31 maart 2022

Informatiebulletin voor de maand april is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. De zojuist uitgekomen editie voor de maand april biedt de volledige liturgische agenda voor de Goede Week en de Paasweek. Daarnaast biedt het bulletin informatie over de vastenactie, de Paascommunie en wordt het verband uitgelegd tussen vasten, gebed en het geven van aalmoezen.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin april' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.

24 maart 2022

Akte van toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria door paus Franciscus op vrijdag 25 maart 2022 in de Sint-Pietersbasiliek te Rome


O Maria, Moeder van God en onze Moeder, in deze tijd van beproeving wenden wij ons tot u. Als onze Moeder hebt u ons lief en kent u ons: geen zorg van ons hart is voor u verborgen. Moeder van barmhartigheid, hoe vaak hebben wij uw waakzame zorg en uw vredige aanwezigheid ervaren! U houdt nooit op ons te leiden naar Jezus, de Vredevorst.

Toch zijn wij van dat pad van vrede afgedwaald. Wij zijn de les vergeten die wij geleerd hebben uit de tragedies van de vorige eeuw, uit de opoffering van de miljoenen die in twee wereldoorlogen omgekomen zijn. Wij hebben de verbintenissen die wij als gemeenschap van naties zijn aangegaan, veronachtzaamd. Wij hebben de vredesdromen van de volkeren en de hoop van de jongeren verraden. Wij werden ziek van hebzucht, wij dachten alleen aan onze eigen naties en hun belangen, wij werden onverschillig en verstrikt in onze zelfzuchtige behoeften en zorgen. Wij kozen ervoor God te negeren, tevreden te zijn met onze illusies, arrogant en agressief te worden, onschuldige levens te onderdrukken en een voorraad wapens aan te leggen. Wij zijn niet langer de hoeders van onze naaste en de rentmeesters van ons gemeenschappelijk huis. Wij hebben de aardse tuin verwoest door oorlog, en door onze zonden hebben wij het hart gebroken van onze hemelse Vader, Die verlangt dat wij broeders en zusters zijn. Wij zijn onverschillig geworden voor iedereen en alles, behalve voor onszelf. Nu roepen wij met schaamte uit: Vergeef ons, Heer!

Heilige Moeder, te midden van de ellende van onze zondigheid, te midden van onze strijd en zwakheden, te midden van het mysterie van ongerechtigheid dat kwaad en oorlog is, herinnert u ons eraan dat God ons nooit in de steek laat, maar ons met liefde blijft aankijken, steeds bereid om ons te vergeven en ons op te wekken tot nieuw leven. Hij heeft u aan ons gegeven en uw Onbevlekt Hart tot een toevluchtsoord gemaakt voor de Kerk en voor de hele mensheid. Door Gods genadige wil bent u altijd bij ons; zelfs in de meest onrustige ogenblikken van onze geschiedenis bent u er om ons met tedere liefde te leiden.

Wij wenden ons nu tot u en kloppen aan de deur van uw hart. Wij zijn uw geliefde kinderen. In elke tijd maakt u zich aan ons bekend en roept u ons op tot bekering. Help ons en schenk ons uw troost in dit donkere uur. Zeg opnieuw tot ons: “Ben ik niet hier, ik die uw Moeder ben?” U bent in staat de knopen van ons hart en van onze tijd te ontwarren. In u stellen wij ons vertrouwen. Wij vertrouwen erop dat u, vooral in ogenblikken van beproeving, niet doof zult zijn voor onze smeekbede en ons te hulp zult komen.

Dat hebt u gedaan te Kana in Galilea, toen u voorspreekster was bij Jezus en Hij het eerste van zijn tekenen verrichtte. Om de vreugde van het bruiloftsfeest te bewaren, zei u tot Hem: “Zij hebben geen wijn” (Joh. 2, 3). O Moeder, herhaal nu die woorden en dat gebed, want in onze dagen is de wijn van de hoop op, de vreugde is gevlucht, de broederlijkheid vervaagd. Wij hebben onze menselijkheid vergeten en het geschenk van de vrede verkwanseld. Wij hebben ons hart opengesteld voor geweld en vernietiging. Hoezeer hebben wij uw moederlijke hulp nodig!

Daarom, o Moeder, verhoor ons gebed.
Sterre der Zee, laat ons geen schipbreuk lijden in de storm van de oorlog.
Ark van het Nieuwe Verbond, inspireer projecten en wegen van verzoening. Koningin van de Hemel, herstel Gods vrede in de wereld.
Verwijder de haat en de dorst naar wraak, en leer ons te vergeven.
Bevrijd ons van oorlog, bescherm onze wereld tegen de dreiging van kernwapens. Koningin van de rozenkrans, doe ons beseffen dat wij moeten bidden en liefhebben. Koningin van de mensenfamilie, wijs ons de weg van broederlijkheid.
Koningin van de Vrede, verkrijg vrede voor onze wereld.

O Moeder, moge uw bedroefde smeekbede onze verharde harten beroeren. Mogen de tranen die u voor ons vergoot, dit dal, dat door onze haat is uitgedroogd, opnieuw tot bloei brengen. Moge uw gebed, te midden van het wapengedreun, onze gedachten op vrede richten. Moge uw moederlijke aanraking hen kalmeren die lijden en vluchten voor de regen van bommen. Moge uw moederlijke omhelzing hen troosten die gedwongen zijn hun huizen en hun geboortegrond te verlaten. Moge uw bedroefde hart ons bewegen tot medelijden en ons inspireren onze deuren te openen en ons te bekommeren om onze broeders en zusters die gewond en verworpen zijn.

Heilige Moeder van God, toen u onder het kruis stond, zei Jezus, Die de leerling naast u zag staan: “Zie uw zoon” (Joh. 19, 26). Zo vertrouwde Hij ieder van ons aan u toe. Tot de leerling, en tot ieder van ons, zei Hij: “Zie uw Moeder” (v. 27). Moeder Maria, wij willen u nu verwelkomen in ons leven en in onze geschiedenis. Op dit uur staat een vermoeide en ontredderde mensheid met u onder het kruis, die er behoefte aan heeft om zich aan u toe te vertrouwen en zich, door u, aan Christus toe te wijden. De volken van Oekraïne en Rusland, die u met grote liefde vereren, wenden zich nu tot u, terwijl uw hart klopt van medelijden met hen en met al die volkeren die uitgedund zijn door oorlog, honger, onrecht en armoede.

Onszelf, de Kerk en de hele mensheid, en in het bijzonder Rusland en Oekraïne, vertrouwen en wijden wij plechtig toe aan uw Onbevlekt Hart, o Moeder van God en onze Moeder. Aanvaard deze akte, die wij met vertrouwen en liefde verrichten. Geef dat er een einde mag komen aan de oorlog en dat de vrede zich over de hele wereld mag verspreiden. Het 'Fiat' dat uit uw hart is voortgekomen, heeft de deuren van de geschiedenis geopend voor de Vredevorst. Wij vertrouwen erop dat, door uw hart, de vrede opnieuw zal aanbreken. Aan u wijden wij de toekomst van de hele mensenfamilie, de noden en verwachtingen van elk volk, de zorgen en de hoop van de wereld toe.

Moge door uw voorspraak Gods barmhartigheid over de aarde worden uitgestort en het zachte ritme van de vrede terugkeren en onze dagen kenmerken. Onze Lieve Vrouw van het 'Fiat', op wie de Heilige Geest neerdaalde, herstel onder ons de eendracht die van God uitgaat. Moge u, onze 'levende fontein van hoop', de dorheid van ons hart bevloeien. In uw schoot heeft Jezus het vlees aangenomen; help ons om de groei van gemeenschap te bevorderen. Gij hebt eens de straten van onze wereld bewandeld; leid ons nu op de paden van vrede. Amen.

8 maart 2022

Bijeenkomst Legioen Kleine Zielen op woensdag 9 maart

De gebedsgroep Amsterdam van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart komt elke tweede woensdag van de oneven maanden (januari, maart, mei, juli, september en november) bijeen in onze kerk en pastorie; de eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 9 maart. Het programma is als volgt:
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Gelezen H. Mis
11.45 uur: Lof met Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid en toewijdingsgebed
12.30 uur: Conferentie met koffie en thee in de pastorie (tot circa 14.00 uur).

Een ieder is van harte uitgenodigd om kennis te komen maken en te komen meebidden met de gebedsgroep. Niemand is te groot of te klein, wij zijn allemaal aan het oefenen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het legioen.

2 maart 2022

Van de pastoor: Bekering en boete zijn noodzakelijk om de heiligmakende genade van onze Verlosser vruchtbaar te kunnen ontvangen

Beminde gelovigen,

Vandaag treden wij binnen in de grote heilige vasten. Zijn wij ons ervan bewust dat wij altijd een proces van ommekeer en boete nodig hebben om de heiligmakende genade van onze Verlosser vruchtbaar te kunnen ontvangen?

Daarom, maar ook om zelf deelachtig te worden aan de heilsgeschiedenis door middel van de heilige liturgie, herhaalt onze Moeder, de heilige Kerk, jaarlijks het vasten. Het vasten is voor ons een zware verplichting op Aswoensdag en Goede Vrijdag en de onthouding op genoemde twee dagen en alle vrijdagen in de Vasten.

Langs deze weg willen wij, priesters, ook allen danken die met ons de noveen en de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria hebben gebeden voor de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP). Het mag werkelijk als een moederlijke interventie worden gezien dat op de dag van de plechtige toewijding onze broederschap vrijwaring heeft verkregen van de bepalingen in het motu proprio Traditionis Custodes. Blijven wij trouw aan, en laten wij nog vuriger worden in de verering van de heilige Moeder Gods. Ik vraag u allen om, als trouwe kinderen, dagelijks de rozenkrans te bidden.

Tot slot geef ik u de volgende woorden uit een oud gezegde mee: 'Houdt de orde en de orde zal u behouden.'

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

1 maart 2022

Informatiebulletin voor de maand maart is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. In de pas verschenen editie voor de maand maart is er volop aandacht voor de aanstaande Vastentijd. Maart is ook de maand die is toegewijd aan Sint Jozef, patroon van onze parochie. Het Legioen Kleine Zielen houdt weer de tweemaandelijkse conferentie. En u vindt een artikel over de bevestiging van de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP) in haar missie door paus Franciscus.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin maart' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.