30 juni 2020

Vanaf 1 juli: Live-uitzending alleen op zondag

Nu de doordeweekse heilige Missen weer voor iedereen toegankelijk zijn, zal met ingang van 1 juli de live-uitzending van de heilige Mis vanuit onze kerk alleen nog op zondagen via internet te zien zijn.

Op deze website vindt u een link naar alle uitzendingen.

Informatiebulletin voor de maand juli is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. De editie van de maand juli is nu verschenen. Daarin aandacht voor de voortgang van de dakrestauratie, nieuwe kerkgangers, een gebed van de heilige Ignatius en nog veel meer.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin juli' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.

29 juni 2020

Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal Ik Mijn Kerk bouwenOotmoedig smeken wij U, Heer, dat Gij, Eeuwige Herder, Uw kudde niet zult verlaten,
maar door Uw heilige apostelen voortdurend zult beschermen en bewaren.
Moge zij geleid en bestuurd worden door hen,
die Gij tot voortzetting van het verlossingswerk in Uw plaats
tot haar herders hebt aangesteld.


Uit: de prefatie van de apostelen en evangelisten

18 juni 2020

Devotie tot het Heilig Hart van Jezus: Waarom moeten wij eerherstel brengen aan Christus?

Hoe zouden onze oefeningen van ereboete Christus kunnen troosten, Die reeds verheerlijkt heerst in de hemelen? Wij antwoorden hierop met de toepasselijke woorden van Sint Augustinus: "Geef mij iemand, die bemint, en hij begrijpt wat ik bedoel".

Want ieder, die God oprecht liefheeft, ziet bij het overwegen van het verleden de Christus lijdend voor ons mensen, gekweld, bedroefd, het ontzettendste verdurend, "om ons mensen en voor ons heil" bijna bezwijkend onder droefheid, benauwdheden en versmadingen, ja, "vermorzeld om onze misdaden" (Jes. 53, 5) en ons genezend door Zijn wonden. En dit alles overwegen de vrome zielen des te meer naar waarheid, omdat de zonden en wandaden der mensen, op welke tijd ook bedreven, de oorzaak waren, waarom de Zoon Gods ter dood werd overgeleverd; ook thans zouden deze uiteraard Christus de dood aandoen met dezelfde smart en droefenis. Elke zonde immers wordt geacht op haar wijze het lijden des Heren te hernieuwen, "daar zij, zover het hen betreft, de Zoon van God kruisigen en bespotten" (Hebr. 6, 6).

Als dus de ziel van Christus ook om onze zonden, die nog in de toekomst lagen en die Hij voorzag, bedroefd is geworden tot de dood, dan lijdt het geen twijfel, of Hij heeft ook toen reeds geen geringe troost ondervonden uit ons eerherstel, eveneens door Hem voorzien, toen "een engel uit de hemel, Hem verscheen" (Lc. 22, 43) om Zijn door verdriet en benauwdheden terneergeslagen Hart te versterken.

En zo doende kunnen en moeten wij het Heilig Hart, dat door de zonden der ondankbare mensen zonder ophouden wordt gewond, ook nu nog op een wel wondere maar toch waarachtige wijze vertroosten, vooral daar Christus Zelf (zoals de liturgie ons doet lezen) bij monde van de psalmist Zich beklaagt van Zijn vrienden verlaten te zijn: "Gij weet hoe de smart Mij het Hart heeft gebroken. Ik hoopte op medegevoel; dit bleef achterwege; op troosters, doch ook hen vond Ik niet" (Ps. 68, 21).

Uit: De encycliek 'Miserentissimus Redemptor', over het eerherstel aan het Heilig Hart van Jezus - Paus Pius XI - 8 mei 1928

6 juni 2020

Dakrestauratie oostzijde van start

In de afgelopen meimaand zijn aan de oostzijde van ons kerkgebouw steigers opgebouwd voor de herstelwerkzaamheden aan de dakdelen boven het priesterkoor, de sacristie en de verschillende kapellen.

In 2008 is een deel van het kerkdak gerestaureerd, gevolgd door een verdere restauratie, vijf jaar geleden. En nu kan de dakrestauratie worden voltooid dankzij een particuliere schenking van Stichting Edwin Bouw Fonds. Deze stichting betaalt het grootste deel (ruim € 150.000) van de kosten van deze afsluitende dakrenovatie. Maar een bedrag van circa € 20.000 moet worden opgebracht door onze eigen geloofsgemeenschap.

In het vertrouwen dat u wilt bijdragen aan het herstel van onze kerk, heeft bisdom Haarlem-Amsterdam aan het kerkbestuur toestemming verleend om alvast met de werkzaamheden te beginnen. Mogen we op uw bijdrage rekenen? U kunt uw giften storten op bankrekening

NL96 INGB 0000 3113 11

ten name van Parochie van de H. Agnes te Amsterdam onder vermelding van 'dakrestauratie'. Bij voorbaat hartelijk dank!

Ook kunt u gebruik maken van deze QR-code:

4 juni 2020

Gewijzigd e-mailadres

De parochies van de H. Agnes en de H. Jozef zijn van nu af aan bereikbaar via een nieuw, gezamenlijk e-mailadres, namelijk secretaris@agneskerk.org. De oude mailadressen zijn daarmee komen te vervallen.

Zie ook de rechterkolom onder 'Contactgegevens'.

3 juni 2020

Van de pastoor: Herstel van de openbare eredienst aan God, maar nog altijd met beperkingen

Beminde gelovigen,

We zijn begonnen aan juni, de maand waarin de kerken opnieuw, zij het nog enigszins beperkt, geopend worden voor de eredienst aan God. Wij hebben er allen met verlangen naar uitgezien, en velen van u waren de afgelopen maanden teleurgesteld en vervuld van onbegrip voor de getroffen maatregelen.

De maand juni begon dit jaar op de maandag in het Octaaf van Pinksteren (Tweede Pinksterdag). Bij de openbare viering van de heilige Missen mogen niet meer dan 30 gelovigen per Mis aanwezig zijn.

Op vele terreinen vraag ik deze maand om uw geduld en zelfbeheersing. Wij kunnen nog niet volledig terug naar de gewone loop van het parochiële leven. Vooral de bijeenkomsten buiten de liturgie, zoals familiedagen, cursussen en koffie drinken na de zondagsmis, kunnen nog niet hervat worden. Ook bijeenkomsten op het kerkplein zijn niet toegestaan. Ik reken op uw aller medewerking om problemen en overheidsboetes te voorkomen.

Ook in het kerkgebouw vraag ik u om nauwkeurig de aanwijzingen op te volgen. Als u er privé anders over denkt, dan is er geen enkele noodzaak om dat in het openbaar te uiten. Ik verzoek u om u voorbeeldig te gedragen en overal uw zelfbeheersing te bewaren.

Wij leven in een goddeloze samenleving, en deze goddeloosheid is ook diep in de Kerk doorgedrongen. Onze eerste plicht is om trouw te blijven aan Gods geboden, en – waar mogelijk – ons christelijke tegengeluid te laten horen. Maar voor wij kunnen spreken, dienen wij ons eerst te verdiepen in de waarheid van het geloof, niet alleen intellectueel maar vooral door een oprecht gebedsleven.

Wat betreft onze samenleving zijn velen van u niet goed in staat om de wolven in politiek en media te herkennen. Dat komt door een overweldigende geschiedvervalsing, waardoor velen blind zijn voor de oorzaken van de droevige staat waarin ons maatschappelijk en cultureel leven zich bevindt. Als wij, christenen, het einde van de beschaving van het Avondland willen voorkomen, dan zullen wij ons moeten bevrijden van het liberaal-humanistische denken, dat ons is opgedrongen door revoluties en vrijmetselaars. De bevrijding hiervan is te vinden in de rijkdom van het verleden en niet in de utopie van moderne beloften en ideologieën.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

Woensdag 3 juni: Gelezen H. Mis - Quatertemperwoensdag in het Pinksteroctaaf

2 juni 2020

Informatiebulletin voor de maand juni is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. De editie van de maand juni is nu verschenen. Daarin uitgebreid aandacht voor de heropening van onze kerk voor openbare liturgie, en de beperkingen die daar nog altijd mee gepaard gaan. Maar ook aandacht voor de Sacramentsdag en de restauratie van de oostelijke dakdelen van de kerk.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin juni' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.