31 maart 2013

Pasen 2013: Urbi et orbi

Preek voor het hoogfeest van Pasen

Christus is waarlijk verrezen, alleluia!

Epistel
1 Kor. 5, 7-8
Broeders, doet het oude zuurdeeg weg, om aldus een nieuw deeg te zijn. Gij zijt toch immers ongedesemd. Want ook ons Paaslam is geslacht, dat is Christus. Laten wij daarom ons feestmaal vieren, niet met oude zuurdesem, dat wil zeggen: niet met zuurdesem van slechtheid en boosheid; maar met ongedesemd brood van zuiverheid en waarheid.

Evangelie
Mc. 16, 1-7
In die tijd kochten Maria Magdalena en Maria van Jacobus en Salóme reukwerken, om Jezus te gaan balsemen. En zeer vroeg in de morgen, op de eerste dag der week, kwamen zij bij het graf, toen de zon reeds was opgegaan. En zij zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen zij gingen zien, bemerkten zij, dat de steen reeds weggerold was. Deze nu was buitengewoon groot. Zij gingen dan het graf binnen, en zagen aan de rechterkant een jongeling zitten, gekleed in een wit gewaad; en zij ontstelden hevig. Maar deze sprak tot haar: Weest niet ontsteld. Gij zoekt Jezus van Nazareth, Die gekruisigd is. Hij is verrezen; Hij is hier niet meer; ziet hier de plaats, waar men Hem had neergelegd. Maar gaat heen, en zegt aan Zijn leerlingen, met name aan Petrus, dat Hij weer voor u uitgaat naar Galilea; daar zult gij Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.

Preek
Ons geloof zou leeg zijn en zonder inhoud als Christus niet verrezen is. Ons geloof zou zijn hart, zijn zin en zijn reden van bestaan verliezen. Als Christus niet uit de doden is opgestaan, dan is de prediking van de Kerk nutteloos; wij zouden onze tijd verspillen aan iets dat geen toekomst heeft.

Maar Christus leeft. Hij is waarlijk verrezen! Hij is gekruisigd, gestorven en begraven, maar op de derde dag was het graf, waarin Hij was neergelegd, leeg. Hij is eruit opgestaan. De heilige vrouwen waren er getuigen van, dan de apostelen en miljoenen andere mensen die hun leven daarnaar hebben ingericht. En uiteindelijk ook wij, want zonder het geloof in de verrijzenis van Christus zouden wij hier, op dit Paasfeest, niet zitten.

Beminde gelovigen, Jezus Christus is verrezen! Dat is de waarheid die ons geloof inhoud geeft. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft gezegevierd over de machten van de duisternis, over pijn en angst. Zijn lijden en dood waren voor Hem geen ondergang; zij waren de hoge losprijs voor onze zielen.

De Verrijzenis van Christus is het centrale thema van de christenheid en een fundamentele waarheid in ons leven. Het is de bezegeling van de waarheid van Jezus' leer en optreden, en daarmee van dat van de apostelen, en van de hele christelijke waarheid, leer en leven. Uiteraard is de Verrijzenis het bewijs van Jezus’ macht en godheid. Hij is opgestaan door Zijn eigen kracht.

Wat er toen is gebeurd, gaat ons begrip te boven. Het Lichaam van Christus, doorstraald van licht en heerlijkheid, behoort niet tot onze wereld van vlees en bloed, van lijden en dood, maar tot de eeuwigheid. En dit wonder van de verrijzenis zal ook onze toekomst zijn. Jezus' verrijzenis is een waarborg van het eeuwig leven van allen die Hem toebehoren. Hij is de Eersteling uit de doden, één van ons, van ons menselijk geslacht. Allen die door de genade met Hem verbonden zijn, zullen Hem daarin volgen.

De Kerk nodigt ons allen vol van blijdschap uit tot innige vreugde. De bron van deze vreugde is de verrijzenis. Wij weten dat Christus, opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heeft geen macht over Hem. Zo moet het ook met ons zijn. Wij moeten ook sterven, sterven aan de zonde om in Christus en met Christus te leven. Dat is alles wat Hij van ons verwacht. Wij moeten in Christus “herboren worden”. Daartoe roept de apostel Paulus ons in de lezing van deze Mis: “Wij moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem, maar met het ongedesemd brood van reinheid en waarheid.” Het ongedesemd brood is niets anders dan de zuivere werken en daden van liefde. Wij moeten één worden met Christus om in Zijn glorie te mogen delen. Dat veronderstelt dat wij ons inwendig en uitwendig zo volkomen mogelijk bij Christus aansluiten. De fundamentele eenheid is die van het doopsel waardoor ons het goddelijk leven werd ingestort en wij in Zijn mystiek Lichaam zijn ingelijfd. (Het doopsel is intens verbonden met het Paasfeest.) Maar wij worden ook één met Christus door de heilige Communie: “Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem”. Dan begrijpen wij ook beter, waarom de Kerk zo de nadruk legt op de Paascommunie.

Beminde gelovigen, de verrijzenis van Christus is een feit in de geschiedenis. Zij is ook, in haar volle omvang en betekenis, één van de punten van ons geloof, één van de meest centrale. Zij is een gave van God aan ons, omdat wij daardoor, door in vreugde de waarheid en de waarachtigheid van de Verrijzenis te erkennen, ons geloof kunnen versterken in de vele moeilijkheden die het tijdens het dagelijkse leven ondervindt. Zij geeft ons de hoop dat wij, na dit aardse bestaan, ook met Christus zullen leven. Amen.

26 maart 2013

Extra biechtgelegenheid in de Goede Week

Een van de vijf geboden van de Kerk gaat over de verplichte biecht met Pasen. In de Agneskerk kunt u elke dag biechten, voor of na de dagelijks H. Mis, maar ook op een ander tijdstip. U kunt altijd een van de priesters vragen of een afspraak maken. De priesters zijn altijd bereid om biecht te horen.

In de Goede Week is er extra biechtgelegenheid op:

Witte Donderdag 28 maart tussen 18.00 en 18.45 uur,
Goede Vrijdag 29 maart tussen 13.15 en 14.00 uur,
Paaszaterdag 30 maart tussen 13.00 en 15.00 uur.

25 maart 2013

Liturgische plechtigheden in de Goede Week en met Pasen

In de Goede Week en op het hoogfeest van Pasen zijn de plechtigheden in onze parochie als volgt:

Zondag 24 maart: Palmzondag
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Palmwijding en processie, aansluitend gezongen Hoogmis met gezongen Passie

Triduum sacrum
Donderdag 28 maart: Witte Donderdag
18.00 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis – herdenking van de instelling van het Sacrament des Altaars en van het priesterschap; na afloop gelegeheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament bij het rustaltaar (tot 22.00 uur)

Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag (vasten- en onthoudingsdag)
13.15 uur: Biechtgelegenheid
14.15 uur: Kruiswegoefening
15.00 uur: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus

Zaterdag 30 maart: Paaszaterdag
13.00-15.00 uur: Biechtgelegenheid
21.30 uur: Plechtige gezongen Paaswake

Zondag 31 maart: Hoogfeest van Pasen - Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus (aanvang zomertijd)
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Gezongen Hoogmis

Maandag 1 april: Maandag onder het Octaaf van Pasen
11.00 uur: Gelezen H. Mis

23 maart 2013

Paus Franciscus bezoekt emeritus paus Benedictus XVI

Eerder vandaag bracht paus Franciscus een bezoek aan zijn voorganger, emeritus paus Benedictus XVI, die verblijft in het pauselijk buitenverblijf in Castel Gandolfo.

22 maart 2013

Vastenactie 2013: Liefde daagt ons uit

Net als vorig jaar zullen we tijdens de Vasten geld inzamelen voor het FSSP-missieproject in Columbia. In juni 2012 kwam pater Louis Baudon de Mony FSSP ons bezoeken om te vertellen over zijn werk onder de armen in dit Zuid-Amerikaanse land. De foto toont de schoolkinderen op de auto van het apostolaat die vorig jaar is aangeschaft, mede met het geld van onze actie.

Pater Baudon de Mony vertelde vorig jaar onder meer: "Het plattelandsdorp waarin ik werk is zeer arm. Het is omgeven door stof en modder en er zijn geen wegen. Auto's zijn schaars, de boeren verplaatsen zich op paarden en ezels. De landbouw gebeurt nog met de hand, zonder machines. De huizen zijn zeer eenvoudig, met één slaapkamer voor het gehele gezin. Kinderen delen hun bed met twee of drie broertjes of zusjes; sommigen gaan niet naar school. De politici en de rijken hebben de armen in de steek gelaten en voorgelogen, omdat zij zich niet om hen bekommeren. Wij daarentegen proberen deze mensen zo veel mogelijk van dienst te zijn, omdat wij weten dat iedereen deel uitmaakt van het Lichaam van Christus, en geschapen is, en door God wordt bemind van het begin van zijn bestaan. Caritas urget nos. De liefde daagt ons uit."

Wilt u het FSSP-missieproject in Columbia ondersteunen? U kunt uw bijdrage storten op bankrekening 5440482 ten name van Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam onder vermelding van ‘Vastenactie 2013’ of deponeren in de ronde bus achter in de kerk.

15 maart 2013

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 16 maart 2013

Op zaterdag 16 maart wordt de maandelijkse lezing voor de Sint-Nicolaasacademie verzorgd door de heer Ed Arons, voormalig hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Hierin zal hij aandacht besteden aan de betekenis van dit blad in het tijdsgewricht van de Nederlandse Kerkprovincie.

Ochtendprogramma
10.00 uur: Heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Om 12.45 uur wordt in de kerk de Rozenkrans gebeden.

Zie: De website van de academie.

Avondprogramma
20.00 uur: Lezing in de zaal van de pastorie door de heer ir Sjaak Oostveen over de encyclieken 'Diuturnum Illud' - over de oorsprong van het gezag - en 'Dignitatis Humanae' - over de godsdienstvrijheid
22.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis
23.30 uur: Vertrek naar Amsterdam-Centrum voor de Stille Omgang

Vandaag tot 18.00 uur: Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament des Altaars

Wanneer Mijn volk zich vernedert, bidt en Mijn Aanwezigheid zoekt, dan zal Ik hun land heil brengen.
(2 Kron. 7, 14)

14 maart 2013

Aan de vruchten kent men de boom

De media overspoelen ons tegenwoordig met negatieve aandacht voor de Kerk, maar vorige week hoorden we eens een ander geluid, namelijk dat van Liesbeth Wytzes, redacteur bij Elsevier. Zij schrijft op haar blog onder meer:

Ongetwijfeld is de kerk, katholiek of anderszins, een mooie afspiegeling van de echte wereld, waarin seksueel misbruik, machtsmisbruik, onderdrukking ook een rol spelen. Of niet soms! (...) Maar weegt zulk wangedrag op tegen al het ongelooflijke moois dat het geloof en dan vooral de katholieke kerk ons heeft gebracht? (...) Kijk, daar hoor je niets over, vandaar dat ik het maar even zeg. Ik wil er namelijk toch wel graag even op wijzen dat zo ongeveer 90 procent van al het moois dat Europa te bieden heeft aan kunst en architectuur, te danken is aan de inspanningen van gelovigen.

En dan heeft zij het alleen nog maar over kunst en architectuur. Meerdere schrijvers hebben er echter de laatste jaren op gewezen dat de katholieke Kerk de basis vormt van de gehele Westerse beschaving, zowel wat betreft de theoretische basiswaarden (bijvoorbeeld de naastenliefde) als wat betreft de concrete uitwerking daarvan in de maatschappij. Dit is een zeer miskende waarheid; Thomas Woods noemt het zelfs het best bewaarde geheim binnen de Westerse wereld.

Fundamenteel voor het Westen is bijvoorbeeld de ontwikkeling van de systematische wetenschapsbeoefening. Die is mogelijk geworden door het inzicht van de oude Kerkvaders dat God ordening is, en derhalve voor de mens kenbaar. Als concrete uitwerking daarvan heeft de Kerk het universitair systeem ontwikkeld (nog tijdens de Reformatie was toestemming van de paus nodig voor de oprichting van een universiteit en zelfs voor personeelsbenoemingen).

En de absolute beschermwaardigheid van het menselijk leven, die wij in het Westen zo vanzelfsprekend vinden, vindt haar oorsprong in de katholieke leer; concreet heeft dat onder andere geleid tot armen- en ziekenzorg. En er is veel meer: ons civiel-rechtssysteem, bijvoorbeeld, is weliswaar gebaseerd op het Romeins recht, maar dat is via het kerkelijk recht tot ons gekomen...

Wilt u meer weten? Kijk eens op Aan de vruchten kent men de boom.

13 maart 2013

Habemus papam Franciscum

Vanavond rond 20.10 uur verscheen Zijne Heiligheid paus Franciscus op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Hij sprak kort tot de verzamelde gelovigen en gaf daarna zijn eerste pauselijke zegen Urbi et Orbi.

Jorge Mario kardinaal Bergoglio S.J. werd vandaag, in de vijfde stemronde van het conclaaf, door een meerderheid van de kardinalen gekozen als opvolger van emeritus paus Benedictus XVI.

Laten wij gehoor geven aan de oproep van de nieuwe Heilige Vader om te bidden voor zowel de nieuwe Paus als voor de emeritus paus.

Op dinsdag 19 maart, het hoogfeest van Sint Jozef, zal de inauguratie van paus Fransciscus plaatsvinden.

12 maart 2013

Gebed voor de keuze van een nieuwe paus

Het college der kardinalen bijeen in de Sint-Pietersbasiliek.

In alle nederigheid smeken wij U, Heer, om in Uw barmhartigheid aan de heilige Rooms-katholieke Kerk een Opperherder te schenken, wiens vroomheid en ijver voor ons welzijn U welgevallig zijn, en die -- door een goed bestuur van Uw volk -- bijdraagt aan de voortdurende verering van Uw Naam.
Dat vragen wij U door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, Die met U leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

9 maart 2013

Een nieuwe paus, een nieuwe moraal?

Beminde gelovigen,

Het ontbreekt niet aan wensen hoe de nog te verkiezen paus onze Kerk zou moeten regeren. Vandaag verschenen er twee visies op hoe hij de seksuele moraal van de Kerk zou moeten vernieuwen. De ene visie werd gepubliceerd op rkk.nl in de vorm van een column door de kerkelijke journalist Wilfred Kemp onder de titel 'Een paus met compassie', de andere in de vorm van een open brief aan kardinaal Eijk over 'de seksuele moraal van de Kerk' van de hand van diocesaan priester Pierre Valkering. De inhoud van beide artikelen is dezelfde: de Kerk sluit mensen uit door het handhaven van een moraal die niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet en die niet weerspiegelt wat de seksuele beleving is van brede bevolkingsgroepen, namelijk het samenleven buiten het huwelijk, al dan niet na echtscheiding, of in een homoseksuele verbintenis. Daarmee zou de Kerk het geluk van de mensen en hun opbloei naar God en naar elkaar verhinderen. De moraal zou om die reden moeten worden herzien en opengesteld moeten worden voor nieuwe wegen van seksuele beleving, die zijn ontstaan door de keuze voor andere leefwijzen.

De hier geschilderde opvattingen zijn fout, allereerst omdat God Zelf het huwelijk tussen man en vrouw heeft ingesteld, en iedere vorm van ontucht bij monde van Zijn profeten en door Zijn geboden heeft veroordeeld. Deze opvattingen zijn ook niet juist omdat de Kerk niet over de macht beschikt om de geopenbaarde en de natuurlijke wetten van God op moreel niveau te veranderen; zij gelden voor alle mensen van alle tijden en overal ter wereld. Ook is het niet waar dat door de morele leerstellingen van de Kerk aan mensen het geluk wordt ontnomen. De Kerk heeft in haar morele stellingname nu juist het eeuwig geluk van de zondaar voor ogen, zij wil door haar prediking de zondaar helpen dit eeuwig geluk te bereiken. Is dit nu juist niet de christelijke barmhartigheid en liefde?

De schrijvers hebben ook geen gelijk omdat er zonder de juiste innerlijke gesteldheid geen vruchtbare deelname aan het sacramentele leven van de Kerk - en daarmee aan het leven in het mystieke Lichaam van Christus - mogelijk is, dat wil zeggen dat wij in staat van doodzonde niet geheiligd kunnen worden en dat wij dan God niet kunnen verheerlijken. Het is de seksuele ondeugd die ons het meest van God vervreemdt; het ondeugdelijk seksuele leven keert de mens van God af en doet hem het meest op de dieren lijken.

Is dit alles aan genoemde schrijvers niet bekend of willen zij een kerk die haar geluk op aarde zoekt en waarin het religieuze sentiment bestaat uit subjectieve gevoelens, die met waarheid en openbaring niets van doen hebben? Dragen dit soort hedonistische wensen werkelijk bij aan het geluk van de mensen? In elk geval niet voor de eeuwigheid.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

2 maart 2013

Nieuw e-mailadres voor nieuwe parochie

Op 20 januari 2013 heeft mgr J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, een personele parochie opgericht voor gelovigen die zich thuisvoelen in de Tridentijnse liturgie, de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Deze parochie is gehuisvest in de Sint-Agneskerk.

De nieuwe personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie heeft ook een nieuw e-mailadres. De parochie is bereikbaar op:

1 maart 2013

Van de pastoor: Benedictus XVI, een grote en heilige Paus!

Beminde gelovigen,

Bij het verschijnen van dit bulletin is de Heilige Stoel vacant. Onze geliefde heilige Vader, paus Benedictus, heeft vanwege zijn afnemende gezondheid geabdiceerd, en wij wachten in grote spanning op de nieuwe paus die door de kardinalen zal worden gekozen. Onze harten zijn vervuld van verdriet om het verlies van onze heilige Vader, en tegelijkertijd vol dankbaarheid jegens hem voor al hetgeen hij aan de heilige Kerk van God heeft geschonken gedurende zijn achtjarige pontificaat.

Voor ons heeft hij veel betekend: Hij was het, die de oude Mis terughaalde uit ballingschap en opnieuw een plaats gaf, midden in de Kerk; aan hem hebben wij uiteindelijk onze kerk en parochie te danken.

Hij was het, die zijn hand uitstrekte naar de anglicanen, en de oecumenische gedachte heeft teruggebracht tot de gezonde stellingen die heersten tijdens het ponti-ficaat van paus Pius XII.

Hij was het, die een hand uitstak naar de medebroeders van de priesterbroederschap Sint Pius X, waarbij wij nog altijd op een volledige verzoening mogen hopen.

Maar hij was ook de paus die in de ogen van de wereld überhaupt geen goed kon doen, de paus die door media en politici werd uitgescholden. Kan men zich een betere aanbeveling van de waarheid wensen? Wij hebben werkelijk een grote en heilige Paus gehad! Wij kunnen ons niet voorstellen hoeveel hij voor ons heeft gebeden en geleden. Blijven wij uit dankbaarheid ook voor hem bidden.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor