29 april 2022

Zijn mijne wegen, Heer, niet Uwe wegen?


Zijn mijne wegen, Heer, niet Uwe wegen,
en mijn gedachten Uw gedachten niet,
vernietig dan mijn hoop en houd mij tegen,
opdat het kwade niet door mij geschiedt.

Slechts zelden heb ik wat ik vroeg, verkregen,
maar dwaling vrees ik meerder dan verdriet,
en met een glimlach heb ik stilgezwegen,
als Gij mijn wenschen onbevredigd liet.

Glimlachend zàl ik zwijgen, met gerust
vertrouwen op Uw hooger, wijzer oordeel.
Gij weet, of ik bewogen word door lust
naar lof, door ijdelheid of zucht naar voordeel -
maar dood dan ook mijn wenschen, want het kwaad
ligt in het willen meer dan in de daad.


Jacqueline E. van der Waals († 29 april 1922)

23 april 2022

Gods Barmhartigheid kan élke zonde vergeven; de zondaar die dat niet gelooft is zelf het enige obstakel

Neen, Jahweh’s genaden nemen geen einde, nooit houdt Zijn barmhartigheid op: Iedere morgen zijn ze nieuw, En groot is Uw trouw.
(Klaagliederen 3, 22-23)

17 april 2022

Koningin des Hemels / Regina caeli

In de Paastijd (dus tot en met de zaterdag onder het Octaaf van Pinksteren)
bidden we het Koningin des Hemels in plaats van het Engel des Heren,
's morgens, 's middags (12.00 uur) en aan het begin van de avond.
Regina caeli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et laetare, virgo María, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus.
Deus qui per resurrectionem Filii tui,
Domini nostri Iesu Christi,
mundum laetificare dignatus es,
praesta, quaesumus,
ut per eius Genetricem Vírginem Mariam
perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Koningin des hemels, verheug u, alleluia!
Omdat Hij, Die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia!
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluia!
Bid God voor ons, alleluia!
Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia!
Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia!

Laat ons bidden.
God, Gij hebt U gewaardigd de wereld te verblijden
door de verrijzenis van Uw Zoon,
onze Heer Jezus Christus;
wij smeken U:
Geef dat wij door Zijn Moeder, de maagd Maria,
de vreugden van het eeuwig leven verwerven.
Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

5 april 2022

Van de pastoor: Vastenactie 2022

Beminde gelovigen,

Allereerst wil ik u bemoedigen om in de laatste twee weken van het heilig vasten te volharden in de geest van boete die ons ontvankelijk zal maken voor Gods verlossende genade. Wij mogen niet vergeten dat onze levensweg lang en moeilijk is en vele gevaren kent. Vasten betekent het oog stevig op God gericht houden en ons fysiek bestaan te onderwerpen aan de middelen die ons helpen tot een grotere liefde voor en dienst aan God.

Ik dank u hartelijk voor uw bijdragen aan de actie Kerkbalans. Er is reeds opdracht gegeven voor het installeren van een nieuw geluidssysteem. Over enige tijd kunt u daar hopelijk allen van profiteren. Het doel is om de lezingen en de preek beter verstaanbaar te maken in het kerkgebouw. Dat is jarenlang moeizaam geweest, maar daar lijkt nu dus een goede oplossing voor gevonden te zijn.

De opbrengst van de vastenactie gaat dit jaar naar Kazachstan, waar wij mgr Athanasius Schneider willen ondersteunen met de opbouw van een kerk. Wij willen de bisschop een tabernakel schenken, iets waar hij zelf expliciet om heeft gevraagd toen hij in de winter bij ons op bezoek was. Voor uw bijdragen op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 t.n.v. Parochie H. Jozef onder vermelding van ‘Vastenactie’ bij voorbaat oprechte dank. Moge God het u vergelden.

Ik wens u een gezegende vastentijd en een zalig Pasen!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

4 april 2022

Corrie Rood (83) overleden

Op woensdag 30 maart is mevrouw Cornelia Maria (Corrie) Rood, parochiaan van het eerste uur, onverwachts overleden. Zij is 83 jaar oud geworden.

Corrie was gedurende vele jaren een trouwe bezoeker van onze kerk. Op een vaste dag in de week vervulde ze haar taak als pastoriewacht en telefoniste. Ook hielp ze graag mee als vrijwilligster bij allerlei andere activiteiten. Ze stond altijd klaar om te helpen, zorgzaam als ze was voor de parochie en de priesters.

Haar uitvaart zal in besloten (familie)kring plaatsvinden. Bidden we voor haar zielenrust. Dat zij mag rusten in vrede.