Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 december 2018, onder voorbehoud van wijzigingen.

30 januari 2017

Informatiebulletin voor de maand februari is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand februari is verschenen. Hierin onder meer aandacht voor de aanstaande voorvasten, de nachtelijke aanbidding voorafgaand aan Aswoensdag, de lezingen voor de Junior- en de Sint-Nicolaasacademie, de actie Kerkbalans en een bericht over zuster Berdine in de Verenigde Staten.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin februari' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Informatiebulletin februari 2017

29 januari 2017

Vierde zondag na Driekoningen

Epistel
Rom. 13, 8-10
Broeders, gij moet elkander niets schuldig blijven, dan alleen maar wederzijdse liefde. Want wie de naaste liefheeft, heeft de wet volbracht. Immers het gebod: Gij zult geen echtbreuk plegen - gij zult niet doodslaan - gij zult niet stelen - gij zult geen vals getuigenis geven - gij zult niet begeren, of welk ander gebod ook, het komt alles neer op dit woord: gij zult uw naaste beminnen als u zelf. De liefde doet de naaste geen kwaad aan. Zo vervult de liefde de gehele wet.

Evangelie
Mt. 8, 23-27
In die tijd begaf Jezus Zich in het scheepje en Zijn leerlingen gingen met Hem mee. Plotseling werd de zee geweldig onstuimig, zodat de golven over het schip heensloegen. Hij echter lag te slapen. De leerlingen gingen naar Hem toe; zij maakten Hem wakker en zeiden: Heer, help ons, wij vergaan! Doch Jezus sprak tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op, gaf Zijn bevelen aan de wind en de zee, en het werd volkomen stil. De mensen nu stonden verbaasd en zeiden: Wat is dat toch voor iemand, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzamen?

Overweging
Zeer dikwijls geeft Christus Zijn apostelen en ons allen een les in vertrouwen. Zo ook in het Evangelieverhaal van deze zondag. Het verhaal is heel kort, maar wel duidelijk. Alles is aan Christus onderworpen; de machten en krachten van de natuur zowel als de gehele geestelijke wereld. Alles is Hem onderdanig, Hij is de opperste Soeverein. Hij draagt zorg voor ons op grond van Zijn goddelijke, oneindige liefde. Hij kent al onze noden en ook dan, wanneer Hij schijnt te slapen, zoals in het bootje op het meer, is Hij bij ons, altijd bereid ons te helpen en ons te beschermen tegen de gevaren die ons bedreigen. Wat Hij van ons verlangt is vertrouwen. Dat wij nooit vergeten dat Hij de Goede Herder is.

Er zijn veel stormen in de wereld. Elke keer gaat het om een andere storm. Elk mensleven kent zijn eigen stormen. Dikwijls hebben wij die zelf beleefd. Het kan voorkomen dat we miskend worden, dat we worden tegengewerkt, of zelfs vervolgd en onrechtvaardig behandeld. Soms worden onze bedoelingen verkeerd begrepen, wordt ons werk niet gewaardeerd en bevinden wij onszelf midden in een grote storm van beproevingen en bekoringen. En dan kan iedereen zien hoe sterk zijn geloof is.

Geloven in Jezus zolang het ons goed gaat, zolang alles volgens ons plan verloopt, is niet moeilijk. maar dat is nauwelijks een waarachtig geloof. Zodra de dingen verkeerd lopen, zodra wij onze machteloosheid ervaren, verliezen wij moed en stort ons vertrouwen in. Dan begint pas het eigenlijke geloof, daar waar menselijke krachten en berekeningen vallen. Zodra wij ‘vergaan’, hoe dan ook, menen wij dat Christus ons verlaten heeft. Dan zien wij dat ons geloof op een voelbare aanwezigheid of op troost was gebouwd. Voelen wij dat niet meer, dan is ons geloof weg. Maar geloof is meer dan een gevoel dat God dicht bij ons is. Geloof in God betekent: op Hem vertrouwen, op Zijn wijsheid. Hij weet toch beter dan ik wat voor mijn verlossing het beste is. Als wij geloven, dan moeten wij vertrouwen op Zijn liefde en voorzienigheid – waarin Hij ons nooit verlaat – ook in het midden van een storm, midden in schijnbaar onoplosbare situaties.

Ons geloof moet steeds gezuiverd worden. Een ziel die echt gelooft en zich uitsluitend aan God hecht, blijft onwankelbaar. Bekoringen, lijden en beproevingen bereiken slechts de oppervlakte van zijn wezen; in de diepte heerst vrede. De oppervlakte van de zee kan hevig worden bewogen bij een storm, maar de diepe wateren blijven onberoerd. Deze innerlijke vrede hangt slechts van één ding af, namelijk van onze houding tegenover God. Christus is de Heer. Als wij dat erkennen en Zijn woorden onvoorwaardelijk aanvaarden, dan blijven wij altijd veilig bij Hem Die alle kwaad heeft overwonnen.

27 januari 2017

Lezing over oecumenisch patriarch Athenagoras

Op zondag 29 januari om 13.00 uur (na de Hoogmis) zal professor Gregory Kazakov PhD uit Moskou in de grote zaal van de pastorie een lezing verzorgen - in het Engels - over oecumenisch patriarch Athenagoras die in 1965 een historsiche ontmoeting had met de zalige paus Paulus VI (zie foto).

Deze ontmoeting heeft veel invloed gehad op het Tweede Vaticaans Concilie dat toendertijd in Rome werd gehouden.

De lezing gaat zowel over de persoonlijkheid van deze bijzondere patriarch als over zijn oecumenische activiteiten.

Iedereen is van harte welkom.

22 januari 2017

Derde zondag na Driekoningen

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, dan zal mijn knecht genezen.

Epistel
Rom. 12, 16-21
Broeders, meent niet, dat gij de wijsheid bezit. Vergeldt niemand kwaad met kwaad, maar weest bedacht op het goede, niet alleen voor het oog van God, maar ook voor het oog van alle mensen. Als het mogelijk is, leeft dan met iedereen in vrede, voor zover het van u afhangt. Geliefden, oefent zelf geen wraak; maar laat dat over aan de gramschap Gods; want er staat geschreven: "Aan Mij de wraak: Ik zal vergelden, zegt de Heer." Integendeel, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten; als hij dorst heeft, geef hem te drinken; want als gij dat doet, stapelt gij vurige kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwaad; maar overwin het kwade door het goede.

Evangelie
Mt. 8, 1-13
In die tijd, toen Jezus van de berg was afgedaald, volgde Hem een talrijke menigte, en zie, daar kwam een melaatse tot Hem, die zich voor Hem neerwierp en zei: Heer, zo Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Jezus strekte de hand uit, raakte hem aan, en sprak: Ik wil het; word gereinigd. En terstond was hij van de melaatsheid gereinigd. Dan zei Jezus tot hem: Zorg, dat gij het aan niemand zegt, maar ga u vertonen aan de priester en de gave offeren, die Mozes heeft voorgeschreven; dan hebben zij een bewijs. Toen Hij nu in Capharnaum kwam, trad er een honderdman op Hem toe met de bede: Heer, mijn dienstknecht ligt thuis verlamd en lijdt hevige pijnen. En Jezus zei tot hem: Ik zal komen om hem te genezen. Doch de honderdman antwoordde: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, dan zal mijn knecht genezen. Immers ik sta zelf ook onder gezag, maar ik heb weer soldaten onder mij; en tot de een zeg ik: Ga, en hij gaat; en tot een ander: Kom, en hij komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dat hoorde, stond Hij verwonderd, en Hij zei tot die Hem volgden: Voorwaar Ik zeg u: zo'n groot geloof heb Ik in Israël niet gevonden. Doch Ik zeg u, velen zullen er komen van Oost en West, en met Abraham, Isaak en Jacob aanzitten in het rijk der hemelen; maar de kinderen van het rijk zullen buiten geworpen worden in de duisternis; daar zal het zijn: geween en geknars der tanden. Dan sprak Jezus tot de honderdman: Ga heen, en u geschiede overeenkomstig uw geloof. En op hetzelfde uur werd de knecht weer gezond.

Overweging
De teksten van de Mis van de derde, vierde, vijfde en zesde zondag na Driekoningen getuigen van de godheid van onze Heer, van het feit dat Hij wonderen deed, en van de verering die wij Hem verschuldigd zijn. In deze tijd na Driekoningen houdt de Kerk niet op om ons te wijzen op de godheid van de Heer en daarmee op Zijn koningschap over de mensheid. Hij is de Koning der joden en tegelijkertijd Koning der heidenen. De Kerk houdt ons vandaag een Evangelielezing voor met twee wonderen, waarmee de Heer Zijn goddelijk Zoonschap bewijst aan beiden. Het eerste wonder wordt verricht aan een melaatse uit het uitverkoren volk der joden, die werd gebonden door de wet van Mozes; het tweede wonder aan een honderdman, die - zoals de Heer Zelf reeds aangeeft - niet afkomstig is uit Israël.

De melaatse wordt gereinigd door een woord van Jezus. Hij krijgt de opdracht zich te vertonen aan de priester als getuigenis van de godheid van Christus. De honderdman getuigt zelf dat onze Heer Jezus Christus God is door zijn vertrouwen en door zijn nederige woorden, die de Kerk dagelijks legt op de lippen van de gelovigen tijdens de heilige Mis. Door zijn geloofsgetuigenis verkrijgt hij van Jezus het wonder waarom hij vroeg.

Alle volkeren zullen delen in het hemelse feest waarbij de godheid van onze Heer het voedsel van hun ziel zal zijn. Zoals in een feestelijke bruiloftszaal zal het daar licht en warm zijn. In schril contrast daarmee staan de pijnen van de hel en de straffen van hen die de godheid van Christus afwijzen. Zij zullen verkeren in kou en duisternis.

Laten ook wij door onze daden getuigenis geven van de godheid van Christus, opdat wij Zijn koninkrijk mogen binnengaan. Laten wij, door goedheid te betonen aan wie ons haten, vurige kolen stapelen op hun hoofden, zoals het epistel van vandaag ons voorhoudt. Dat betekent dat onze grootmoedigheid hen in verwarring brengt, waardoor ze geen rust zullen krijgen totdat ze het onrecht dat ze ons hebben aangedaan hebben rechtgezet. Op die manier maken we het mysterie van de Openbaring van de Heer tot een werkelijkheid in ons eigen leven. Christus' Koningschap manifesteert zich over alle mensen die in Hem verenigd zijn door hun gemeenschappelijk geloof in Zijn godheid; zij zullen elkaar liefhebben als broeders en zusters. De heilige Augustinus zegt het als volgt: "Liefdadigheid is het gevolg van de genade van het geloof in Jezus Christus."

21 januari 2017

21 januari: Heilige Agnes, maagd en martelares, patrones van ons kerkgebouw, hoogfeest

Het mozaïek met een afbeelding van de H. Agnes boven het voorportaal van ons kerkgebouw.

De oudste bronnen over Agnes vertellen dat zij in problemen was geraakt doordat ze geweigerd had met de zoon van de Romeinse stadsprefect te huwen. Ze wilde haar maagdelijkheid niet prijsgeven omdat ze zichzelf als bruid aan Christus had toegewijd. De stadsprefect leverde haar daarom over aan antichristelijke rechters.

Onder bedreiging van gruwelijke lijfstraffen werd ze gedwongen haar geloof af te zweren. Agnes hield stand en werd veroordeeld tot verkrachting en een bestaan als seksslavin. In het bordeel werd ze opgezocht door de zoon van de stadsprefect. Toen hij haar wilde aanraken, werd hij door een bovennatuurlijke kracht teruggeworpen waardoor hij dood neerviel. Daarop liet de prefect haar als heks veroordelen. Ze werd in het stadion van Domitianus in een groot vuur geworpen. Omdat de vlammen haar lichaam intact lieten, werd Agnes uiteindelijk onthoofd.

Agnes werd na haar dood geroemd door tal van kerkvaders en dichters. Zo maakte paus Damasus I (366-384) haar grafschrift. Zij werd bijgezet in de Cappella di Sabina in Rome.
Ook Sint Ambrosius van Milaan (339-379) schreef over haar. Habetis igitur in una hostia duplex martyrium, pudoris et religionis: et virgo permansit et martyrium obtinuit (‘Aanschouwt daarom in dit slachtoffer een dubbel martelaarschap: van bescheidenheid en van godsvrucht. Zij bleef maagd en verkreeg de kroon van het martelaarschap’), schreef Ambrosius in zijn homilie De virginibus. De bekende dichter Prudentius (348-405) roemde haar moed en haar trouw aan Christus in hymne 14 in zijn Peristephanon.

Op de locatie waar Agnes de marteldood stierf, staat nu de naar haar vernoemde Sant’Agnese in Agone. Deze barokkerk staat aan de Piazza Navona, waar in heidense tijden het stadion van Domitianus stond.

Jaarlijks worden op 21 januari in de grafkerk van de martelares twee lammeren gezegend. De reden hiervoor schuilt in de betekenis van haar naam. Agnus is Latijn voor ‘lam’ en agnos is Grieks voor 'rein'. De zuivere lamswol wordt gebruikt voor het pallium (kerkelijk rangonderscheidingsteken in de vorm van een schouderstool) van de aartsbisschoppen.

Agnes behoort met Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Cecilia en Anastasia tot de maagd-martelaressen die worden genoemd in de Canon (Eucharistisch gebed) van de Romeinse Ritus.

19 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie op zondag 22 januari 2017

Op zondag 22 januari wordt de traditionele Nieuwjaarsreceptie gehouden met de inmiddels bekende veiling van (religieuze) artikelen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de restauratie van het kerkgebouw. Er kan onder meer worden geboden op een gouden herenhorloge en enkele damesfauteuils.

Tussen 12.30 en 15.00 uur bent u van harte welkom in de grote zaal van de pastorie. Als iedereen een kleine (koude) schotel meebrengt, dan genieten we samen van een heerlijk buffet.

16 januari 2017

Van het seminarie

Drie maanden geleden, op 1 oktober 2016, mocht ik beginnen op het seminarie van de Sint-Petrusbroederschap in Wigratzbad, Duitsland. In de Sint-Agneskerk is mijn liefde voor de overgeleverde vorm van de Romeinse ritus zeer gegroeid. Nu ik vakantie heb en weer voor een korte tijd in Nederland ben, kan ik terugkijken en vooruitzien.

Na ongeveer een week van Geestelijke Oefeningen in de stijl van de heilige Ignatius van Loyola ben ik met dertien anderen vol overtuiging, goede moed en vertrouwen begonnen. Mijn cours bestaat uit zes Fransen, een Amerikaan, drie Duitsers, een Oostenrijker, een Noor, een Zwitser en een Nederlander.

Ver van huis kan ik mij met behulp van een vaste dagorde toeleggen op de voorbereiding op het priesterschap, die vooral bestaat uit studie en gebed. De liturgie en de lessen nemen een groot deel van de tijd in beslag, maar tijd voor zelfstudie en tijd met mijn medeseminaristen zijn ook voorzien. Met het heilig Misoffer als bron en hoogtepunt van de dag en onder begeleiding van een ervaren geestelijk leidsman kan ik een goed geestelijk leven opbouwen dat onmisbaar is voor een priester. Een dieper begrip van het priesterschap en het veelvuldig overwegen van het Hogepriesterschap van Christus zorgen voor een bestendiging van mijn roeping en een groter verlangen naar het gewijde priesterschap.

Als God het wil, zal ik volgend jaar de tonsuur ontvangen en ingekleed worden. Met deze eerste grote stap richting de priesterwijding wijd ik mijzelf geheel toe aan God. De priesterwijding is nog ver, maar aan de hand van de allerheiligste maagd Maria ga ik deze weg in vertrouwen.

Ik vraag u om uw gebed voor mij en voor mijn medebroeders opdat wij allen volharden mogen in deze bijzondere navolging van de Heer. Het antwoorden op de stem van de Heer is een stap die liefde en vertrouwen vergt, een stap die kan beangstigen. Daarom is het nodig dat u voor roepingen blijft bidden en dat u hen ondersteunt die overwegen deze stap te zetten.

Hierbij dank ik u natuurlijk ook voor al uw steun in gebed en op andere wijzen. Alle jonge mannen die het priesterschap overwegen zijn van harte uitgenodigd om eens naar Wigratzbad te komen. Het doen van de wil van de Heer is de weg van het heil en van de ware vreugde.

Geloofd zij Jezus Christus in alle eeuwigheid. Zijn Rijk kome!

Kevin Hoogeveen

11 januari 2017

Rozenkransnoveen voor parlementsverkiezingen 2017

In 1884 deed onze lieve Vrouw van de Rozenkrans de volgende belofte aan een jong maar ongeneeslijk ziek meisje, genaamd Fortuna Agrelli: “Wie dan ook een genade van mij verlangt, moet drie novenen van de Rozenkrans bidden en daarbij drie novenen van de Rozenkrans uit dankbaarheid.” In wanhoop is het meisje met haar familie de zes gevraagde novenen gaan bidden en de gezegende Maagd genas haar van al haar kwalen.

In geloof aan de Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans willen wij iedereen uitnodigen deze 54-daagse Rozenkransnoveen mee te bidden voor de komende parlementsverkiezing op 15 maart. Het zal geen uitleg nodig hebben waarom we dit zouden moeten doen. We bidden voor de volgende intenties:

  • Terugkeer van christelijke waarden en normen in het parlement,
  • in het bijzonder respect voor al het leven,
  • en voor uw eigen intenties.

Wat kunt u doen?
We beginnen op vrijdag 13 januari en bidden dan gedurende 27 opeenvolgende dagen elke dag een rozenhoedje voor bovenstaande intenties.
Vervolgens bidden we 27 opeenvolgende dagen elke dag een rozenhoedje uit dankbaarheid. De eerste dag overwegen we de Blijde Geheimen, de tweede dag de Droevige Geheimen, de derde dag de Glorievolle Geheimen. De vierde dag opnieuw de Blijde Geheimen en zo door... U kunt ook enkele 'tientjes' of enkele Weesgegroetjes bidden gedurende 54 dagen achter elkaar, net wat u lukt. Iedere Weesgegroet telt. Laten we de hemel bestormen met onze rozenhoedjes gedurende deze 54 dagen. De heilige Maagd heeft met de genezing van Fortuna en van zovele anderen bewezen dat geen enkele ziekte voor haar ongeneeslijk is, dus ook niet de ziekte van ons parlement. Laten we de leden van onze volksvertegenwoordiging in alle liefde opdragen aan God.

Een volk dat niet bidt voor zijn overheid heeft ook geen recht op een stil en rustig leven. (vgl. 1 Tim. 2)

“Geef mij een leger van Rozenkransbidders en ik zal de wereld overwinnen”, aldus de zalige paus Pius IX.

10 januari 2017

Zuster Berdine

Op vrijdag 6 januari, het hoogfeest van de openbaring des Heren, is een van onze parochianen, Berdine Zoonen, zuster geworden in het klooster van de Benedictinessen van Maria, Koningin van de Apostelen in de Verenigde Staten.

Zij verbleef al twee maanden in dit klooster als 'kandidaat' en heeft nu met vier andere jonge vrouwen de postulantenjurk met korte kap en de wonderdadige medaille ontvangen. Ze is nu een van de zeven postulanten in dit klooster. Nu zij postulant is mag zij gedurende een maand geen contact hebben met familie en vrienden. Tijdens het postulaat leert zij de geestelijke en leerstellige basisprincipes en alles over het reilen en zeilen in en om het klooster.

Tot aan haar echte inkleding, die waarschijnlijk in de komende zomer zal plaatsvinden, zal zij zuster Berdine heten (vooraan op de foto). Zij zal dan, als bruid van Christus, een trouwjurk dragen, die zij tijdens die plechtigheid verruilt voor het traditionele habijt van de Benedictinessen met een witte kap. Daarbij zal zij ook haar nieuwe kloosternaam ontvangen. Op dat moment wordt zij novice en zal zij aan het echte kloosterleven beginnen.

In een eerdere bijdrage van zuster Berdine zelf riep zij ons op tot gebed. Laten wij haar met gebed begeleiden op de weg naar haar inkleding, dat haar kloosterroeping vruchtbaar mag zijn voor de Kerk en voor haarzelf.

3 januari 2017

Informatiebulletin voor de maand januari is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand januari is verschenen. Hierin onder meer aandacht voor alle liturgische plechtigheden in deze Kersttijd, een oproep om mee te bidden met een Rozenkransnoveen voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen, en een verslag van het seminarie in Wigratzbad.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin januari' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Informatiebulletin januari 2017