31 januari 2022

Informatiebulletin voor de maand februari is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. In het nieuwe nummer voor de maand februari aandacht voor de toewijding van de priesterbroederschap Sint Petrus aan het Onbevlekt Hart van Maria en de aan die toewijding voorafgaande noveen, en verder een bericht van de koster. Daarnaast aandacht voor actie Kerkbalans, momenten van aanbidding en het inleveren van oude palmtakjes.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin februari' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.

23 januari 2022

Tota pulchra es Maria


Tota pulchra es, Maria.
Et macula originalis non est in te.
Tu gloria Ierusalem.
Tu laetitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria, Virgo prudentissima.
Mater clementissima, ora pro nobis.
Intercede pro nobis ad Dominum Iesum Christum.
U zijt gans schoon, Maria.
En de vlek der erfzonde kleeft niet aan u.
U zijt de roem van Jeruzalem.
U zijt de blijheid van Israël.
U zijt de luister van ons volk.
U zijt de voorspreekster der zondaren.
O Maria, allervoorzichtigste Maagd,
allergenadigste Moeder, bid voor ons.
Wees onze bemiddelaarster bij onze Heer Jezus Christus.

22 januari 2022

Zalig Nieuwjaar


Morgen, zondag 23 januari 2022, vieren we in de Hoogmis het feest van de heilige Agnes, patrones van ons kerkgebouw (met de gedachtenis van de Derde zondag na Driekoningen). Er is dit jaar geen Nieuwjaarsreceptie in de pastorie. Ook is er voorlopig geen gelegenheid om koffie te drinken na de zondagse Hoogmis.

Verzamelt u a.u.b. niet op het kerkplein!

Kerkbalans 2022

Beminde parochianen,

In januari wordt elk jaar de actie Kerkbalans gehouden, waarbij parochies actie voeren ten bate van het eigen kerkgebouw. Ook dit jaar doen wij hier als traditionele personele parochie aan mee. De opbrengst is uitsluitend bestemd voor het parochiële leven in ons kerkgebouw en voor het onderhoud van de gebouwen die tot de parochie behoren.

In dit komende jaar willen we uw bijdrage gebruiken voor een project betreffende een nieuw geluidssysteem. Het huidige geluidssysteem heeft slechts twee luidsprekers en het geluid draagt niet verder dan slechts enkele meters. De mis en preek zijn daardoor niet goed te volgen. Gezien dat mensen in deze tijd gespreid door de kerk zitten is dit dus een belangrijk project. Het kerkbestuur heeft reeds contacten gelegd en het voorbereidend werk gedaan, we hopen dat we samen met uw bijdrage hier spoedig mee kunnen starten.

Het tweede project is de restauratie van het Clavaux-orgel. Dat is aan een grondige restauratie toe. We zijn dankbaar dat we hiervoor een grote gift toegezegd hebben gekregen die in het grootste deel van de kosten voorziet, maar ook hier zijn we mede afhankelijk van uw goedgevigheid. We hopen dat, samen met uw bijdrage, de beide projecten spoedig van start kunnen gaan."

Deze plannen kunnen alleen werkelijkheid worden als u ons financieel blijft ondersteunen. Gezamenlijk vereren wij God en gezamenlijk ondersteunen wij elkaar om het eeuwig leven te verkrijgen, maar die geestelijke zaken hebben een fysiek bouwwerk nodig. Helpt u ons om dat verder te ontwikkelen tot grotere eer van God en het heil van onze parochie?

U kunt uw gift(en) overschrijven naar bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van Parochie van de H. Jozef te Amsterdam onder vermelding van ‘Kerkbalans 2022’. Onze parochie is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor giften – onder de gebruikelijke voorwaarden – aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw gulle bijdragen en wens u voor het nieuwe jaar 2022 veel heil en Gods rijke zegen toe!

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

N.B.: Hebt u wel eens nagedacht over een periodieke gift aan de parochie? U doet dan een schriftelijke toezegging voor een vast bedrag gedurende minimaal vijf jaar, waarbij u jaarlijks een groter belastingvoordeel krijgt dan bij een gewone gift. Neemt u voor meer informatie gerust contact op met de penningmeester van onze parochie (e-mail: penningmeester@agneskerk.org).

15 januari 2022

Actie Kerkbalans 2022

Vandaag gaat de actie Kerkbalans weer van start. Kerkbalans is een jaarlijkse actie waarbij kerken hun leden oproepen een financiële bijdrage te doen, waarvan de opbrengst volledig bestemd is voor het onderhoud van de eigen kerk en parochie. Ook onze traditionele parochie Sint Jozef doet hier aan mee. Binnenkort ontvangen de parochianen thuis een brief met een toelichting op de actie en op welke wijze u kunt ‘geven voor uw eigen kerk’.

Bent u geen parochiaan? Hebt u om een of andere reden geen brief ontvangen? Of kunt u gewoon niet wachten? Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van parochie H. Jozef onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2022'. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift!

12 januari 2022

(Beperkte) bijeenkomst Legioen Kleine Zielen

De gebedsgroep Amsterdam van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart komt elke tweede woensdag van de oneven maanden (januari, maart, mei, juli, september en november) bijeen in onze kerk en pastorie; de eerstvolgende bijeenkomst is vandaag. Het programma is als volgt:
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Gelezen H. Mis
11.45 uur: Lof met Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid en toewijdingsgebed

Er is geen conferentie in de pastorie.

Een ieder is van harte uitgenodigd om kennis te komen maken en te komen meebidden met de gebedsgroep. Niemand is te groot of te klein, wij zijn allemaal aan het oefenen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het legioen.

8 januari 2022

Maria die zoude naar Bethlehem gaanMaria die zoude naar Bethlehem gaan,
Kerstavond voor de noene.
Sint Jozef zoud' al met haar gaan
om haar gezelschap te hoeden.

Het hageld', het sneeuwde en 't was er zo koud,
de rijp lag op de daken.
Sint Jozef tot Maria sprak:
"Maria, wat zullen wij maken?"

Maria die zeide: "Ik ben er zo moe,
laat ons een weinig rusten.
Laat ons een weinig verder gaan,
in een huizeke zullen wij rusten."

Zij kwamen een weinig verder gegaan
tot aan een boerenschure.
't Is daar waar Heer Jezus geboren werd,
daar sloten noch vensters noch deuren.

Dat kleine Kind weende, Maria zong
Gods engels uit de tronen.
Zij kwamen tezamen nedergedaald,
zij kwamen Maria kronen.

7 januari 2022

Het is gebeurd op een winterdagHet is gebeurd op een winterdag
des nachts om twaalf uren.
De kleine kudde met herders lag
te sluimeren bij de vuren.
Toen klonk uit den hemel een heldere wijs:
Kyrie Eleys.

Maar ik en gij waren niet daarbij,
ons trokken te vele zaken
naar aardsche gewichtigdoenerij,
naar wereldsche vermaken
of naar onze zorgen voor drank en spijs.
Kyrie Eleys.

De herders hadden hun handen vol
eenvoudige geschenken.
Zij gaven het Kerstkindje schapenwol
en baden het: wil aan ons denken,
wanneer Gij zult zijn in het paradijs.
Kyrie Eleys.

Doch ik en gij komen achteraan
met duizenden meegelopen.
Wij zullen wel lang in de rij moeten staan,
maar de staldeur is nog open.
Wij worden misschien nog wel eenmaal wijs.
Kyrie Eleys.

Anton van Duinkerken

5 januari 2022

We Three Kings of Orient Are

Kerkelijke tradities aan de vooravond van Driekoningen

Op 6 januari viert de Kerk het hoogfeest van de Openbaring des Heren, ook bekend als Driekoningen. In de traditionele Latijnse liturgie vindt op de vooravond van deze feestdag, of op de dag zelf, een aantal eeuwenoude wijdingen plaats, namelijk van Driekoningenwater, wierook, goud en kalk.

De kalk wordt gewijd om daarmee de initialen van de drie Wijzen (de Traditie heeft hun de namen Caspar, Melchior en Balthasar toegekend) boven de deuren van kerken en huizen te schrijven. De lettercombinatie CMB staat ook voor 'Christus mansionem benedicat' ofwel 'Moge Christus dit huis zegenen'.

20 * C + M + B + 22

Dit gebruik vindt vooral in katholieke landen en streken plaats. Het opschrift moet blijven staan tot het feest van Pinksteren als uitdrukking van het christelijk geloof van de bewoners van het huis en als bescherming tegen de machten van het kwaad.

Volgens oud gebruik maakte de priester op deze dag de Paasdatum bekend. In vroeger tijden had men geen gedrukte kalenders, en de Kerk wilde de Paasdatum publiceren omdat vele feestdagen in het kerkelijke jaar daaraan gerelateerd zijn.

In 1955 schafte paus Pius XII alle octaven in het kerklijk jaar af, behalve die van Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Tot dat jaar had ook het feest van Driekoningen een octaaf, dat duurde van 6 tot en met 13 januari. Op de zondag in dat octaaf werd (wordt) het feest van de Heilige Familie gevierd. Voorafgaand aan het feest van Driekoningen werden de twaalf dagen van Kerstmis gevierd, met als laatste dag 5 januari, voorheen de Vigilie van de Openbaring des Heren.

Behalve kalk, goud en wierook wordt op deze avond/dag ook het Driekoningenwater gewijd. Dit bijzonder sterke wijwater is geliefd onder het katholieke kerkvolk. Het wordt vooral aan ouderen en zieken gegeven. Het volksgeloof zegt dat de demonen dit wijwater in het bijzonder vrezen vanwege de vele exorcismen die tijdens de plechtige wijding van het water worden gezongen. Daarom ook wordt het graag door de gelovigen mee naar huis genomen om op de feestdag van Driekoningen alle vertrekken in het huis ermee te zegenen. Zo mogelijk dient dit door een priester gedaan te worden, anders door het hoofd van het gezin. Na het feest van Driekoningen kan het als gewoon wijwater worden gebruikt.

Kalk en Driekoningenwater zijn dus sacramentaliën die men gebruikt ter bescherming tegen de duivel en andere boze geesten. Het is daarom goed om hierbij het gebed tot de heilige aartsengel Michaël te bidden. Hij is de aanvoerder van de hemelse legerscharen en een sterke beschermer tegen het kwaad.

4 januari 2022

Twelve days of Christmas

Wie kent niet het lied 'Twelve days of Christmas'? Het lied waarin telkens dezelfde lijst met Kerstgeschenken voor een geliefde wordt opgesomd - voor elke dag een nieuw geschenk - lijkt een onbeduidend liefdesliedje.

Toch is het lied niet zo oppervlakkig als het lijkt. Het blijkt zelfs om een katholiek Kerstlied te gaan dat is ontstaan in de tijd van de Reformatie. Katholieken werden onderdrukt en mochten hun geloof niet vrij beleven. In dit lied wordt in een soort codetaal een aantal geloofswaarheden bezongen.

De twaalf dagen van Kerstmis staan voor de dagen van 25 december (Kerstmis) tot en met 5 januari (de vigilie van Driekoningen).

De geschenken zijn de volgende: a partridge in a pear tree (een patrijs in een perenboom), two turtle doves (twee tortelduiven), three French hens (drie kippen), four calling birds (vier zangvogels), five golden rings (vijf gouden ringen), six geese a laying (zes ganzen aan de leg), seven swans a swimming (zeven zwemmende zwanen), eight maids a milking (acht melkmeisjes), nine ladies dancing (negen dansende dames), ten lords a leaping (tien springende heren), eleven pipers piping (elf doedelzakspelers), twelve drummers drumming (twaalf drummende drummers).

De patrijs verwijst naar de ene God; de twee tortelduiven staan voor het Oude en het Nieuwe Testament; de drie kippen staan voor de drie goddelijke deugden: geloof, hoop en liefde; de vier zangvogels verwijzen naar de vier Evangelieboeken; de vijf gouden ringen staan voor de vijf boeken van Mozes; de zes ganzen verwijzen naar de zes scheppingsdagen; de zeven zwanen staan voor de zeven gaven van de Heilige Geest of de zeven sacramenten; de acht melkmeisjes verwijzen naar de acht zaligsprekingen; de negen dansende dames staan voor de negen vruchten van de Heilige Geest (liefde, vreugde, vrede, geduld, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en matigheid); de tien heren verwijzen naar de tien geboden; de elf doedelzakspelers staan voor de elf trouwe apostelen en de twaalf drummers verwijzen naar de twaalf artikelen van het geloof (het credo).

Vele beroemde artiesten hebben dit Kerstlied vertolkt. Hier volgt een versie met Lucy Ball als bijzondere dirigente:

Van de pastoor: Het Woord van God blijft in eeuwigheid

Beminde gelovigen,

Tempus fugit.

Als het niet zo zou zijn dat de tijd ons de mogelijkheid geeft om het heil van Christus in ons op te nemen tot heiliging van onze zielen, dan zouden wij alleen maar met triestheid en bange verwachtingen het nieuwe jaar ingaan. Want er zullen ons in dit nieuwe jaar waarschijnlijk alleen maar meer problemen te wachten staan. Met deze realistische christelijke visie voor ogen blijven ons grote teleurstellingen bespaard, want wij streven naar het werkelijke in ons leven, namelijk de verering van God.

Deze kijk op het leven schenkt aan de christen de kracht om dan ook werkelijk de uitdagingen van het leven en van de samenleving waarin wij verkeren naar beste vermogen te verbeteren. Daarbij mogen we niet vergeten dat volkomenheid alleen bij God te zoeken en te vinden is.

Wanneer wij ons leven leiden volgens Gods heilige Wil, dan vinden wij de kracht om alle uitdagingen en alle angsten te overwinnen, want wij zijn vrij geworden in de genade van Christus. Niemand kan ons deze vrijheid ontnemen, zolang wij de ware godsdienst aanhangen en ons leven inrichten naar Gods wet.

Voor wie de tijd niet goed gebruikt, is zij spoedig voorbij en niets van wat hij deed blijft bestaan. Bij een christen is het omgekeerd: hij is ervan verzekerd dat het eigenlijke blijvend is, want het Woord van God blijft in eeuwigheid.

Juist deze werkelijkheid van leven wens ik ons allen toe, wetend dat het nieuwe jaar 2022 alleen op die wijze waarlijk een door God gezegend jaar zal worden.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

3 januari 2022

FSSP-seminaristen uit Wigratzbad in 'Good Morning America'

De hitlijst van klassieke albums in de Verenigde Staten is wekenlang aangevoerd door de Kerst-CD 'Sancta Nox', die is opgenomen door seminaristen van het seminarie Sint Petrus in Wigratzbad, Duitsland, waar priesters worden gevormd voor de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP). Op Eerste Kerstdag, zaterdag 25 december 2021, besteedde het televisieprogramma 'Good Morning America' aandacht aan dit bijzondere album met het volgende item, waarin ook 'onze' seminarist Gideon Zoonen aan het woord komt:

Informatiebulletin voor de maand januari is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. De editie voor de maand januari is verschenen. Daarin aandacht voor de Allerheiligste Naam Jezus, Driekoningenwater, actie Kerkbalans 2022 en het Legioen Kleine Zielen; bovendien een blik op tijd en eeuwigheid.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin januari' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.