30 juni 2022

Informatiebulletin voor de maand juli is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. Deze week verscheen de editie voor de maand juli, de maand die is toegewijd aan het Kostbaar Bloed van onze Heer Jezus Christus. Er is aandacht voor de priesterwijdingen binnen de Sint-Petrusbroederschap, de eerste Mis van neomist pater Daniel Bruckwilder FSSP, de tweemaandelijkse bijeenkomst van het Legioen Kleine Zielen en 450 jaar Martelaren van Gorcum, de 19 moedige mannen die in 1572 op een voorbeeldige wijze hun bloed voor de Heer hebben vergoten.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin juli' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.

26 juni 2022

Bekering

Jezus ging aan tafel met (publieke) zondaars en tollenaars, niet omdat hij 'inclusief' wilde zijn, of tolerant of alles maar goed vond. Hij at met hen om hen op te roepen tot bekering naar een vruchtbaar leven, om aan zichzelf te versterven en voor Hem te gaan leven.

Hij roept ook ons op tot verandering van leven, en niet tot bevestiging in de zonde of van de eigen identiteit.

Junimaand - Heilig-Hartmaand: Zie naar het Heilig Hart van Jezus
Zie naar het Hart dat de mensen zo innig liefheeft
dat Het Zich niets heeft gespaard om van Zijn liefde te getuigen.

Heilig Hart van Jezus tot H. Margaretha-Maria Alacoque

24 juni 2022

23 juni 2022

Junimaand - Heilig-Hartmaand: Door zovele lieve kleinen

Door zovele lieve kleinen
wordt Gij, Jezus, niet bemind.
Kom ze spijzen, Vriend der reinen.
Word hun Koning, Kindervriend.

Refrein
Koning van de zielen die U minnen, hosanna.
Koning van de christen-huisgezinnen, hosanna.
Jezus, Opperkoning van de maatschappij, U aanbidden wij.
Heilig Harte van Jezus, ons toekome Uw Rijk.

In zo menig mensenwoning
wordt Gij, Jezus, niet bemind.
Treed er binnen, word er Koning,
liefderijke Mensenvriend.

Ach, en in zovele landen
wordt Gij, Jezus, niet bemind.
Word nu Koning aller standen,
wees de grote Volkenvriend.

Zalige Edward Poppe

Junimaand - Heilig-Hartmaand: Votiefmis ter ere van Jezus Christus, de eeuwige Priester

Als de heilige Mis wordt gevierd, dan opent zich de hemel,
en Jezus Christus, onze Eeuwige Hogepriester,
is aanwezig met Zijn geofferde Lichaam,
met Zijn vergoten Bloed,
met Zijn barmhartig Hart, waarin zonder ophouden de vlam van Zijn totale overgave
aan de Vader voor de redding van de mensheid brandt.
Dus tijdens deze Mis kijken we spiritueel naar de levende Christus
met Zijn wonden, Zijn heerlijke en stralende wonden
als goddelijke diamanten.
Het mysterie van de heilige Mis toont ons de waarheid
dat Jezus Christus onze Hogepriester is,
Die eeuwig leeft om onze Middelaar te zijn. (Hebr. 7, 25)

18 juni 2022

Pastoor van Ars over het Allerheiligste SacramentNiets is groter dan het Allerheiligste Sacrament.

Als God iets kostbaarders had gehad, dan zou Hij het ons gegeven hebben.

H. Johannes Maria Vianney (pastoor van Ars)

15 juni 2022

Eerbied voor het Allerheiligste Sacrament

Heer Jezus Christus, in dit wonderbaar sacrament hebt Gij ons de gedachtenis nagelaten
van Uw lijden en sterven. Wij bidden U: laat ons de heilige geheimen van Uw Lichaam en Bloed
met zo grote eerbied vieren dat wij de genade van Uw verlossing voortdurend in ons ervaren.


Morgen, donderdag 16 juni, viert de Kerk Sacramentsdag. In 2012 sprak paus Benedictus XVI op die dag als volgt:

"Tijdens het Laatste Avondmaal, heeft Jezus het sacrament van Zijn Lichaam en Bloed ingesteld, de gedachtenis van Zijn Paasoffer. Zo heeft Hij Zichzelf in de plaats van de oude offers gesteld, doch Hij deed dit in een ritueel, dat Hij Zijn apostelen bevolen heeft voort te zetten als het hoogste teken van het echte Sacrale, dat Hijzelf is.

De aanbidding is een daad van geloof en gebed tot de Heer Jezus, Die werkelijk aanwezig is in het Altaarsacrament. De band met Jezus’ Eucharistie ontstaat niet alleen in de heilige Mis, ook de overige essentiële tijd en ruimte moet vervuld zijn van Zijn aanwezigheid. Jezus’ blijvende aanwezigheid onder ons en met ons is een concrete, nabije aanwezigheid te midden van onze huizen; Hij is het Kloppende Hart van de stad, van het land, het grondgebied en zijn verschillende expressies en activiteiten. Het Sacrament van Christus’ liefde moet heel het dagelijks leven doordringen."

Bezinningsdag op zaterdag 18 juni over het Allerheiligste Sacrament des Altaars

3 juni 2022

Junimaand - Heilig-Hartmaand: O Hart, om onze zonden


O Hart, om onze zonden
zo uiterst diep gehoond,
o Hart, zo vol van wonden,
met doornen wreed omkroond,
U komen wij vereren,
U, godd'lijk Hart vol smart.
Bemind, o lieve Jezus,
zij steeds Uw Heilig Hart!


O Hart, op 't kruis doorstoken
uit louter liefdegloed,
dat eens voor ons gebroken,
sinds reinigt door Uw Bloed,
U komen wij danken
voor zoveel liefdesmart.
Bemind, o lieve Jezus,
zij steeds Uw Heilig Hart!


O Hart, nog steeds vergeten
door zielen zonder tal,
nog steeds vaneen gereten
door veler zondenval,
U komen wij vertroosten
voor zoveel smaad en smart.
Bemind, o lieve Jezus,
zij steeds Uw Heilig Hart!

Junimaand - Heilig-Hartmaand: Eerste-vrijdagdevotie - Gebeden tot het Heilig Hart van Jezus

"Ziehier het Hart, dat de mensen zozeer heeft liefgehad, dat niets heeft gespaard om Zijn liefde te betuigen, en in ruil daarvoor ontvang Ik van de meeste mensen niets anders dan ondankbaarheid en heiligschennissen door de koudheid en minachting, die ze voor Mij over hebben in dit Sacrament van de liefde."
"Maar geef Mij ten minste de vreugde, dat je zoveel als je kunt, hun ondankbaarheden zult goedmaken."

"Ik beloof, in de overmatige barmhartigheid van Mijn Hart, dat Zijn almachtige liefde aan allen, die op negen achtereenvolgende eerste vrijdagen van de maand communiceren, de genade van de eindvolharding zal schenken; zij zullen niet in Zijn ongenade sterven, noch zonder de heilige sacramenten te ontvangen; in dat laatste ogenblik zal Mijn Hart voor hen een veilige schuilplaats zijn."

(Beloften van onze Heer Jezus Christus aan de H. Margaretha-Maria Alacoque in het jaar 1675.)


Litanie van het Heilig Hart van Jezus

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons, Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, de Zoon van de eeuwige Vader, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het Woord van God, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, oneindige majesteit, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, heilige tempel van God, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, vol goedheid en liefde, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, peilloze diepte van alle deugden, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, Koning en middelpunt van alle harten, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, waarin de Godheid in alle volheid woont, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, waarin de Vader Zijn welbehagen heeft gesteld, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van Uw oneindige rijkdom, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, mild voor allen, die U aanroepen, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, met een lans doorstoken, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, bron van alle troost, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, heil van hen, die op U hopen, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, hoop van ben, die in U sterven, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, hoogste Vreugde van alle heiligen, ontferm U over ons.
Lam Gods, Dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, Dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, Dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart, maak ons hart gelijkvormig aan Uw Hart.

Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, sla Uw blikken op het Hart van Uw zeer beminde Zoon en op de lofprijzingen en voldoeningen, die Hij U heeft gebracht in naam van de zondaars. Laat U verzoenen en schenk vergiffenis aan hen, die Uw barmhartigheid afsmeken, in de Naam van dezelfde Jezus Christus, Uw Zoon, Die als God met U leeft en heerst in de eenheid met de Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.


Gebed voor de communie

Heilig Hart van Jezus, dat ons zozeer heeft liefgehad en dat U hebt geofferd om ons van onze zonden te genezen: U, Die, gewond door liefde, een hart zoekt, dat werkelijk nederig, vol vertrouwen, liefdevol en edelmoedig is, waar U kunt rusten en Uw hevige dorst naar liefde kunt lessen. Denkend aan de klacht, die de profeet U op de lippen legt: “En onder de volkeren is er geen enkele mens met Mij” (Is. 63, 3), wil ik U deze communie aanbieden als eerherstel voor de ondankbaarheid van allen die U niet liefhebben, die U beledigen en U vergeten.


Gebed na de communie

Geef mij, Jezus, een hart zonder smet om U meer te kunnen liefhebben; geef mij een onberispelijk leven om U meer te kunnen behagen. Sta niet toe, dat ik U beledig; help mij, Heer Jezus. Ik heb U lief met heel mijn hart, al mijn krachten en heel mijn geest; ik wil eerherstel geven voor de minachting en de koudheid van de mensen tegenover Uw Hart, dat zo vol liefde is voor ons.

Goddelijk Hart van Jezus, Onbevlekt Hart van Maria,
verander de harten, red de zielen!

Deze devotie moet verricht worden met een geest van eerherstel, dat wil zeggen met de intentie om boete te doen voor de ondankbaarheid van de mensen tegenover de oneindige liefde van het mensgeworden Woord. Het is niet verplicht om te biechten, maar dat wordt wel aanbevolen.

2 juni 2022

Van de pastoor: Wees trouw aan Christus en laat de leer van de Kerk uw leven vormgeven

"Bedenk dat alleen de nederigen van hart kunnen
binnentreden in het Heilig Hart van Jezus Christus,
met Hem kunnen spreken, Hem kunnen liefhebben
en door Hem bemind worden."

H. Margaretha-Maria AlacoqueBeminde gelovigen,

In de maand juni, die is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus, zullen wij in de kerk dagelijks na het Rozenkransgebed de litanie tot het Heilig Hart van Jezus bidden om de barmhartigheid af te smeken voor een wereld die steeds verder afdwaalt van Gods orde. Er is niet langer sprake van een dreiging om te verzinken in chaos, maar we zijn al diep gezonken in dit destructieve proces. De mechanismen van het kwaad worden steeds meer zichtbaar en de restanten van een objectieve orde worden niet alleen in het openbare leven, zoals het onderwijs, onderdrukt, maar zelfs in de gezinnen en bij de opvoeding van de volgende generaties.

De situatie is uitermate ernstig. Wij, als gelovigen, zijn gezegend met het kennen van God, Die ons uiteindelijk zal redden, en wij kennen ook de middelen daartoe. Wij zijn bevrijd van ideologieën, want wij kijken naar boven in de wetenschap dat onze gezamenlijke toekomst alleen zal verbeteren als wij van boven de richting ontvangen. Daarom roep ik u, als gelovige katholieken, op om uw dienst aan God innig te onderhouden. Wees trouw aan Christus, en laat de leer van de Kerk uw leven vormgeven. Verenig u met de Moeder van God door dagelijks de Rozenkrans te bidden. In tijden van nood heeft dit gebed de christenheid uit menig gevaar gered. Ik vraag u ook de verering van het Heilig Hart van Jezus te herontdekken en door Hem Zijn rijk van barmhartigheid in uw ziel te laten opbouwen en voor dit rijk ook in onze samenleving te strijden.

Wij hebben in onze parochie mogen ervaren welke genade God schenkt aan Zijn biddend volk. Hij heeft ons talrijke gezinnen, jonge doopkandidaten en meerdere roepingen tot het priesterschap en het godgewijde leven geschonken. Dat alles zie ik als vrucht van het dagelijks bidden van de Rozenkrans in de kerk, met name voor deze intenties. Daarom roep ik u op om u hierbij aan te sluiten, in de kerk of thuis. Deze tijd waarin wij leven roept ons op om naar boven te kijken. Sluit u daarbij aan, we zijn misschien (nog) niet met velen, maar iedere ziel telt!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

1 juni 2022

Informatiebulletin voor de maand juni is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. In het zojuist verschenen juni-nummer aandacht voor de maand van het Heilig Hart, en voor Pinksteren en het feest van het Allerheiligste Sacrament.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin juni' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.