uitzending van de gelezen heilige Mis van die dag vanuit onze eigen kerk.

Houdt u er rekening mee dat in het beginstadium nog enkele kinderziekten zouden kunnen optreden.

Later volgt een uitzendschema voor de plechtigheden in de Goede Week en op Pasen.

Tussen 10.00 en 11.00 uur is de kerk geopend voor persoonlijk gebed. Er is een priester aanwezig en er is biechtgelegenheid. De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten, waarna de live-uitzending zal starten.