16 april 2013

12 april 2013

Drie vormen van liefde

De eerbiedwaardige dienaar Gods aartsbisschop Fulton Sheen spreekt op bevlogen wijze over de drie soorten van (christelijke) Liefde, aangeduid met de van oorsprong Griekse woorden: eros, philia en agape.

5 april 2013

Van de pastoor: Christus, onze enige hoop

Beminde gelovigen,

Van harte wens ik u een zalige en gezegende Paastijd toe! De vreugde van de Verrijzenis en de genade die door Christus voor ons is verkregen vormen het ware leven van ons en verblijden onze harten.

Toch zijn er in het menselijke leven ook donkere wolken, zoals ziekte, depressie en moedeloosheid, waarmee wij moeten leren leven. Als wij weten dat wij Christus tegemoet gaan, dan is dat zeker mogelijk, ook al is het niet altijd gemakkelijk. Hij is onze enige hoop, die ons tijdens deze aardse ballingschap geboden wordt. Hij is de enige uitweg en bevrijding die wij mensen hebben, maar wij kennen Hem te weinig. Velen zien Hem niet, en ook vele gelovigen zien Hem niet volledig, omdat wij bezig zijn met andere zaken, verschijningen, het te veel spreken over en bediscus-siëren van aardse belangen, het bestuderen van allerlei boodschappen en dergelijke.

Deze zaken maken u, en uw priesters, moedeloos, omdat het geloof niet daarover gaat. Het geloof draait om Hem Die gekruisigd werd en verrezen is. Dat geloof wordt ons meegedeeld door de prediking van de Kerk en is voor de leken vastgelegd in de catechismus. Om te beginnen zouden wij die moeten lezen, en blijven lezen, want daaruit leren wij Hem kennen. Hem, Die wij aanbidden in de heilige liturgie.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

3 april 2013

Informatiebulletin voor de maand april is verschenen

Het Informatiebulletin van onze parochie voor de maand april is verschenen. Daarin wordt aandacht besteed aan het hoogfeest van Pasen, het feest van de goddelijke Barmhartigheid en de lezing voor de Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 20 april.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin april'. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis per e-mail (klik hier) te ontvangen.

1 april 2013

Fotoverslag Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paasvigilie en Pasen

Witte DonderdagIn de nacht waarin Hij werd overgeleverd heeft de Heer Jezus het brood in Zijn heilige en eerbiedwaardige
handen genomen, en Zijn ogen ten hemel opgeslagen tot God, Zijn almachtige Vader...

Aanbidding van het heilig Sacrament aan het rustaltaar.

De lijdensnacht is begonnen... de Kerk heeft zich ontdaan van alle versiering.

Goede Vrijdag

Het tabernakel is leeg, de godslamp brandt niet.

Bij aanvang van de plechtigheden liggen priester, diaken en subdiaken plat ter aarde.

De eeuwenoude Goede-Vrijdaggebeden worden gezongen. 

Kruishulde

De gelovigen komen het Kruis vereren.


Paasvigilie

De Paaskaars wordt geprepareerd met wierookkorrels.

Lumen Christi!

Zegening van het doopwater bij de doopvont.

Paaszondag

Bedankt voor de bloemen!

Het Evangelie wordt plechtig gezongen.

Een Engel des Heren daalde van de hemel en zei tot de vrouwen:
Hij, Die gij zoekt, is verrezen, zoals Hij gezegd heeft. Alleluja.

Christus, onze hoop, is opgestaan.

Ons Paaslam, Christus, is geslacht.