28 februari 2020

Eucharistisch vasten vanwege het coronavirus

Beminde gelovigen,

Nu het coronavirus sinds donderdag 27 februari ook in Nederland is vastgesteld, hebben de Nederlandse bisschoppen met ingang van zondag 1 maart enkele maatregelen getroffen, waaronder:

• Geen wijwater bij het kerkportaal
• Geen hand geven bij de vredeswens
• Geen uitreiking van de communie op de tong

Met ingang van aanstaande zondag is er in onze kerk – tot nadere bepaling – geen wijwater in de bakken bij de ingang; wel wordt op zondagen de besprenkeling met wijwater tijdens het ‘Asperges me’ uitgevoerd.

Bij begroetingen en bij de koffie na de Mis in de pastorie wordt u verzocht om geen handen te geven.

De meest ingrijpende maatregel zal voor ons allen zijn dat wij vanaf zondag 1 maart ons zullen moeten oefenen in het eucharistisch vasten totdat het verbod op de tongcommunie wordt ingetrokken. Deze oefening zal ons moeilijk vallen, maar het geeft ons de mogelijkheid om de kostbaarheid van de geestelijke communie opnieuw te leren waarderen. Ook zal door het eucharistisch vasten ons verlangen naar de Paascommunie een grote zegen en veel genade schenken in het kostbare ogenblik van de sacramentele communie, wanneer die opnieuw mogelijk zal zijn.

Offeren wij ons verlangen naar Christus op voor alle vervolgde christenen die niet of nauwelijks de mogelijkheid hebben om de heilige communie te mogen of te kunnen ontvangen. In een juiste geest van nederig verlangen naar Christus zal dit vasten voor u allen een grote genade kunnen worden.

Vanaf zondag zullen we na het Confiteor gezamenlijk het gebed om geestelijke communie bidden.

Ik wens u Gods rijkste zegen toe,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

21 februari 2020

Lezing door priester Cor Mennen

Op zondag 23 februari om 13.00 uur zal priester Cor Mennen een lezing geven in de zaal van de pastorie, waarin hij de balans opmaakt van het pontificaat van paus Franciscus tot nu toe.

Cor Mennen is priester van het bisdom ’s Hertogenbosch, emeritus pastoor van meerdere parochies in Oss, en docent aan het seminarie in Den Bosch. Hij zal tijdens de Hoogmis op zondag Quinquagesima ook de preek verzorgen.

13 februari 2020

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 15 februari 2020

Zaterdag 15 februari opent emeritus hulpbisschop mgr J. van Burgsteden S.S.S. de voorjaarscyclus van de Sint-Nicolaasacademie met een lezing over de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament des Altaars. Hij spreekt over wat het Sacrament is en welke rol het kan spelen in ons dagelijks leven.

Voorafgaand aan de lezing is er om 10.00 uur een heilige Mis in de kerk.

Zie: De website van de academie.

3 februari 2020

Van de pastoor: Heilige wijdingen

Beminde gelovigen,

Traditioneel gezinde katholieken over de hele wereld wachten in bezorgde spanning op de te verschijnen apostolische exhortatie over de in de herfst gehouden Amazone-synode. Reden voor deze bezorgdheid is de daarin te verwachten mogelijkheid om in bepaalde delen van de wereld gehuwde mannen tot priester te wijden, en misschien zelfs een opening van de weg om vrouwen tot de diaconale wijding toe te laten.

Het vraagstuk van het celibaat dreigt op zijn minst de kerkelijke discipline op fundamentele wijze te veranderen, maar de wijding van vrouwen zou een rechtstreekse aanval zijn op de apostolische orde van de Kerk. U weet het al, wij leven in duistere tijden.

Misschien zou u vanwege de geruchten die over de inhoud van de exhortatie al maanden op verschillende conservatieve internetfora circuleren in de verleiding kunnen komen om overhaaste conclusies te trekken, en Paus en Vaticaan als ketters te bestempelen, of zelfs aan de waarheid van de Kerk, zoals wij die kennen, beginnen te twijfelen. Beminden, wachten wij eerst rustig de dingen af, daarna kunnen wij in een geest van kerkelijkheid en godsvertrouwen de tekst analyseren.

Omdat bij ons, mensen, de rust en de bezinning vaak ontbreken, is het goed om te kijken naar de kerkgeschiedenis. Dan ontdekken wij dat de Kerk al eens een concrete aanval op de orde van de heilige wijdingen heeft overleefd. In de veertiende eeuw gaf de paus aan een klooster in Engeland het privilege dat de abt zelf zijn monniken tot priester mocht wijden, wat beslist ongeldig was, omdat abten in het algemeen niet de bisschoppelijke wijding bezitten. Dit privilege werd na enkele decennia door een volgende paus ingetrokken.

Vertrouwen wij daarom op de goddelijke bijstand, die de Stichter van de Kerk, onze Heer Jezus Christus, aan haar heeft beloofd tot aan het einde der tijden. Alleen in die Kerk is het heil en aan haar is de Waarheid ten volle gegeven.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

2 februari 2020

2 februari: Zuivering van de heilige maagd Maria (Maria Lichtmis), feest

Epistel
Mal. 3, 1-4
Dit zegt God de Heer: Zie, Ik zend Mijn engel, om de weg te bereiden voor Mij uit. En terstond daarna zal naar Zijn tempel komen de Heerser, naar Wie gij zoekt, de engel des verbonds, naar Wie gij verlangt. Zie, Hij komt, - zegt de Heer der heerscharen. Maar wie zal zich de dag van Zijn komst kunnen voorstellen? En wie zal in staat zijn om Hem te aanschouwen? Want Hij is als een smeltend vuur en als het kruid van de vollers. Hij zal Zich neerzetten om het zilver te smelten en te louteren; Hij zal de zonen van Levi weer rein maken en hen louteren als goud en als zilver; en zij zullen de Heer weer gaven offeren in gerechtigheid. Dan zal de offergave van Juda en Jeruzalem weer behagen aan de Heer, zoals in vroeger dagen en in vervlogen jaren. Zo spreekt de almachtige Heer.

Evangelie
Lc. 2, 22-32
In die tijd, toen voor Maria de tijd was aangebroken van de reiniging volgens de wet van Mozes, gingen zij met Jezus naar Jeruzalem om Hem op te dragen aan de Heer - zoals er geschreven staat in de wet des Heren: elke eerstgeborene, die van het mannelijk geslacht is, moet de Heer worden toegewijd - en tevens om een offer te brengen overeenkomstig het voorschrift van de wet des Heren: een paar tortels of twee jonge duiven. En zie, nu leefde er te Jeruzalem een man, Simeon genaamd; en deze man was rechtvaardig en godvrezend; met verlangen zag hij uit naar de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was in hem. En van de Heilige Geest had hij de openbaring ontvangen, dat hij de dood niet zou zien, voordat hij de Gezalfde des Heren had aanschouwd. Door de Geest gedreven kwam hij naar de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen naar wettelijk gebruik, nam hij Hem in zijn armen, en loofde God, en sprak: Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar gaan in vrede - naar Uw woord. Want mijn ogen hebben Uw heil aanschouwd, dat Gij bereid hebt voor het oog van alle volken: Een licht ter verlichting van de heidenen, en een glorie voor Uw volk van Israël.

Overweging
Op 2 februari verricht de Kerk de plechtige kaarsenwijding, die tot de drie voornaamste wijdingen behoort uit de gehele jaarkring. De twee andere zijn de aswijding en de palmwijding.

De zin van de kaarsenwijding houdt verband met de dag van de Zuivering van de heilige Maagd, dat het geheim is van de veertigste en laatste dag van de Kersttijd. Het Kindje Jezus wordt op die dag in de tempel opgedragen en vrijgekocht, doch slechts bij gelegenheid van Maria’s zuivering, waaruit deze opdracht en vrijkoop voortvloeien.

Sinds de zevende eeuw hebben liturgisten veelvuldig het geheim van de kaarsenwijding verklaard. De kaarsenwas, uit het sap van bloemen, bereid door de bij, die in de oudheid gold als beeld van de maagdelijkheid, betekent volgens Ivo van Chartres in een van zijn preken over dit feest, het maagdelijke Vlees van het goddelijk Kind, dat noch door Zijn ontvangenis, noch door Zijn geboorte Maria’s maagdelijkheid heeft gedeerd. In de kaars moeten wij, aldus de heilige bisschop, het symbool zien van Christus, Die onze duisternis is komen verlichten.

Volgens de heilige Anselmus kunnen wij in de kaars drie dingen beschouwen: de was, de pit en de vlam. De was, bereid door de maagdelijke bij, is het Vlees van Christus; de pit daarin is Zijn Ziel; de vlam die straalt aan de top is Zijn Godheid.

De Kerk nodigt de gelovigen uit om op deze dag kaarsen mee te brengen. Die kunnen ook in de plechtige ceremonie gewijd worden. De met Maria Lichtmis gewijde kaarsen worden niet alleen in de processie gedragen, maar zij moeten met eerbied thuis bewaard worden, om ze te land en te water, zoals de Kerk zegt, met zich mee te nemen en zodoende bijzondere zegen van de hemel af te smeken. Men moet deze kaarsen ook ontsteken bij de stervenden, ter herinnering aan de onsterfelijkheid die Christus voor ons heeft verdiend en als teken van bescherming door Maria.