30 april 2023

O Filii et Filiae (O Zonen en Dochters)


Latijn

O filii et filiae
Rex caelestis, Rex gloriae,
morte surrexit hodie, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Et mane prima sabbati,
ad ostium monumenti
accesserunt discipuli, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Et Maria Magdalene,
et Jacobi, et Salome,
venerunt corpus ungere, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

In albis sedens Angelus,
praedixit mulieribus:
in Galilaea est Dominus, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Et Joannes Apostolus
cucurrit Petro citius,
monumento venit prius, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Discipulis adstantibus,
in medio stetit Christus,
dicens: Pax vobis omnibus, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Ut intellexit Didymus,
quia surrexerat Jesus,
remansit fere dubius, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Vide, Thoma, vide latus,
vide pedes, vide manus,
noli esse incredulus, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Quando Thomas Christi latus,
pedes vidit atque manus,
Dixit: Tu es Deus meus, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Beati qui non viderunt,
Et firmiter crediderunt,
vitam aeternam habebunt, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

In hoc festo sanctissimo
sit laus et jubilatio,
benedicamus Domino, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

De quibus nos humillimas
devotas atque debitas
Deo dicamus gratias, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Nederlandse vertaling (J.W. Schulte Nordholt)

Hoort aan, gij die Gods kind’ren zijt:
der heem’len hoogste Majesteit
verrees vandaag in heerlijkheid, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

De drie Maria’s daalden af
vroeg in de schemer naar het graf,
met zalf, waar elk haar liefde in gaf, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Door Magdalena’s angstig woord
zijn twee discip’len aangespoord
en haastten ademloos zich voort, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

De vrouwen, naar het graf gegaan,
zegde een witte engel aan,
dat nu de Heer was opgestaan, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Johannes is over het veld
sneller dan Petrus voortgesneld,
om zelf te zien wat werd gemeld, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Aan de discipelen bijeen
was ’t Christus Zelve Die verscheen
en vrede wenste als voorheen, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

’t Bericht werd Thomas ook gedaan.
Hij hoorde het vol twijfel aan
dat Jezus zou zijn opgestaan, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Zie, Thomas, Mijn doorboorde zij,
Mijn handen, voeten allebei,
en twijfel niet, geloof in Mij, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

De wond van spijker en van speer
zag hij en twijfelde niet meer,
maar stamelde: mijn God en Heer, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Zalig wie niet getwijfeld heeft,
niet ziet en toch zich overgeeft,
zijn deel is dat hij eeuwig leeft, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Wij vieren ’t feest van Pasen weer,
en brengen alle lof en eer
aan onze opgestane Heer, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Voor alles wat Hij heeft gedaan,
roepen wij God ootmoedig aan
nu onze Heer is opgestaan, alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

29 april 2023

Ave Maria (in stylo Sanctae Hildegardis) [Herplaatsing van bericht d.d. 10 december 2012]

Op 8 december 2012, het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, gebeurde er iets unieks in onze kerk: voor het eerst werd - door Heleen Keller - het Ave Maria gezongen in de stijl van Hildegard van Bingen (1098-1179), wier muziek verwant is aan het gregoriaans. Het Weesgegroet, zoals wij het nu kennen, ontbrak in het repertoire van Hildegard van Bingen, omdat dit in haar tijd nog niet bestond.

Een groot deel van de melodie van dit lied is ontleend aan de muziek van Hildegard van Bingen; de voornaamste reden dat fans van haar muziek enthousiast worden bij het horen van dit lied!

De componist van dit lied, 'Anonymus', geeft iedereen het recht dit lied te zingen en te verspreiden (in kerken, op CD, op internet etc.), maar verbiedt de melodie op eigen naam te zetten en zo te publiceren. Moge door het zingen van dit lied de devotie tot Maria, Koningin van hemel en aarde, toenemen, tot eer van God en tot heil van de zielen!

28 april 2023

Heleen Keller overleden

Vanavond bereikte ons het droevige bericht van het onverwachte overlijden van de leider van de vrouwenschola, mevrouw Heleen Keller.

Jarenlang heeft zij trouw de zang met haar vrouwenschola Catharina op zich genomen. De gregoriaanse zang was haar passie en haar persoonlijke dienst aan God. Als we een beroep op haar deden, dan stond ze klaar om te zingen, met schola of desnoods alleen, óók door de week of bij een Requiem.

Mevrouw Keller was een zeer godsdienstige vrouw. Kerk en geloof waren haar identiteit geworden. In de laatste jaren kwam zij ook vaak door de week vanuit haar woonplaats Utrecht om de heilige Mis in onze kerk bij te wonen. Ook was zij betrokken bij de confraterniteit van de Petrusbroederschap, en had zij een grote liefde voor de Rozenkrans.

Moge de barmhartige God haar dienstwerk aan de kerk rijkelijk belonen en haar opnemen in Zijn hemelrijk. Bidden wij voor haar zielenrust.

Zodra er details over haar uitvaart en begrafenis bekend zijn, zullen die op deze site gepubliceerd worden.

28 april: Heilige Paulus van het Kruis, belijder

Paulus van het Kruis werd op 3 januari 1694 geboren in Ovada, Piemonte als Paolo Francesco Danei.

Na een tijd bij zijn vader in de handel te hebben gewerkt, besloot Paolo zijn leven in dienst van Christus te stellen. Het besef van Jezus’ martelgang en wrede kruisdood hadden hem zo zwaar aangegrepen dat hij kluizenaar werd om dieper tot de zin ervan door te dringen. Al spoedig kwam hij tot het inzicht dat bezinning op het Lijden van Christus leidt tot compassie met de mensen die in ellendige omstandigheden verkeren. Hij deed afstand van al zijn bezittingen en begon een leven van ascese, boete en naastenliefde.

Op een zeker moment kreeg hij een verschijning van de heilige maagd Maria, die - gekleed in een zwart habijt - hem opdroeg om een gemeenschap te stichten die permanent rouwt om de dood van haar Kind. Paolo verbleef toen in het stadje Castallazzo in het bisdom Alessandria. Hij vertelde de plaatselijke bisschop, Arborio di Gattinara, wat hij had ervaren. Die bekleedde hem op 22 november 1720 met het zwarte habijt dat Maria hem had opgedragen te dragen uit rouw om haar zoon. Vanaf dat moment droeg hij de naam Paolo della Croce (Paulus van het Kruis).

Aangemoedigd door bisschop Arborio trok Paolo zich in de maanden november en december 1720 terug in een torenkamertje van de kerk van Castallazzo voor een veertigdaagse retraite. Daar schreef hij een leefregel voor zijn toekomstige communiteit: de door hem gestichte Congregatie van het Lijden van Jezus Christus, beter bekend onder de naam Passionisten. Deze leefregel vormde de basis van zijn kloosterregel, die in 1741 door paus Benedictus XIV zou worden goedgekeurd. Ook schreef hij in Castallazzo zijn geestelijke ervaringen op in een soort dagboek, dat onder de klassieke teksten van de mystiek wordt gerekend.

Paolo werd in 1727 tot priester gewijd. Een jaar later trok hij zich met zijn broer, Giovanni Battista, terug op de berg Argentaro op het Toscaanse schiereiland Orbetello. Daar stichtte hij samen met enkele volgelingen het eerste passionistenklooster. Steeds meer begonnen de eerste passionisten zich toe te leggen op de prediking onder de armen in de toenmalige Pauselijke Staten en Toscane. Paus Clemens XII bevestigde hen daarin en verleende hun de titel 'apostolisch missionaris'; dat betekende dat zij in diens naam het Evangelie verkondigden. In 1771 stichtte Paolo de vrouwelijke en zuiver comtemplatieve tak van de congregatie: de Passionistinnen.

Paulus van het Kruis staat bekend als een groot mysticus. Meer dan 45 jaar ging hij de spirituele weg van de Verlatenheid om uiteindelijk steeds meer verenigd te raken met de gekruisigde Christus. Als geestelijk leidsman en biechtvader oefende hij veel invloed uit op het leven van geestelijken en leken. Paulus van het Kruis stierf op 18 oktober 1775 in Rome. Zijn lichaam ligt begraven in de Romeinse basiliek SS. Giovanni e Paolo, de kerk van het gelijknamige klooster dat door paus Clemens XIV aan hem geschonken was. Paus Pius IX verklaarde hem in 1852 zalig en in 1867 heilig.

22 april 2023

Mariale toewijding volgens de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort

Op 31 mei viert de Kerk het feest van de heilige maagd Maria, Koningin (dit jaar valt die dag in het Pinksteroctaaf en het feest wordt daardoor niet liturgisch gevierd). Op die dag bestaat de mogelijkheid van een persoonlijke toewijding aan Maria volgens de aanwijzingen (zie: 'De ware godsvrucht tot de allerheiligste maagd Maria') van de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort.

De dagelijkse voorbereiding op deze toewijding begint 33 dagen eerder, dus op vrijdag 28 april. Na een extra heilige Mis om 18.00 uur kunt u hieraan deelnemen.

Meer informatie is per e-mail verkrijgbaar bij mevrouw Daniëlle Clemens.

21 april 2023

De ware godsvrucht tot de allerheiligste maagd Maria

Met de Heilige Geest prijst de Kerk eerst de heilige maagd Maria, en daarna Jezus Christus: “Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.” Niet dat de heilige Maagd boven Jezus staat, of zelfs Zijn gelijke is – iets dergelijks beweren zou een ketterij zijn –, maar om Jezus Christus volmaakter te prijzen, moet men eerst Maria prijzen. Roepen wij dus samen met alle ware vereerders van de heilige maagd Maria uit: “O Maria, gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus.”

Er bestaan ware en valse devoties tot de heilige maagd Maria. Valse devoties zijn onder meer schijnheilige of angstvallige verering. De ware devoties tot de heilige Maagd zijn inwendig, teder, heilig, standvastig, en belangeloos.

De heilige Louis-Marie Grignion de Montfort schrijft zijn 'Gouden Boek'
over de ware verering tot de heilige maagd Maria.

De ware godsvrucht tot Maria is inwendig, dat wil zeggen zij komt uit de geest en het hart voort; zij ontstaat uit de achting, die men voor Maria voelt, uit het hoge denkbeeld dat men zich van haar grootheid gevormd heeft en uit de liefde, die men haar toedraagt. De ware devotie tot Maria is teder, zij zorgt ervoor dat iemand vol vertrouwen heeft in de allerheiligste Maagd, als een kind in zijn goede moeder. Een waar dienaar van Maria neemt tot haar zijn toevlucht in alle lichamelijke en geestelijke noden, in alle eenvoud, vertrouwen en tederheid. Overal, te allen tijde en in alle omstandigheden, roept hij de hulp van deze goede Moeder in: in zijn twijfels: om door haar verlicht; in zijn dwalingen: om op het rechte pad teruggebracht; in zijn bekoringen: om ondersteund; in zijn zwakheden: om versterkt; in zijn val: om opgebeurd; in zijn moedeloosheid: om aangemoedigd; in zijn gewetensangsten: om ervan bevrijd; in zijn kruisen, zorgen en wederwaardigheden van het leven: om getroost te worden. Kortom, in al zijn lichamelijke en geestelijke kwalen neemt hij geregeld zijn toevlucht tot Maria, zonder vrees deze goede Moeder tot last te zijn of Jezus Christus te mishagen.

De ware godsvrucht tot Maria is heilig. Zij spoort de ziel aan tot het vluchten van de zonden en het navolgen van de deugden van de allerheiligste Maagd, in het bijzonder van haar diepe nederigheid, haar levendig geloof, haar blinde gehoorzaamheid, haar voortdurend gebed, haar algehele versterving, haar onvergelijkbare zuiverheid, haar vurige liefde, haar heldhaftig geduld, haar engelachtige zachtmoedigheid en haar verheven wijsheid. Dit zijn de tien hoofddeugden van de allerheiligste Maagd.

De ware godsvrucht tot de heilige Maagd is standvastig. Zij bevestigt de ziel in het goede en maakt dat zij haar godvruchtige oefeningen niet gemakkelijk laat varen; zij doet haar moedig weerstand bieden aan de wereld met haar gebruiken en leerstellingen, aan het vlees met zijn weerzin en zijn driften, aan de duivel met zijn bekoringen. Een waar dienaar van de heilige Maagd is dan ook niet veranderlijk, wrevelig, angstvallig of vreesachtig. Wel valt hij soms en heeft hij niet altijd evenveel gevoel in zijn godsvrucht; maar als hij valt, dan strekt hij de hand uit naar zijn goede Moeder en staat weer op; als hij zonder gevoelige godsvrucht of vertroosting is, dan maakt hij zich daarover niet ongerust, want de rechtvaardige en getrouwe dienaar van Maria leeft van het geloof in Jezus Christus en Maria, en niet van zijn gevoelens.

De ware godsvrucht tot de heilige maagd Maria is belangeloos, dat wil zeggen zij brengt de ziel ertoe, niet zichzelf maar God alleen te zoeken, in Zijn heilige Moeder. Een waar vereerder van Maria dient deze verheven Koningin niet uit winstbejag of eigenbelang, noch voor zijn tijdelijk noch voor zijn eeuwig, lichamelijk of geestelijk welzijn, maar enkel omdat zij waardig is, dat men haar dient, en God alleen in haar. Hij bemint Maria niet zozeer om de weldaden, die hij van haar ontvangt of van haar verwacht, maar omdat zij beminnenswaardig is. Daarom ook bemint en dient hij haar even trouw bij tegenzin en dorheid, als in gevoelige vertroosting en vurigheid; hij houdt even veel van haar op de Calvarieberg als op de bruiloft te Kana. O, wat is zulk een vereerder van de heilige Maagd, die haar dient zonder de minste zelfzucht, welgevallig en waardevol in het oog van God en van Zijn heilige Moeder! Maar, wat is zo iemand thans zeldzaam! Opdat hij voortaan niet meer zo zeldzaam zal zijn, heb ik de pen ter hand genomen om op papier te stellen wat ik, in het openbaar en in het bijzonder, vele jaren lang, met vrucht in mijn missies verkondigd heb.

H. Louis-Marie Grignion de Montfort,
stichter van de montfortanen

13 april 2023

Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 15 april 2023 om 13.00 uur

Op zaterdag 15 april om 13.00 uur zal Henk Jan Prosman, theoloog en hervormd predikant in Nieuwkoop, de lezing verzorgen voor de Sint-Nicolaasacademie in de bovenzaal van de pastorie. In zijn lezing staat de vraag centraal: Hoe ver zijn de macht en de agenda van de Staat doorgedrongen in de kerken en de christelijke politiek?

De toegangsprijs van vijf euro kan worden overgemaakt naar bankrekening NL24 INGB 0000 4515 11 ten name van Sint-Nicolaasacademie onder vermelding van ‘lezing Prosman’.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: sintnicolaasacademie@gmail.com.

Zie: De website van de academie.

7 april 2023

Bijeenkomsten heilige Liga en Confraterniteit FSSP in april

Vanwege het hoogfeest van Pasen komt de bijeenkomst van de heilige Liga (mannencongregatie) deze maand te vervallen.

De FSSP-confraterniteit komt eenmalig bijeen op de derde (in plaats van de tweede) zondag van de maand, dus op 16 april. Iedereen is van harte welkom.

5 april 2023

Biechtgelegenheid en Paascommunie

Op de dagen van het Paastriduüm is er biechtgelegenheid tijdens de plechtigheden vanaf een uur vóór aanvang.

Aan alle plechtigheden van de Goede Week is een volle aflaat verbonden, onder de gebruikelijke voorwaarden van biecht, ontvangst van de heilige communie en gebeden voor de intenties van de Heilige Vader.

De heilige Kerk schrijft voor dat iedere gelovige minstens eenmaal per jaar moet gaan biechten en de heilige communie ontvangen. Deze Paascommunie moet plaatsvinden tussen Passiezondag en de tweede zondag na Pasen (voor zieken, die de heilige Mis niet kunnen bezoeken, geldt: tot en met Drievuldigheidszondag).

4 april 2023

Van de pastoor: Wij hebben verlossing nodig

Beminde gelovigen,

Wij staan vlak voor het grootste feest van het kerkelijk jaar, de viering van het Lijden en Sterven en van de Verrijzenis van onze Heer. Aan deze daad van verlossing mogen wij deelachtig worden door onze deelname aan het sacramentele leven van het mystieke Lichaam van Christus: de ene heilige Kerk van God, de katholieke Kerk, waarin wij door ons doopsel zijn ingelijfd.

De wereld en de mensheid hebben verlossing nodig, en toch lijkt het dat de mens de schreeuw van zijn ziel naar verlossing niet meer waarneemt. Hij laat zich overdonderen door het lawaai van de wereld. Wij leven in een tijd waarin de werkelijkheid niet meer wordt waargenomen, een periode waarin het gerommel van de tijd het enige is dat de mensen nog in zich opnemen. En zo laten zij hun leven nog ernstiger verduisteren door de ziekte van de zonde.

Christus blijft onze enige hoop; Hij is de enige ware en blijvende vreugde in het leven. Laten wij ons niet verleiden door de geest van deze wereld, maar keren wij steeds opnieuw terug naar de bron van onze verlossing. Blijven wij in Hem leven.

In die zin wens ik u een vreugdevol hoogfeest toe!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

1 april 2023

Vastenoffer 2023

Tot en met Beloken Pasen kunt u nog uw vastenoffer schenken ten behoeve van de getroffenen door de aardbeving in Turkije en Syrië. U kunt uw offer storten op rekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van parochie H. Jozef onder vermelding van 'vastenoffer 2023'.

Alvast hartelijk dank.