28 april 2011

Beperkte openstelling van kerk en pastorie tijdens het Paasoctaaf

Gedurende het Paasoctaaf (van Paasmaandag tot en met Koniginnedag) zijn zowel kerk als pastorie buiten de H.H. Missen gesloten. In geval van nood is er steeds een priester bereikbaar (telefonisch).

Op Koninginnedag zal het Rozenkransgebed niet om 12.45 uur worden gebeden, maar aansluitend aan de heilige Mis van 11.00 uur, dus rond 12.00 uur.

Deze week kunnen ook e-mails niet meteen worden gelezen en beantwoord.


26 april 2011

Pasen 2011: Urbi et Orbi

Op Paaszondag 24 april 2011 gaf Zijne Heiligheid paus Benedictus XVI de plechtige zegen 'aan de stad Rome en aan de wereld', en sprak Paaswensen uit in vele talen, waaronder in het Nederlands.


24 april 2011

Preek voor het hoogfeest van Pasen

Epistel
1 Kor. 5, 7-8
Broeders, doet het oude zuurdeeg weg, om aldus een nieuw deeg te zijn. Gij zijt toch immers ongedesemd. Want ook ons Paaslam is geslacht, dat is Christus. Laten wij daarom ons feestmaal vieren, niet met oude zuurdesem, dat wil zeggen: niet met zuurdesem van slechtheid en boosheid; maar met ongedesemd brood van zuiverheid en waarheid.

Evangelie
Marcus 16, 1-7
In die tijd kochten Maria Magdalena en Maria van Jacobus en Salóme reukwerken, om Jezus te gaan balsemen. En zeer vroeg in de morgen, op de eerste dag der week, kwamen zij bij het graf, toen de zon reeds was opgegaan. En zij zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen zij gingen zien, bemerkten zij, dat de steen reeds weggerold was. Deze nu was buitengewoon groot. Zij gingen dan het graf binnen, en zagen aan de rechterkant een jongeling zitten, gekleed in een wit gewaad; en zij ontstelden hevig. Maar deze sprak tot haar: Weest niet ontsteld. Gij zoekt Jezus van Nazareth, Die gekruisigd is. Hij is verrezen; Hij is hier niet meer; ziet hier de plaats, waar men Hem had neergelegd. Maar gaat heen, en zegt aan Zijn leerlingen, met name aan Petrus, dat Hij weer voor u uitgaat naar Galilea; daar zult gij Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.

Preek
Christus is verrezen, alleluja, zo zingt, beminde gelovigen, vandaag de gehele Kerk in triomfalistisch gejubel. En ook wij zingen mee. De Heer heeft ons door de vastentijd op dit ogenblik van onze verlossing voorbereid. Wat betekent het om op de verlossing voorbereid te worden en te zijn? De veertig dagen die nu achter ons liggen hebben met boete-oefeningen en verstervingen ruimte geschapen voor het leven dat de Verrezen Heer Zelf is, en ons Zijn genade willen meedelen. Voorbereid zijn op de verlossing betekent dus dat wij de oude mens laten sterven om ruimte te geven aan het leven dat Christus, de verrezen Heer is. Het is dit leven van Christus waarover de Kerk vandaag jubelt.

Als wij om ons heen kijken, en een blik in de wereld werpen, buiten deze kerk, dan horen en zien wij geen jubelzang over de verrezen Mensenzoon. De verlossing is ook dit jaar aan de mensen in de wereld voorbijgegaan, zoals zij op tragische wijze al tweeduizend jaar aan de joden voorbij gaat. Wij moeten constateren dat alleen de Kerk het leven van de verrezen Christus bezit, en dat dat leven ook alleen door haar kan worden voorbereid en ontvangen.

Het nieuwe en eeuwige leven dat Christus aan ons wil geven, mogen wij dus alleen hopen te ontvangen door bemiddeling van Zijn heilige Kerk. Als katholieken moeten wij er dan ook alles aan doen om Zijn heilige Kerk te laten stralen, want de Kerk is het enige instituut dat verlossing kan schenken.

Als wij vandaag, beminde gelovigen, de verrezen Heer bejubelen, laten wij dit dan doen met een zuiver hart, aan Hem toegewijd door het verwijderen van iedere smet van de zonde. Als mensen die zijn voorbereid op de verlossing, dienen wij in een altijddurende Paastijd te leven, doordat wij steeds bevrijd worden van de last van de zonde, die ons opnieuw kan beroven van de verlossing waar de Heer op het kruis zo een hoge prijs voor heeft betaald.

Als verlosten leven wij niet meer van en door de wereld, maar door het geloof, de hoop en de liefde, die de Kerk ons verkondigt en waarvan de heilige Petrus getuigt als hij in het lege graf van de verrezen Heer staat.

Laten wij het vaste voornemen hebben voortdurend te leven als mensen die wachten op hun Heer om de verrijzenis te ontvangen, dus te leven als nieuwe mensen, met een hemels doel voor ogen, steeds wandelend op het pad van de verlossing, wetend dat er geen andere weg tot God geopenbaard is dan Christus, en dat deze weg steeds en alleen zichtbaar is door de katholieke Kerk.

Als wij het er niet mee eens zijn, dan mogen we bedenken dat alleen Christus verrezen is, en wij niet. Alleen Hij is vrij onder de doden, wij niet. Zijn verrijzenis is de enige hoop van de mensen. Amen. Alleluja.


Hoogfeest van Pasen: Christus, de Heer, is waarlijk verrezen!

"O waarlijk heilige nacht", zingt het Exsultet, "de enige die tijd en uur mocht kennen waarop Christus uit de doden verrees!" Niemand is immers ooggetuige geweest van de gebeurtenis zelf van de verrijzenis en geen enkele evangelist beschrijft haar. Niemand heeft kunnen zeggen hoe zij fysiek gezien tot stand gekomen is. En het diepste wezen ervan, de overgang naar een ander leven, was nog minder zintuiglijk waarneembaar.

Hoewel de verrijzenis een historische gebeurtenis is, die door het teken van het lege graf en de werkelijkheid van de ontmoetingen van de apostelen met de verrezen Christus vast te stellen is, blijft ze, in zoverre ze de geschiedenis te boven gaat en daarboven uitstijgt, ten diepste een geloofsmysterie. Daarom toont de verrezen Christus Zich niet aan de wereld (Vgl. Joh. 14,22), maar wel aan Zijn leerlingen, "aan degenen die Hem van Galilea naar Jeruzalem hadden vergezeld, juist aan degenen die nu getuigen van Hem zijn voor het volk" (Hand. 13,31).


23 april 2011

Missaaltjes voor Pasen

Koster Lau Wijnands heeft voor alle H.H. Missen en plechtigheden van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag, het hoogfeest van Pasen en de maandag onder het Octaaf van Pasen uitgebreide missaaltjes vervaardigd, waarin de volledige liturgie van al deze verschillende dagen is opgenomen, met daarnaast een Nederlandse vertaling. Koster Wijnands - die eerder al een missaaltje voor kinderen samenstelde - heeft menig vrij uur in de samenstelling van de boekjes gestoken. Een heus monnikenwerk!

Als u van de bijzonder fraaie missaaltjes gebruik maakt, wilt u ze dan na afloop in de kerk achterlaten? Dan kunnen we er nog vele jaren plezier van hebben.


21 april 2011

Witte Donderdag

“Dit is het heilsgeheim dat sinds de aanvang van de tijden en geslachten verborgen is geweest, maar dat thans aan Zijn heiligen is geopenbaard. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe rijk aan glorie dit heilsgeheim onder de heidenen is, hoe Christus namelijk onder u is, de hoop op de glorie”.

Dit is de grote schat, de erfenis van liefde die Christus bij Zijn dood de wereld naliet, Zijn eigen Vlees en Bloed als offer en spijs voor onze zielen. Hij is door dit offer Zelf blijven zorgen voor Gods eer in de wereld en Hij is door dit heilig Sacrament Zelf blijven zorgen voor onze heiliging. Dit is het geheim van deze dag: Christus is blijvend onder ons aanwezig en zal aanwezig blijven tot aan het einde van de tijden, om alles tot Zich te trekken.


19 april 2011

Paasbiecht

Een van de vijf geboden van de Kerk is de verplichting om ten minste één keer per jaar - met Pasen - persoonlijk onze zonden belijden in het sacrament van de biecht.

De priesters van onze kerk zijn in deze Goede Week nog meer dan anders bereid om uw Paasbiecht te horen. De beste gelegenheid daartoe is voor of na de H.H. Missen, maar ook een ander tijdstip is mogelijk.

De biechtstoel bevindt zich halverwege aan de linkerzijde van de kerk.

Ter voorbereiding op uw biecht kan het artikel 'De voorbereiding op een goede biecht' een handreiking zijn.

Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. (Lc. 15, 7)


16 april 2011

Zijne Heiligheid paus Benedictus XVI viert 84-ste verjaardag

Vandaag, 16 april 2011, viert de Heilige Vader, onze geliefde paus Benedictus XVI zijn 84-ste verjaardag. Bidden wij vandaag in het bijzonder voor hem en voor zijn zware taak om de Kerk van Christus in onze dagen te leiden.15 april 2011

Plechtigheden in de Goede Week en met Pasen

Zondag 17 april: Palmzondag
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Palmwijding en processie, aansluitend gezongen Hoogmis (mannenschola) met gezongen Passie

Donderdag 21 april: Witte Donderdag
19.00-23.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis (mannenschola) – herdenking van de instelling van het Sacrament des Altaars en van het priesterschap; na afloop gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Vrijdag 22 april: Goede Vrijdag (Vasten- en onthoudingsdag)
14.15 uur: Kruiswegoefening
15.00 uur: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus (vrouwenschola)

Zaterdag 23 april: Paaszaterdag
21.30 uur: Plechtige gezongen Paaswake (mannenschola)

Zondag 24 april: HOOGFEEST VAN PASEN – VERRIJZENIS VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis (meerstemmig)

Maandag 25 april: Maandag onder het Octaaf van Pasen
11.00 uur: Gezongen Hoogmis (mannenschola)

Zondag 1 mei: Beloken Pasen (Witte zondag) - Feest van de goddelijke Barmhartigheid
10.30 uur: Rozenkransgebed van de goddelijke Barmhartigheid; deze wordt gebeden voor het uitgestelde Allerheiligste Sacrament des Altaars
11.00 uur: Gezongen Hoogmis (vrouwenschola)


12 april 2011

Fotoverslag pontificale Hoogmis (vervolg)

Foto's: © 2011, A.K. Ruffle

De bisschop nadert het altaar, waarop zijn liturgische kleding voor de vormselplechtigheid is neergelegd.

Na de vormselplechtigheid krijgt de bisschop op de troon de Misgewaden aangereikt.

De bisschop, geassisteerd door diaken en subdiaken, bij het bidden van de voetgebeden.

De bewieroking van het altaar.

De bisschop met zijn priesters en dienaren tijdens het zingen van het Ave Regina caelorum, na afloop van de Hoogmis.

Mgr Czeslaw Kozon poseert glimlachend op de voor hem gebouwde troon.

10 april 2011

Verslag pontificale Hoogmis door mgr Czeslaw Kozon

Acht volwassenen ontvingen vandaag het heilig sacrament van het Vormsel uit handen van Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Czeslaw Kozon, bisschop van Kopenhagen. Na het zingen van de hymne Veni Creator ontving de bisschop de vormelingen één voor één en diende hun het sacrament toe.

Vervolgens werd door hem een pontificale Hoogmis gecelebreerd 'vanaf de troon'. De bisschop preekte uit het hoofd in vlekkeloos Engels. In zijn homilie sprak mgr Kozon de pas-gevormden toe. Hij wees op twee kanten van het christelijk leven: Wij mogen met gepaste trots ons christen-zijn uitdragen in onze contacten met anderen; wij mogen laten zien dat wij bij Christus en Zijn Kerk willen horen. Aan de andere kant past ons bescheidenheid, omdat wij allen zondige mensen zijn. Het is de kunst van het christelijk leven om de juiste balans tussen deze trots en bescheidenheid te vinden.

Voor mgr Kozon is het vieren van de heilige Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus niet nieuw. Eerder heeft hij in eigen land reeds meerdere malen een Tridentijnse heilige Mis opgedragen. Het toedienen van de sacramenten van Doopsel en Vormsel in de buitengewone ritus was wél nieuw voor hem. Toen hij het verzoek hiertoe kreeg, was hij echter onmiddellijk bereid om zich hierin te verdiepen.

Na afloop van de Hoogmis heeft de bescheiden en zeer sympathieke bisschop kennis gemaakt met de gelovigen van onze parochie. In de loop van de zondag is hij teruggekeerd naar Kopenhagen.

Hieronder kunt u enkele foto's van de bijzondere plechtigheid bekijken.

De bisschop zit voor het altaar waar hij het sacrament van het Vormsel zal toedienen.

Mgr Kozon, zittend op de troon, geflankeerd door zijn dienaren.

De bisschop en zijn dienaren staan tijdens de lezing van het Evangelie.

De bisschop tijdens zijn homilie.

Na afloop van de Hoogmis begaf de bisschop zich naar het kerkplein.

Foto's: © 2011, W.H. Beugel

Passiezondag

Epistel
Hebr. 9, 11-15
Broeders, Christus is opgetreden als Hogepriester van de goederen der toekomst. En door een grotere en volmaaktere tabernakeltent – niet met handen gemaakt en niet van deze schepping – is Hij, niet met bloed van bokken of kalveren, maar met Zijn eigen Bloed, eens en voor altijd binnengaan in het Heiligdom, en heeft eeuwiggeldende verlossing bewerkt. Want als het bloed van bokken en stieren, en de besprenkeling met de as van een koe onreinen kan heiligen, zodat zij uiterlijk gereinigd worden, hoeveel te meer zal dan het Bloed van Christus, Die door de Heilige Geest Zichzelf als smetteloos offer aan God heeft opgedragen, ons geweten van dode werken zuiveren, om voortaan de levende God te dienen. En juist daarom is Hij Middelaar van een Nieuw Verbond, opdat door tussenkomst van Zijn dood de overtredingen, onder het vroegere Verbond bedreven, zouden worden afgekocht, en zij, die geroepen zijn, de belofte van de eeuwige erfenis zouden ontvangen, in Christus Jezus, onze Heer.

Evangelie
Joh. 8, 46-59
In die tijd sprak Jezus tot de scharen der joden: Wie uwer kan Mij enige zonde bewijzen? Als Ik u de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij dan niet? Iemand, die uit God is, luistert naar Gods woorden. Dáárom luistert gij niet, omdat gij niet uit God zijt. De joden gaven Hem ten antwoord: Zeggen wij niet met recht, dat Gij een Samaritaan zijt en van de duivel zijt bezeten? Jezus antwoordde: Ik ben niet van de duivel bezeten, maar Ik verheerlijk Mijn Vader; en gij tast Mij in Mijn eer aan. Ik echter zoek Mijn eer niet; Eén is er, die ze zoekt en die oordeelt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie Mijn woord onderhoudt, zal de dood niet zien in eeuwigheid. Toen zeiden de joden: Nu weten wij zeker, dat Gij van de duivel bezeten zijt! Abraham is gestorven en ook de profeten, en Gij zegt: wie Mijn woord onderhoudt, zal de dood niet sterven in eeuwigheid. Zijt Gij dan groter dan onze vader Abraham, die wèl gestorven is! Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie houdt Gij Uzelf toch wel? Jezus antwoordde: Indien Ik Mijzelf verheerlijk, dan betekent Mijn heerlijkheid niets; het is Mijn Vader, Die Mij verheerlijkt: Hij, van Wie gij zegt, dat Hij uw God is; maar gij kent Hem niet! Ik echter ken Hem. En als Ik zei, dat Ik Hem niet kende, dan zou Ik een leugenaar zijn, zoals gij. Maar Ik ken Hem, en Ik onderhoud Zijn woord. Uw vader Abraham verheugde zich er op Mijn dag te mogen zien; hij heeft die gezien en zich verblijd. Doch de joden zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar oud, en Gij hebt Abraham gezien? Jezus gaf hun ten antwoord: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóórdat Abraham werd, ben Ik. Toen grepen zij stenen op, om Hem te stenigen; maar Jezus trok Zich terug, en verliet de tempel.


9 april 2011

Mgr Czeslaw Kozon dient heilig Doopsel toe

Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Czeslaw Kozon, bisschop van Kopenhagen (en heel Denemarken), heeft vanmiddag in onze kerk het sacrament van het Doopsel toegediend. De dopeling meldde zich te midden van de verzamelde gelovigen buiten de kerk, waar hij door de bisschop werd ondervraagd omtrent hetgeen hij van de Kerk verlangt. Hij kreeg daar ook de eerste zegeningen toegediend. Daarna mocht hij de kerk betreden, waarna het Doopsel plaatsvond in de doopvont.

Mgr Kozon brengt een tweedaags bezoek aan onze kerk. Vandaag doopte hij een jongeman, morgen zal hij - eveneens in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus - het sacrament van het Vormsel toedienen aan zes volwassenen. Aansluitend celebreert hij de Hoogmis van Passiezondag. Deze pontificale Hoogmis begint om 11.00 uur.


8 april 2011

Velkommen til Hans Excellence Høj Czeslaw KozonA very warm welcome to our special guest of this Saturday and Sunday:
His Excellency msgr Czeslaw Kozon, bishop of Copenhagen

On Saturday msgr Kozon will baptize a young man in the extraordinary form at 5 PM. On Sunday at 11 AM he will be the minister of confirmation of six adults. Afterwards the bishop will celebrate a pontifical High Mass at the throne.


6 april 2011

Plechtigheden van Passiezondag tot en met Pasen

Zaterdag 9 april
17.00 uur: Toediening van het heilig Doopsel door Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Czeslaw Kozon, bisschop van Kopenhagen

Zondag 10 april: Passiezondag
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Toediening van het heilig Vormsel aan zes volwassenen door Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Czeslaw Kozon, bisschop van Kopenhagen, aansluitend pontificale Hoogmis (meerstemmig)

Vrijdag 15 april
11.00 uur: Gelezen H. Mis
12.00-18.00 uur: Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament
18.15 uur: Gelezen H. Mis
19.00 uur: Kruiswegoefening

Zondag 17 april: Palmzondag
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Palmwijding en processie, aansluitend gezongen Hoogmis (mannenschola) met gezongen Passie

Donderdag 21 april: Witte Donderdag
19.00-23.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis (mannenschola) – herdenking van de instelling van het Sacrament des Altaars en van het priesterschap; na afloop gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Vrijdag 22 april: Goede Vrijdag (Vasten- en onthoudingsdag)
14.15 uur: Kruiswegoefening
15.00 uur: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus (vrouwenschola)

Zaterdag 23 april: Paaszaterdag
21.30 uur: Plechtige gezongen Paaswake (mannenschola)

Zondag 24 april: HOOGFEEST VAN PASEN – VERRIJZENIS VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis (meerstemmig)

Maandag 25 april: Maandag onder het Octaaf van Pasen
11.00 uur: Gezongen Hoogmis (mannenschola)

Zondag 1 mei: Beloken Pasen (Witte zondag) - Feest van de goddelijke Barmhartigheid
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Gezongen Hoogmis (vrouwenschola)

Kruiswegoefening op vrijdag

Op de vrijdagen 8 en 15 april zal in onze kerk om 19.00 uur de Kruisweg worden gebeden. De Kruiswegoefening wordt voorafgegaan door een gelezen H. Mis om 18.15 uur.

Op Goede Vrijdag 22 april begint de Kruiswegoefening om 14.15 uur. Aansluitend vindt dan de kerkelijke liturgie van deze dag plaats, waarin op plechtige wijze het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus wordt herdacht.


5 april 2011

Extra repetities Amsterdamse vrouwenschola

De Amsterdamse afdeling van Schola Catharina zingt in onze kerk de plechtige liturgie van Goede Vrijdag (15.00 uur) en de Hoogmis op Beloken Pasen (11.00 uur).

Ter voorbereiding op deze zang zijn er extra repetitiemiddagen op de zaterdagen 9 en 16 april van 14.00 tot 15.30 uur. Deze repetities zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Zie: www.scholacatharina.nl en Schola Catharina in de Agneskerk


4 april 2011

Wijziging in Rozenkransgebed op twee zaterdagen in april

Op zaterdag 9 april komt het gebruikelijke Rozenkransgebed van 12.45 uur te vervallen in verband met de voorbereidingen van de komst van de bisschop van Kopenhagen. De H. Mis om 11.00 uur gaat wel gewoon door.

Op Koninginnedag (zaterdag 30 april) wordt het bidden van de Rozenkrans verplaatst van 12.45 uur naar 12.00 uur (aansluitend op de H. Mis van 11.00 uur). Dit in verband met de kerksluiting gedurende de rest van die dag.


3 april 2011

Preek voor de vierde zondag van de Vasten - Zondag Laetare

Epistel
Gal. 4, 22-31
Broeders, er staat geschreven, dat Abraham twee zonen had: één bij zijn slavin, en één bij zij vrijgeboren vrouw. Maar die van de slavin werd geboren op gewoon-natuurlijke wijze; die van de vrije vrouw echter krachtens de belofte. Deze dingen hebben een diepere zin. Het zijn twee verbonden. Het ene is van de berg Sinai; het brengt slavenkinderen voort. En dat is Agar; want de berg Sinai is gelegen in Arabië. En deze houdt verband met het Jeruzalem van thans, dat immers met haar kinderen verkeert in slavernij. Maar het andere, het Jeruzalem van boven, is vrij; en dat is de moeder van ons. Er staat immers geschreven: "Verblijd u, gij onvruchtbare, die geen kinderen voortbrengt; breek uit in gejubel, gij, die geen moedersmart kent; want de kinderen van de vrouw die verlaten staat, zijn talrijker dan die van haar, die de man bij zich heeft." En wij, broeders, wij zijn – evenals Isaac – kinderen van belofte. Maar zoals destijds de zoon, die naar het vlees geboren was, de ander vervolgde, die was geboren naar de geest, zo geschiedt het ook nu. Maar wat zegt de Schrift? "Jaag de slavin met haar zoon weg; want de zoon van de slavin zal niet meeërven met de zoon van de vrije vrouw." Derhalve, broeders, wij zijn geen slavenkinderen, maar kinderen van de vrije vrouw. En deze vrijheid heeft Christus ons bewerkt.

Evangelie
Joh. 6, 1-15
In die tijd begaf Jezus Zich naar de overzijde van het meer van Galilea of Tiberias. En een grote menigte volgde Hem, omdat zij de wonderen zagen, die Hij aan de zieken verrichtte. Dan besteeg Jezus het gebergte en zette Zich daar neer met Zijn leerlingen. Het was kort vóór Pasen, het grote feest van de joden. Toen Jezus de ogen opsloeg en zag, dat er zeer veel volk tot Hem kwam, zei Hij tot Philippus : Wáár zullen wij brood kopen, opdat zij wat te eten hebben? Hij zei dit echter, om hem op de proef te stellen, want Hij voor Zich wist wel, wat Hij zou doen. Philippus gaf Hem ten antwoord: Voor tweehonderd tienlingen brood is nog niet genoeg voor hen, om voor ieder ook maar een weinig te kunnen krijgen! Toen zei Hem een van Zijn leerlingen, Andreas, de broeder van Simon Petrus: Hier is een jongen, die vijf gerstebroden heeft en twee vissen; maar wat betekent dat voor zovelen! Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. – Er was namelijk veel gras daar ter plaatse – Zij zetten zich dan neder, de mannen ongeveer vijfduizend in getal. Toen nam Jezus de broden, sprak een dankgebed en deelde er van uit aan hen, die daar gezeten waren; eveneens ook van de vissen, zoveel als ieder wenste. En toen zij verzadigd waren, zei Hij tot Zijn leerlingen: Verzamelt de overgebleven brokken, opdat ze niet verloren gaan! Zij verzamelden ze dan, en vulden twaalf korven met brokken, die er van de vijf gerstebroden waren overgebleven, nadat zij gegeten hadden. Toen nu die mensen het wonder zagen, dat Jezus verricht had, zeiden zij: Deze is werkelijk de Profeet, die in de wereld moet komen! Maar Jezus begreep, dat zij zouden komen, om Hem mee te nemen en koning te maken; daarom trok Hij Zich weer terug in het gebergte. Hij alleen.

Preek
Wij hebben de eerste helft van de Vasten achter de rug en vandaag laat de Kerk ons even rusten. Zondag Laetare, genoemd naar de eerste woorden van de Introïtus van deze zondag, is een vreugde te midden van de zware en ernstige serie van boete- en vastendagen. Orgelmuziek, bloemen op het altaar en het roze kazuifel zijn de uiterlijke tekenen van deze vreugde. Maar ook de liturgische teksten spreken er over. In de oratie van deze zondag erkent de Kerk dat haar kinderen inderdaad de boete hebben verdiend, maar toch vraagt zij voor hen, dat zij “door de vertroosting van Gods genade mogen herademen” en verkwikt worden. Wij kunnen vandaag dus even verpozen op onze moeizame weg die ons naar de feesten van de verlossing leidt. Wij doen dat alleen om met nog grotere ijver de laatste weken van de Vasten te beleven.

Maar zondag Laetare is niet alleen een verpozing op de weg. Vandaag wordt ons ook een grote en diepe waarheid voor ogen gesteld. De waarheid over de vreugde, de christelijke vreugde. Waar komt deze vandaan? Welke vreugde is het die de Kerk vandaag doet jubelen? Wat is haar bron? Het antwoord vinden wij in het epistel van deze heilige Mis. Wij zijn kinderen van de vrijheid, van de ware vrijheid die Christus ons gaf.

Agar en Sara, twee vrouwen van Abraham, en hun zonen zijn de betekenisvolle verbeelding van de twee testamenten. De eerste is een slavin en samen met haar kind is ze beeld van de onvrije synagoge, van het verbond op de berg Sinaï. Daar is de Wet die de joden in vrees God doet dienen. Hun harten, die steeds tot afgoderij neigden, moesten onophoudelijk worden bedwongen door de voorschriften van de Wet die steeds meer tot puur formalisme leidde. Tot dit verbond werd men door de natuurlijke krachten uit het vlees geboren, aldus de heilige Paulus. Maar het Oude Verbond is voorbij. Het werd door Christus opgeheven en het oude, naar het aardse gericht Jeruzalem werd verworpen.

Sara de ‘vrije vrouw’ met Isaac, de zoon van Gods belofte meer dan van het vlees, is het beeld van de Kerk, van het nieuwe geestelijke Jeruzalem, die ons, haar kinderen, in vrijheid heeft gebaard. Zij heeft geen aards centrum zoals het jodendom toen had, maar zij is zelf de hemelse Stad Gods, zoals ook haar kinderen haar niet door fysieke afstamming worden geschonken, maar krachtens Gods belofte, door de werking van Zijn Geest, door de genade van het doopsel. En daarom is zij vrij, niet gebonden aan de aarde of aan vlees en bloed, zelfs niet aan een wet die alleen maar uiterlijk zou zijn, doch aan de wet van liefde in het hart geschreven, levende normen van de Geest.

Dat is de bron van onze vreugde. Wij zijn van de zondeslavernij bevrijd, vrijgekocht door het bloed van Christus. Het aardse Jeruzalem zocht slechts de aardse glorie, de dingen van beneden en wilde niet in Christus geloven. Wij, in tegendeel, wij mogen tot het nieuwe Jeruzalem ‘van omhoog’, tot de Kerk behoren en zij zelf is van Christus vervuld. Dat is de vreugde van de Kerk die haar vandaag doet jubelen en dat is ook de oorzaak van onze blijdschap te midden van de Vasten.

Beminde gelovigen, wij lopen altijd het risico dat de grote waarheden van ons geloof te gewoon worden, te vanzelfsprekend. Soms gaan wij aan ze voorbij zonder er aan te denken. Zelfs de genade wordt niet meer als een gave beschouwd, maar als iets waarop wij recht hebben. De Kerk herinnert ons onophoudelijk hoe groot onze christelijke roeping is. Die is een zuivere, vrije genade Gods, door Christus op het kruis voor ons verdient. Wij zijn vrij geworden en wij moeten vrij blijven, vrij van de zonde. Het is dus ook voor ons een uitdaging om aan deze genade altijd trouw te blijven. Versterving en boetedoening van de Vasten kunnen ons daarbij helpen. En de vreugde van deze zondag geeft ons nog meer kracht om het einddoel te bereiken. Amen.


2 april 2011

Van de parochie-administrator: Oprichting religieus huis goedgekeurd

Beminde gelovigen,

In de Vastentijd kijken wij reeds vooruit naar het hoogfeest van Pasen en naar het heil dat onze Heiland zal brengen door Zijn lijden, dood en verrijzenis. Om de genaden die Hij ons aanbiedt te kunnen aanvaarden is een serieuze voorbereiding op de ontvangst ervan niet alleen wenselijk maar zelfs noodzakelijk. Denkt u daar nederig over na in de voorbereiding op uw Paasbiecht.

Dit jaar brengt de Vastentijd ons ook een andere vreugde die aan de Paastijd voorafgaat. Een jongeman zal het heilig Doopsel ontvangen en een jonge vrouw zal in de Kerk worden opgenomen. Op zondag 10 april zullen zij samen met vier anderen het heilig Vormsel ontvangen in een plechtige pontificale Hoogmis die zal worden opgedragen door Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Czeslaw Kozon, bisschop van Kopenhagen.

Verder kan ik u met vreugde meedelen dat op 3 maart 2011 met toestemming van de Bisschop van Haarlem-Amsterdam onder canoniek recht een religieus huis is opgericht voor de priesterbroederschap Sint Petrus in Amsterdam. Dit betekent dat het huis – dat de naam Sint Bonifatius zal dragen – als ‘klooster’ wordt erkend door het bisdom. Het huis valt onder het gezag van de generaal-overste van de priesterbroederschap FSSP.

Ik wens u een zegenrijke voorbereiding op Pasen toe.

Met mijn priesterlijke zegen,

pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie


1 april 2011

Informatiebulletin voor de maand april is verschenen

Het Informatiebulletin van onze kerk voor de maand april is verschenen. Hierin aandacht voor de komst van mgr Czeslaw Kozon, bisschop van Kopenhagen, naar onze kerk, alle plechtigheden in de Goede Week en met Pasen, en voor de Vastenactie.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin april'. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis per e-mail (klik hier) te ontvangen.