22 februari 2014

Verlichting in de kerk

De kroonluchter die met kabel en glazen koepels (totaal ca. 100 kg)
naar beneden is gestort, waarbij - gelukkig - niemand gewond is geraakt.

In de afgelopen week is bij reparatiewerkzaamheden aan het dak van de kerk plotseling een van de acht kroonluchters van het hoge plafond naar beneden gestort (zie foto). Bij nader onderzoek zijn alle acht armaturen naar beneden gehaald, want de ophanging was niet langer veilig. De situatie was levensgevaarlijk, omdat elke lamp 100 kg weegt en zich op 15 meter boven de grond bevindt. Voorlopig is de kerk in het middenschip dus niet meer verlicht. Alle kroonluchters zullen vervangen moeten worden. Hiervoor wordt uw financiële bijdrage gevraagd in de zondagse collecte of op de bankrekening van de Jozefparochie: NL48 ABNA 0589 9700 89.

14 februari 2014

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 15 februari 2014

Op zaterdag 15 februari vindt de volgende bijeenkomst plaats van de Sint-Nicolaasacademie. De lezing heeft als onderwerp de situatie van de christenen in Syrië en wordt gehouden door dr Polycarpus Augin Aydin, aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe kerk in Nederland.

De lezing begint rond 11.00 uur in de grote zaal van de pastorie.

Programma
10.00 uur: Heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Lezing in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Om 12.45 uur wordt in de kerk de Rozenkrans gebeden.

Zie: De website van de academie.

7 februari 2014

Eerste-vrijdagdevotie

De devotie tot het Heilig Hart van Jezus op de eerste vrijdag van de maand is gebaseerd op een goddelijke openbaring aan de H. Margaretha-Maria Alacoque. In het jaar 1675 sprak Jezus Zelf tot haar als volgt:

“Ik beloof jullie, in de overvloedige genade van Mijn Hart, dat Mijn almachtige liefde en genade van berouw, zal toekomen aan hen die de heilige Communie ontvangen op de eerste vrijdag gedurende negen opeenvolgende maanden. Zij zullen niet sterven zonder Mijn genade of zonder de sacramenten te hebben ontvangen. Mijn toegewijde Hart zal een veilige haven zijn in het laatste moment.”

En ook: “De almachtige liefde van Mijn Hart zal over hen komen die de heilige Communie ontvangen op de eerste vrijdag van de maand gedurende negen opeen¬volgende maanden. Zij zullen niet sterven zonder Mijn liefde en niet zonder de sacramenten te ontvangen. Mijn Hart is een veilige haven in het laatste uur.”

5 februari 2014

Bankrekening Sint-Jozefparochie

De personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk, toegewijd aan de H. Jozef, beschikt nu ook over een eigen bankrekening: NL48 ABNA 0589 9700 89.

Van de pastoor: Hemelse genade en wereldse lasten

Beminde gelovigen,

Onze kerkrechtelijke status als parochie voor de traditionele liturgie bestaat nu ruim een jaar. Regelmatig te mogen verkeren in het bijzijn van het heilige is een onbeschrijflijke zegening voor u, zoals de genade van het heilig Misoffer voor de gehele schepping onbeschrijflijk groot is.

In deze wereld wordt ons alleen de genade van God gratis gegeven, wanneer wij ons tot Hem bekeren. Al het andere in het leven gaat gepaard met moeite en kosten. Dat geldt ook voor al het zichtbare en het uitwendige van de Kerk, zoals het kerkgebouw en de bijbehorende wereldse lasten, waaronder belastingen en verzekeringen. De waarheid is hard en brutaal: Er zijn geen anderen die deze lasten dragen dan u, want subsidies van kerkelijke of wereldlijke overheden zijn er vrijwel niet meer.

Ik vertrouw erop dat al het zegenrijke dat God en de Kerk u geven door u als het aller-waardevolste wordt beschouwd, en dat u de moeite van een financiële bijdrage uit dankbaarheid jegens God en de Kerk daardoor makkelijker zult kunnen dragen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor