30 september 2009

Oktober - Rozenkransmaand

Beminde gelovigen,

De maand oktober staat voor de deur, traditioneel een maand van verdiepte Mariale vroomheid. Ook dit jaar zullen wij in de Agneskerk bijna dagelijks de rozenkrans bidden. Voor de juiste tijden, zie 'Deze week in de Agneskerk' of de agenda.

Laten wij onze hemelse Koningin in het bijzonder smeken voor de vrijheid en de verheffing van de heilige Kerk, en haar hemelse bescherming vragen voor onze oneindig geliefde Heilige Vader, paus Benedictus, die door de media-dictatuur en de uiterst liberale publieke opinie op de meest onaanvaardbare wijze werd bekritiseerd en gekleineerd.

Daarom willen wij in deze Rozenkransmaand bijzondere eer bewijzen aan de heilige Maagd tot intentie van onze Paus, opdat de leugens die over hem worden verspreid niet zullen zegevieren.

De wijzigingen op de pastorie, die in het bulletin van de maand september zijn aangekondigd, zullen met een kleine vertraging worden uitgevoerd.

Met mijn priesterlijke zegen,

pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie


29 september 2009

Angelus-toespraak 27 september: Christus is het fundament van ons leven

Afgelopen zondag vierde paus Benedictus XVI de heilige Mis in Brno in Moravië, de tweede stad in Tsjechië. Het centrale thema in zijn preek was de christelijke hoop. De Heilige Vader benadrukte dat we ons leven moeten bouwen op Christus. De Paus zei dat technische vooruitgang en het verbeteren van de sociale structuren weliswaar belangrijk en noodzakelijk zijn, maar dat zij geen garantie bieden op een samenleving met een gezonde moraal.

De Paus memoreerde dat Moravië rijk is aan Mariale heiligdommen en dat het de plek is waar paus Johannes Paulus II na de val van het communisme zijn reizen door Centraal en Oost-Europa is begonnen. De Paus drukte de gelovigen in het land van de heiligen Cyrillus en Methodius op het hart om hun religieuze tradities in ere te houden.

De volledige Angelus-toepspraak kunt u hieronder bekijken en beluisteren:Pausbezoek Tsjechië: AfscheidsceremoniePausbezoek Tsjechië: Heilige Mis in Stará Boleslav27 september 2009

Priesters Agneskerk celebreren zondagsmis in vier steden

De paters M. Kromann Knudsen en A. Komorowski uit de Agneskerk hebben tezamen vandaag in vier steden in het Nederlands taalgebied de zondagsmis gecelebreerd of daarbij assistentie verleend. Uiteraard in onze eigen Agneskerk, maar daarnaast ook in Utrecht (Sint-Willibrordkerk), Rotterdam (H.H. Michaël en Clemensparochie) en in het Belgische Brugge (H. Bloedbasiliek).

Voor een fotoverslag van de H. Mis in Rotterdam kunt u hier terecht.

Hiermee geven de priesters van de Agneskerk gevolg aan de uitdrukkelijke wens van paus Benedictus XVI om de heilige Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus op zo veel mogelijk plaatsen aan de gelovigen aan te bieden.

Wilt u dit apostolaat ondersteunen?
Dat kan allereerst met uw gebed. Daarnaast kunt u aan de priesters persoonlijk uw Misintenties opgeven. Ook een financiële bijdrage (gift) ter bestrijding van de onkosten (reiskosten e.d.) is welkom. U kunt daarvoor gebruik maken van girorekening 4930515 ten name van Kerkbestuur Sint-Agneskerk te Amsterdam onder vermelding van apostolaat FSSP. Uw bijdrage wordt dan gebruikt voor het apostolaat van de priesters buiten de Agneskerk. Uw gift is onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Voor uw bijdragen, klein of groot, bij voorbaat hartelijk dank!


Pausbezoek Tsjechië: Zondagsmis in BrnoPreek voor de 17e zondag na Pinksteren

Gij zult uw naaste beminnen als u zelf!

Epistel
Efesiers 4, 1–6
Broeders, ik, die boeien draag omwille van de Heer, ik bid u, wil toch een leven leiden, dat in overeenstemming is met de roeping, die gij ontvangen hebt. Wilt in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld elkander liefdevol verdragen, vol ijver om de eenheid des geestes te bewaren in de band des vredes. Eén lichaam en één geest, zoals gij geroepen werd met één en hetzelfde vooruitzicht van deze roeping. Eén Heer, één geloof, één doopsel. Eén God en Vader van allen, Die boven allen en door alles en in ons allen is; Die gezegend is in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Evangelie
Mattheus 22, 34–46
In die tijd kwamen de Farizeeën bij Jezus, en een van hen, een wetgeleerde, trachtte Hem op de proef te stellen door Hem te vragen: “Meester, wat is het grootste gebod in de Wet?” Jezus antwoordde hem: ”Gij zult de Heer, uw God beminnen uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk: gij zult uw naaste beminnen als u zelf! Op deze twee geboden berust de gehele Wet en de profeten.” Terwijl nu de Farizeeën bij elkander stonden, stelde Jezus een vraag aan hen: “Wat denkt u van Christus? Van wie is Hij de Zoon?” Zij antwoordden Hem: “Van David.” Hij zeide hun: “Hoe komt het dan, dat David in de Geest Hem ‘Heer’ noemt, als hij zegt: de Heer zeide tot mijn Heer; zit neder aan Mijn rechterhand, tot Ik Uw vijanden neerleg als een voetbank voor Uw voeten. Als nu David Hem ‘Heer’ noemt, hoe is Hij dan zijn Zoon?” En niemand was in staat Hem daarop een antwoord te geven; en van die dag af waagde het ook niemand meer om Hem nog vragen te stellen.

Preek
Wat denk u van de Christus? Deze vraag, beminde gelovigen, stelt Jezus in het Evangelie van vandaag aan de farizeeën om hen tot nadenken te brengen en hun Zijn goddelijk Wezen te doen vermoeden. Deze vraag, ‘wat denkt u van de Christus?’, blijft voor de mensen van alle tijden de beslissende vraag. Van de houding die de mens tegenover Christus aanneemt hangt zijn eeuwig heil af. Bewuste afzijdigheid is hier niet mogelijk, want Christus zegt: “Wie niet met Mij is, is tegen Mij”. Wanneer wij terugdenken aan twintig eeuwen christendom en aan alle zegeningen die het levend geloof in Christus heeft gebracht – niet alleen voor de afzonderlijke zielen, maar ook voor de gehele samenleving – dan moeten wij toch met veel pijn constateren dat de vraag ‘Wat denkt u van de Christus?’ in de huidige tijd bij bijna iedere mens onbeantwoord blijft. Misschien omdat ons leven en onze handelingen er anders zouden moeten uitzien als wij antwoord zouden geven op deze tijdloze maar zo belangrijke vraag. Wij moeten er weet van hebben dat de wereld anders is dan de verfrissende oase van de katholieke Kerk.

De machtigen van deze wereld, onder wie de Amerikaanse president Obama, nemen wanneer het hun uitkomt de Naam van God of de Voorzienigheid in de mond, maar zij bedoelen dan nauwelijks de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hem, de Zoon, noemen zij niet, want zij laten zich graag zelf als Messias vieren en verkondigen hun politieke beleid als de nieuwe verlossende boodschap. Maar Hij, de echte Messias, staat hun dromen van macht en een door mensen bepaalde wereldorde al te duidelijk in de weg. En de massa van de mensen, de slaven van onze tijd, laten zich door dit soort van wereldleiders graag in de afgrond voeren. Deze leiders lijken op de farizeeën. Zij zijn bang voor het antwoord op de vraag van Jezus, omdat door een oprecht antwoord op deze vraag hun gehele beleid teniet zal worden gedaan. Maar door hun zwijgen hebben zij over zichzelf reeds het oordeel uitgesproken, want ‘wie niet voor Mij is, is tegen Mij’.

Welk antwoord verwacht Jezus op Zijn vraag? Welk antwoord eist Hij van ons, de bevoorrechte kinderen Gods? De waarheid is, beminde gelovigen, dat de Heer niet tevreden is met een halve belijdenis. Aan Zijn apostelen vroeg Hij: “Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?” De opvatting van het volk leek zeer eervol, zij hielden Hem voor Johannes de Doper of een van de andere profeten. Doch de Heer zei: “Maar gij, Mijn uitverkoren leerlingen, wie zegt gij dat Ik ben?” En eerst werd de belijdenis van Petrus aanvaard: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God”. Dit antwoord verwacht Jezus ook van ons. Toen werd Hij onder Zijn apostelen ten volle erkend. Het door de apostel Thomas gesproken “mijn Heer en mijn God” is het antwoord dat de staten en volkeren moet regeren, het antwoord waaraan ieder politiek leider zijn beleid moet toetsen. Heer, God en Verlosser, zo moeten wij denken over Christus, en zo moeten wij handelen en leven, want zulk een antwoord legt beslag op heel de mens en zo wordt onze belijdenis geen halve belijdenis. Alleen zo kunnen wij met Hem zijn. Wanneer Hij onze Heer en God is, dan moet Hij alles voor ons zijn. Dan vormen Zijn geboden de wet van al onze daden, dan sluit deze belijdenis van ons leven een ander woord in dat Jezus spreekt in het Evangelie van vandaag: “Gij zult de Heer, uw God, beminnen uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand”.

Bidden wij vurig dat dit verlangen van Christus wordt omgezet in daden, zodat ons leven en onze maatschappij geen andere wet kent dan de wet van Christus, Hij, Die de levende Zoon van God is. Amen.


Pausbezoek Tsjechië: Magnificat tijdens Vespers in Praagse domPausbezoek Tsjechië: Bezoek aan het Kind Jezus van Praag25 september 2009

Kyrie, Orbis Factor

Afgelopen week als 'video van de week' op deze site en nu nogmaals, maar dan in een blijvend bericht, aandacht voor een bijzonder muziekstuk uit de Romeinse liturgie: Kyrie, Orbis Factor, uit de elfde Mis, gezongen door Ensemble Organum onder leiding van Marcel Perez.

Het gaat hier om het Kyrie uit de heilige Mis dat op een voor ons ongewone wijze wordt gezongen. De manier waarop wij in de zondagse Missen het Kyrie zingen gaat terug op de traditie van het Franse klooster Solesmes, dat in het begin van de 20e eeuw het Romeinse graduale heeft uitgegeven, maar de toonzetting die daarin te vinden is gaat nog verder terug. Kerkmusici zijn het nog altijd niet eens over hoe de oorspronkelijke interpretatie van het gregoriaans moet zijn geweest, maar dat de gregoriaanse kerkmuziek teruggaat tot het begin van de Kerk en zelfs nog eerder tot in een niet-christelijk verleden is buiten twijfel.

Naast de Romeinse kerkzang kent de Kerk ook de Byzantijnse zang. Het is zeker dat deze twee richtingen voortkomen uit dezelfde Traditie en oorsprong. Juist daarom is de interpretatie van dit Kyrie, Orbis Factor zo interessant. Het bevat klanken die aansluiten bij het ons vertrouwde Kyrie én klanken die aansluiten bij de Byzantijnse traditie. Het zingen met een grondtoon was tot in de late Middeleeuwen traditie in de Westerse kerkmuziek, maar werd bij het herstel van het gregoriaans door Solesmes weggelaten.

Ook qua tekst verschilt dit Kyrie, Orbis Factor van het ons bekende Kyrie. De tropen (orbis factor etc.) worden meegezongen en hebben ook de naam gegeven aan de elfde Mis. Deze aan het Kyrie eleison toegevoegde tekst werd door het Concilie van Trente weggelaten maar heeft in de 20e eeuw opnieuw aanhangers gevonden. Dit stuk muziek getuigt van de grootsheid en de rijkdom van de Romeinse liturgie. Laten wij hopen dat deze rijke Traditie opnieuw de heilige liturgie mag bereiken opdat het toekomstig herstel van de katholieke eredienst niet alleen een dogmatische helderheid oplevert maar ook afstraalt op de katholieke Kerk tot buiten haar eredienst.

Pater M. Kromann Knudsen FSSPPaus Benedictus XVI vraagt FSSP-priesters om volledige zielzorg voor gelovigen

In een recente rondzendbrief aan zijn medebroeders schrijft pater John Berg, generaal-overste van de priesterbroederschap Sint-Petrus, over zijn ontmoeting met paus Benedictus XVI op 6 juli 2009.

De Paus wilde graag van pater Berg weten of de priesters van de broederschap hun apostolaat zonder problemen kunnen uitoefenen, zoals hij dat bedoeld heeft in zijn motu proprio Summorum Pontificum uit 2007.

De Heilige Vader was erin geïnteresseerd of de FSSP-priesters werkelijk in de gelegenheid zijn om volledige zielzorg te verlenen, dus niet alleen het opdragen van de heilige Liturgie van de Kerk in de Tridentijnse ritus, maar ook het toedienen van de overige sacramenten, waaronder biechthoren, en ook of zij in de gelegenheid worden gesteld om zieken te bezoeken, geloofsonderricht aan jongeren te geven en of zij vrij kunnen publiceren over moraal en zeden volgens de leer van de Kerk.

Paus Benedictus XVI sprak de wens uit dat de broederschap op zo veel mogelijk plaatsen in de gelegenheid zal worden gesteld om haar apostolaat in zijn volheid te beoefenen.

Zie: Generaal-overste FSSP op bezoek bij Paus
en ook: Generaal-overste FSSP op visitatie in Amsterdam


Marialof in oktober

Oktober is Rozenkransmaand. In de Agneskerk vindt er gedurende de maand oktober bijna dagelijks een Marialof met rozenkransgebed plaats.

Dinsdag, woensdag en donderdag: 12.00 uur (aansluitend op de heilige Mis)

Vrijdag: 19.00 uur (met voorafgaand een extra heilige Mis om 18.15 uur)

Zaterdag: 12.45 uur (bij goed weer op het kerkplein)

Zondag en maandag: Geen Marialof


23 september 2009

Angelus-toespraak 20 september: Keer geweld om in respect voor anderen

Onder de gelovigen die aanwezig waren in het buitenverblijf Castel Gandolfo om samen met de Paus het Angelus te bidden was afgelopen zondag een grote groep uit Tsjechië. Paus Benedictus XVI zal zaterdag dat land bezoeken.

De Paus verwees naar de brief van de heilige apostel Jacobus, waarin deze spreekt over echte wijsheid die de aanwezigheid van valsheid en egoïsme doet verminderen, toen hij zei: "In bepaalde delen van de maatschappij zien we vandaag de dag steeds vaker een gebrek aan respect voor de waarheid en voor het woord, dat samengaat met een hang naar agressie, haat en wraak."

"Als iedereen in zijn eigen leven de neiging tot leugens en geweld zou kunnen weerstaan en in plaats daarvan respect en waardering voor anderen zou voorleven, dan zijn misschien niet alle dagelijkse problemen in een klap opgelost, maar ze zouden in elk geval met meer geduld en op een effectievere wijze benaderd worden", aldus de Paus.

In de volgende video ziet en hoort u de volledige Angelus-toespraak.Heilige Pius van Pietrelcina (Padre Pio)

Padre Pio werd geboren als Francesco Forgione op 25 mei 1887 in Pietrelcina in het aartsbisdom Benevento (Zuid-Italië). Op 16-jarige leeftijd trad hij in bij de orde der kapucijnen in Morcone. Daar kreeg hij de kloosternaam Pio. Na zijn priesterwijding in 1910 verbleef hij om gezondheidsredenen zes jaar in zijn ouderlijk huis. In 1916 stuurden zijn oversten de zieke pater naar het klooster San Giovanni Rotondo, waar hij tot zijn dood zou blijven.

Op 20 september 1918 voltrokken zich bij hem voor het eerst de zichtbare mystieke tekenen die zijn gehele leven zouden beheersen. Padre Pio ontving de zogeheten stigmata, de vijf open wonden van de gekruisigde Jezus. Uit de ongeneeslijke wonden in zijn handen, voeten en zijde stroomde bloed dat een heerlijke geur verspreidde. Pio’s oversten onderwierpen hem aan lastige wetenschappelijke onderzoeken. Door de stigmata en de talrijke wonderen die er rond hem gebeurden, stroomden er grote aantallen pelgrims naar San Giovanni Rotondo. Velen stonden uren in de rij om bij de gekwelde pater te biechten. Op zondag 22 september 1968 zakte hij tijdens de viering van de Hoogmis in elkaar. Pio was aan het einde van zijn lichamelijke krachten en in de nacht van zondag op maandag kwam er een eind aan zijn getormenteerde, aardse bestaan.

Nadat hij vredig was ingeslapen, verdwenen de stigmata. Steeds heeft Pio geprobeerd de stigmata te verbergen, omdat hij niet als een kermisattractie beschouwd wilde worden. De helse pijnen waaraan hij leed, wilde hij het liefst in volstrekte anonimiteit dragen en offeren voor de redding van de zielen in het vagevuur. Van geen enkele heilige uit de moderne tijd zijn zoveel verslagen over wonderbaarlijke verschijnselen opgetekend als van Pio. Zo was hij helderziend, beschikte hij over de gave van bilocatie (op twee plaatsen tegelijkertijd aanwezig zijn) en genezing, en verspreidde hij een heerlijke geur. Pio was allerminst een zwever. Hij was zeer praktisch ingesteld. Dat bleek onder meer uit zijn wens om in de buurt van zijn klooster een hypermodern ziekenhuis te laten bouwen. Met steun van pelgrims werd deze wens werkelijkheid. Padre Pio werd in 1999 zalig verklaard. Paus Johannes Paulus II verklaarde hem heilig op 16 juni 2002.

In onderstaande video is te zien hoe Padre Pio de heilige Mis opdraagt.22 september 2009

Generaal-overste FSSP op visitatie in Amsterdam

Pater John Berg, generaal-overste van de priesterbroederschap Sint Petrus, brengt deze week een visitatiebezoek aan de priesters van de broederschap in de Benelux. Een visitatie is een officieel onderzoek door de generaal-overste naar het reilen en zeilen op een bepaalde locatie waar FSSP-priesters wonen en werken, dat volgens de statuten elke vijf jaar plaatsvindt.

Pater Berg verblijft enkele dagen in Amsterdam voor besprekingen met de paters Knudsen en Komorowski. Ook brengt hij een bezoek aan de bisschop van Haarlem-Amsterdam en staan er nog enkele andere ontmoetingen op het programma.

Pater Berg (midden) in de hal van de pastorie, met naast hem
de paters Komorowski (links) en Knudsen (rechts).

Nieuwe link op Agnes Online: provita.be

Op de dag waarop in Den Haag de nationale pro-life gebedsdag plaatsvindt (zie: Pro-life gebedsdag in Den Haag) voegen we aan Agnes Online een nieuwe link toe.

'Pro Vita - Gezin & Leven' is een organisatie die zich in België inzet voor de bescherming van het leven, vanaf het natuurlijke begin tot aan het natuurlijke einde. Ook maakt zij zich sterk voor de bevordering van een gezonde seksuele moraal onder jongeren.

Pro Vita is opgericht in 1971. Onder meer via de website www.provita.be probeert zij te waarschuwen voor en stelling te nemen tegen het feit dat België, net als Nederland, meer en meer in de greep komt van de cultuur van de dood.


20 september 2009

Preek voor de 16e zondag na Pinksteren

Hij raakte hem aan, genas hem en liet hem heengaan.

Epistel
Efesiërs 3, 13–21
Broeders, ik bid u, dat gij niet de moed verliest ter wille van de wederwaardigheden, die ik voor u verduur; want dat is juist een eer voor u. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, aan Wie alle vaderschap in de hemel en op aarde zijn naam ontleent. Moge Hij overeenstemmig de rijkdom van Zijn glorie u geven: dat gij naar de inwendige mens krachtig wordt gesterkt door Zijn Geest, en dat Christus woont in uw hart door het geloof; opdat gij, aldus geworteld en bevestigd in de liefde, in staat zijt om met alle heiligen de breedte en de lengte, de hoogte en de diepte te begrijpen, en de liefde van Christus te kennen, die alle begrip te boven gaat, om aldus volmaakt te worden naar heel de volheid Gods. Aan Hem nu, Die bij machte is om door de kracht, die in ons werkt, veel meer tot stand te brengen, dan wij kunnen vragen of begrijpen, aan Hem zij de eer in de Kerk en in Christus Jezus tot in alle geslachten van de eeuwen der eeuwen. Amen.

Evangelie
Lucas 14, 1–11
In die tijd kwam Jezus op een sabbat in het huis van een der voornaamste Farizeeën, om er de maaltijd te gebruiken; en zij letten zeer scherp op Hem. En zie, daar stond vóór Hem een man, die aan waterzucht leed. Jezus richtte Zich tot de wetgeleerden en Farizeeën met de vraag: “Mag men op sabbat iemand genezen of niet?” Maar zij zwegen. Dan raakte Hij hem aan, genas hem en liet hem heengaan. Maar tot de anderen sprak Hij: ”Wie van u zal niet zijn ezel of zijn os, die in een put valt, terstond eruit halen, al is het een sabbatdag?” En zij wisten niets daartegen in te brengen. Ook hield Hij aan de gasten een gelijkenis voor, omdat Hij bemerkte, hoe zij de eerste plaatsen uitzochten. Hij sprak tot hen: “Als gij ter bruiloft wordt genodigd, neem dan niet de eerste plaats in; want misschien is er iemand genodigd, die voornamer is dan gij; en dan zou hij, die u en hem heeft uitgenodigd, u komen zeggen: Maak plaats voor deze; dan zoudt gij met schaamte de laatste plaats moeten innemen. Maar als gij genodigd zijt, neem dan de laatste plaats; wanneer dan uw gastheer binnenkomt, zal hij tot u zeggen: Vriend, ga hoger op! Dat zal een eer voor u zijn in het oog van al de disgenoten. Want al wie zich verheft, zal vernederd, maar wie zich vernedert, zal verheven worden.”

Preek
Het epistel van deze zondag is een hoogtepunt van de diepzinnige brief van de heilige apostel Paulus aan de Efesiërs. Het is een programma van christelijke volmaaktheid in de vorm van een apostolisch gebed. Sint Paulus laat ons zien wat hij aan God durft te vragen voor de christenen. Zo vraagt hij voor ons allen de hoogste genaden, namelijk de innerlijke omvorming en een mystieke kennis van het geheim van de liefde van Christus, dus de gehele overgave van de mens aan de heilige Wil van God.

Een van de redenen waarom de Kerk in de huidige tijd door velen wordt miskend, is dat wij het radicale christelijke ideaal niet in zijn volheid aan de wereld durven voorhouden. Wij hebben het zoveel wij konden aangepast aan de eisen van de huidige samenleving, aan de ongereflecteerde subjectieve gevoeligheden van de mensen, aan de gevestigde gebruiken en conventies van de tegen de orde van God gerichte tirannie-democratie van onze huidige tijd – alsof dat mogelijk zou zijn. In onze tijd zijn wij vergeten dat de mens alleen door het offer van de totale zelfovergave aan de heilige Wil Gods – die aan de wereld wordt voorgehouden door de heilige katholieke Kerk – redding kan ervaren, en niet door een systeem van liberaal-humanistische middelmatigheid.

Wij katholieken zijn vergeten dat wij meer rekening met de zwakheid van onszelf moeten houden, dat wij niet uit eigen kracht de volkomenheid kunnen bereiken een dus daarom de bronnen van genade moeten zoeken, vooral de genade van verzoening door de heilig biecht. Dit sacrament is een noodzakelijke voorwaarde om voor God te kunnen leven en Hem te kunnen bereiken in het leven hierna. Onze heiligheid is Gods werk in ons. Heiligheid is gevuld worden met de volheid die God geeft. Deze heiligheid moet daarom gemeten worden met de maat van Gods onbegrensdheid, met de breedte en de lengte, de hoogte en de diepte van Gods mysterie en de liefde van Christus die alle menselijke wetenschap te boven gaat. Dus de heiligheid wordt niet gemeten met menselijke conventies en opvattingen rustend op de gemakkelijke middelmatigheid, maar alleen door de macht Gods. Daarom ook eindigt de heilige Paulus zijn gebed met deze prachtige lofprijzing: “Zijn macht is reeds aan het werk in ons en zij reikt verder, en oneindig verder, dan onze verwachtingen en stoutste dromen. Moge Hij verheerlijkt worden in de Kerk en in Christus Jezus, altijd en in alle eeuwigheid.”

Wanneer wij katholieken durven streven naar een zuiver geestelijk ideaal en samenwerken met de werkelijkheid van genade die God reeds in ons is begonnen, wanneer wij streven naar de heiligheid zonder bijmengsel die God ons voor ogen stelt, en wanneer wij als kinderen, die niet redeneren noch berekenen, op Hem vertrouwen, zullen wij Hem verheerlijken in de Kerk en in Christus Jezus. De eer van God, die Hij in deze wereld aan de Kerk heeft toevertrouwd, is oneindig breekbaar, zij verdraagt niet de geringste onzuiverheid. Wij mogen de zaak van God niet vermengen met aardse belangen. Wij mogen de macht van God niet verkorten door ons gebrek aan geloof. De Kerk, de bruid van Christus, moet stralen in ongerepte zuiverheid, niet alleen in het algemeen maar ook in al haar ledematen, dus in en door ieder van ons. Uiteindelijk is onze eigen redding alleen daarvan afhankelijk. De Kerk moet in deze wereld de heerlijkheid van God weerspiegelen voor allen die van goede wil zijn, opdat zij bij hen kan binnentreden en hun zielen kan redden.

Beminde gelovigen, de Kerk is, zoals Jezus Zelf, onderwerp van tegenspraak. Hij zendt Zijn Kerk tot de wereld, zoals Hij Zelf gezonden werd, om de waarheid helder en duidelijk te verkondigen, om de verloren zielen te redden uit de duisternis van de zonde. Daarom botst het tussen wereld en Kerk, en daarom moeten wij als christenen onze toevlucht nemen tot de Kerk. Laten wij hopen dat de geestelijke vermaningen aan de christenen in Efese uit het prachtige gebed van de heilige Paulus ook voor ons heilzaam mogen zijn. Amen.


19 september 2009

Paus ontvangt Orthodoxe aartsbisschop

Op vrijdag 18 september heeft paus Benedictus XVI aartsbisschop Hilarion, voorzitter van het Department voor Externe Kerkelijke Betrekkingen van het patriarchaat van Moskou in audiëntie ontvangen. Aartsbisschop Hilarion is de rechterhand van metropoliet Kirill, patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk.

Aartsbisschop Hilarion bezoekt het Vaticaan op uitnodiging van kardinaal Walter Kasper, hoofd van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid der Christenen. Het bezoek staat in het teken van de vrienschappelijke betrekkingen tussen de Rooms-katholieke Kerk en de Russisch-Orthodoxe Kerk.


Paus Benedictus XVI: "De priester is onvervangbaar"

"Het is belangrijk dat we inzien dat er een essentieel verschil bestaat tussen het priesterambt en het algemeen priesterschap van alle gelovigen, teneinde de secularisatie van de priesters en de clericalisering van de leken-gelovigen te voorkomen”, zo sprak paus Benedictus XVI de afgelopen week tot de bisschoppen van Brazilië die in audiëntie werden ontvangen aan het eind van hun Ad Limina-bezoek. “Leken zijn geen gewijde ambtsdragers van Christus en Zijn Kerk en kunnen de rol van de priester dus niet vervangen”, aldus de Paus. Volgens de leer van de Kerk is de priester een referentiepunt voor de geloofsgemeenschap en moet hij haar eenheid garanderen. De leken-gelovigen moeten zich vooral inzetten op sociaal en politiek terrein. De Paus benadrukte dat we niet mogen berusten in een tekort aan priesters en hij drong er bij de bisschoppen op aan om alles in het werk te stellen om priesterroepingen te bevorderen.


Paus: "Geestelijk leidsman noodzakelijk voor een goed christelijk leven"

Iedereen – priesters, religieuzen en leken, en jongeren in het bijzonder – zou een geestelijk leidsman moeten hebben om hem of haar te helpen christelijk te leven. Dit advies gaf paus Benedictus XVI tijdens de algemene audiëntie van woensdag.

De Paus sprak in zijn catechese over het leven van de monnik Simeon uit de elfde eeuw en vertelde hoe belangrijk geestelijke leiding in diens leven was. Ook bevestigde hij dat de uitnodiging leiding te zoeken in het geestelijk leven “geldig blijft voor iedereen”.

Een geestelijk leidsman moet volgens paus Benedictus helpen bij het groeien in zelfkennis, en moet mensen leiden naar “eenheid met de Heer, zodat het leven van degene die leiding zoekt steeds meer gelijkvormig wordt aan het Evangelie”.

“Wij hebben altijd een gids nodig die met ons de dialoog aangaat en die ons zo tot de Heer geleidt. Wij kunnen het niet af met alleen onze eigen reflecties”, aldus de Paus.


Paus Benedictus XVI ontvangt groothertog van Luxemburg

Donderdag 17 september ontving paus Benedictus XVI groothertog Henry van Luxemburg in zijn buitenverblijf Castel Gandolfo. De groothertog was in Rome om de Van Thuan Solidariteits- en Ontwikkelingsprijs in ontvangst te nemen. Deze prijs, vernoemd naar de Vietnamese kardinaal Van Thuan, die dertien jaar gevangen zat, waarvan negen in eenzame opsluiting, wordt jaarlijks door het Vaticaan toegekend. Groothertog Henry kreeg de prijs dit jaar omdat hij eind 2008 geweigerd heeft om in Luxemburg een euthanasiewet met zijn handtekening te bekrachtigen.18 september 2009

Nieuw op Agnes Online: Katholiek journaal

Sinds begin deze week publiceren we op Agnes Online dagelijks het Katholiek journaal. Dit is een weergave van de samenvatting van het nieuws uit de Rooms-katholieke wereld door Gloria.tv.

Het Katholiek journaal staat in de rechterkolom.


17 september 2009

Succesvolle parochie in Rome

In een interview met Radio Vaticana heeft pater Joseph Kramer van de priesterbroederschap Sint-Petrus benadrukt dat de gelovigen die de heilige Mis in zijn parochie bezoeken gemiddeld 30 jaar oud zijn.

In reactie op een gebrek aan discipline worden jonge mensen aangetrokken door het gebed, de stilte, de orde en de symmetrie van de Mis. Pater Kramer is pastoor van de personele parochie Santissima Trinita dei Pellegrini in Rome waar de sacramenten worden gevierd in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (Tridentijns). Volgens de pastoor heeft de naoorlogse generatie zich verzet tegen een te sterk gedisciplineerde omgeving die gekenmerkt werd door kilheid en een grote afstand tussen bisschoppen en priesters en tussen priesters en gelovigen.
Een positief effect van het Tweede Vaticaans Concilie is dat de verhoudingen binnen de Kerk sterk zijn verbeterd, maar het spreekwoordelijke kind werd met het badwater weggegooid.


16 september 2009

Pro-life gebedsdag in Den Haag

In Nederland vinden jaarlijks meer dan 30.000 abortussen plaats. Omdat de Nederlandse wet dit toestaat denken velen dat het ook moreel juist is om een zwangerschap met geweld te beëindigen.

Volgens het christelijk geloof komt alleen aan de Schepper van het leven het recht toe om dit ook weer te beëindigen. Daarom is de katholieke Kerk tegenstander van abortus, euthanasie en de doodstraf.

In 1994 formuleerde de zalige Moeder Teresa het op een conferentie van de Verenigde Naties als volgt: ”De enige die het recht heeft op het leven is Degene Die het heeft gemaakt. Niemand anders heeft dat recht. Niet de moeder, niet de vader, niet de arts, geen instantie, geen conferentie, geen regering.”
Voor Moeder Teresa was "abortus het ergste kwaad en de grootste vernietiger van de vrede, want het is een oorlog tegen het kind, een rechtstreeks doden van onschuldige kinderen, de moord door de moeder zelf. En als we aanvaarden dat een moeder zelfs haar eigen kind doodt, hoe kunnen we dan zeggen dat andere mensen elkaar niet mogen doden?”

Op dinsdag 22 september a.s. vindt in Den Haag de nationale pro-life gebedsdag plaats op het Plein. Aanvang om 11.00 uur. Mgr E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal deze dag het gebed leiden. In de middag wordt er aan leden van het parlement een petitie aangeboden. Om 14.30 uur wordt de dag besloten met een heilige Mis in de Jacobuskerk aan de Parkstraat in Den Haag (dicht bij het Plein). Hoofdcelebrant van deze Mis is mgr E. de Jong.

Vanuit Noord-Holland rijdt er die dag een bus naar Den Haag. Voor nadere inlichtingen of opgave kunt u bellen: 075-6701603.


15 september 2009

Angelus-toespraak 13 september: Jezus toonde ons de weg naar het ware Leven

"Jezus is ons geen filosofie komen brengen, maar heeft ons een weg, ja dé Weg, getoond die naar het ware leven leidt." Zo sprak paus Benedictus XVI afgelopen zondag tijdens zijn Angelus-toespraak. Hij zei verder dat ons geloof dood is als het niet leidt tot daden. Daarom is elke gelovige geroepen om met zijn daden te getuigen van hetgeen Jezus ons geleerd heeft. Jezus heeft ons bij uitstek getoond dat alleen liefde de wereld kan veranderen. "Wie zijn naaste bemint met een zuiver en genereus hart laat zien dat hij God werkelijk kent. Maar wie zegt dat hij gelooft en zijn naasten niet bemint is niet werkelijk gelovig. In zo iemand woont God niet."

Aan de vooravond van het feest van Kruisverheffing en de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten "leren we van de maagd Maria om te getuigen van ons geloof door een leven in nederige dienstbaarheid, altijd gereed om door persoonlijke offers trouw te blijven aan het Evangelie van naastenliefde en waarheid, in de zekerheid dat niets van wat we doen verloren zal gaan."

Onderstaande video toont de volledige Angelus-toespraak van deze zondag.

15 september: Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten

De dag na het feest van Kruisverheffing gedenkt de Kerk de zeven smarten van Maria. Op veel iconen wordt Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten afgebeeld als vrouw wier hart door zeven zwaarden wordt doorboord.

De zeven smarten van Maria zijn:
1. De profetie van Simeon in de tempel bij het opdragen van Jezus
2. De vlucht naar Egypte
3. Het zoek raken van Jezus in de tempel
4. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg
5. Maria staat onder Jezus' kruis
6. Maria omhelst Jezus' dode lichaam na de kruisafname
7. Jezus wordt begraven

Deze gedachtenis heeft een eigen sequentie: het Stabat Mater. In onderstaande video zingt tenor Stephen Costello het gedeelte 'Cujus animam' uit het Stabat Mater van Rossini.Latijn

Cujus animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.
O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater unigeniti!
Quae moerebat et dolebat,
et tremebat, cum videbat
nati poenas incliti.


Nederlands

Toen haar door het zuchtend harte,
overstelpt van wee en smarten,
't zevenvoudig slagzwaard ging.
O hoe droef, hoe vol van rouwe,
was die zegenrijkste vrouwe,
Moeder van Gods een'ge Zoon!
Ach, hoe streed zij! Ach, hoe kreet zij!
En wat folteringen leed zij,
bij 't aanschouwen van die hoon!

13 september 2009

Preek voor de 15e zondag na Pinksteren

Jongeling, Ik zeg u: sta op!


Epistel
Galaten 5, 25-26; 6, 1-10
Broeders, wij die een geestelijk leven in ons dragen, zorgen wij nu ook naar de geest te leven. Laten wij geen ijdele eer najagen, zodat wij elkander tergen of benijden. Broeders, ook als iemand onbedacht in zonde is gevallen, dan moet gij, als geestelijke mensen, zo iemand terechtwijzen in de geest van zachtmoedigheid, en wel acht geven op u zelf, dat ook gij niet in bekoring komt. Draagt elkanders lasten; dan zult gij zo de wet van Christus vervullen. Want als iemand zich verbeeldt, dat hij wat is, terwijl hij niets is, dan bedriegt hij zich zelf. Laat daarom iedereen zal zijn eigen werk onderzoeken; dan zal hij alleen bij zich zelf reden hebben om te roemen, zonder zich te vergelijken met een ander. Want iedereen zal zijn eigen last moeten dragen. Wie echter onderricht ontvangt in de leer, moet aan degene, die hem onderricht geeft, van alle goeds meedelen. Wilt u zelf niet misleiden; God laat niet met zich spotten. Wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Daarom – wie in het vlees zaait, zal ook van het vlees het verderf oogsten; wie echter zaait in de geest, zal van de geest eeuwig leven oogsten. Laten wij derhalve het goede blijven doen, zonder te verslappen; want als wij de moed niet opgeven, zullen wij te zijner tijd oogsten. Daarom – laten wij, zolang wij tijd hebben, goed doen aan iedereen, maar vooral aan de huisgenoten des geloofs.

Evangelie
Lucas 7, 11-16
In die tijd ging Jezus naar een stad, die Naïm heette, en Hij was vergezeld van zijn leerlingen en een talrijke menigte. Toen Hij de stadspoort naderde, werd er juist een dode uitgedragen, de enige zoon van zijn moeder, en deze was weduwe; en een grote menigte uit de stad was bij haar. Toen de Heer haar zag, kreeg Hij innig medelijden met haar en ziede tot haar: “Ween niet!” Dan kwam Hij naderbij en raakte de lijkbaar aan. (De dragers bleven stilstaan). Vervolgens sprak Hij: “Jongeling, Ik zeg u: sta op!” en de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En Hij gaf hem terug aan zijn moeder. Vrees greep allen aan en zij verheerlijkten God en zeiden: “Een groot profeet is onder ons opgestaan” en “God heeft Zijn volk bezocht.”

Preek
Het Evangelie van deze zondag toont ons het goede hart van de Zaligmaker Die door medelijden bewogen de weduwe haar enige kind teruggeeft, maar het toont ons allereerst de macht van Hem Die soeverein beschikt over leven en dood. Jezus raakte de baar aan en zei “Jongeling, Ik zeg u, sta op.” Zodoende werd hij terug geschonken aan zijn moeder. Laten wij niet vergeten, dat deze opstanding uit de dood, die de mensen van verwondering buiten zichzelf bracht, niet veel meer is dan een voorbeeld van de wonderwerking waardoor God de zondaar tot eeuwig leven wekt, hem heiligt en eenmaal het verheerlijkte lichaam van de verrijzenis zal schenken.

Wij allen waren dood door de zonde, en werden in het heilig doopsel ten geestelijk leven opgewekt; het geestelijk leven dat ons eens tot leven met God – van aangezicht tot Aangezicht – zal brengen. De Heer wil dit leven in de genade, die ons in het doopsel werd gegeven, voeden en sterken, van dag tot dag. Zo zingen wij vandaag in het communievers: “Het brood dat Ik zal geven is Mijn vlees voor het leven van de wereld”. De werkelijkheid van deze genade die Christus, door Zijn heilige katholieke Kerk, voor ons toegankelijk heeft gemaakt, is zwaar voor onze botte geest, die hangt aan uiterlijke en tijdelijke dingen. De dood van de ziel, een aangrijpende realiteit, kunnen wij niet fysiek waarnemen, zoals het lichamelijke bederf van de doden, dat door allen te constateren valt. De dood van de ziel is een realiteit die alleen geestelijk kan worden waargenomen. Zelfs de heerlijkheid van het nieuwe leven dat God ons gaf in het doopsel blijft voor de mens tijdens zijn aardse leven meestal verborgen. In de afstand tussen hetgeen wij hebben gekregen – de genade – , en hetgeen wij daardoor willen bereiken – het leven bij God –, ligt het grootste gevaar op ons te wachten, namelijk het aardse leven met al zijn verlokkingen en bekoringen. Uiteindelijk probeert de duivel ons te misleiden op onze weg door het leven. En de mens luistert graag; hij wil graag onbezorgd en plezierig leven. ‘Wij zijn toch aardige en goede mensen?’ en ook ‘Wij hebben niet veel met God en de Kerk’, dat zijn de woorden van de grote meerderheid van de mensen van vandaag. Deze stomme geesten zoeken de eeuwige vreugde reeds hier op aarde. Maar weet dat wij morgen dood zijn, zoals de jongeling in het Evangelie, en er is niemand die ons zal opwekken tot leven als wij niet reeds hier op aarde bereid zijn met Hem te leven Die onze grootste vreugde zal zijn in de eeuwigheid.

Beminde gelovigen, wij zijn ten leven gewekt, opgestaan uit de doden door het doopsel en door de verzoening die God schenkt aan de zondaar in de biecht, en wij zijn teruggegeven aan onze Moeder, de Kerk. Ook zij is weduwe, zoals de moeder in het Evangelieverhaal. Want zij ziet haar Heer nog slechts onder de sluier van de heilige mysteriën, dus in de sacramenten die aan haar zijn toevertrouwd, en tijdens haar aardse toestand nog niet van aangezicht tot Aangezicht. Onophoudelijk vloeien haar tranen om de geestelijk gestorvenen, totdat de Heer Zich ontfermt en spreekt: “Ik zeg u, sta op.” Voor elke heiden, voor iedere goddeloze en afgevallene bidt zij als een eenzame moeder voor haar enige zoon. Hoe vele opstandingen en bekeringen verkrijgen deze moederlijke tranen van de Kerk niet dagelijks van haar Heer?

Beminde gelovigen, beseffen wij de ernst van ons aardse leven en haar grote gevaren. Blijven wij in de levende herinnering aan onze eeuwige roeping, en bidden wij dagelijks om vermeerdering van geloof, opdat geestelijk leven en geestelijke dood, eeuwig leven en eeuwige dood voor ons allesbeheersende waarden en werkelijkheden worden. Nemen wij onze toevlucht tot de heilige katholieke Kerk, de enige moeder die voor ons bij de Heer kan vragen om ontferming. Amen.

12 september 2009

Twee nieuwe priesters bij priesterbroederschap Sint Petrus in de Benelux

Pater Alfard Schijffelen heeft zich, na een apostolaat van vier jaar bij de priester-broederschap Sint Pius X in Berlijn, met kerkelijke goedkeuring gevoegd bij de priester-broederschap Sint Petrus in de Benelux. Pater Schijffelen is Nederlander. Ongetwijfeld zal hij dan ook een keer de H. Mis celebreren in de Agneskerk.

Op 27 juni jl. is pater Louis-Dominique Kegelin door mgr Athanasius Schneider tot priester gewijd voor de broederschap Sint Petrus. Pater Kegelin is afkomstig uit Straatsburg; hij is gestationeerd in België.

9 september 2009

Angelus-toespraak 6 september: Religies moeten vergevingsgezindheid en verzoening verkondigen

Paus Benedictus XVI bidt bij het lichaam van Sint Rosa in Viterbo.

Deze zondag bracht paus Benedictus XVI een bezoek aan de Italiaanse stad Viterbo, ten Noorden van Rome, waar de heilige Rosa haar laatste rustplaats heeft gekregen. Na een heilige Mis met 20.000 gelovigen in de open lucht hield de Paus daar ook zijn Angelus-toespraak.

Daarin herinnerde de Paus aan de 70e verjaardag van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Hij sprak de hoop uit dat de herinnering aan “een van de verschrikkelijkste conflicten uit de geschiedenis” een waarschuwing mag zijn voor iedereen om “zulk barbarisme niet te herhalen en de pogingen om in onze tijd, die nog altijd door conflicten wordt verscheurd, de vrede te bewerkstelligen te intensiveren, en in het bijzonder door te geven aan de volgende generatie een cultuur en een manier van leven die gekenmerkt wordt door liefde, solidariteit en respect voor anderen.”

Volgens de Paus zouden religies vergevingsgezindheid en verzoening moeten verkondigen tegenover geweld en extremisme “die het beeld van de Schepper van de mensheid misvormen” en “die leiden tot minachting van de mens zelve”. “De Heer zal ons helpen om vrede te stichten, die gebaseerd is op liefde en wederzijds begrip”, aldus de Paus.

De volledige Angelus-toespraak kunt u bekijken en beluisteren in onderstaande video.

6 september 2009

Preek voor de 14e zondag na Pinksteren

Salomon, in al zijn heerlijkheid, was niet gekleed als één van deze.

Epistel
Galaten 5, 16-24
Broeders, gij moet leven naar de geest; dan zult gij de begeerten van het vlees niet inwilligen. Het vlees immers begeert, tegen de geest, en de geest tegen het vlees; want de een strijdt tegen de ander, om u af te trekken van hetgeen gij zoudt willen doen. Maar als gij u laat leiden door de geest, is er geen wet, die u treft. De werken nu van het vlees zijn welbekend; het zijn immers: ontucht, onreinheid, oneerbaarheid en zedeloosheid; afgodendienst, toverij en vijandschap; twist, afgunst en toorn; onenigheid, tweedracht en verdeeldheid; jaloersheid, doodslag, dronkenschap en onmatigheid; en meer dergelijke dingen. Maar ik zeg u van te voren, zoals ik vroeger ook reeds gedaan heb, dat zij, die zulke dingen doen, het rijk van God niet zullen verwerven. Daarentegen zijn de vruchten van de geest: liefde en vreugde, vrede en geduld; welwillendheid en goedheid, lankmoedigheid en zachtmoedigheid; getrouwheid en bescheidenheid, zelfbeheersing en reinheid. Tegen zulke mensen richt zich geen enkele wet. Degenen nu, die Christus toebehoren, hebben hun vlees aan het kruis geslagen met al zijn ondeugden en begeerten.

Evangelie
Mattheüs 6, 24-33
In die tijd sprak Jezus tot Zijn leerlingen: Niemand kan twee heren dienen; want hij zal of de een haten en de ander beminnen, of de een op de handen dragen en de ander verwaarlozen. Gij kunt niet tegelijk God dienen en de mammon! Daarom zeg Ik u: Weest niet angstig bezorgd voor uw leven, wat gij zult eten, of voor uw lichaam, waarmede gij u zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam niet meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels; zij zaaien niet, en zij maaien niet en verzamelen niet in schuren; en toch, uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij niet veel meer waard dan zij? En wie uwer kan met al zijn denken aan zijn lengte één el toevoegen? En wat maakt gij u angstig bezorgd over kleding? Ziet de lelies op het veld, hoe ze groeien; zij werken niet en spinnen niet; en tóch zeg Ik u, dat Salomon in al zijn heerlijkheid niet gekleed was als één van deze. Als God nu het gewas op het veld, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? Wilt dus niet angstig bezorgd zijn en zeggen: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want dat zijn dingen, waar de heidenen naar vragen. Immers uw Vader weet, dat gij dit alles nodig hebt. Zoekt derhalve eerst het rijk Gods en Zijn gerechtigheid en al dat andere zal u geschonken worden als toegift.

Preek
“Zoekt eerst het rijk Gods en Zijn gerechtigheid, en alles wordt u in de schoot gegeven.” Er is geen woord van de Heer dat dieper in onze ziel moet doordringen dan dit. Vragen wij dus om Gods genade, want wat wij allereerst moeten zoeken, is niet iets van onszelf, maar van God, namelijk Zijn rijk en Zijn gerechtigheid.

De mens wordt vandaag beheerst door een bijna onuitroeibaar egoïsme. De Heer Zelf spreekt erover in het Evangelie van vandaag: Dit alles is het waarnaar de heidenen streven: voedsel, kleding, geld en genot, dus de tijdelijke dingen; dat wat de zinnen treft en bevredigt. Jezus veroordeelt dit en zelfs ook de angstige bezorgdheid om het noodzakelijke. Wat valt er dan te zeggen over de begeerte naar het overbodige, naar luxe en rijkdom? Al mogen wij onszelf misschien vrij achten van de grovere vormen van uitingen van hebzucht, er zijn nog zo veel fijnere vormen van egoïsme: hoogmoed en ijdelheid, huichelarij en afgunst. Aan deze lasten kunnen wij niet ongezien ontkomen en om hierin de volkomenheid te bereiken moeten wij intensief de tegenovergestelde deugden oefenen.

Bidden wij dat de Heer ons hart vrijmaakt van begeerte en onrustige bezorgdheid, dat Hij het vervult met een sterk en brandend verlangen naar Zijn heerschappij. Vragen wij ons af met hoeveel gewicht wij aan het vergankelijke hechten, hoezeer interesseren ons de onnodige dingen van de dag, bijvoorbeeld nutteloos nieuws in kranten en op de televisie en nog nuttelozere oppervlakkige opinies van de ‘groten’ in onze samenleving. En vragen wij ons dan af hoe snel wij het belang van het ene noodzakelijke, God en Zijn heilige Wil, zijn kwijtgeraakt. Een oprecht antwoord op deze vragen is altijd het beste fundament om de deugden te kunnen beoefenen.

Beminde gelovigen, zoekt eerst het koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, maar hoe moeten wij dat zoeken en hoe bereiken wij het zodanig dat het ons hart vervult? Allereerst moeten wij de wil opwekken om geen ander verlangen te kennen dan God te beminnen met geheel ons hart en met geheel onze ziel. Dus met de wil moeten wij de strijd tegen ons eigen egoïsme aangaan om te bereiken niet wat ik wil maar wat de Wil van God is. Zijn Wil bevrijdt onze ziel uit de gevangenis van het leven in lasten. Het is belangrijk dat wij de wil niet verwisselen met het wisselvallige menselijke gevoel dat de mens geen stap verder brengt naar God toe. Het gevoel bedreigt het verstand en maakt de wil slap. Door middel van de wilskracht is de mens in staat om zich boven het eigen tijdelijke belang te verplaatsen. De wilskracht, die voortvloeit uit de geestelijke erkenning, heeft aan de martelaren hun heroïsche moed ingegeven om alles voor God te geven. De wil is de beste weg naar God en de weg die wij moeten gaan als wij Zijn koninkrijk met een oprecht hart zoeken; het koninkrijk dat een thuis voor onze ziel zal zijn, omdat de ziel eerst bij God zich tot haar volle leven kan ontplooien.

De ziel die God boven alles en in alles bemint is zo kostbaar in de ogen van de Heer, dat ook ‘al het andere’, dus dat wat de mens nodig heeft in zijn aardse leven, haar wordt toegeworpen als een toegift. God schenkt reeds hier op aarde honderdvoudig terug het weinige dat wij om Zijnentwil prijsgeven. Hoeveel geestelijke weldaden heeft Hij ons niet bewezen, waarbij de aardse goederen in het niets verzinken? Denken wij aan de genade van de communie of van de heilige biecht. Dikwijls schenkt Hij ook tijdelijke goederen die ingezet kunnen worden voor de aardse missie van de Kerk, bijvoorbeeld de vermogenloze beweging van de Traditie. Hoe hebben wij in slechts 40 jaar tijd honderden kerken, kloosters en seminaries kunnen bouwen als God ons dat alles niet toegeworpen heeft?

Beminde gelovigen, God leidt alles ten goede voor degenen die Hem beminnen. Dit is niet verwonderlijk, want de heilige rust in God, Die de grond is van alle dingen. Het rusten in God is onze roeping hier op aarde, en alles wat nodig is om deze rust te bereiken is te zoeken en te vinden in en door het ernstige verlangen daarnaar. Amen.

5 september 2009

Paus Benedictus XVI ziet voorvertoning serie over Augustinus

De heilige Augustinus is zonder twijfel een van de grootste persoonlijkheden in de geschiedenis van het christendom. Meer dan 1600 jaar na zijn dood is er over zijn leven een nieuwe mini-serie gemaakt met de titel ‘Augustine: The decline of the Roman Empire’, geproduceerd door drie productiemaatschappijen uit Polen, Italië en Duitsland.
De film laat ook zien hoe zijn moeder, de heilige Monica, een rol heeft gespeeld bij de bekering van Augustinus. Haar rol wordt gespeeld door de Italiaanse actrice Monica Guerritore.

Paus Benedictus XVI is een groot bewonderaar van Augustinus. Hij kreeg afgelopen week een samenvatting van de serie te zien (zie video).

4 september 2009

Encycliek 'Caritas in Veritate' beschikbaar in het Nederlands

De encycliek 'Caritas in Veritate' (Liefde in Waarheid) die begin juli 2009 van de hand van paus Benedictus XVI is verschenen is nu ook in een Nederlandse vertaling beschikbaar.

De Paus schrijft in zijn encycliek over ethische waarden die aan de economie ten grondslag zouden moeten liggen. Hij pleit ook voor een hervorming van de Verenigde Naties die meer daadkracht zouden moeten kunnen tonen.

De encycliek is via deze link online te bekijken (en te printen).
Het gaat om een PDF-bestand. Om dat te kunnen openen dient u te beschikken over de Adobe Reader.

Het document is ook in gedrukte vorm (ad € 4, excl. verzendkosten) te bestellen bij het secretariaat van de Nederlandse kerkprovincie:
per e-mail: bestel@rkk.nl;
telefonisch: 030-2326909;
of schriftelijk: Postbus 13049, 3507 LA Utrecht.

De Nederlandse vertaling is gemaakt door
mevrouw dr N. Stienstra, met medewerking van
drs N.M. Schnell, pr.

Paus Benedictus XVI ondertekent zijn encycliek op 29 juni 2009.

Angelus-toespraak 30 augustus: Roepingen tot het priesterschap groeien in het gezin (video)

Paus Benedictus XVI sprak deze zondag over het leven van de heilige Monica, de moeder van Sint Augustinus van Hippo, bisschop en kerkleraar, wiens gedachtenis de afgelopen week werd gevierd.

De Heilige Vader zei dat Sint Monica een voorbeeld is voor en patroonheilige van alle christelijke moeders, omdat zij onophoudelijk voor haar zoon, Sint Augustinus, heeft gebeden. En deze gebeden werden verhoord, waardoor haar zoon later zou zeggen dat zijn moeder hem twee keer heeft ontvangen.

De Paus zei verder dat echtparen zich volledig zouden moeten toewijden aan de opvoeding van hun kinderen en dat zij hen zouden moeten begeleiden bij het ontdekken van het liefdevolle plan dat God met ieder van hen voorheeft. Zij kunnen bijdragen aan de intellectuele voedingsbodem waaruit roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven kunnen opbloeien en waarin deze roepingen volgroeien.

Bekijkt u hier de video met de volledige toespraak van de Paus: