23 januari 2013

Fotoverslag van de pontificale Hoogmis op zondag 20 januari 2013

Voor het begin van de plechtigheden werd onze Heer Jezus Christus aanbeden in het Allerheiligste Sacrament.

Mgr J.G.M. van Burgsteden SSS houdt de homilie, waarna hij het H. Vormsel zal toedienen.

Afkondiging van het decreet tot oprichting van een personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie.

Het altaar en het tabernakel worden bewierookt.

Opheffing van Corpus Christi na de consecratie.


Alle deelnemers aan de liturgie van deze dag verzameld rond de bisschop voor het Maria-altaar.

20 januari 2013

Afkondiging van het decreet tot oprichting van een nieuwe personele parochie

Mgr J.W.M. Hendriks, hulpbisschop; mgr J.M. Punt, bisschop; en mgr J.G.M. van Burgsteden, emeritus hulpbisschop
van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Tijdens de door hem gecelebreerde pontificale Hoogmis heeft emeritus hulpbisschop mgr J.G.M. van Burgsteden SSS vandaag het volgende decreet voorgelezen waarin de Bisschop van Haarlem-Amsterdam de oprichting afkondigt van een nieuwe personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie, die gevestigd zal zijn in de kerk van de H. Agnes te Amsterdam:

DECREET
tot canonieke oprichting
van de
R.-k. personele parochie
ten behoeve van het aanbod van
liturgie in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus
binnen het diocees Haarlem-Amsterdam

Overwegende

- dat paus Benedictus XVI in zijn motu proprio Summorum Pontificum van 7 juli 2007 voorziet dat aan de christengelovigen deelname aan de liturgie in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus kan worden aangeboden;

- dat reeds sinds september 2006 deze liturgie regelmatig gecelebreerd wordt in de parochiekerk van Sint Agnes te Amsterdam en gebleken is dat hieraan behoefte is onder de christengelovigen;

- dat de hierdoor ontstane geloofsgemeenschap en de priesters die de zielzorg hiervan op zich hebben genomen, behoefte hebben aan een juridische ordening, is het ons wenselijk gebleken, in het geestelijk belang van de gemeenschap die zich gevormd heeft rond de liturgie in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus in het diocees Haarlem-Amsterdam, een zelfstandige parochie op te richten, en hebben wij, nadat belanghebbenden alsook de priesterraad conform canon 515 § 2 Codex I.C. zijn gehoord, besloten tot:

oprichting van de Rooms-katholieke personele parochie
ten behoeve van het aanbod van
liturgie in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus
binnen het diocees Haarlem-Amsterdam

Opgenoemde R.-k. parochie is gevestigd te Amsterdam en is een personele parochie conform canon 518 Codex I.C.

De liturgische vieringen zullen plaatsvinden in het kerkgebouw van de parochie van de H. Agnes te Amsterdam, tenzij in de toekomst anders wordt overeengekomen.

De gemeenschap van christengelovigen bestaat uit degenen die zich hebben laten inschrijven als parochianen van opgenoemde R.-k. parochie.

Wij vertrouwen erop dat de in deze gemeenschap participerende christengelovigen in het diocees Haarlem-Amsterdam, het liturgisch-pastorale leven van de parochie zullen ondersteunen en de financiële zorgen van het parochiebestuur naar draagkracht zullen helpen verlichten.

Dit decreet wordt van kracht vanaf de afkondiging op 20 januari 2013, tijdens de liturgische viering in het kerkgebouw van de H. Agnes te Amsterdam.

Gegeven te Haarlem,
10 januari 2013

+ Jozef M. Punt
Bisschop van Haarlem-Amsterdam

dr B.J. Putter, pr.
Vice-kanselier

15 januari 2013

Pontificale Hoogmis op zondag 20 januari 2013

Op zondag 20 januari 2013 vieren we het feest van de patrones van onze kerk, de heilige Agnes. De feestelijke Hoogmis zal die dag gecelebreerd worden door Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr J.G.M. van Burgsteden SSS (foto), emeritus hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

De bisschop zal vóór de viering van de heilige Mis aan een tiental gelovigen het H. Vormsel toedienen.

Mgr Van Burgsteden is verheugd dat hij na vele jaren weer het Misoffer zal opdragen in de vorm die bij zijn priesterwijding nog algemeen gebruikelijk was in de Rooms-katholieke Kerk.

12 januari 2013

Bericht van Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam

Geachte mevrouw, mijnheer,

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat er tussen het bisdom Haarlem-Amsterdam en de priesterbroederschap Sint Petrus overeenstemming is bereikt over het gebruik van de Sint-Agneskerk. Wij hopen dat daarmee de toekomst van het kerkgebouw is veiliggesteld.

Deze oplossing garandeert de blijvende aanwezigheid van priesters van de Sint-Petrusbroederschap en van de traditionele Latijnse Mis (Tridentijnse Mis) in Amsterdam met de komst van een personele parochie, die door de Bisschop zal worden opgericht. Elke katholiek die zich betrokken voelt bij de oude ritus kan zich als parochiaan laten inschrijven. Een personele parochie heeft dezelfde rechten en plichten als een gewone (territoriale) parochie, inclusief een eigen pastoor. De nieuwe personele parochie krijgt het exclusieve gebruik van de Sint-Agneskerk en de bijbehorende pastorie.

Deze nieuwe parochie – die zal worden toegewijd aan de zalige keizer Karel van Oostenrijk – zal dan ook, net als elke parochie, haar eigen kosten moeten dragen, ook voor het gebruik van het kerkgebouw. Het kerkgebouw hoeft niet meer gekocht te worden, maar we moeten wel de vaste lasten en het onderhoud voor onze rekening nemen.

Zoals u wellicht weet hebben we sinds 19 maart jl. onafgebroken dagelijks gebeden tot de heilige Jozef. Velen van u hebben aan de novenen deelgenomen. De nieuwe parochie en de bestemming van het kerk-gebouw mogen we dan ook gerust toeschrijven aan zijn voorspraak.

Wij vragen u dringend de Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam te blijven ondersteunen met uw gebed en uw financiële bijdrage. Alle weldoeners zullen worden opgenomen in een Misbond. Voor de leden daarvan – zowel levenden als overledenen – zal maandelijks een H. Mis worden opgedragen.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk en wensen u een door God gezegend jaar 2013 toe.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam

Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling.

Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam
Amstelveenseweg 161
1075 XA Amsterdam
Bankrekening: 5440482

7 januari 2013

Van de FSSP-econoom

U bent gewend op deze plaats een pastoraal woord aan te treffen van de parochie-administrator. Hij ruimt deze keer graag plaats in voor een bericht uit het generale huis van de priesterbroederschap Sint Petrus.

Beminde gelovigen,

Graag zou ik het afgelopen jaar zijn teruggekeerd naar de Sint-Agneskerk in Amsterdam, maar inmiddels ben ik voor een periode van zes jaar verbonden aan het generale huis van de broederschap in Fribourg in Zwitserland. Het apostolaat bij u in Amsterdam ligt mij toch nog steeds na aan het hart. Daarom groet ik u allen en wens u een gezegend jaar 2013 toe!

Omdat ik mij persoonlijk verbonden voel met de gelovigen in Amsterdam heb ik gevraagd om dit stukje te mogen schrijven. Ik schrijf u als econoom van de broederschap en als vriend van de Agneskerk. Ik wil u vragen bij uzelf te overwegen hoe u kunt bijdragen aan een stevig fundament voor de toekomst. Wie het zich kan veroorloven, wil ik graag oproepen om de kerk ook financieel te ondersteunen met een (regelmatige) gift, via een beschikking in uw testament of door middel van een periodieke schenking.

Het verkondigen van het Woord Gods gaat in onze seculiere maatschappij, waarin de Kerk geen enkele subsidie meer ontvangt, gepaard met hoge kosten. Denkt u aan energiekosten, zakelijke belastingen op gebouwen, verzekeringen en de algemene kosten. Ik weet dat de paters in Amsterdam zich daarover veel zorgen maken. Per jaar is een bedrag van € 45.000 nodig om het kerkgebouw open te kunnen houden.
Mag ik u vragen om dit ook te overwegen in uw gebed voor ons apostolaat?

Graag tot ziens in Amsterdam!


Pater A. Komorowski FSSP,
assistent van de generaal-overste en algemeen econoom