27 februari 2017

Nachtelijke aanbidding

In de nacht van dinsdag 28 februari op woensdag 1 maart zal - na een gelezen H. Mis om 19.00 uur - tot 10.30 uur het Allerheiligste Sacrament des Altaars ter aanbidding worden uitgesteld als voorbereiding op de grote vastentijd. De aanbidding zal op woensdagmorgen worden afgesloten met een plechtige zegen.

Gegroet waarachtig Lichaam,
geboren uit de maagd Maria,
dat werkelijk heeft geleden
en voor de mens geofferd is aan het kruis.
Uit Wiens doorboorde zijde
water met bloed vloeide.
Wees voor ons een voorsmaak
tijdens de beproeving van de dood.
O Jezus zoet, o Jezus getrouw,
o Jezus, Zoon van Maria.

N.B.: Om 23.00 uur wordt de kerkdeur gesloten tot de volgende ochtend 9.00 uur. U kunt dan nog wel naar buiten, maar niet meer naar binnen. Wilt u aan de nachtelijke aanbidding deelnemen, dan moet u vóór 23.00 uur aanwezig zijn.

24 februari 2017

Junioracademie

Op zondag 26 februari vindt om 14.00 uur in de grote zaal van de pastorie weer een bijeenkomst plaats van de Junioracademie voor jongeren tussen 18 en 40 jaar.
Jules van Rooyen spreekt over de 200-jarige oorlog, van Napoleon tot Roosevelt, de strijd tussen links en rechts, republikeinen en monarchisten, oost en west.

16 februari 2017

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 18 februari 2017

Op zaterdag 18 februari staat de lezing voor de Sint-Nicolaasacademie in het teken van honderd jaar Fatima (1917-2017). Priester Peter Klos, die zich al 25 jaar bezighoudt met de Vrouwe van Alle Volkeren (1945-1959), spreekt over de actuele boodschap van de verschijningen in Fatima. In 1917 veranderde de landkaart van Europa. De heilige Maagd voorspelde het gevaar van de communistische revolutie en de verzwakking van de Kerk. Hoe zit het met het derde geheim?

De lezing wordt om 10.00 uur voorafgegaan door een H. Mis in de kerk.

Zie: De website van de academie.

10 februari 2017

Van de pastoor: De zichtbare dingen verzwakken de geest

Beminde gelovigen,

Wij staan aan het begin van de voorvastentijd, de voorbereiding op de grote, heilige vasten, die ertoe dient om ons hart en onze ziel voor God te openen, opdat wij ons volledig overgeven aan Zijn heilige Wil.

Het vasten heeft dus als doel om alles wat in ons is overgebleven van de oude mens te vernietigen. Vasten is gericht op de verlossing. Het sluiten van compromissen met of het toestaan van hetgeen ons daarbij in de weg staat is daarom geen optie voor hen die op verlossing hopen.

Dit geldt niet alleen in het geestelijk leven, wij zouden consequent moeten zijn in alle aspecten van het leven. Veel mensen zijn ertoe geneigd te denken of hebben blindelings geleerd dat zij in de zichtbare wereld niet aan deze radicaliteit hoeven te voldoen. Dat is echter niet zo, want het zijn juist vaak de zichtbare dingen die de geest verzwakken. Het vasten is dus niet alleen een innerlijke houding, maar een houding die ook naar buiten wil dringen, een houding die tijd en eeuwigheid in ogenschouw neemt en het onderscheid tussen goed en kwaad weet te maken.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

9 februari 2017

Kort bezoek van mgr Athanasius Schneider

Eerder deze week maakte maakte Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Athanasius Schneider (rechts),
hulpbisschop van het aartsbisdom van de heilige Maria van Astana en secretaris van de Rooms-katholieke
bisschoppenconferentie in Kazachstan, tijdens een reis van Zuid-Amerika naar Afrika een tussenstop in Amsterdam,
waarbij hij op de pastorie logeerde. Gedurende zijn korte verblijf droeg hij de heilige Mis op in de huiskapel van de
pastorie. Mgr Schneider is bijzonder toegewijd aan de traditionale Latijnse liturgie. De volgende ochtend zette hij
in alle vroegte zijn reis voort vanaf luchthaven Schiphol.

3 februari 2017

Abortusfonds: Niet namens ons!

In de nadagen van het kabinet-Rutte II probeert de Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een internationaal fonds op te richten ter financiering van abortus in ontwikkelingslanden. Minister Ploumen, die in 2010 als voorzitter van de PvdA nog opriep om een heilige Mis in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch te verstoren, probeert de algemene westerse opvattingen over abortus langs deze weg op te dringen aan Afrikaanse landen in ontwikkeling. Ze heeft meteen 10 miljoen euro aan Nederlands belastinggeld in het fonds gestort.

Dit filmpje laat zien hoe door een abortusingreep het leven van een kwetsbaar mens wordt beëindigd:

Abortusfonds: Niet namens ons! Zeg 'Nee!' tegen minister Ploumen is een petitie van CitizenGo, een gemeenschap van actieve burgers die samenwerken, door middel van online petities, om de waarden van leven, gezin en vrijheid te verdedigen en te promoten.

Voor meer informatie en het tekenen van de petitie klikt u hier.

1 februari 2017

Kerkbalans 2017

Ieder jaar houden de kerkgenootschappen in Nederland de actie Kerkbalans, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de eigen parochie of kerkelijke gemeente. Onze parochie staat voor hoge lasten die niet uit de wekelijkse collecteopbrengst voldaan kunnen worden. In het jaar 2016 is de restauratie van de buitenkant van de kerk voltooid, maar ook de vaste lasten als verzekeringen, energie en belastingen moeten elke maand weer betaald kunnen worden. Mogen we daarom op uw extra bijdrage rekenen? U kunt deze overschrijven op bankrekening

NL48 ABNA 0589 9700 89

ten name van R.-k. parochie H. Jozef te Amsterdam onder vermelding van ‘Gift Kerkbalans’. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!