29 oktober 2013

Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 november viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen. Dit is een verplichte kerkelijke feestdag (zondagsverplichting). De Mistijden zijn als volgt:
10.30 uur: Lof
11.00 uur: Gelezen H. Mis
19.00 uur: Plechtige gezongen Hoogmis

Op de gedachtenis van Allerzielen (2 november) worden voor de zielenrust van de overleden gelovigen zes H.H. Requiemmissen opgedragen. De tijden zijn als volgt:
11.00 uur: Gezongen H. Requiemmis met absoute
12.15 uur: Gelezen H. Requiemmis
13.00 uur: Gelezen H. Requiemmis
15.00 uur: Gelezen H. Requiemmis
15.45 uur: Gelezen H. Requiemmis
19.00 uur: Plechtige gezongen H. Requiemmis met absoute

18 oktober 2013

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 19 oktober 2013


Mgr Jan Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, is gespecialiseerd in canoniek recht. Hij houdt deze maand de lezing voor de Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 19 oktober.

De dag begint om 10.00 uur met een heilige Mis in de kerk. De lezing begint rond 11.00 uur in de grote zaal van de pastorie. Iedereen is van harte welkom.

Programma
10.00 uur: Heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Om 12.45 uur wordt in de kerk de Rozenkrans gebeden.

Zie: De website van de academie.

Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament eenmalig verschoven

Op deze derde vrijdag van de maand vervalt de gelegenheid tot aanbidding van onze Heer Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament van het Altaar, en ook de gebruikelijke tweede heilige Mis ter afsluiting daarvan. Beide zijn - alleen in deze oktobermaand - verplaatst naar de vierde vrijdag van de maand, 25 oktober.

18 oktober 2013: Zilveren jubileum priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP)

De priesterbroederschap Sint Petrus is opgericht door paus Johannes Paulus II op 18 oktober 1988. Deze zalige paus heeft destijds grootmoedig willen beantwoorden aan de gerechtvaardigde verlangens van de katholieken die grote waarde hechten aan de liturgische en disciplinaire traditie van de Rooms-katholieke Kerk. Toen telde de priesterbroederschap Sint Petrus elf priesters en een twintigtal seminaristen, door de genade en zegen van God is zij momenteel 236 priesters en 150 seminaristen rijk, dit alles tot eer van God en Zijn heilige Kerk, en ten dienste van het heil van de zielen.

Steeds meer gelovigen ontvangen de zegeningen van het apostolaat dat varieert van het werk in parochies, kapellen, het apostolaat onder jongeren, op scholen, in ziekenhuizen enzovoorts, kortom: heel het apostolaat van een katholiek priester.

De priesterbroederschap vormt haar priesters volgens de Traditie van de seminaries van de Rooms-katholieke Kerk, zowel op het gebied van de onderwezen leer, die getrouw is aan het hoogste Leergezag en verrijkt met de theologie van de grote Kerkleraren – in het bijzonder de heilige Thomas van Aquino – alsook op het gebied van de spiritualiteit die haar bron vindt bij de meest betrouwbare geestelijke schrijvers.

Binnen de Kerk is zij een 'Gemeenschap van Apostolisch Leven'. Haar priesters praktiseren, hoewel zij geen kloosterling zijn, een leven in gemeenschap. Met betrekking tot de liturgie is de broederschap Sint Petrus ten diepste verbonden met de buitengewone vorm van de Romeinse ritus; hieruit bestaat haar bijzondere karakter, haar roeping. Derhalve celebreren de priesters de heilige Mis en dienen zij de sacramenten toe volgens de liturgische boeken die sinds 1962 van kracht zijn. De Heilige Stoel erkent jegens de broederschap deze bijzondere liturgische doelstelling die haar bijzondere karakter uitmaakt. De statuten van de broederschap werden door de Heilige Stoel op 29 juni 2003 definitief goedgekeurd.

Vandaag bieden de gelovigen van onze parochie
hun hartelijke felicitaties aan in verband
met het zilveren FSSP-jubileum.

4 oktober 2013

Van de pastoor: Werkzaamheden in de kerk

Beminde gelovigen,

Deze maand wil ik u graag iets vertellen over de werkzaamheden die binnenkort in onze kerk zullen plaatsvinden.

Zoals u bemerkt zult hebben is de geluidsinstallatie in de kerk niet meer te gebruiken. Dat is voor u, als kerkganger, een groot nadeel. Het is inmiddels gelukt om een nieuwe installatie te vinden die voldoet aan de eisen van een grote ruimte zoals onze kerk. Vanaf de eerste zondag in oktober zal de nieuwe installatie werkend zijn.

In de winter kan het in de kerk uiterst koud zijn, met temperaturen die het vooral ouderen onmogelijk maken om langdurig in de kerk te verblijven. Het huidige verwarmingssysteem is niet efficiënt en met de hoge prijs van stookolie ook een zeer kostbaar systeem geworden. In het najaar zal een nieuw verwarmings¬systeem worden geïnstalleerd in het voorste gedeelte van de kerk (bij de banken met het rode pluche). De benodigde investering in dit (elektrische) systeem zal binnen enkele jaren worden terugverdiend.

De werkzaamheden zullen voor enige overlast zorgen, vooral voor de dagelijkse kerkgangers, maar omdat zij van groot nut zijn en ook tot financiële besparing zullen leiden in de exploitatie van het kerkgebouw, hoop ik dat u dit ongemak zult willen verdragen.

Oktober is Rozenkransmaand. In deze Mariale maand hoop ik u te zien bij het dagelijkse Rozenkransgebed in onze kerk.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor