20 april 2012

Programma Sint-Nicolaasacademie zaterdag 21 april 2012

Op zaterdag 21 april is het onderwerp van de lezing ‘Sint Franciscus en de islam’. Professor Karel Steenbrink, die gedurende zeven jaar doceerde aan een islamitische universiteit in Indonesië, zal spreken over de H. Franciscus, die niet opriep tot strijd maar een recept gaf voor vreedzaam samenleven.
Na afloop van de lezing viert de academie met de aanwezigen het 25-jarig bestaan.

Programma
10.00 uur: Gelezen H. Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Lezing in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Viering 25-jarig bestaan

Zie: De website van de academie.

Derde vrijdag van de maand: Uitstelling Allerheiligste Sacrament

Vandaag van 12.00 tot 17.00 uur: gelegenheid tot aanbidding van onze Heer Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament des Altaars

17 april 2012

Jozefnoveen voor Agneskerk

Voor deelname aan de reeks van novenen tot Sint Jozef kunt u zich nog altijd aanmelden bij pater M. Knudsen. U krijgt dan de gebeden en de data waarop u aan de beurt bent.

16 april 2012

Zijne Heiligheid paus Benedictus XVI viert zijn 85-ste verjaardag

God onze Vader, Herder en Leidsman,
zie met liefde neer op uw dienaar, Paus Benedictus XVI,
de herder van Uw Kerk, die vandaag 85 jaar wordt.

Verleen dat zijn woord en voorbeeld
de Kerk mogen inspireren en leiden,
en dat hij en allen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd,
het eeuwig leven mogen verwerven.
Dit vragen wij door Christus, onze Heer.
Amen.

Maria, Moeder van de Kerk, bid voor ons.
Heilige Petrus, bid voor ons.

13 april 2012

Pinksterbedevaart Parijs-Chartres: 26, 27 en 28 mei 2012

Op 26, 27 en 28 mei 2012 vindt voor de dertigste keer de traditionele Pinksterbedevaart van de Notre-Dame van Parijs naar de Notre-Dame in Chartres plaats. Het hoofdthema van dit jaar is 'De familie, bakermat van het christendom'.

Zingend, biddend en mediterend lopen de pelgrims -- die afkomstig zijn uit vele landen over de gehele wereld -- tijdens het Pinksterweekend door Parijs, langs velden en bossen de aloude bedevaartsroute naar Chartres. Zij zien daarbij af van elke vorm van luxe.

Hoogtepunten zijn de dagelijkse heilige Mis buiten in het bos, de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament en de aanbidding op de avond van Pinksteren, de aankomst in Chartres en de pontificale Hoogmis in de kathedraal.

Geestelijke en pastorale begeleiding wordt verleend door een priester van de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP).

De deelname van Nederlandstaligen onder de patronage van de H.H. Martelaren van Gorkum wordt ook dit jaar gecoördineerd door de Stichting Ecclesia Dei Delft (Nederland), e-mail: chartres@ecclesiadei.nl, en de Werkgroep Mysterium Fidei (België), e-mail: mysteriumfidei@catholic.org.

11 april 2012

Vastenactie 2012 sluit op zondag 15 april a.s.

De Vastenactie 2012 die wordt gehouden voor het missieproject van de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP) in Colombia (Zuid-Amerika), wordt zondag 15 april a.s. gesloten.

Vlakbij de hoofdstad Bogota beheert de FSSP een project voor straatkinderen. Zij krijgen daar onderdak en onderwijs. Er is geld nodig voor onder meer de bouw van een studiecentrum en voor ondersteuning van het pastorale werk.
U kunt uw vastenbijdrage storten op bankrekening 4930515 t.n.v. R.-k. Sint-Agnesparochie te Amsterdam (o.v.v. ‘Vastenactie’) of deponeren in de ronde collectebus achter in de kerk.

8 april 2012

Pasen 2012: Urbi et Orbi

Preek voor het hoogfeest van Pasen

Christus is waarlijk verrezen, alleluia!

Epistel
1 Kor. 5, 7-8
Broeders, doet het oude zuurdeeg weg, om aldus een nieuw deeg te zijn. Gij zijt toch immers ongedesemd. Want ook ons Paaslam is geslacht, dat is Christus. Laten wij daarom ons feestmaal vieren, niet met oude zuurdesem, dat wil zeggen: niet met zuurdesem van slechtheid en boosheid; maar met ongedesemd brood van zuiverheid en waarheid.

Evangelie
Mc. 16, 1-7
In die tijd kochten Maria Magdalena en Maria van Jacobus en Salóme reukwerken, om Jezus te gaan balsemen. En zeer vroeg in de morgen, op de eerste dag der week, kwamen zij bij het graf, toen de zon reeds was opgegaan. En zij zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen zij gingen zien, bemerkten zij, dat de steen reeds weggerold was. Deze nu was buitengewoon groot. Zij gingen dan het graf binnen, en zagen aan de rechterkant een jongeling zitten, gekleed in een wit gewaad; en zij ontstelden hevig. Maar deze sprak tot haar: Weest niet ontsteld. Gij zoekt Jezus van Nazareth, Die gekruisigd is. Hij is verrezen; Hij is hier niet meer; ziet hier de plaats, waar men Hem had neergelegd. Maar gaat heen, en zegt aan Zijn leerlingen, met name aan Petrus, dat Hij weer voor u uitgaat naar Galilea; daar zult gij Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.

Preek
Vandaag viert de Kerk haar gloriedag, het ‘feest der feesten’, omdat zij de overwinning van Jezus Christus, haar Stichter, viert. Het Paasfeest is het jubelfeest om de verlossing. De redding is een feit geworden. Gods belofte, lang geleden gegeven, werd op Paasdag vervuld. Jezus, voor ons gestorven, vernietigde de schuld en de angst en Hij gaf ons de hemel terug. Na Zijn verschrikkelijk lijden, dat Hij uit liefde op Zich had genomen, is Hij nu doorstraald van licht en heerlijkheid.

“Vreest niet! Gij zoekt Jezus van Nazareth Die gekruisigd is. Hij is verrezen. Hij is niet hier. Ziet de plaats waar men Hem had neergelegd.” Deze woorden van een engel hoorden de heilige vrouwen die naar het graf van Jezus gingen om Zijn lichaam te balsemen. Hij is verrezen – met deze woorden nodigt de Kerk ook ons in de gehele Paasliturgie uit tot een innige blijdschap. “Hij is waarlijk verrezen.” Zijn lijden en dood waren voor Hem geen ondergang: zij waren de hoge losprijs voor de zielen, voor onze zielen. Dit was het herstel uit de zonde, de prijs van de nieuwe vriendschap tussen God en de mensen.

Geheel de Kerk is vol van blijdschap en dankt God. Wat kunnen wij anders doen dan blij zijn zowel inwendig als naar buiten om dit grote geluk, deze vernieuwing van het leven, om deze glorie vooral van onze Heer en Redder, Jezus Christus? Maar niet alleen blijdschap regeert in deze tijd in de Kerk. Zij is ook enorm dankbaar voor alles wat Christus voor ons heeft gedaan. En dit is: ons de hemel teruggegeven en Gods liefde.

Met dankbaarheid en vreugde moeten ook onze harten vervuld worden. “Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft; laat ons heden juichen en blij zijn” – zingen wij in het graduale. Naast de blijdschap brengt het feest van Pasen ons de hoop, de hoop dat wij op een dag ook zullen verrijzen om met God eeuwig te leven. En dit leven zal een heel ander leven zijn, een nieuw leven. Amen.

4 april 2012

Van de parochie-administrator: Pasen 2012

Beminde gelovigen,

Het informatiebulletin van onze parochie voor de maand april bevat de tijden van alle godsdienstige plechtigheden in de Goede Week en met Pasen. Ik wil daarop graag uw aandacht vestigen.

Ook vraag ik uw aandacht voor de paasbiecht die een onmisbare stap is om met vreugde Pasen te kunnen vieren.

Voor het afleggen van uw paasbiecht vragen wij, priesters, aan de gelovigen die de heilige Mis op weekdagen bezoeken of in de buurt van de kerk wonen om reeds tijdig in de Goede Week – dus vóór de dagen met de plechtigheden – hun biecht af te leggen. Dan is er ook ruimte voor degenen die van ver komen en hun biecht vlak voor de plechtigheden moeten houden. Daardoor draagt u er ook aan bij dat de liturgie op tijd kan beginnen in een week met veel voorbereidingen en oefeningen.

Belangrijker dan deze formaliteiten is de betekenis van Pasen. Voor hen die in staat van genade leven is dat het vooruitkijken naar en het proeven van het heil van God. Voor de zondaars is Pasen het teken van de goddelijke barmhartigheid; het biedt hun de mogelijkheid om gerechtvaardigd te worden en zich te bekleden met het heil.

Ik wens u allen Gods rijkste zegen toe. Zalig Pasen!

Pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie