30 april 2010

Informatiebulletin Agneskerk nu ook online

Het maandelijkse kerkblad van de Agnesparochie, simpelweg Informatiebulletin genoemd, is nu ook op deze website beschikbaar: Via het tabblad Informatiebulletin bovenaan deze site of door hier te klikken.

In het bulletin voor de maand mei is er veel aandacht voor de beëindiging van het door paus Benedictus XVI uitgeroepen Jaar van de Priester, de vaste column van onze parochie-administrator, de zeereerwaarde pater M. Kromann Knudsen FSSP, en uiteraard het schema van Mistijden en andere liturgische vieringen in de kalender.

Zie: Informatiebulletin elke maand per e-mail


27 april 2010

Regina Caeli-toespraak 25 april 2010: Priesters, weest altijd getuigen van Christus

Op de zondag van de Goede Herder, de 47e gebedsdag voor roepingen, nodigde paus Benedictus XVI de gelovigen uit tot gebed voor de jongeren opdat zij moedig kunnen antwoorden op de hemelse roep om zich in te zetten als gelovige getuigen van het Evangelie. De Paus bracht het lopende 'jaar voor de priesters' in herinnering, waarbij hij aan hen die hun leven hebben toegewijd aan Christus erop wees dat de priester het werk van de Verlossing voortzet op aarde.

De Paus bad ervoor dat zij zich verheugd mogen weten wanneer zij voor het tabernakel staan, volledig vertrouwend op hun roeping en missie door een sobere ascese, opdat zij zich open mogen stellen om te luisteren en vergiffenis te schenken, met als doel de christenen die aan hen zijn toevertrouwd te vormen en hen op behoedzame wijze vertrouwd te maken met de 'priesterlijke broederschap'.

De volledige toespraak van de Paus kunt u hier bekijken en beluisteren:26 april 2010

Paasvreugde: Hij lééft

Te midden van de zware stormen die in deze tijd rondom de Kerk waaien, mogen we niet vergeten dat we leven in de dagen van de Verrijzenis van de Heer. Dáár draait het om in ons geloof: De Heer is waarlijk verrezen.

De Kerk is heilig, niet omdat wij heilig zijn, maar omdat haar Hoofd, Jezus Christus de Heilige is. Het is Zijn Kerk, Zijn nalatenschap, die Hij - willens en wetens - in de handen heeft gelegd van zwakke mensen. En hoe zwak wij zijn, heeft Hij Zelf ondervonden (en voorspeld). Petrus, de eerste paus, verloochende Hem tot drie keer toe. Waar waren Zijn leerlingen toen Hij aan het kruishout werd geslagen?

Laten wij bidden voor paus Benedictus XVI, omdat we geloven dat hij door de Heer is uitgekozen om leiding te geven aan Zijn Kerk in onze dagen, nota bene als Zijn plaatsbekleder op aarde. Die zware taak kan hij alleen volbrengen, als hij gedragen wordt door ons gebed. En dat gebed kunnen wij volhouden omdat wij weten dat Hij - onze Verlosser Jezus Christus - lééft.

Zie de volgende video: 'I know that my Redeemer lives' door Suzanne Sitthichai.25 april 2010

Preek voor de derde zondag na Pasen

Het Evangelie van vandaag laat ons reeds uitzien naar de hemelvaart van Christus en naar Pinksteren. Christus is voor ons heengegaan en is teruggekeerd naar de Vader. Maar door de neerdaling van de Heilige Geest zal Hij voor altijd opnieuw bij ons zijn in Zijn Kerk en deze met vreugde vervullen tot op het einde van de tijden.

Het intredelied en de tussenzang blijven nog steeds de Paasvreugde verkondigen. Christus bracht ons verlossing. Door Zijn lijden en verrijzenis heeft Hij het grote werk van de Verlossing verricht, die zelfs Zijn vijanden dwingt tot het erkennen van Zijn almacht. Daarin ligt ook het geheim van de vervolging van Zijn Kerk door de geschiedenis heen. De vijanden van Christus erkennen in de Kerk het instrument van de verspreiding van Zijn Verlossing, maar omdat zij hun zondige oude mens niet willen laten sterven in de genade van het doopsel, vecht de overwonnen zonde terug door de Kerk te vervolgen in de tijd die overblijft tot de terugkomst van Christus als Rechter van deze wereld. En deze vervolging wordt steeds heviger, omdat de duivel weet dat zijn tijd bijna om is. De duivel, die het heil van de zielen haat zoals hij God Zelf haat, is het gelukt om de gehele Westerse samenleving naar de afgrond te voeren. De mensenmassa die met hun kiesrecht en het politieke systeem van Europa het lot van ons continent in handen houdt, brengt ons steeds dichter bij de welverdiende goddelijke tuchtiging.

Beminde gelovigen, de Verlossing en de Paasvreugde brengen ons katholieken in herinnering dat wij een oprecht christelijk leven moeten lijden, dat wij God en Zijn Kerk moeten blijven dienen, ook als wij daarom vervolgd zouden worden. Wij moeten bezield blijven door het weten dat wij in deze wereld geen blijvend thuis hebben; wij zijn in dit leven slechts op doortocht, op weg naar het hemelse Vaderland, het Vaderland dat Christus voor ons opnieuw heeft geopend. Om dit Vaderland te kunnen bereiken hebben wij de Kerk nodig, omdat zij de weg en de verkondiger is van dit hemelse doeleinde van ons bestaan. De Kerk beschikt over de noodzakelijke middelen om het hemelse leven binnen te kunnen gaan. Door haar moraal wordt onze menselijke natuur gezuiverd van de begeerlijkheden, door haar geloofsleer wordt ons de kennis van God ingegeven en door haar sacramenten wordt de gezuiverde mens, die God als zijn levensdoel erkend heeft, geheiligd. De Kerk is dus niet louter een gemeenschap van allerlei mensen de een bepaalde liturgie of ritueel aanhangen, maar zij is het heilsinstrument dat door haar moraal, haar geloof en haar sacramenten ons tot God brengt. De heilige Paulus maant ons in het Epistel voor de vleselijke lusten die strijd voeren tegen de ziel. Wij zien daarin dat een geloof dat zonder moraal blijft een zelfbedreiging en een groot gevaar is.

Beminde gelovigen onze christelijke Paasvreugde is een vreugde die ernstig genomen wil worden. Het is een vreugde die vooruitkijkt, een vreugde die de juiste middelen weet te gebruiken om het object van de vreugde te kunnen bereiken. Laten wij daarom onze vreugde niet vermengen met de schijnvreugden van deze wereld, maar laten wij ons oefenen in een levenshouding die – bevrijd van het aardse – ons de vrijheid schenkt om het hemelse te beminnen en om te leven. Amen.


24 april 2010

Zondag 25 april: Tridentijnse H.H. Missen elders in het land

Aanstaande zondag zal om 11.00 uur de Hoogmis worden gevierd in de Agneskerk. Maar ook in andere Nederlandse steden zal een Tridentijnse heilige Mis worden opgedragen.

Eveneens om 11.00 uur zal in de Rooms-katholieke parochiekerk van de H.H. Michaël en Clemens aan de Dorpsweg 80 te Rotterdam een Tridentijnse heilige Mis worden opgedragen. Celebrant is de eerwaarde pater A. Komorowski FSSP, parochie-vicaris van onze eigen Agneskerk.

Om 17.00 uur zal een heilige Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus worden opgedragen in de Onze Lieve Vrouwekerk aan Singel 106 te Vlissingen. De kerk is vanaf 16.30 uur open. Vooraf is er biechtgelegenheid.

En dan nog iets verder weg:
9.55 uur: Sint-Michaëlskapel in Niel-bij-As (B);
18.00 uur: Basiliek van het Heilig Bloed in Brugge (B); voorafgaand verzorgt eerwaarde pater A. Schijffelen FSSP een conferentie over de liturgie in de traditionele Romeinse ritus; aanvang: 16.30 uur in restaurant Tom Pouce, Burg 17 in Brugge.


21 april 2010

Pinksterbedevaart Parijs-Chartres: 22, 23 en 24 mei 2010

Deelnemers aan de bedevaart lopen door de straten van Parijs.

Dit jaar wordt van 22 tot en met 24 mei de driedaagse Pinksterbedevaart Parijs-Chartres voor de 28e maal gelopen. Deze bedevaart, in het teken van de Traditie, wordt georganiseerd door 'Notre-Dame de Chrétienté'.

Als een kilometerslang lint lopen duizenden pelgrims tijdens het Pinksterweekend drie dagen zingend, biddend en mediterend door Parijs en door de velden en de bossen langs de aloude, circa 105 km lange, bedevaartsroute van de Notre-Dame in Parijs naar de Notre-Dame in Chartres. De pelgrims zien tijdens de bedevaart af van elke vorm van luxe. Zij lopen niet voor een lintje, een medaille of een bos gladiolen, maar als pelgrims op weg naar het Koninkrijk Gods. Deze drie dagen staan in het teken van de Kerk is onze Moeder.

Afhankelijk van de weersomstandigheden, in stromende regen over modderige paden of onder een onverbiddelijke zon door de velden, en soms ook geplaagd door blaren, offeren zij de lasten van deze Pinksterdagen voor het welzijn van de Kerk en de wereld. Als één grote familie komen zij niet alleen uit alle delen van Frankrijk, maar van de gehele wereld, zoals Amerika, Duitsland, Engeland, Litouwen en zelfs uit Rusland. Een onvergetelijke religieuze ervaring met als hoogtepunten de dagelijkse heilige Mis, buiten in het bos, de uitstelling en aanbidding op de avond van eerste Pinksterdag, de eerste blikken op de torens van Chartres, de aankomst in Chartres en de Pontificale Hoogmis in de kathedraal van Chartres. Er is volop gelegenheid voor het ontvangen van het sacrament van de Biecht.

De deelname van Nederlandstaligen onder de patronage van de H.H. Martelaren van Gorkum wordt ook dit jaar gecoördineerd door de Stichting Ecclesia Dei Delft (Nederland), telefoon 015-2613849 | e-mail: chartres@ecclesiadei.nl, en de Werkgroep Mysterium Fidei (België), telefoon +32(0)496/362363 (na 20.30 uur) | e-mail: mysteriumfidei@catholic.org.


19 april 2010

Regina Caeli-toespraak 18 april 2010: Bidt tot Maria als Koningin van het Gezin

Afgelopen weekend bracht paus Benedictus XVI een pastoraal bezoek aan het eiland Malta, waar 1950 jaar geleden de apostel Paulus schipbreuk heeft geleden.

Op een plein in de hoofdstad bad de Paus met vele tienduizenden gelovigen het Regina Caeli. Onderwijl schonk hij aan Onze Lieve Vrouw van Ta'Pinu een gouden roos, als teken van affectie voor de heilige Moeder Gods.

De Heilige Vader riep de gelovigen op om Maria in het bijzonder aan te roepen als Koningin van het Gezin, de titel die door zijn voorganger, paus Johannes Paulus II, eerbiedwaardige dienaar Gods, is toegevoegd aan de litanie van Loreto.

Bekijk de volledige reportage hier:19 april 2005: Habemus Papam!18 april 2010

Preek voor de tweede zondag na Pasen

In de Heilige Schrift kunnen wij verschillende beelden vinden waarin de levenstaak van Christus en Zijn werk onder ons wordt beschreven. Christus als de deur, Christus als wijnstok en wij als takken, en vandaag Christus als de goede herder en wij als de schapen. In al deze beelden wordt er ook gesproken over de verhouding die er moet zijn tussen ons en Christus.

Christus als de goede herder – het is niet alleen een mooi beeld, maar vooral een diepe waarheid die het leven van degene die haar aanvaardt totaal verandert. Jezus is op aarde gekomen als de goede herder, dat betekent als de ware herder. Hoe is de ware herder? Hij kent zijn schapen goed. Niet oppervlakkig, niet in het algemeen, maar persoonlijk en individueel. Hij kent ze bij naam en toenaam. Hij kent ze allen, met hun noden, hun zwakheden, hun behoeften en verlangens. Hij leidt ze naar de grazige weiden. Zij zijn veilig bij hem omdat hij ze behoedt, en hij geeft zijn leven voor hen.

Er is maar één ware en goede Herder, Die Zelf de Waarheid, de Weg en Het Leven is. Het is duidelijk: alle anderen die zich ook herder noemen, zijn het niet. Velen proberen de schapen te leiden en te hoeden, maar het was, en het is, niet altijd met zuivere bedoelingen. Velen zijn zelfs dwaallichten, blinde leiders van blinden of erger nog ‘dieven en rovers’. Er zijn – en dat is altijd zo geweest – huurlingen, ook binnen de Kerk, die de schapen willen leiden, maar niet bereid zijn om ze te hoeden wanneer er gevaar dreigt. Tegenwoordig zijn de gevaren subtieler dan vroeger. De schapen worden niet meer openlijk aangevallen (tenminste niet in ons deel van de wereld), maar zij worden misleid en in verwarring gebracht. De onveranderlijke waarheid wordt afgeschilderd als iets dat niet van deze tijd is, als iets ouderwets. Die waarheid wordt weggehoond en als niet-passend voor de moderne mens beschouwd. Ook binnen de Kerk doen velen daar ‘gewoon’ aan mee; samen met de wereld uiten zij hun kritiek en eisen veranderingen, hoewel zij niet bereid zijn om hun eigen leven te veranderen. Zij hebben de mentaliteit van de huurling, die de makkelijkste weg neemt, die de schapen weerloos maakt tegen de rovers. Gewoon meegaan is zo verlokkelijk en eenvoudig. De wereld stelt het altijd op prijs.

Jezus is de goede Herder, Die Zijn schapen kent. Het enige dat Hij ons wil geven is het leven en de volle overvloed. Hem volgen, dat is Hem liefhebben, naar Hem luisteren, naar Hem opzien, en proberen om ook Hem te kennen. Wie Christus kent, verlaat Hem niet en luistert naar Hem. De consequentie van ons geloof, van onze diepe overtuiging dat Jezus alles voor ons is, kan geen andere zijn dan het verlangen in diepe en voortdurende intimiteit met Hem te mogen leven. Sacramenten, gebed en aanbidding, geestelijke lezing, zinvolle offers van onthechting, uren of minuten van ingetogenheid, dat zijn de middelen om Christus beter te leren kennen. “De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.” Het is een beeld, maar een beeld dat ons in de Paastijd bijzonder aanspreekt. Hij heeft voor ons Zijn leven prijsgegeven, op het kruis. Anderen doen dat niet. De huurling slaat op de vlucht als de wolf komt, hij laat ze in de steek, de schapen gaan hem niet echt ter harte. Hij laat ze door de wolf verscheuren.

Beminde gelovigen! Het beeld van de herder en de schapen is voor de moderne mens weinig aantrekkelijk geworden. Wij zijn zeer individualistisch geworden. Wij willen ons niet graag geleid zien als een onnozel schaap. Wij weten zelf onze weg te bepalen. Niemand hoeft ons iets te vertellen of voor te schrijven. Wij willen niet dat iemand ons concrete wegen wijst. Dat zou onze vrijheid beperken. De moderne mens gelooft vrij te zijn. Maar uiteindelijk is hij niet meer vrij. Hij volgt zonder te denken de stroom van de wereld en wordt meer en meer een slaaf ervan. De natuur van de mens verandert niet omdat de pers, wetenschappers of wetgevers iets hebben bepaald of toegelaten.

Als wij ons beschouwen als Christus’ schapen, dan moeten wij naar Hem luisteren en Hem volgen. Onze overtuiging dat Hij de Heer is moet steeds meer met ons leven overeenstemmen. Het moet volledig zijn en niet alleen op die gebieden waar ik het persoonlijk makkelijk vind. Het moet niet alleen in ons doen en laten overeenstemmen, maar ook in ons denken en spreken. Het kan niet alleen een privé-zaak blijven die afgezonderd wordt van het sociale leven. Ik behoor aan Christus toe in elk aspect van het leven, zonder uitzondering. Voor degenen die buiten Zijn schapstal blijven moet ik duidelijk zijn.

Het zal misschien veel moeite kosten. Het zal misschien nog moeilijker worden om Zijn stem in deze wereld te horen en te herkennen tussen allerlei huurlingen. Maar het is de enige weg die tot het eeuwige leven leidt. Wij krijgen geen tweede kans.
Bidden wij vandaag tot de Goede Herder dat wij altijd tot Zijn schapen mogen behoren. Amen.


16 april 2010

Paus Benedictus XVI wordt vandaag 83 jaar

Twee jaar geleden, tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten, werd paus Benedictus XVI op zijn verjaardag toegezongen door sopraan Kathleen Battle.
15 april 2010

Vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur: aanbidding van onze Heer Jezus Christus

Op de derde vrijdag van de maand staat onze kerk de gehele middag open en wordt er gelegenheid geboden tot aanbidding van onze Heer Jezus Christus in het uitgestelde Allerheiligst Sacrament.

Na de aanbidding zal er om 17.15 uur een heilige Mis worden opgedragen.
14 april 2010

Programma Sint-Nicolaasacademie zaterdag 17 april 2010

Op zaterdag 17 april 2010 vindt in onze kerk en pastorie de volgende bijeenkomst plaats van de Amsterdamse Sint-Nicolaasacademie. Deze keer is het onderwerp:

Jezus en de gnosis

Prof. dr Riemer Roukema is specialist op het gebied van het oude christendom. Hij doceert het Nieuwe Testament aan de Universiteit van Kampen. Momenteel raken vele christenen verward door gnostische geschriften als het evangelie van Thomas en dergelijke. Hoe houden we de orthodoxie en de gnostische ketterijen uit elkaar?

Programma
10.00 uur: H. Mis
10.45 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie

Zie: De website van de academie.


13 april 2010

Omwille van Zijn smartelijk Lijden...

Afgelopen zondag hebben we na de Hoogmis de Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid gebeden. In de Paastijd mogen we extra dankbaar zijn voor de Verlossing die onze Heer Jezus Christus voor ons heeft verkregen.

Jezus heeft aan zuster Faustina gevraagd om de devotie tot Zijn Barmhartigheid te verspreiden. Elke dag om 15.00 uur mogen wij Zijn smartelijk lijden korte tijd overwegen. Onderstaande video kan daarbij een hulp zijn.
12 april 2010

Website in een nieuw jasje

Sinds vandaag is deze website voorzien van een gewijzigde lay-out. De vorige opmaak voldeed niet meer en had technische problemen.

Een voordeel van deze nieuwe opmaak is dat het volledige scherm wordt benut, waardoor onder meer grotere foto's en video's kunnen worden geplaatst en waardoor u minder hoeft te scrollen.

De inhoud van de site is niet gewijzigd, maar alles is iets overzichtelijker gerangschikt. Enkele belangrijke zaken hebben bovenaan een eigen tabblad gekregen. Daarmee kunt u snel schakelen tussen bijvoorbeeld de routebeschrijving, de agenda en de financiën.

Mocht u iets tegenkomen dat niet goed werkt, laat het ons dan weten.


Regina Caeli-toespraak 11 april 2010: De Verrezen Christus schenkt vrede

De goddelijke Barmhartigheid is een integraal onderdeel van de missie van de Kerk, zo sprak paus Benedictus XVI vanuit Castel Gandolfo tot de verzamelde gelovigen voor het bidden van het Regina Caeli op Barmhartigheidzondag. Het bezoek van de Verrezen Heer aan Zijn leerlingen in het Evangelie beperkt zich niet tot die bovenzaal, maar geldt overal opdat iedereen de gave van vrede en het leven met de adem van de Geest kan ontvangen. De missie van de Kerk, die altijd ondersteund wordt door de Heilige Geest, bestaat erin om aan iedereen het goede nieuws te verkondigen, de vreugdevolle werkelijkheid van Gods barmhartigheid.

Na het bidden van het Regina Caeli groette de Paus de gelovigen in verschillende talen. In het Italiaans en in het Pools bad hij voor de slachtoffers van het tragische vliegtuigongeluk in Smolensk, waarbij Polen zijn president en veel hooggeplaatsten verloor.

Ook memoreerde de Heilige Vader de opening van de tentoonstelling van de Lijkwade van Turijn en kondigde aan dat hij deze op 2 mei a.s. zal komen vereren.

De volledige toespraak van de Paus kunt u hier bekijken en beluisteren:11 april 2010

Preek voor Beloken Pasen


Beloken Pasen of Witte Zondag is de zondag waarop de dopelingen weer het gewone leven ingaan. Nadat wij door het verlossingswerk het witte kleed van genade hebben ontvangen en nu wij ons gewone leven weer oppakken, hebben wij meer dan ooit het geloof nodig, als wapen om de wereld te overwinnen. Epistel en Evangelie spreken daar vandaag beide van.

Wij zijn als katholieken in de huidige wereld op vijandig territorium. De vijand van de genade probeert door middel van de huidige samenleving, het van God en de Kerk losgeraakte openbare leven en hun inrichtingen de Kerk te ontkrachten en de gelovigen moedeloos te maken. Moedeloos door middel van allerlei verzinsels en leugens, door bespotting van en aanvallen op onze zeer geliefde Heilige Vader, en in zijn persoon op de heilige Kerk van God zelf. De Kerk, die heilig en smetteloos is, is door goddelijke wilsbeschikking gesticht en bedoeld om het heil van Christus de wereld in te dragen en te verspreiden. Door de Kerk zullen wij het eeuwig leven, dat Christus geeft, ontvangen.

Voor de wereld, die in duisternis leeft en in duisternis wil blijven leven, is de Rooms-katholieke Kerk een doorn in het oog, omdat door haar stralend licht de slechte werken van de wereld zichtbaar worden. Daarom klaagt de wereld nu de Kerk aan. Maar wat zij de Kerk voorwerpt is niets anders dan datgene wat de wereld zelf is. Door de ontrouw en de tuchteloosheid van enkele ontrouwe priesters, die door de wereld zijn vergiftigd en innerlijk nu aan haar toebehoren, valt de vijand van Christus onze heilige en smetteloze moeder aan. De slippendragers van de duivel zijn in onze dagen de wereldse kranten en de televisie, gesteund en beschermd door onze schandalige en vrij gekozen politici, die dat wat fout is recht maken, en wat recht is fout.

Op deze octaafdag van Pasen, die tevens het feest van de goddelijke Barmhartigheid is, zouden wij met de apostel Thomas van harte een van de allermooiste en meest hoopvolle gebeden kunnen uitspreken, en daardoor ieder twijfel, die wellicht nog in ons leeft, uitroeien: “Mijn Heer en mijn God”. Daar gaat het in het christelijke leven om: om God. En omdat het in ons leven om God gaat, moeten wij bereid zijn om alles wat met God verbonden is, dus de Kerk van God en haar bevrijdende en tot zaligheid noodzakelijke geloofsleer, innig en volledig kritiekloos te omhelzen.

God is mens geworden en heeft op het Kruis de wereld Zijn barmhartigheid getoond, een barmhartigheid die ieder van ons zou kunnen omvatten als wij maar bereid zijn om ons hart in volledig vertrouwen aan Hem over te geven. In deze overgave, die een bekering inhoudt, ligt het begin van het leven met God, een leven dat als het ernstig wordt genomen, zich openbaart als een leven door God. Door de goddelijke barmhartigheid en genade mogen wij leven en eens de hemelse zaligheid aanschouwen. De deur tot dit bovennatuurlijke leven heeft Christus geopend door Zijn heilswerk, het heilswerk dat door de tijden heen wordt voortgezet door de katholieke Kerk. Daar wacht Hij ook nu op de zielen om Zijn liefde te tonen aan degenen die de duisternis en het bedrog van de wereld verlaten. Amen.

Beloken Pasen: Feest van de goddelijke Barmhartigheid

Jezus, ik vertrouw op U

Op 25 augustus 1905 wordt in het Poolse dorpje Glogowiec een meisje geboren: Helena Kowalska. Op 20-jarige leeftijd treedt ze in bij de zusters van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid in Warschau. Ze krijgt de kloosternaam Maria Faustina (‘begunstigde’). Al heel vroeg heeft ze bovennatuurlijke ontmoetingen. Jezus Zelf geeft haar aanwijzingen wat ze moet doen. Twijfel, angst en verwijten van haar medezusters achtervolgen haar als Jezus haar opdraagt de devotie van de goddelijke Barmhartigheid openlijk te verspreiden. Opvallend is haar grote gehoorzaamheid aan haar oversten en aan haar biechtvader, zoals Jezus dat van haar verlangt.

Vanaf 1933 lijdt ze aan tuberculose, met heftige pijnen. Daarnaast lijdt zuster Faustina onbeschrijflijke geestelijke pijnen door onzichtbare stigmata, Godverlatenheid en het verdriet om de zondaars, maar toch kent ze een diepe, innerlijke vreugde. Ze weet dat de prijs van haar liefde het lijden is. Ze wil alles doen om zielen te redden. En Jezus laat haar lijden, bijna 13 jaar in het klooster. Op 5 oktober 1938 sterft zuster Faustina, 33 jaar oud, net zo oud als haar goddelijke Vriend.

In 1965 leidt de Poolse aartsbisschop Karol Wojtyla het zaligverklaringsproces in. Op de eerste zondag na Pasen in 1993 verklaart hij als paus Johannes Paulus II haar zalig en in het heilig jaar 2000, op de zondag van de goddelijke Barmhartigheid, verklaart hij haar heilig.

Uit haar dagboek komt naar voren hoe graag Jezus wil dat de mensen in de hemel komen. Geen mens, hoe groot zijn zonden ook zijn, hoeft verloren te gaan. God wil de dood van de zondaar niet. Het enige dat wij hoeven te doen is ons vol vertrouwen, en berouwvol, aan Zijn eindeloze Barmhartigheid over te geven.

Bij Zijn eerste verschijning aan zuster Faustina geeft Jezus haar de opdracht: “Schilder een afbeelding die overeenkomt met het voorbeeld dat je ziet, met het onderschrift: Jezus, ik vertrouw op U. Ik wil dat deze afbeelding vereerd wordt, eerst in jouw kapel en daarna over de hele wereld. Ik beloof je dat de ziel die deze afbeelding zal vereren, niet verloren zal gaan.”

Jezus heeft aan zuster Faustina gezegd dat Hij wil dat op de zondag na Pasen het feest van de goddelijke Barmhartigheid wordt gevierd: “Op die dag staan de diepste diepten van Mijn tedere barmhartigheid open. Ik stort een hele oceaan van genaden uit over die zielen die tot de fontein van Mijn barmhartigheid naderen. De ziel die te biechten zal gaan en de heilige communie zal ontvangen, zal volledige vergeving van zonden en straf ontvangen. Op die dag staan alle sluizen van de hemel, waardoor de genade vloeit, open.”

8 april 2010

Fotoverslag Triduum Sacrum

U kunt een fotoverslag van de plechtigheden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag (Paaswake) in onze kerk bekijken door hier te klikken.

Ondersteun paus Benedictus XVI !

In de rechterkolom van deze site is een bannier opgenomen ter ondersteuning van paus Benedictus XVI. Als u op de bannier klikt, dan komt u terecht op een externe website waar u een brief kunt ondertekenen ter ondersteuning van de Heilige Vader. Gedurende ruim een jaar wordt hij belasterd in allerlei media. Naast uw voortdurende gebed voor de Paus, vooral in deze maand van het eerste lustrum van zijn pontificaat, kunnen we op deze manier concreet laten zien dat we vierkant achter onze Opperherder staan.


6 april 2010

Fotoverslag Paastriduum

Paaswake


Het Paasvuur is ontstoken.Het vuur wordt gezegend.Vijf wierookkorrels worden in de Paaskaars gedrukt, als teken van de wonden van Christus"Lumen Christi -- Deo gratias!"


Het Exsultet wordt gezongen: "O gelukkige schuld, waaraan wij de Verlosser danken."

Goede Vrijdag


Lezing van het Evangelie


De Goede-Vrijdag-gebeden voor Kerk en wereld


Het Kruis wordt ontbloot


Verering van het heilig Kruis


Wisseling van zwarte naar paarse kazuifels


Het heilig Sacrament wordt naar het altaar gebracht


Vlak voor de uitreiking van de heilige communie


Witte Donderdag

De Avondmis op Witte Donderdag


Overbrenging van het heilig Sacrament naar het rustaltaar


Het altaar wordt ontruimd


Het altaar is volledig ontbloot -- de lijdensnacht is begonnen.

5 april 2010

Regina Caeli-toespraak 5 april 2010: Wij zijn boodschappers van Christus' Verrijzenis

“Zoals Jezus de liefde van God de Vader heeft verkondigd, zo moeten ook wij de liefde van Christus verkondigen. Wij zijn boodschappers van Zijn Verrijzenis en van Zijn overwinning over het kwaad en op de dood. Wij zijn de dragers van Zijn goddelijke liefde.

Uiteraard zijn wij van nature mannen en vrouwen, maar we hebben de opdracht ontvangen om ‘engelen’ te zijn: boodschappers van Christus. Deze opdracht is aan ons allen gegeven in het doopsel en het vormsel, en aan de dienaren van Christus in het bijzonder door het sacramenteel priesterschap. Graag wijs ik daarop in dit Jaar van de Priester.”

Zo sprak paus Benedictus XVI op Paasmaandag bij het bidden van het Regina Caeli (-dit gebed vervangt het Angelus gedurende de gehele Paastijd-) met de verzamelde pelgrims bij het Apostolisch Paleis in Castel Gandolfo. Op deze feestdag – maandag onder het Octaaf van Pasen – werd de Paus hartelijk begroet door de aanwezige gelovigen.

De Paus ging nader in op de boodschapper die de Verrijzenis van de Heer verkondigde. Hij zei dat ook Jezus Zelf wordt aangeduid als ‘Engel’ (-vgl. het Canongebed tijdens de H. Mis-), want Hij is bij uitstek dé Boodschapper van God de Vader.

Na het bidden van het Regina Caeli herhaalde de Heilige Vader zijn Paasgroeten in vele talen.

De volledige toespraak van de Paus kunt u hier bekijken en beluisteren:4 april 2010

Pasen 2010: Urbi et Orbi

Paus Benedictus XVI sprak vanmiddag de zegen Urbi et Orbi, voor de stad Rome en voor de wereld, uit. Daarvoor hield hij de traditionele toespraak en sprak de Paaswensen uit in vele talen.

Hieronder vindt u de volledige video (met Engelse ondertiteling):Paus Benedictus XVI verkondigt de Verrijzenis des Heren

Op het Sint-Pietersplein in Rome heeft paus Benedictus XVI de Paasmis gecelebreerd voor een menigte van tienduizenden gelovigen. Het plein was voor de vijfentwintigste keer rijkelijk versierd door bloemen uit Nederland, deze keer in de kleuren geel en wit.

De viering begon met het tonen van de Paasicoon aan de Heilige Vader, waarmee hij, in navolging van de apostel Petrus, als eerste getuige was van de Verrijzenis van Christus.

In zijn homilie ging de Paus - uiteraard - niet in op het zwaar zondige gedrag van enkele priesters en religieuzen, maar verkondigde hij de Verlossing van de mensheid, namelijk het grote wonder van deze dag: Onze Heer Jezus Christus is waarlijk verrezen!

De vreugde van Pasen is dit jaar nog grootser dan andere jaren, omdat de christenheid over de gehele wereld op dezelfde datum het Paasfeest viert. De Kerken van de Orthodoxie hanteren een andere kalender en vieren daardoor Pasen meestal op een andere datum, maar dit jaar en ook volgend jaar vallen de data van het Paasfeest in Oost en West samen.Preek voor het Hoogfeest van Pasen


Vandaag viert de Kerk haar gloriedag, het ‘feest der feesten’, omdat zij de overwinning van Jezus Christus, haar Stichter, viert. Het Paasfeest is het jubelfeest om de verlossing. De redding is een feit geworden. Gods belofte, lang geleden gegeven, werd op Paasdag vervuld. Jezus, voor ons gestorven, vernietigde de schuld en de angst en Hij gaf ons de hemel terug. Na Zijn verschrikkelijk lijden, dat Hij uit liefde op Zich had genomen, is Hij nu doorstraald van licht en heerlijkheid.

“Vreest niet! Gij zoekt Jezus van Nazareth Die gekruisigd is. Hij is verrezen. Hij is niet hier. Ziet de plaats waar men Hem had neergelegd.” Deze woorden van een engel hoorden de heilige vrouwen die naar het graf van Jezus gingen om Zijn lichaam te balsemen. Hij is verrezen – met deze woorden nodigt de Kerk ook ons in de gehele Paasliturgie uit tot een innige blijdschap. “Hij is waarlijk verrezen.” Zijn lijden en dood waren voor Hem geen ondergang: zij waren de hoge losprijs voor de zielen, voor onze zielen. Dit was het herstel uit de zonde, de prijs van de nieuwe vriendschap tussen God en de mensen.

Geheel de Kerk is vol van blijdschap en dankt God. Wat kunnen wij anders doen dan blij zijn zowel inwendig als naar buiten om dit grote geluk, deze vernieuwing van het leven, om deze glorie vooral van onze Heer en Redder, Jezus Christus? Maar niet alleen blijdschap regeert in deze tijd in de Kerk. Zij is ook enorm dankbaar voor alles wat Christus voor ons heeft gedaan. En dit is: ons de hemel teruggegeven en Gods liefde.

Met dankbaarheid en vreugde moeten ook onze harten vervuld worden. “Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft; laat ons heden juichen en blij zijn” – zingen wij in het graduale. Naast de blijdschap brengt het feest van Pasen ons de hoop, de hoop dat wij op een dag ook zullen verrijzen om met God eeuwig te leven. En dit leven zal een heel ander leven zijn, een nieuw leven.

Christus begon met Zijn verrijzenis een heel nieuw leven, het verheerlijkte leven. Wij mogen niet aan Jezus’ verrijzenis denken als een terugkeer tot het oude, als een opnemen van de draad daar waar hij op Goede Vrijdag was afgebroken. Jezus’ opstanding is geheel anders dan die van Zijn vriend Lazarus die weer binnenstrompelde in het aardse bestaan. Van Christus geldt als eerste en hoogste reeds heden het woord: ”Zie, alles is nieuw geworden” (Openb. 21, 5). Tot aan Zijn dood had de Heer – vrijwillig, uit liefde tot ons – op Zich genomen geheel de lijdelijkheid van ons mensenbestaan. Als de enige Zoon had Hij recht op de hoogste en volkomen vreugde, op het zuiverste geluk, – en altijd doorschouwde Zijn geest het wezen van God. Ook wij hopen in de hemel God te aanschouwen en daardoor volmaakt gelukkig te zijn. Jezus zag op aarde reeds God; maar het volmaakte geluk dat daaraan verbonden is, heeft Hij getemperd, heeft Hij als het ware belet ten volle uit te stromen, om te kunnen lijden voor onze zonden. Zo was Hij omwille van ons, zoals de Evangeliën vertellen, vermoeid, sliep Hij op het kussen in de boot van Petrus, weende Hij over de ondergang van Jeruzalem, de trouweloze en toch geliefde stad; was Hij innig ontroerd over de dood van Zijn vriend, ten dode toe bedroefd in de Hof, waar Zijn apostelen Hem alleen lieten; verdroeg Hij ten slotte Zijn bitter lijden en stierf Hij aan het kruis. Hij proefde de pijn en de smart meer dan wie ook. Maar nu, op deze Paasdag, zijn lijden en sterfelijkheid voorbij. Zijn lichaam kent geen pijn, geen honger en dorst meer. Het nieuwe leven kent geen dood meer. Zijn Hart kent geen droefheid meer, Zijn ziel geen benauwdheid meer, noch angst. Alle vezels van Zijn wezen staan thans gespannen voor de hoogste vreugde, voor geluk, leven, licht in Gods heilige liefde. Dit is de betekenis van het woord van Paulus: “Wij weten, dat Christus, nu Hij van de doden is opgewekt, niet meer sterven kan; de dood heeft geen macht meer over Hem: Zijn sterven was een sterven aan de zonde eens voor al, Zijn leven is louter leven voor God” (Rom. 6, 9-10).

Beminde gelovigen! Christus leeft. Dat is de waarheid die ons geloof inhoud geeft. Dat is de waarheid waarop heel ons christen-zijn is gegrondvest. Jezus, Die aan het kruis stierf, is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen, heeft gezegevierd over de machten van de duisternis, over de pijn en de angst. En Hij heeft ons het leven gebracht. Laten wij deze waarheid met vreugde en geloof straks in het Credo belijden en die elke dag opnieuw beleven. Amen.

De Heer is waarlijk verrezen, alleluja!


Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome welriekende kruiden om Hem te gaan balsemen. Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de zon juist op was, gingen zij naar het graf (Mc. 16, 1-2). Naar binnen gaand, raken ze hevig ontsteld, want ze vinden het lichaam van de Heer niet. Een jongeman, in wit gewaad gekleed, zegt hun: Weest niet bevreesd. Ik weet dat gij Jezus van Nazaret zoekt. Non est hic, surrexit enim sicut dixit. Hij is niet hier, want Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft (Mt. 28, 5).


3 april 2010

Verlossing

Beminde gelovigen,

Op de dagen die aan het Paasfeest voorafgaan staat het heilig Kruis volledig centraal. Dit jaar viel het feest van Maria Boodschap vlak voor het Verlossingsfeest van Pasen. Dat geeft ons de mogelijkheid om de rol van de heilige Maagd in het verlossingswerk dieper te overdenken.

Hoewel volkomen afhankelijk van de Verlosser, werd de heilige maagd Maria als Zijn helpster aangesteld. Zij was Hem namelijk zo nabij als voor een schepsel maar mogelijk is, en was voor Hem onmisbaar.

In alle eeuwigheid was de heilige Maagd bij Hem in de gedachten van de Allerheiligste Drie-eenheid. Zij deelde in Zijn bestemming en was met Hem uitverkoren in de oorspronkelijke profetie als de Vrouw uit wie Hij geboren zou worden. Zij was met Hem ééngemaakt in de genade door de onbevlekte ontvangenis, die haar op wonderbaarlijke wijze voor-verloste. De heilige Maagd was met Hem verenigd in alle geheimen van Zijn aardse bestaan: vanaf de boodschap van de engel tot aan het sterven op het Kruis.

Toen het uur, dat voor het Offer was vastgesteld, gekomen was, gaf de heilige maagd Maria vrijwillig het goddelijk Lam over aan Zijn zending en aan Zijn offerdood op Calvarië, terwijl zij met Hem een volheid van lijden verduurde, gelijk aan dat van Hem, en wel op een zodanige wijze dat zij met Hem gestorven zou zijn, als zij niet bestemd was geweest om ook de jonge Kerk te begeleiden, de jonge Kerk die geboren werd om Zijn Verlossende genade door alle tijden heen aan de mensen te verkondigen en aan hen uit te delen, ter verheerlijking van God.

Ik wens u allen een gezegend en zalig Pasen toe.

Met mijn priesterlijke zegen,

pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie

2 april 2010

Goede Vrijdag


Wij aanbidden U, Christus, en loven U,
omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Noveen tot de goddelijke Barmhartigheid


Jezus zegt tot zuster Faustina:

"Ik ben Heilig, en de geringste zonde is Mij een afschuw. Maar wanneer de zondaars berouw hebben, is Mijn erbarmen zonder grenzen. Ik vervolg hen met Mijn Barmhartigheid op al hun wegen. Wanneer zij de weg tot Mij vinden, vergeet Ik elke bitterheid en verheug Me in hun terugkeer. Zeg hun, dat Ik niet ophoud op hen te wachten: Ik luister hun hart af, om de kleinste hartslag, die op Mij gericht is, op te vangen. Ik vervolg hen met gewetenswroeging en met beproevingen, met storm en bliksem en met de lokroep van de Kerk: wanneer zij echter al Mijn genaden afwijzen, laat Ik hen aan zichzelf over en geef hun nog wat zij voor zichzelf wensen.

Wie niet door de deur van Mijn Barmhartigheid wil ingaan, moet voor Mijn rechtvaardigheid verschijnen."


Zie: Heilige Maria Faustina Kowalska

Jezus vraagt ons de noveen tot de goddelijke Barmhartigheid te bidden op de negen dagen voorafgaand aan het feest van Zijn Barmhartigheid (Beloken Pasen). Deze noveen begint dus op Goede Vrijdag. Zie: noveentekst.


1 april 2010

Preek op Witte Donderdag


Wij mogen vandaag, op Witte Donderdag, in het bijzonder toepassen wat Sint Paulus schrijft over het heilig Sacrament: “Dit is het heilsgeheim dat sinds de aanvang van de tijden en geslachten verborgen is geweest, maar dat thans aan Zijn heiligen is geopenbaard. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe rijk aan glorie dit heilsgeheim onder de heidenen is, hoe Christus namelijk onder u is, de hoop op de glorie”. Dit is de grote schat, de erfenis van liefde die Christus bij Zijn dood de wereld naliet, Zijn eigen Vlees en Bloed als offer en spijs voor onze zielen. Hij is door dit offer Zelf blijven zorgen voor Gods eer in de wereld en Hij is door dit heilig Sacrament Zelf blijven zorgen voor onze heiliging. Dit is het geheim van deze dag: Christus is blijvend onder ons aanwezig en zal aanwezig blijven tot aan het einde van de tijden, om alles tot Zich te trekken.

Het heilig priesterschap is onverbrekelijk verbonden met het heilig Sacrament van het Altaar. Christus toonde Zich door de instelling van het heilig Misoffer als Degene Die als priester is aangesteld volgens de orde van Melchisédek in eeuwigheid. Hij bood Zijn Lichaam en Bloed onder de gedaanten van brood en wijn aan de Vader aan. Hij reikte ook beide aan de Apostelen uit en gebood hun het gelijke te doen. Daardoor stelde Hij hen als priester van het nieuwe verbond aan. Hij gaf aan de Apostelen, evenals aan hun opvolgers in het priesterschap, de opdracht dit te blijven doen, zodat Zijn offer altijd aanwezig zou blijven tot verheerlijking Gods en tot heiliging van onze zielen.

Beminde gelovigen, de geheimen van deze dag hebben een oneindig diepe betekenis voor ons gehele leven. Vanaf deze dag daalt de Verlosser Zelf neer in onze harten. Dit is waarlijk God met ons. Nu maakt Hij mij tot Zijn eigen tabernakel, zoals de heilige maagd Maria gedurende negen maanden Zijn heilig en smetteloos tabernakel is geweest. Als wij Hem in staat van genade ontvangen, dan stelt Hij mij gerust en belooft mij weer wat Hij eens gezegd heeft: “Wie Mijn Vlees eet en Mijn Bloed drinkt heeft eeuwig leven”. Amen.