20 januari 2014

Eén jaar personele parochie Sint Jozef voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag, 20 januari, bestaat onze personele parochie voor de oude ritus, toegewijd aan Sint Jozef, patroon van de heilige Kerk, precies één jaar. Op 20 januari 2013 werd door emeritus hulpbisschop mgr J. van Burgsteden de installatie van de nieuwe parochie bij de Sint-Agneskerk afgekondigd door het voorlezen van het oprichtingsdecreet van de Bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Hartelijk dank aan iedereen die ons in het afgelopen jaar heeft ondersteund met gebed of financiële middelen, door giften, schenkingen en testamentaire beschikkingen! Hopelijk wilt u dat blijven doen.

Wilt u bijdragen aan de instandhouding van kerk en parochie, dan kunt u een bijdrage storten op een van de volgende rekeningnummers:
NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van Parochie H. Jozef te Amsterdam
of
NL58 INGB 0005 4404 82 ten name van Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam te Amsterdam.

Het (nieuwe) rekeningnummer van de Jozefparochie is bedoeld voor de dagelijkse uitgaven van de parochie, zoals gas, water, elektriciteit, verzekeringen, bloemen, kaarsen, enzovoorts. Het rekeningnummer van de stichting is bedoeld ter ondersteuning van de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP) bij haar activiteiten in Nederland. Deze stichting financieert ook grotere onderhoudsprojecten die voor de Agneskerk gepland staan.

Kerk en parochie zijn afhankelijk van vrijwillige giften. Zij ontvangen geen enkele overheidssubsidie.

17 januari 2014

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 18 januari 2014

Zaterdag 18 januari wordt de lezing voor de Sint-Nicolaasacademie gehouden door pater Peter Klos. Hij is werkzaam in de Blessed Trinity parish in Amsterdam en is specialist op het gebied van Mariaverschijningen. Hij zal spreken over verschijningen en eucharistische wonderen in Korea. De lezing begint rond 11.00 uur in de grote zaal van de pastorie.

Programma
10.00 uur: Heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Lezing in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Om 12.45 uur wordt in de kerk de Rozenkrans gebeden.

Zie: De website van de academie.

Vandaag van 12 tot 17 uur: Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament

Vandaag, op de derde vrijdag van de maand, wordt tussen 12.00 en 17.00 uur het Allerheiligste Sacrament van het Altaar ter aanbidding uitgesteld. De intentie van deze aanbidding is uiterst belangrijk, namelijk de heiliging van onze stad en parochie door eerherstel te brengen aan het heilig Sacrament.

Het gaat uitdrukkelijk om stille aanbidding. Gemeenschappelijk gebed vindt plaats aan begin en einde van de Sacramentsuitstelling.

16 januari 2014

Agnesfeest / Nieuwjaarsreceptie op zondag 19 januari

Op zondag 19 januari bent u van harte welkom om nieuwjaarswensen uit te wisselen tijdens de nieuwjaarsreceptie in de grote zaal van de pastorie na de gezongen Hoogmis ter ere van Sint Agnes, die wij die dag vieren.

Als iedereen een (koud) gerecht(je) meebrengt, dan kunnen wij een feestelijk buffet met elkaar delen.

3 januari 2014

Informatiebulletin voor de maand januari is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand januari is verschenen. Daarin wordt aandacht besteed aan de nieuwjaarsreceptie, de maandelijkse aanbidding op de derde vrijdag, de lezing voor de Sint-Nicolaasacademie en aan de heilige Franciscus van Sales.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin januari'. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

2 januari 2014

Van de pastoor: Nieuwjaarswens

Beminde gelovigen,

Dit eerste Informatiebulletin van 2014 begin ik met een nieuwjaarswens: Aan u allen een voorspoedig en gezegend nieuw jaar toegewenst!

Op zondag 19 januari bent u van harte welkom om nieuwjaarswensen uit te wisselen tijdens de nieuwjaarsreceptie in de grote zaal van de pastorie na de gezongen Hoogmis ter ere van Sint Agnes, die wij die dag vieren. Als iedereen een (koud) gerecht(je) meebrengt, dan kunnen wij een feestelijk buffet met elkaar delen.

Maandag 20 januari bestaat onze personele parochie voor de oude ritus, toegewijd aan Sint Jozef, precies één jaar. Wij danken iedereen die ons in het afgelopen jaar heeft ondersteund met gebed of financiële middelen, door giften, schenkingen en testamentaire beschikkingen. Wij hopen dat u dat zult blijven doen. Indien u wilt weten hoe u ons kunt helpen, vraagt u dat dan gerust aan ondergetekende of aan een van de bestuursleden.

Op zondag 5 januari zal aansluitend op de Hoogmis de plechtige wijding van het Driekoningenwater plaatsvinden. Indien u dit water mee naar huis wilt nemen, dan vraag ik u om van huis een lege fles mee te brengen. Er is die zondag géén gelegenheid om koffie te drinken.

Voor de maandelijkse aanbidding van het Allerheiligste Sacrament op de derde vrijdag wil ik graag een oproep doen aan u allen om op die middag te komen meebidden. Er komen nu eigenlijk te weinig mensen, terwijl de intentie zo belangrijk is, namelijk de heiliging van onze stad en parochie door eerherstel te brengen aan het heilig Sacrament. Ik wil u er nadrukkelijk op attenderen dat het om stille aanbidding gaat. Het is dus niet de bedoeling dat men hardop eigen gebeden zegt. Gemeenschappelijk gebed vindt plaats aan begin en einde van de Sacramentsuitstelling.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor