24 december 2014

70 jaar gehuwd

Op zondag 21 december 2014 was het 70 jaar geleden dat de heer Jabcoon Rudolf Tjon Atsoi en mevrouw Johanna Beryl Tjon Atsoi - twee trouwe bezoekers van onze kerk - letterlijk en figuurlijk in het huwelijksbootje stapten. De platina bruiloft vierden zij met zes kinderen, 15 kleinkinderen, 11 achterkleinkinderen, één betachterkleinkind, en verdere familie en vrienden. De feestelijke invulling werd verzorgd door de kinderen en kleinkinderen met toespraken, zang en dans.

Op dinsdag 23 december werd het bruidspaar door de portefeuillehouders van Amsterdam, de heer Vyent en mevrouw Lemmert, in naam van de Koning en de koningin in het zonnetje gezet. Ook bewoners van Garstkamp en de dames van de thuiszorg kwamen het echtpaar feliciteren. Hun blijdschap was heel groot toen zij die dag ook nog de heilige communie thuis mochten ontvangen.

Voor het paar waren het onvergetelijke dagen, waarvan zij enorm genoten hebben.

18 december 2014

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 20 december 2014

De najaarslezingen voor de Sint-Nicolaasacademie hebben als centraal thema ‘De zin van het lijden’. Op zaterdag 20 december houdt Michiel Hemminga, docent filosofie aan de Vrije Universiteit en bestuurslid van de Sint-Nicolaas¬academie een voordracht over het lijden in filosofie en literatuur onder de titel ‘Liefde wil lijden’.

Programma
10.00 uur: Gelezen heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Lezing in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Zie: De website van de academie.

5 december 2014

Van de pastoor: Winterse kou

Beminde gelovigen,

Met de maand december begint ook de (koude) winter. Op een aantal doordeweekse dagen zal tegelijk met de heilige Mis in de kerk ook een heilige Mis in de huiskapel op de eerste verdieping van de pastorie worden opgedragen. In de kalender op de voorzijde van dit bulletin staat vermeld wanneer dat het geval is. De toegang tot de kapel is tot 11.00 uur, dan zal de zijdeur van de kerk naar de pastorie worden afgesloten.

Inmiddels zijn wij ook de Adventstijd ingegaan, met de blijde verwachting van het doorbreken van het heil voor deze wereld in de persoon van de Godmens Jezus Christus. Laten wij ons hierop serieus voorbereiden door de Advent in ingetogen gebed te gebruiken en ons leven te bekeren. Laten wij niet de voorvreugde van deze wereld vermengen met het Kerstfeest zelf, maar vieren wij Kerstfeest wanneer het werkelijk Kerstmis is geworden.

Ook wens ik u nu reeds een gezegende jaarwisseling, en ik hoop dat u ook in het nieuwe jaar bewust en regelmatig de zegeningen van de sacramenten zult ontvangen tot heiliging van uw leven.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

4 december 2014

Mars voor het Leven op zaterdag 6 december

Zaterdag 6 december vindt de jaarlijkse ‘Mars voor het leven’ plaats in Den Haag. Het doel van deze stille gebedsmars is het realiseren van een christelijke wetgeving op het gebied van abortus en euthanasie. De gebedsmars begint rond 13.00 uur aan het Spuiplein in Den Haag. Voorafgaande wordt er om 10.30 uur in de kerk van de heilige Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat 65a in Den Haag een (Tridentijnse) heilige Mis opgedragen met als intentie: voor de bescherming van het ongeboren leven en het leven in de eindfase. Aansluitend kan men de meegebrachte lunch gebruiken in de parochiezaal. Koffie en thee zijn hier verkrijgbaar.

13 november 2014

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 15 november 2014

De najaarslezingen voor de Sint-Nicolaasacademie hebben als centraal thema ‘De zin van het lijden’. Mevrouw Corry van Tol, een van de grondleggers van hospice Kuria, is intensief betrokken bij de ontwikkeling van de palliatieve zorg in Nederland. Op zaterdag 15 november vertelt zij over wat zij beoogde bij de start van het hospice en wat zij geleerd heeft van mensen, ziekte en lijden.

Programma
10.00 uur: Gelezen heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Lezing in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Zie: De website van de academie.

6 november 2014

Van de pastoor: Christus en Zijn leer

Beminde gelovigen,

Over de buitengewone bisschoppensynode over het gezin die in de maand oktober in Rome plaatsvond is in de media veel gezegd en geschreven. Het meeste hiervan getuigt van een seculiere kijk op de doctrinale leer en is dan ook negatief over de onveranderlijke leer van de Kerk. Er zijn echter ook sterke krachten binnen de Kerk die het duidelijke Woord van Christus en de leerstellingen van het Magisterium niet meer helder (durven) uitleggen. De problemen op deze synode zijn reeds in 1981 opgehelderd en beantwoord door de heilige paus Johannes Paulus II in de apostolische exhortatie ‘Familiaris consortio’. Deze wordt door de vernieuwingsgezinden niet gezien en gevolgd.

Kardinaal Raymond Burke, nu nog prefect van de Apostolische Signatuur, heeft de schade die deze synode heeft veroorzaakt door nalatigheid en bewuste verduistering van de katholieke leer onherstelbaar genoemd en hij meent dat de verantwoordelijkheid hiervoor voor een deel ook bij de huidige Paus ligt.

Mgr Charles Chaput, aartsbisschop van Philadelphia, beschrijft het slotdocument van de synode als ‘verwarrend’ en ‘niet coherent met de volledige kerkelijke leer’. Verder sprak hij de volgende fundamentele woorden: “Niemand van ons is op basis van zijn eigen voorwaarden welkom geheten in de Kerk. We worden verwelkomd op de voorwaarden van Christus. Dat is wat het betekent om christen te zijn: Jezelf onderwerpen aan Christus en Zijn leer. Het komt ons niet toe om zelf een gebouw van eigen opvattingen en spiritualiteit op te bouwen.”

Laten wij in deze tijd van Allerheiligen en Allerzielen de zegevierende Kerk in de hemel om bijstand smeken voor de strijdende Kerk op aarde, en wij kunnen de lijdende Kerk in het vagevuur bijstaan met aflaten voor de bevrijding van vele zielen die – wanneer zij in de hemel komen – hun dankbaarheid zullen tonen door hun gebed voor ons, hier beneden.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

5 november 2014

Fotoverslag zondag 2 november (deel 2)

Video's van Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen

Op zaterdag 1 november ontving dit meisje het heilig Doopsel om daags erna door de Bisschop gevormd te kunnen worden.
Allerzielen

Na de gezongen Requiemmis op maandag 3 november vond de absoute plaats bij de katafalk.

2 november 2014

Preek van mgr dr J.W.M. Hendriks bij de toediening van het heilig Vormsel

Induite vos armaturam Dei ut possitis stare adversus insidias diaboli.

Trekt de wapenrusting Gods aan om stand te houden tegen de listige aanvallen van de duivel.

(Ef. 6, 10-17)

Broeders en zusters, in het bijzonder jullie die zojuist het heilig vormsel hebben ontvangen,

Het is een mooie dag waarop jullie het heilig vormsel mogen ontvangen. Gisteren vierden we het hoogfeest van Allerheiligen en morgen is het in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus Allerzielen, de dag waarop we de overleden gelovigen gedenken en bijzonder voor hen bidden. Het feest van Allerheiligen bracht ons gisteren naar de hemel, naar al die heiligen die ons zijn voorgegaan - bekenden en onbekenden - en die nu voor altijd feest mogen vieren en God mogen zien. Op Allerzielen bidden we voor alle gelovigen, die gestorven zijn en nog een zuivering moeten ondergaan en geholpen door ons gebed gereinigd worden van alle smetten van de zonden om vrij en vol vreugde naar het hemels feestmaal toe te gaan. En daartussen zit dus dit jaar deze 21e zondag na Pinksteren waarop de apostel Paulus ons in het epistel oproept om de wapenrusting Gods aan te trekken en te strijden, te vechten.

Ridder Bauke
Vaak moet ik bij die woorden terugdenken aan Bauke. Bauke was een jongetje van vijf of zes jaar oud, dat een tumor in zijn hoofdje kreeg, een lelijk kankergezwel dat niet meer te genezen was. Maar Bauke zag zichzelf als een ridder die met zijn zwaard vocht tegen die lelijke kanker. Met zijn plastic helm en pantser en met zijn plastic zwaard, kon hij natuurlijk niet veel uitrichten tegen deze lelijke ziekte, maar hij bleef sterk. En er was nog iets: hij wilde graag bij Jezus horen en bij de Kerk en op zijn sterfbed heb ik dit kind gedoopt en gevormd. Het was of we daarmee ook wilden zeggen: Bauke, nu ben je een strijder van Christus, je eigenlijke strijd gaat niet tegen die tumor, maar er is een andere kanker die veel vernietigender is: die strijd gaat tegen het kwaad en die zul je winnen, je beloning zal niet de genezing van je lichaam zijn, niet dat je op aarde nog lang zult leven, maar dat je voor eeuwig mag leven bij God en gelukkig zult zijn.
Toen Bauke begraven werd was het vreselijk weer: regen, wind en hagel streden om voorrang, totdat het kistje op het graf werd geplaatst. De lucht trok open en er kwam een zonnestraal die precies op dat kistje viel. Was dit misschien een klein tekentje van Onze Lieve Heer, dat Bauke nu veilig was en thuis?

Jullie moeten vechten!
Beste vormelingen, ook jullie moeten strijden, jullie moeten een gevecht leveren! Het kleine klapje dat ik jullie na het vormsel heb gegeven, wilde dat verbeelden: je werd tot ridder geslagen, tot ridder voor Christus, omdat je vechten moet.

Maar dit is geen strijd met geweld, niemand wordt een kopje kleiner gemaakt, er vallen geen doden; niemand zal te lijden hebben omdat jullie vechten, want jullie gevecht gaat tegen de duivel en tegen jezelf.

Er zijn veel verleidingen, veel bekoringen in de wereld, zeker in de wereld van onze tijd. Er is weinig wat je helpt om sterk en standvastig te blijven, er is veel wat je afleidt van God en gebod. Er zijn veel stemmen die je zeggen dat alles mag en alles kan en er zijn er maar een paar die je zeggen dat je moet vechten om een goed, eerlijk, gelovig, trouw, zuiver mens te zijn. Toch zijn die zachte, weinige stemmetjes die je zeggen dat je die strijd moet aangaan, de ware en goede stemmen. Die keiharde schreeuwers die zeggen dat je alles mag doen wat je wilt, dat je je zin moet doen en wat je leuk en lekker vindt, die vernietigen je, die maken het beeld van God dat in je is, kapot.

Charles de Foucauld
Charles de Foucauld luisterde lang naar die harde, sterke stem die hem zei te genieten van het leven: hij hield van rijkdom en luxe en feesten en woonde samen met een maitresse. Toen hij in het leger kwam, werd hij al gauw weer ontslagen omdat hij geen discipline had. Maar het legeronderdeel waarbij hij had gehoord kwam onder vuur te liggen in Algerije en Charles kreeg spijt van zijn gedrag, hij voelde dat hij zijn vrienden in de steek had gelaten. Daarna gebeurde het vaker dat hij ging luisteren naar dat zachte stemmetje in hem dat hem leerde om een goed mens te worden. Hij kwam in contact met een priester. Hij leerde strijden en overwinningen behalen, geestelijke overwinningen. Tenslotte bekeerde hij zich en werd katholiek. Hij werd zelfs monnik en priester en voortaan wilde hij een soldaat, een strijder van Christus zijn en leidde hij een heel streng leven, als kluizenaar in de woestijn. Zo had hij tenslotte zijn roeping gevonden. In het jaar 2005 is Charles de Foucauld door de paus zalig verklaard.

De wapenuitrusting van God
Dus je moet vechten! In het vormsel heb je de bijzondere genade van God ontvangen om die strijd te voeren. De Heilige Geest is over je gekomen om je te helpen en je meer met Jezus Christus en de Kerk te verbinden. De apostel Paulus vertelt je precies wat voor een wapenrusting je daarvoor nodig hebt: je gordel - de riem die alles op zijn plaats houdt - is de waarheid, dus dat je op een goede manier zult denken, dat je voor de waarheid wilt kiezen en voor niets anders: leef uit de waarheid en voor de waarheid! je pantser is de gerechtigheid en dat houdt in dat je het goede probeert te doen; je soldatenlaarzen zijn je bereidheid om erop uit te gaan, dat je klaarstaat om een brenger te zijn van het evangelie van de vrede; het schild waarmee je de pijlen van de vijand - de duivel - tegenhoudt, is het geloof; probeer dus te denken en te handelen vanuit je geloof. Daarbij worden we beschermd door een helm, dat is het heil, de genade, de kracht die God ons schenkt; en ons zwaard is het zwaard van de Geest, het Woord van God. Je vecht goed als je je laat leiden door de Heilige Geest en door het Woord van God. Dus: bescherm jezelf door te leven vanuit je geloof en steeds bij God je kracht en sterkte te zoeken.

De overwinning is al behaald!
Natuurlijk krijg je tegenslagen, moeilijkheden, zware tijden. Dat is de beproeving die iedere gelovige overkomt. Maar laat je niet ontmoedigen: je moet nu eenmaal strijden, maar als je gaat strijden ben je al zeker dat je zult winnen. De eindoverwinning is al behaald door Jezus Christus, en door het doopsel en het vormsel zijn we al bestemd om in die overwinning te mogen delen.
Je zult overwinnen, als je maar blijft strijden en niet opgeeft! Als je maar weer opstaat als je een nederlaag lijdt. Sta op met vertrouwen, vraag vergeving voor je zonden in het sacrament van de biecht, laat je door Gods genade beschermen en ga door... totdat we eens samen in de gemeenschap van de heiligen voor altijd gelukkig mogen zijn. Amen.

31 oktober 2014

Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 november viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen. Dit is een verplichte kerkelijke feestdag (zondagsverplichting). Er is om 11.00 uur een gezongen heilige Mis in onze kerk.

Op de gedachtenis van Allerzielen (dit jaar op maandag 3 november) worden voor de zielenrust van de overleden gelovigen zes H.H. Requiemmissen opgedragen. De tijden zijn als volgt:
11.00 uur: Gelezen H. Requiemmis
11.45 uur: Gelezen H. Requiemmis
12.30 uur: Gelezen H. Requiemmis
15.00 uur: Gelezen H. Requiemmis
15.45 uur: Gelezen H. Requiemmis
19.00 uur: Plechtige gezongen H. Requiemmis met absoute

27 oktober 2014

Plechtige Hoogmis met pontificale assistentie op zondag 2 november

Op zondag 2 november – 21e zondag na Pinksteren – zal Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr dr J.W.M. Hendriks (foto), hulpbisschop van ons bisdom, het heilig Vormsel toedienen aan een groep van tien kinderen en volwassenen. De Bisschop zal ook pontificale assistentie verlenen bij de plechtige Hoogmis.

In de buitengewone vorm van de Romeinse ritus volgens het Missaal van 1962 wordt op zon- en feestdagen geen Requiemmis opgedragen. Daarom wordt de gedachtenis van de overleden gelovigen dit jaar niet gevierd op zondag 2 november maar op maandag 3 november.

3 oktober 2014

Van de pastoor: Oktobermaand - Rozenkransmaand

Beminde gelovigen,

In dit oktobernummer van het parochiebulletin wil ik u wijzen op twee gebeurtenissen. De eerste is het feit dat de maand oktober in de Kerk bekend is als de Rozenkransmaand, en zo ook in onze kerk. Bidden wij gedurende het jaar de Rozenkrans al dagelijks voorafgaand aan de H. Mis, in de maand oktober zullen wij dit na de H. Mis op meer plechtige wijze doen voor het uitgestelde Allerheiligste Sacrament van het Altaar, met de bijzondere intentie: De bevrijding van onze christelijke broeders en zusters uit de hand van de vervolgers, door hun bekering.

Ik heb vaker gesproken en geschreven over de zegeningen van het dagelijks bidden van de Rozenkrans. Dat doe ik nu opnieuw om de aarzelenden onder u te bemoedigen zich aan te sluiten bij de veldtocht van het gebed. Een veldtocht die de eindzege zal brengen, zoals bij Lepanto, aan hen die op God vertrouwen en de heilige Kerk als hun leidsman nemen, onder de moederlijke bescherming van de allerzuiverste maagd Maria.

De tweede gebeurtenis waarop ik u wil attenderen is dat op zondag 2 november – de eenentwintigste zondag na Pinksteren – aan een grote groep kinderen en volwassenen het sacrament van het heilig Vormsel zal worden toegediend door mgr J. Hendriks, hulpbisschop van ons bisdom. Omdat 2 november dit jaar op een zondag valt wordt de herdenking van Allerzielen verschoven naar maandag 3 november. Ik vraag u allen te bidden voor de vormelingen.

Gods rijke zegen toegewenst!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

1 oktober 2014

Marialof in de maand oktober

Gedurende de maand oktober zal de dagelijkse heilige Mis op dinsdag tot en met vrijdag worden gevolgd door een Marialof. De maand oktober dankt de naam Rozenkransmaand aan het feest van Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans dat op 7 oktober gevierd wordt.

Veel pausen hebben de gelovigen aangespoord tot het bidden van de Rozenkrans. Paus Leo XIII heeft er zelfs negen encyclieken aan besteed. Maria zelf heeft bij al haar verschijningen het belang van het bidden van de Rozenkrans onderstreept.

Op het eerste gezicht lijkt de Rozenkrans een Mariaal gebed, maar in feite is het – door het overwegen van de geheimen – een gebed dat volledig op Christus is gericht.

Op zaterdag en zondag wordt de Rozenkrans gebeden voor de heilige Mis.

17 september 2014

Berekening van de Quatertemperdagen in september

In dit artikel wordt uitgelegd waardoor het verschil ontstaat tussen de traditionele vaststelling van de Quatertemperdagen in de maand september en de berekening van de data waarop we deze dagen in de huidige buitengewone liturgie vieren. Deze discrepantie tussen de traditionele rubrieken en de versie van 1960 doet zich niet elk jaar voor, maar wel in 2014.

In 1960 is het brevier (het boek met het getijdengebed van de Kerk) gewijzigd. Dit had gevolgen voor onder meer de rangschikking van lezingen in de maanden augustus tot en met november. Wij merken deze wijziging in de maand september vooral doordat de Quatertemperdagen in een andere week komen te vallen dan verwacht.

De eerste zondag van de genoemde maanden is de dag waarop de Kerk aanvangt met de lezing van een nieuwe reeks boeken uit de H. Schrift in de Metten (het ochtendgebed), met bijbehorende antifonen en responsoriepsalmen. Deze lezingen maken deel uit van een systeem dat teruggaat tot de zesde eeuw.

De ‘eerste zondag’ van elk van deze maanden is traditioneel de zondag die het dichtst bij de eerste kalenderdag van die maand ligt, zelfs als deze zondag daardoor in de voorafgaande maand ligt. Dit jaar viel de eerste zondag van september dus op 31 augustus, de zondag die het dichtst bij de eerste dag van de maand september ligt. De derde zondag van september is volgens die berekening dan 14 september.

De Quatertemperdagen bij het begin van de herfst zijn de woensdag, vrijdag en zaterdag in de derde week van september. Volgens de traditionele berekening zouden zij dit jaar dus vallen op 17, 19 en 20 september. Bovendien moesten de Quatertemperdagen altijd beginnen op de woensdag na het feest van Kruisverheffing.

Bij de herziening in 1960 is echter bepaald dat de eerste zondag van de maand altijd de eerste zondag in de kalendermaand is. Volgens die berekening is zondag 7 september de eerste zondag van de maand september. De derde zondag is dan 21 september en de Quatertemperdagen vallen dan op woensdag 24, vrijdag 26 en zaterdag 27 september.

14 september 2014

Dubbelreliek van het heilig Kruis en de Doornenkroon van Christus

In de rechterzijwand van de Agneskerk, vlak naast de doopkapel, bevindt zich een nis waarin een reliekschrijn met een dubbelrelikwie is geplaatst. De reliekhouder bevat een heilige Doorn van de doornenkroon van Christus en een splinter van het heilig Kruis.

In 1660 is deze schrijn met relikwieën door Frans Testa gered uit de brandende Sint-Franciscuskerk in Constantinopel. Sinds die tijd was het reliek in het bezit van de familie Testa. In de 19e eeuw kwam de schrijn terecht in Montpellier (Zuid-Frankrijk), maar in 1911 werd deze weer overgebracht naar Istanbul.
In 1935 is de reliekschrijn overgebracht naar Amsterdam, de toenmalige woonplaats van de familie Testa. Sinds die tijd staat deze schrijn met dubbelrelikwie in onze kerk. Vandaag, op het feest van Kruisverheffing, hebben we deze in processie rondgedragen en iedereen kon persoonlijk de relikwie vereren.

2 september 2014

Informatiebulletin voor de maand september is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand september is verschenen. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan het de christenvervolging in het Midden-Oosten, een toegekende Rijkssubsidie, en aan de lezing van de Sint-Nicolaasacademie.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin september'. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

1 september 2014

Van de pastoor: Het wapen tegen christenvervolging

Beminde gelovigen,

De hevige vervolging die onze christelijke broeders en zusters in het Midden-Oosten moeten doormaken moet ons niet alleen met verdriet vervullen, maar ook met waarachtig christelijk medelijden. Dit medelijden bestaat niet uit een emotioneel, sentimenteel medeleven, maar wel uit het praktiseren van de meest werkzame daad die een christenmens kan volbrengen: het gebed verbonden met ascetische oefeningen van vasten en het geven van aalmoezen.

Door het gebed van het christelijke volk werd – op voorspraak van de heilige maagd Maria – in de zeeslag bij Lepanto het christelijke Avondland gespaard van de invallende Turken en van de islam. Door hetzelfde gebed en op voorspraak van de heilige maagd Maria kan ook in onze tijd bevrijding verkregen worden.

Laten wij daarom meebidden met het gebed dat reeds opstijgt uit de harten van zoveel vervolgden. Laten wij ons luid en dapper voegen in hun noodkreet met het wapen dat de Moeder Gods haar kinderen tot dagelijkse oefening heeft gegeven: de heilige Rozenkrans.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

26 augustus 2014

Catechese voor volwassenen

Dinsdag 26 augustus gaat een nieuwe catecheseserie voor volwassenen van start. De cursus vindt plaats elke twee weken in twee sessies, op dinsdag en op zaterdag, na de H. Mis van 11.00 uur en duurt telkens circa een uur. De catechese over het Rooms-katholieke geloof wordt gegeven aan de hand van de grote catechismus van de H. paus Pius X. De catechese op zaterdag is dezelfde als die op dinsdag, maar is bestemd voor belangstellenden die door de week niet in de gelegenheid zijn om te komen.

Voor elke deelnemer zijn drie boeken beschikbaar: de catechismus zelf, een samenvatting en een prentencatechismus. De catechese vindt plaats in de zaal van de pastorie; de kosten bedragen EUR 15, dat is inclusief boeken en koffie of thee. Aanmelden is niet nodig.

1 augustus 2014

1 augustus: Sint Petrus' Banden - Boete- en gebedsdag voor vervolgde christenen in het Midden-Oosten

Op vrijdag 1 augustus viert de Kerk het feest van Sint Petrus’ Banden. De priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP) heeft aan alle apostolaten over de gehele wereld gevraagd om deze vrijdag toe te wijden als dag van boete en gebed voor de christenen in Irak, Syrië en elders in het Midden-Oosten, die te lijden hebben onder zware vervolging.

Vrijdag 1 augustus is de eerste vrijdag van de maand en tevens het feest van Sint Petrus’ Banden. Op deze feestdag wordt ons de grote kracht voorgehouden van het volhardende gebed van leden van de Kerk. Petrus werd immers gevangen gehouden, maar na het voortdurende gebed van de jonge Kerk werd hij van zijn ketenen bevrijd (Handelingen 12).

Dit feest van de patroon van de Sint-Petrusbroederschap is een uitnodiging aan alle gelovigen om in gezamenlijk gebed de Allerheiligste Drie-eenheid te smeken dat onze broeders en zusters in de Kerk hun geloof mogen bewaren, en dat zij – zoals Petrus – bevrijd mogen worden van de vreselijke vervolging, die bestaat uit moord, doodslag en verjaging uit hun huizen, dorpen en steden.

In onze kerk bidden wij voor de vervolgde christenen uit het Midden-Oosten op vrijdag 1 augustus tussen 12.00 en 14.00 uur voor het uitgestelde Allerheiligste Sacrament.

Dat God door de bemiddeling van de heilige maagd Maria onze vervolgde broeders en zusters de kracht van de overwinning wil schenken.

30 juli 2014

Van de pastoor: Waarom?

Beminde gelovigen,

Het komt in onze tijd zelden voor dat alle mensen gezamenlijk over dezelfde gebeurtenis hun verdriet willen uiten, zoals nu plaatsvindt naar aanleiding van de onbegrijpelijke vliegramp in de Oekraïne, waarbij 298 mensen zinloos om het leven kwamen, onder wie veel Nederlanders.

Het is goed om gezamenlijk te rouwen, want het Nederlandse volk is diep getroffen. In ons land zijn vele families zonder enkele reden beroofd van hun geliefden.

Als gelovige mensen zoeken wij antwoord op de vraag: Waarom? Wij zoeken het antwoord niet in deze wereld, want die is vergankelijk en onvolkomen – hetgeen in zichzelf reeds antwoord op de vraag geeft – maar wij wenden ons in gebed tot God om de zielenrust van de overledenen af te smeken en om kracht en verlichting te vragen voor de achtergebleven nabestaanden door de goddelijke nabijheid.

Verder beseffen wij ook dat de wereld waarin wij leven niet meer de illusie kent van vrede en verdraagzaamheid, en dat die wereld het nodig heeft om niet langer door veranderlijke conventies te worden geregeerd, maar moet terugkeren naar de natuurlijke en goddelijke wetten van recht en rechtvaardigheid.

Bidden wij daarom zonder onderbreking dagelijks de Rozenkrans met de intentie dat de goddelijke orde in onze landen en in de mensen mag terugkeren. Dat is namelijk de enige garantie voor meer rechtvaardigheid in onze wereld.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

5 juli 2014

Bisdombedevaart naar Rome

In de mei­vakantie van 2015 organiseert het bisdom Haarlem-Amsterdam samen met reisorganisatie VNB een bisdombedevaart naar Rome.

Meerdere hoogtepunten van deze bijzondere stad en de wereldkerk worden bezocht, maar er zijn ook Eucharistievieringen met de Haarlemse groep in bijzondere kerken in Rome. Muzikale ondersteuning wordt verleend door het kathedrale koor. Uiteraard is er ook een audiëntie bij de Paus gepland.

Er worden twee reizen aangeboden:
- een tiendaagse busreis van 30 april tot en met 9 mei 2015, kosten EUR 999;
- een zesdaagse vliegreis van 2 tot en met 7 mei 2015, kosten EUR 839.

Meer informatie is te vinden onder de button 'Rome 2015' op de website van het bisdom: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Groepen worden zo veel mogelijk per regio ingedeeld. Gelovigen uit onze parochie kunnen zich aansluiten bij de parochie van OLV van de Allerheiligste Rozenkrans (Obrechtkerk), telefoon 020-6623779.

4 juli 2014

Van de pastoor: Het meest vruchtbare apostolaat

Beminde gelovigen,

Uiterst dankbaar ben ik degenen die voor onze vermoorde FSSP-priester pater Kenneth Walker hebben gebeden en dat nog steeds doen, ook voor zijn ouders en de rest van zijn familie. De familie roept op om voor de bekering van zijn moordenaar te blijven bidden, hetgeen ook wijlen pater Walker – volgens de woorden van zijn ouders – tot ons gezegd zou hebben indien hij nog zou kunnen spreken.

Woorden schieten te kort wanneer deze misdaad door onze gedachten gaat. Juist daarom zijn onze gebeden het enige juiste wat wij kunnen zeggen. Dan be¬grijpen wij ook dat zijn priesterschap nu zijn voltooiing heeft gevonden in de hemelse eredienst en de eeuwige verheerlijking van God.

Het verlies van zo een jonge priester blijft ons vervullen met triestheid, zeker als wij beseffen hoezeer de wereld de sacramenten en de prediking nodig heeft. Het juiste antwoord hierop is opnieuw het smeekgebed tot God voor roepingen tot de dienst van het altaar, het zoenoffer. Er zijn geen anderen die daarom kunnen bidden dan het volk dat deze redding nodig heeft. Dat volk zijn wij! De mentaliteit van deze tijd is dat wij denken dat iemand anders dat wel zal doen. Daarom zijn er zo weinig priesters.

Ik vraag u om zo iemand te zijn, iemand die bidt om priesters en dat blijft doen. Zo een gebed is het meest vruchtbare apostolaat dat een christengelovige kan vervullen.

Ik wens u een gezegende zomertijd toe!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

30 juni 2014

Afscheid van een misdienaar

Afgelopen zondag nam misdienaar Charles afscheid van onze kerk omdat hij met zijn familie naar het buitenland vertrekt. Dank voor alle goede dien-sten aan het altaar!


De laatste slotprocessie...

20 juni 2014

Gezongen H. Requiemmis voor de zielenrust van pater Kenneth Walker FSSP

Pater Kenneth Walker FSSP
Requiescat in Pace

Vandaag om 11.00 uur wordt in onze kerk een gezongen Requiemmis opgedragen
voor de zielenrust van de vorige week in Phoenix (Verenigde Staten)
vermoorde pater Kenneth Walker FSSP.

Heer, geef hem de eeuwige rust.
Dat hij mag rusten in vrede. Amen.