22 november 2013

Vandaag 12.00-17.00 uur: Uitstelling Allerheiligste Sacrament van het Altaar


De uitstelling van het Allerheiligste Sacrament wordt afgesloten met een aantal lofprijzingen aan God, Jezus Christus, de Heilige Geest, H.H. Maria en Jozef, alle engelen en heiligen. Deze aanroepingen werden oorspronkelijk geschreven door de Italiaanse jezuIet Luigi Felici in 1797 uit eerherstel tegen allerlei vormen van blasfemie en heiligschennis. Sindsdien is de tekst aangevuld en uitgebreid door verschillende pausen tot het onderstaande:

Benedictus Deus.
Benedictum Nomen Sanctum eius.
Benedictus Iesus Christus, verus Deus et verus homo.
Benedictum Nomen Iesu.
Benedictum Cor eius sacratissimum.
Benedictus Sanguis eius pretiosissimus.
Benedictus Iesus in sanctissimo altaris Sacramento.
Benedictus Sanctus Spiritus, Paraclitus.
Benedicta excelsa Mater Dei, Maria sanctissima.
Benedicta sancta eius et immaculata Conceptio.
Benedicta eius gloriosa Assumptio.
Benedictum nomen Mariae, Virginis et Matris.
Benedictus sanctus Ioseph, eius castissimus Sponsus.
Benedictus Deus in Angelis suis, et in Sanctis suis.
Amen.

Gezegend zij God.
Gezegend zij Zijn heilige Naam.
Gezegend zij Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens.
Gezegend zij de Naam van Jezus.
Gezegend zij Zijn heilig Hart.
Gezegend zij Zijn kostbaar Bloed.
Gezegend zij Jezus Christus in het allerheiligste Sacrament des Altaars.
Gezegend zij de Heilige Geest, de Vertrooster.
Gezegend zij de verheven Moeder Gods, de heilige maagd Maria.
Gezegend zij haar heilige en onbevlekte ontvangenis.
Gezegend zij haar glorierijke tenhemelopneming.
Gezegend zij de naam van Maria, maagd en moeder.
Gezegend zij haar allerheiligste rozenkrans.
Gezegend zij de heilige Jozef, haar zuivere bruidegom.
Gezegend zij God in Zijn engelen en in Zijn heiligen.
Amen.

15 november 2013

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 16 november 2013

Op zaterdag 16 november zal de lezing gaan over het onderwerp ‘de zorgtaak van de Kerk’ in verhouding tot de zorgtaak van de Staat. Spreker is dr Erik Sengers, socioloog en auteur van het boek Caritas, over naastenliefde en diaconie van de Kerk.

In afwijking van wat gebruikelijk is, wordt de lezing niet voorafgegaan door een heilige Mis. Wel is er om 10.10 uur Rozenkransgebed in de kerk. De lezing begint rond 11.00 uur in de grote zaal van de pastorie. Iedereen is van harte welkom.

Programma
10.10 uur: Rozenkransgebed
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Zie: De website van de academie.

Wijzigingen op de derde vrijdag en zaterdag (15 en 16 november)

Vandaag en morgen zijn er enkele wijzigingen in het vaste liturgische schema van de derde vrijdag en zaterdag van de maand. Zo is er vandaag geen gelegenheid tot aanbidding van het uitgestelde Allerheiligste Sacrament (dit is verplaatst naar vrijdag 22 november) en komt op zaterdag de heilige Mis van 10.00 uur voor de Sint-Nicolaasacademie te vervallen. Het zaterdagse Rozenkransgebed wordt verplaatst van 12.45 uur naar 10.10 uur.

In de kalender op deze site staan de juiste aanvangstijden vermeld.

12 november 2013

Doopsel van volwassenen en heilig Vormsel in de buitengewone vorm

Mgr dr J. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, heeft een eigen website. Na de plechtigheden van Doopsel en Vormsel in onze parochie heeft hij daarover zaterdag het volgende gepubliceerd:

Twee volwassenen ontvingen op 9 november in de Amsterdamse Sint-Agneskerk het heilig Doopsel en Vormsel, dat laatste sacrament samen met drie anderen die toetraden tot de katholieke Kerk - onder hen een jonge man uit een Pinksterkerk - of de draad van het katholiek geloof weer oppakten. Voor mij was het de eerste keer dat ik deze plechtigheden in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus ('Tridentijnse Mis') heb gedaan.

Gelukkig werd ik deskundig door de ritus geleid door de pastoor van de personele parochie voor gelovigen die verbonden zijn met de Tridentijnse vorm, pater Martin Knudsen. Natuurlijk vielen mij zo'n eerste keer de verschilen op met de gewone vorm van de Romeinse ritus, met name dat verschillende elementen van het catechumenaat, in de buitengewone vorm zijn samengebracht in de doopplechtigheid zelf. Mede door de herhalingen brengt deze klassieke vorm van de Romeinse ritus de scheiding tussen het leven vóór het doopsel en erna zeer duidelijk over, evenals de keuze die de dopeling moet maken vóór Christus; ook wordt de macht van de Satan (mede door de veelvuldige herhaling van de exorcismen) beklemtoond en de grotere macht van God met Wiens hulp wij tegen het kwaad moeten strijden. Mooi vond ik bijvoorbeeld dat de dopelingen bij het betreden van de kerk plat op de grond gaan liggen, zoals de wijdelingen in de wijdingsliturgie.

Het zal niet voor iedereen de meest geëigende vorm zijn, mede omdat door het Latijn veel van deze betekenis zal ontsnappen aan de gelovigen die de plechtigheid volgen, maar voor mij als bisschop gaf het zeker wel devotie.

9 november 2013

Toediening H. Doopsel en H. Vormsel aan jong-volwassenen

Om 15.00 uur vanmiddag begonnen de plechtigheden behorende bij het Doopsel en Vormsel van volwassenen. Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr J. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, diende aan twee jong-volwassenen het sacrament van het Doopsel toe en aan vijf volwassenen, onder wie de twee dopelingen, het sacrament van het Vormsel. Na afloop van de plechtigheden werden de vormelingen en de Bisschop op de pastorie onthaald met een hapje en een drankje.

Gezeten in het geopende kerkportaal bidt de Bisschop de voorbereidende
gebeden op het sacrament van het Doopsel.

Bij terugkomst in de kerk - op weg naar het doopvont -
liggen de dopelingen een moment plat ter aarde.

De Bisschop stelt de vraag: "Wat vraagt gij van de Kerk?",
de dopeling antwoordt: "Het doopsel".

Beschikt u over meer foto's van de plechtigheden van vandaag? Mail ze dan naar info@agneskerk.org.

8 november 2013

Van de pastoor: Toediening H. Doopsel en H. Vormsel door mgr J. Hendriks op 9 november

Beminde gelovigen,

De maand november brengt ons de gedachtenis van alle overleden gelovige zielen. Als katholieken zijn wij verplicht om voor hen te bidden en aflaten te verdienen. Zo kunnen wij hen helpen en bijstaan in hun lijden. Bedenken wij daarbij ook dat wij zelf eens tot hun schare zullen behoren.

Op zaterdag 9 november zal de hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Jan Hendriks (foto), bij ons het volwassenendoopsel toedienen aan twee jonge mensen en daarna ook – aan een grotere groep van bekeerlingen – het heilig Vormsel toedienen. Deze groep gelovigen is een van de vruchten van ons apostolaatswerk in het afgelopen jaar. Blijft u bidden voor bekeringen en ook om roepingen tot het religieuze leven en het priesterschap.

In de oktobereditie van dit Informatiebulletin hebt u kunnen lezen dat er enkele belangrijke verbouwingen aan de infrastructuur van ons kerkgebouw voor de deur staan. Een nieuw, elektrisch verwarmingssysteem hangt nauw samen met de complete vervanging van de zwaar verouderde elektriciteitskabels en verlichting in de kerk. De projecten zijn daardoor zo groot van omvang en vergen dermate veel technisch onderzoek dat het nu al duidelijk is dat de geplande werkzaamheden vertraging zullen oplopen, waardoor wij het nog een winter met de oude systemen zullen moeten doen. Ik hoop op uw aller begrip hiervoor.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor