Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 januari 2022, onder voorbehoud van wijzigingen.

30 juni 2020

Vanaf 1 juli: Live-uitzending alleen op zondag

Nu de doordeweekse heilige Missen weer voor iedereen toegankelijk zijn, zal met ingang van 1 juli de live-uitzending van de heilige Mis vanuit onze kerk alleen nog op zondagen via internet te zien zijn.

Op deze website vindt u een link naar alle uitzendingen.

Informatiebulletin voor de maand juli is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. De editie van de maand juli is nu verschenen. Daarin aandacht voor de voortgang van de dakrestauratie, nieuwe kerkgangers, een gebed van de heilige Ignatius en nog veel meer.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin juli' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.

29 juni 2020

Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal Ik Mijn Kerk bouwenOotmoedig smeken wij U, Heer, dat Gij, Eeuwige Herder, Uw kudde niet zult verlaten,
maar door Uw heilige apostelen voortdurend zult beschermen en bewaren.
Moge zij geleid en bestuurd worden door hen,
die Gij tot voortzetting van het verlossingswerk in Uw plaats
tot haar herders hebt aangesteld.


Uit: de prefatie van de apostelen en evangelisten

Gij zijt Petrus

Tu es Petrus - Gabriel Fauré
uitgevoerd door Ensemble Vocal et Instrumental de Lausanne onder leiding van Michel Corboz


27 juni 2020

27 juni: Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Op 27 juni viert de Kerk de feestdag van onze lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. De bekende Maria-icoon – die ook in onze kerk aanwezig is – is in 1866 door paus Pius IX aan de redemptoristen toevertrouwd met de opdracht om de devotie tot Maria onder deze eretitel wereldwijd te verspreiden.


Gebed

O Moeder van Altijddurende Bijstand,
ik kom tot u met een kinderlijk vertrouwen.
Verwerf voor mij van uw goddelijk Kind
die deugden die ik nodig heb om heilig te leven
en heilig te sterven.
Verkrijg voor mij een hart,
dat Jezus bovenal liefheeft
en zich voor de naaste weet op te offeren;
een hart, welks vertrouwen op Gods vaderlijke voorzienigheid
door niets aan het wankelen wordt gebracht,
dat bij moeilijkheden nooit moedeloos wordt,
maar edelmoedig zich aan Gods heilige Wil onderwerpt;
een hart dat berouw voelt over bedreven fouten
zonder kleinmoedig te worden;
een hart gelijkvormig aan het Hart van uw goddelijk Kind.
Steun mij, o Moeder van Altijddurende Bijstand,
in mijn zwakheid, verlicht mij in twijfels,
troost mij in moedeloosheid.
Wees gij, o Maria, voor mij een Moeder
in alle omstandigheden,
ik wil steeds uw kind blijven.
Amen.

18 juni 2020

Devotie tot het Heilig Hart van Jezus: Waarom moeten wij eerherstel brengen aan Christus?

Hoe zouden onze oefeningen van ereboete Christus kunnen troosten, Die reeds verheerlijkt heerst in de hemelen? Wij antwoorden hierop met de toepasselijke woorden van Sint Augustinus: "Geef mij iemand, die bemint, en hij begrijpt wat ik bedoel".

Want ieder, die God oprecht liefheeft, ziet bij het overwegen van het verleden de Christus lijdend voor ons mensen, gekweld, bedroefd, het ontzettendste verdurend, "om ons mensen en voor ons heil" bijna bezwijkend onder droefheid, benauwdheden en versmadingen, ja, "vermorzeld om onze misdaden" (Jes. 53, 5) en ons genezend door Zijn wonden. En dit alles overwegen de vrome zielen des te meer naar waarheid, omdat de zonden en wandaden der mensen, op welke tijd ook bedreven, de oorzaak waren, waarom de Zoon Gods ter dood werd overgeleverd; ook thans zouden deze uiteraard Christus de dood aandoen met dezelfde smart en droefenis. Elke zonde immers wordt geacht op haar wijze het lijden des Heren te hernieuwen, "daar zij, zover het hen betreft, de Zoon van God kruisigen en bespotten" (Hebr. 6, 6).

Als dus de ziel van Christus ook om onze zonden, die nog in de toekomst lagen en die Hij voorzag, bedroefd is geworden tot de dood, dan lijdt het geen twijfel, of Hij heeft ook toen reeds geen geringe troost ondervonden uit ons eerherstel, eveneens door Hem voorzien, toen "een engel uit de hemel, Hem verscheen" (Lc. 22, 43) om Zijn door verdriet en benauwdheden terneergeslagen Hart te versterken.

En zo doende kunnen en moeten wij het Heilig Hart, dat door de zonden der ondankbare mensen zonder ophouden wordt gewond, ook nu nog op een wel wondere maar toch waarachtige wijze vertroosten, vooral daar Christus Zelf (zoals de liturgie ons doet lezen) bij monde van de psalmist Zich beklaagt van Zijn vrienden verlaten te zijn: "Gij weet hoe de smart Mij het Hart heeft gebroken. Ik hoopte op medegevoel; dit bleef achterwege; op troosters, doch ook hen vond Ik niet" (Ps. 68, 21).

Uit: De encycliek 'Miserentissimus Redemptor', over het eerherstel aan het Heilig Hart van Jezus - Paus Pius XI - 8 mei 1928

6 juni 2020

Prélude, Adagio et Choral varié sur le thème du 'Veni Creator Spiritus' - Maurice Duruflé

Zaterdag 6 juni: Gelezen H. Mis - Quatertemperzaterdag in het Pinksteroctaaf


Na de Mis eindigt de Paastijd.

Dakrestauratie oostzijde van start

In de afgelopen meimaand zijn aan de oostzijde van ons kerkgebouw steigers opgebouwd voor de herstelwerkzaamheden aan de dakdelen boven het priesterkoor, de sacristie en de verschillende kapellen.

In 2008 is een deel van het kerkdak gerestaureerd, gevolgd door een verdere restauratie, vijf jaar geleden. En nu kan de dakrestauratie worden voltooid dankzij een particuliere schenking van Stichting Edwin Bouw Fonds. Deze stichting betaalt het grootste deel (ruim € 150.000) van de kosten van deze afsluitende dakrenovatie. Maar een bedrag van circa € 20.000 moet worden opgebracht door onze eigen geloofsgemeenschap.

In het vertrouwen dat u wilt bijdragen aan het herstel van onze kerk, heeft bisdom Haarlem-Amsterdam aan het kerkbestuur toestemming verleend om alvast met de werkzaamheden te beginnen. Mogen we op uw bijdrage rekenen? U kunt uw giften storten op bankrekening

NL96 INGB 0000 3113 11

ten name van Parochie van de H. Agnes te Amsterdam onder vermelding van 'dakrestauratie'. Bij voorbaat hartelijk dank!

Ook kunt u gebruik maken van deze QR-code:

5 juni 2020

Symphonie nr 8, deel 1 (Veni Creator Spiritus) - Gustav Mahler - Concertgebouworkest - Bernard Haitink

Vrijdag 5 juni: Lof en Gelezen H. Mis - Quatertempervrijdag in het Pinksteroctaaf

De vreze Gods (ontzag voor God) als fundament van de gaven van de Heilige Geest

De vreze Gods is de gave waardoor iemand de oneindige majesteit van God erkent en tegelijk zijn eigen nietigheid inziet. De ziel heeft ontzag voor de grootheid van God en voelt zich vermorzeld in haar eigen geringheid. Door de gave van de vreze Gods komt een ziel op een positieve wijze 'onder de indruk van God'. De grootheid en schoonheid van God vervullen ons met zoveel bewondering, dat wij eer willen brengen aan God en alles willen mijden wat ons van Hem zou kunnen verwijderen.

De vreze Gods heeft dus niets met angst voor God te maken. Dat zou een valse godsvrees zijn. Ware godsvrees wordt uit liefde geboren. De liefde die in deze gave van de Heilige Geest actief is, maakt ons gevoelig voor de wijze waarop God ons bemint, en voor de wijze waarop we die liefde moeten beantwoorden. Door de vrees voor de Heer worden we diep gevoelig voor alles wat onze liefde voor God en onze vreugde daarin zou kunnen verminderen. De vreze Gods is vooral een vrees om God te verliezen.

De vreze Gods is dan ook geen 'vrees van de slaaf', zegt de heilige Thomas van Aquino. Want de slaaf gehoorzaamt zijn meester alleen uit schrik voor een straf. De vreze Gods beantwoordt veeleer aan de 'vrees van de zoon', die zijn vader liefheeft en eert, en daarom alles vermijdt wat zijn relatie met hem kan schaden.

Een belangrijk effect van de gave van vrees is een volkomen en zuivere nederigheid. De gave disciplineert ons, zodat we ermee ophouden om eer te zoeken voor onszelf, en in de plaats daarvan uitzien naar de glorie van God en naar ons geluk in Hem. Vrees voor de Heer vereert en bemint God en ontwortelt op die manier elk begin van menselijke hoogmoed, die God niet erkent en zichzelf als hoogste autoriteit beschouwt. De vreze Gods is dus een passende remedie tegen alle trots en arrogantie van de geest.

Om dezelfde reden stelt de gave van vrees ons in staat om op een meer authentieke wijze te leven volgens de zaligspreking "Gelukkig die arm van geest zijn" (Mt. 5, 3). Want de gave van vrees bevrijdt ons niet alleen van trots en zelfverheerlijking, zij verlost ons ook van hebzucht, en van het verlangen naar rijkdom, macht en roem. Omdat de gave van vrees ons uitnodigt om ons open te stellen voor God, Hem te eren en ons helemaal aan Hem toe te wijden, is zij de eerste stap op weg naar een grotere eenwording met God, die het uiteindelijke doel vormt van de zeven gaven van de Heilige Geest. De vreze Gods vormt het fundament waarop de overige zes gaven zijn gebouwd. Zij opent de deur voor de goede werking van de andere gaven.

Thomas van Aquino rangschikt haar als eerste in volgorde van behoefte, maar noemt haar als laatste in volgorde van verhevenheid. Want hierin spant wijsheid de kroon. Toch heeft wijsheid de vreze Gods nodig. "De grondslag van de wijsheid is ontzag voor de Heer", zegt de psalmist (Ps. 111, 10). In de vreze Gods heeft de wijsheid haar wortels, en begint zij tot leven te komen.

4 juni 2020

Pinksterlied: Daal af, o Geest van heiligingDaal af, o Geest van heiliging,
met Uw genâ ter loutering
van onze ziel, Uw beeltenis,
die voor Uw dienst geschapen is.

Gij, Wien naar Gods getuigenis,
de naam van Trooster eigen is.
Gij, bron van leven, liefde, licht,
Die geestelijke tempels sticht.

In zeven gaven zendt Gij af,
de kracht, die U de Vader gaf:
uit Vaders Naam legt Gij de leer
der waarheid op de tongen neer.

Eer zij den Vader énig groot,
den Zoon, Die oprees uit den dood,
den Geest, met Hen in majesteit,
in wezen één, in eeuwigheid.

Donderdag 4 juni: Gelezen H. Mis - Donderdag onder het Octaaf van Pinksteren

Gewijzigd e-mailadres

De parochies van de H. Agnes en de H. Jozef zijn van nu af aan bereikbaar via een nieuw, gezamenlijk e-mailadres, namelijk secretaris@agneskerk.org. De oude mailadressen zijn daarmee komen te vervallen.

Zie ook de rechterkolom onder 'Contactgegevens'.

3 juni 2020

Van de pastoor: Herstel van de openbare eredienst aan God, maar nog altijd met beperkingen

Beminde gelovigen,

We zijn begonnen aan juni, de maand waarin de kerken opnieuw, zij het nog enigszins beperkt, geopend worden voor de eredienst aan God. Wij hebben er allen met verlangen naar uitgezien, en velen van u waren de afgelopen maanden teleurgesteld en vervuld van onbegrip voor de getroffen maatregelen.

De maand juni begon dit jaar op de maandag in het Octaaf van Pinksteren (Tweede Pinksterdag). Bij de openbare viering van de heilige Missen mogen niet meer dan 30 gelovigen per Mis aanwezig zijn.

Op vele terreinen vraag ik deze maand om uw geduld en zelfbeheersing. Wij kunnen nog niet volledig terug naar de gewone loop van het parochiële leven. Vooral de bijeenkomsten buiten de liturgie, zoals familiedagen, cursussen en koffie drinken na de zondagsmis, kunnen nog niet hervat worden. Ook bijeenkomsten op het kerkplein zijn niet toegestaan. Ik reken op uw aller medewerking om problemen en overheidsboetes te voorkomen.

Ook in het kerkgebouw vraag ik u om nauwkeurig de aanwijzingen op te volgen. Als u er privé anders over denkt, dan is er geen enkele noodzaak om dat in het openbaar te uiten. Ik verzoek u om u voorbeeldig te gedragen en overal uw zelfbeheersing te bewaren.

Wij leven in een goddeloze samenleving, en deze goddeloosheid is ook diep in de Kerk doorgedrongen. Onze eerste plicht is om trouw te blijven aan Gods geboden, en – waar mogelijk – ons christelijke tegengeluid te laten horen. Maar voor wij kunnen spreken, dienen wij ons eerst te verdiepen in de waarheid van het geloof, niet alleen intellectueel maar vooral door een oprecht gebedsleven.

Wat betreft onze samenleving zijn velen van u niet goed in staat om de wolven in politiek en media te herkennen. Dat komt door een overweldigende geschiedvervalsing, waardoor velen blind zijn voor de oorzaken van de droevige staat waarin ons maatschappelijk en cultureel leven zich bevindt. Als wij, christenen, het einde van de beschaving van het Avondland willen voorkomen, dan zullen wij ons moeten bevrijden van het liberaal-humanistische denken, dat ons is opgedrongen door revoluties en vrijmetselaars. De bevrijding hiervan is te vinden in de rijkdom van het verleden en niet in de utopie van moderne beloften en ideologieën.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

Pinksterlied: Geest Die vuur en liefde zijt

Geest Die vuur en liefde zijt,
Geest Die leeft van eeuwigheid,
voortkomt van de Zoon en Vader,
leid, o Heer, ons altijd nader
door Uw liefde, door Uw licht,
tot Uw heilig aangezicht.

Geest van wijsheid, Geest van Raad,
aller dingen zuiv're maat,
Trooster, Die met wond're krachten
bijstaat wie in leed versmachten;
wees ons op de levenszee:
vaste baak en veil'ge ree.

Geest Die waakzaam zijt en sterk,
hoed het schip van Christus' Kerk,
stuur het tot aan 't zalig ende,
tot der tijden loop zich wende,
van deez' onbestendigheid,
in uw stralend' eeuwigheid.

Woensdag 3 juni: Gelezen H. Mis - Quatertemperwoensdag in het Pinksteroctaaf

2 juni 2020

Informatiebulletin voor de maand juni is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. De editie van de maand juni is nu verschenen. Daarin uitgebreid aandacht voor de heropening van onze kerk voor openbare liturgie, en de beperkingen die daar nog altijd mee gepaard gaan. Maar ook aandacht voor de Sacramentsdag en de restauratie van de oostelijke dakdelen van de kerk.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin juni' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.

Pinksteren: Dum complerentur dies PentecostesLatijn
Dum complerentur dies Pentecostes, erant omnes pariter dicentes, alleluia,
et subito factus est sonus de coelo, alleluia,
tamquam spiritus vehementis, et replevit totam domum, alleluia.
Dum ergo essent in unum discipuli congregati, propter metum iudæorum,
sonus repente de coelo venit super eos,
tamquam spiritus vehementis,
et replevit totam domum, alleluia.

Nederlands
Toen de Pinksterdagen aanbraken, waren al de leerlingen op dezelfde plaats bijeen, alleluia.
En plotseling kwam er van de hemel een gedruis, alleluia,
als bij het opsteken van een hevige wind, en het vervulde geheel het huis, waar zij gezeten waren, alleluia.
Toen de leerlingen samen waren uit vrees voor de joden,
kwam er van de hemel een gedruis, als bij het opsteken van een hevige wind,
en het vervulde geheel het huis, waar zij gezeten waren, alleluia.

Dinsdag 2 juni: Gelezen H. Mis - Dinsdag onder het Octaaf van Pinksteren