1919 - 2019: 100 jaar Sint-Agnesparochie

Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 december 2019, onder voorbehoud van wijzigingen.

22 februari 2014

Verlichting in de kerk

De kroonluchter die met kabel en glazen koepels (totaal ca. 100 kg)
naar beneden is gestort, waarbij - gelukkig - niemand gewond is geraakt.

In de afgelopen week is bij reparatiewerkzaamheden aan het dak van de kerk plotseling een van de acht kroonluchters van het hoge plafond naar beneden gestort (zie foto). Bij nader onderzoek zijn alle acht armaturen naar beneden gehaald, want de ophanging was niet langer veilig. De situatie was levensgevaarlijk, omdat elke lamp 100 kg weegt en zich op 15 meter boven de grond bevindt. Voorlopig is de kerk in het middenschip dus niet meer verlicht. Alle kroonluchters zullen vervangen moeten worden. Hiervoor wordt uw financiële bijdrage gevraagd in de zondagse collecte of op de bankrekening van de Jozefparochie: NL48 ABNA 0589 9700 89.

14 februari 2014

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 15 februari 2014

Op zaterdag 15 februari vindt de volgende bijeenkomst plaats van de Sint-Nicolaasacademie. De lezing heeft als onderwerp de situatie van de christenen in Syrië en wordt gehouden door dr Polycarpus Augin Aydin, aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe kerk in Nederland.

De lezing begint rond 11.00 uur in de grote zaal van de pastorie.

Programma
10.00 uur: Heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Lezing in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Om 12.45 uur wordt in de kerk de Rozenkrans gebeden.

Zie: De website van de academie.

7 februari 2014

Eerste-vrijdagdevotie

De devotie tot het Heilig Hart van Jezus op de eerste vrijdag van de maand is gebaseerd op een goddelijke openbaring aan de H. Margaretha-Maria Alacoque. In het jaar 1675 sprak Jezus Zelf tot haar als volgt:

“Ik beloof jullie, in de overvloedige genade van Mijn Hart, dat Mijn almachtige liefde en genade van berouw, zal toekomen aan hen die de heilige Communie ontvangen op de eerste vrijdag gedurende negen opeenvolgende maanden. Zij zullen niet sterven zonder Mijn genade of zonder de sacramenten te hebben ontvangen. Mijn toegewijde Hart zal een veilige haven zijn in het laatste moment.”

En ook: “De almachtige liefde van Mijn Hart zal over hen komen die de heilige Communie ontvangen op de eerste vrijdag van de maand gedurende negen opeen¬volgende maanden. Zij zullen niet sterven zonder Mijn liefde en niet zonder de sacramenten te ontvangen. Mijn Hart is een veilige haven in het laatste uur.”

5 februari 2014

Bankrekening Sint-Jozefparochie

De personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk, toegewijd aan de H. Jozef, beschikt nu ook over een eigen bankrekening: NL48 ABNA 0589 9700 89.

Van de pastoor: Hemelse genade en wereldse lasten

Beminde gelovigen,

Onze kerkrechtelijke status als parochie voor de traditionele liturgie bestaat nu ruim een jaar. Regelmatig te mogen verkeren in het bijzijn van het heilige is een onbeschrijflijke zegening voor u, zoals de genade van het heilig Misoffer voor de gehele schepping onbeschrijflijk groot is.

In deze wereld wordt ons alleen de genade van God gratis gegeven, wanneer wij ons tot Hem bekeren. Al het andere in het leven gaat gepaard met moeite en kosten. Dat geldt ook voor al het zichtbare en het uitwendige van de Kerk, zoals het kerkgebouw en de bijbehorende wereldse lasten, waaronder belastingen en verzekeringen. De waarheid is hard en brutaal: Er zijn geen anderen die deze lasten dragen dan u, want subsidies van kerkelijke of wereldlijke overheden zijn er vrijwel niet meer.

Ik vertrouw erop dat al het zegenrijke dat God en de Kerk u geven door u als het aller-waardevolste wordt beschouwd, en dat u de moeite van een financiële bijdrage uit dankbaarheid jegens God en de Kerk daardoor makkelijker zult kunnen dragen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

2 februari 2014

2 februari: Zuivering van de heilige maagd Maria (Maria Lichtmis), feest

Epistel
Mal. 3, 1-4
Dit zegt God de Heer: Zie, Ik zend Mijn engel, om de weg te bereiden voor Mij uit. En terstond daarna zal naar Zijn tempel komen de Heerser, naar Wie gij zoekt, de engel des verbonds, naar Wie gij verlangt. Zie, Hij komt, - zegt de Heer der heerscharen. Maar wie zal zich de dag van Zijn komst kunnen voorstellen? En wie zal in staat zijn om Hem te aanschouwen? Want Hij is als een smeltend vuur en als het kruid van de vollers. Hij zal Zich neerzetten om het om het zilver te smelten en te louteren; Hij zal de zonen van Levi weer rein maken en hen louteren als goud en als zilver; en zij zullen de Heer weer gaven offeren in gerechtigheid. Dan zal de offergave van Juda en Jeruzalem weer behagen aan de Heer, zoals in vroeger dagen en in vervlogen jaren. Zo spreekt de almachtige Heer.

Evangelie
Lc. 2, 22-32
In die tijd, toen voor Maria de tijd was aangebroken van de reiniging volgens de wet van Mozes, gingen zij met Jezus naar Jeruzalem om Hem op te dragen aan de Heer - zoals er geschreven staat in de wet des Heren: elke eerstgeborene, die van het mannelijk geslacht is, moet de Heer worden toegewijd - en tevens om een offer te brengen overeenkomstig het voorschrift van de wet des Heren: een paar tortels of twee jonge duiven. En zie, nu leefde er te Jeruzalem een man, Simeon genaamd; en deze man was rechtvaardig en godvrezend; met verlangen zag hij uit naar de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was in hem. En van de Heilige Geest had hij de openbaring ontvangen, dat hij de dood niet zou zien, voordat hij de Gezalfde des Heren had aanschouwd. Door de Geest gedreven kwam hij naar de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen naar wettelijk gebruik, nam hij Hem in zijn armen, en loofde God, en sprak: Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar gaan in vrede - naar Uw woord. Want mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat Gij bereid hebt voor het oog van alle volken: Een licht ter verlichting van de heidenen, en een glorie voor Uw volk van Israël.

Overweging
Op 2 februari verricht de Kerk de plechtige kaarsenwijding, die tot de drie voornaamste wijdingen behoort uit de gehele jaarkring. De twee andere zijn de aswijding en de palmwijding.

De zin van de kaarsenwijding houdt verband met de dag van de Zuivering van de heilige Maagd, dat het geheim is van de veertigste en laatste dag van de Kersttijd. Het Kindje Jezus wordt op die dag in de tempel opgedragen en vrijgekocht, doch slechts bij gelegenheid van Maria’s zuivering, waaruit deze opdracht en vrijkoop voortvloeien.

Sinds de zevende eeuw hebben liturgisten veelvuldig het geheim van de kaarsenwijding verklaard. De kaarsenwas, uit het sap van bloemen, bereid door de bij, die in de oudheid gold als beeld van de maagdelijkheid, betekent volgens Ivo van Chartres in een van zijn preken over dit feest, het maagdelijke Vlees van het goddelijk Kind, dat noch door Zijn ontvangenis, noch door Zijn geboorte Maria’s maagdelijkheid heeft gedeerd. In de kaars moeten wij, aldus de heilige bisschop, het symbool zien van Christus, Die onze duisternis is komen verlichten.

Volgens de heilige Anselmus kunnen wij in de kaars drie dingen beschouwen: de was, de pit en de vlam. De was, bereid door de maagdelijke bij, is het Vlees van Christus; de pit daarin is Zijn Ziel; de vlam die straalt aan de top is Zijn Godheid.

De Kerk nodigt de gelovigen uit om op deze dag kaarsen mee te brengen. Die kunnen ook in de plechtige ceremonie gewijd worden. De met Maria Lichtmis gewijde kaarsen worden niet alleen in de processie gedragen, maar zij moeten met eerbied thuis bewaard worden, om ze te land en te water, zoals de Kerk zegt, met zich mee te nemen en zodoende bijzondere zegen van de hemel af te smeken. Men moet deze kaarsen ook ontsteken bij de stervenden, ter herinnering aan de onsterfelijkheid die Christus voor ons heeft verdiend en als teken van bescherming door Maria.