28 juni 2013

Plechtig Lof in plaats van gezongen Vespers

Als afsluiting van de feestelijke parochiedag op het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus zal er een plechtig Lof worden gevierd met de Rozenkrans van Barmhartigheid. De geplande Vespers kunnen helaas geen doorgang vinden vanwege ziekte onder de zangers.

27 juni 2013

Feestelijke parochiedag op hoogfeest H.H. apostelen Petrus en Paulus

Dit jaar vieren we het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus op zaterdag 29 juni met een parochiedag. Na een gezongen H. Mis om 11.00 uur zal er in de pastorie (bij mooi weer in de tuin of op het kerkplein) een feestelijke middag worden gehouden voor alle parochianen. Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. De drankjes worden door de parochie verstrekt; iedereen die wil deelnemen wordt verzocht om zelf een of meerdere (koude) hapjes mee te brengen, waarvan ook de anderen mogen genieten. De bijeenkomst wordt om 16.00 uur afgesloten in de kerk met een plechtig Lof en de Rozenkrans van Barmhartigheid. (De gezongen vespers van deze feestdag kunnen wegens ziekte onder de zangers helaas geen doorgang vinden.

Het volledige dagprogramma is als volgt:
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Gezongen H. Mis
12.30 uur: Feestelijke middag voor alle parochianen (pastorie/kerkplein)
16.00 uur: Plechtig Lof met Rozenkrans van Barmhartigheid

Paulusfonds
Zoals u weet is de priesterbroederschap Sint Petrus vernoemd naar de apostel aan wie onze Heer de sleutels van het Rijk der hemelen heeft toevertrouwd. Het seminarie van de broederschap in Wigratzbad, Duitsland, wordt gedragen door het gebed en de financiële ondersteuning van de gelovigen. Vaak zijn er seminaristen die extra ondersteuning nodig hebben om aan de priesteropleiding te kunnen beginnen. Zo hebben we onlangs een taalcursus gefinancierd voor een Aziatische jongeman die volgend jaar als seminarist kan beginnen mits hij de Duitse taal machtig is. Voor die bijzondere ondersteuning hebben we een fonds in het leven geroepen, dat de naam van de apostel Paulus draagt: het Paulusfonds. Op onze parochiedag zullen enkele activiteiten georganiseerd worden om voor dit doel geld in te zamelen.

21 juni 2013

Vandaag van 12 tot 17 uur: Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament van het Altaar


Laten wij regelmatig de Heer bezoeken,
zoals Hij onder ons verblijft,
en bidden we dan om veel priesterroepingen,
en om een betrouwbare opleiding voor hen,
zoals de Kerk die verlangt,
en om standvastigheid in hun roeping.
Dan is ons gebed vruchtbaar voor velen
en zal de redding uit de zonde,
die Christus voor ons bewerkt heeft,
steeds meer een feit worden.

God zal u lonen voor dit gebed
en de Kerk is u dankbaar.

9 juni 2013

Derde zondag na Pinksteren

De barmhartige Christus door Jaun Martinez Montanes (1603)

Epistel
Petr. 5, 6-11
Veelgeliefden, buigt u nederig onder de machtige hand van God; dan zal Hij u verheffen op de dag van de bezoeking. Werpt al uw bezorgdheid op Hem; want Hij draagt zorg voor u. Weest op uw hoede, en blijft waakzaam; want uw vijand, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, en zoekt, wie hij kan verslinden; weerstaat hem door de kracht van uw geloof, en bedenkt, dat uw christenbroeders over de gehele wereld hetzelfde lijden treft. Maar de God van alle genade, die ons heeft geroepen tot Zijn eeuwige glorie in Christus Jezus, Hij zal ons na een weinig lijden tot volmaaktheid brengen, ons versterken en bevestigen. Aan Hem de glorie en de opperheerschappij in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Evangelie
Lc. 15, 1-10
In die tijd kwamen de tollenaars en de zondaars tot Jezus, om naar Hem te luisteren. Maar de farizeën en schriftgeleerden morden en zeiden: Deze man ontvangt zondaars en eet met hen! Doch Hij hield hun de volgende gelijkenis voor: Wie van u, die honderd schapen heeft, en er één van verliest, laat niet de negenennegentig in de woestijn achter, om het verlorene te zoeken, tot hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders, en thuisgekomen roept hij vrienden en buren bijeen en zegt hun: Verheugt u met mij, want ik heb mijn schaap teruggevonden, dat verloren was! Ik zeg u: zó zal er meer vreugde zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben! Of welke vrouw, die tien drachmen bezit, en er één drachme van verliest, zal niet de lamp aansteken, en het huis uitvegen, en zorgvuldig zoeken, tot zij ze vindt? En als zij ze gevonden heeft, roept zij vriendinnen en buren bijeen en zegt: Verheugt u met mij; want ik heb de drachme teruggevonden, die ik verloren had! Zó - zeg Ik u - zal er vreugde zijn bij de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert!

Overweging
In het epistel van vandaag spoort Sint Petrus ons aan tot geduld en tot vertrouwen. “Vernedert u dus onder Gods machtige Hand”, zegt hij, “opdat Hij u te Zijner tijd moge verheffen.” Verheven zullen wij worden in Jezus Christus, dus werpen wij al onze bekommernis op Hem, want Hij draagt zorg voor ons. Zien wij toch naar Christus en dragen wij aan Hem alles op, en zijn wij geduldig bij het dragen van ons eigen kruis.

Het lijden is, net zoals een bekoring, een gelegenheid tot overwinning of tot nederlaag. Een reden te meer om in gebed en in de eenzaamheid met God de kracht te zoeken tot aanvaarding van hetgeen waaraan wij toch niet kunnen ontsnappen: het lijden in ons aardse bestaan. Niet het lijden kunnen wij weghalen, maar de manier waarop wij daarmee omgaan. Wij kunnen het lijden vruchtbaar maken doordat wij daarin een gemeenschap met Jezus zoeken, doordat wij het lijden dragen in liefde, uit dankbaarheid voor onze verlossing. Wij kunnen deze vruchtbare realiteit ook afwijzen en bitterheid over ons aardse bestaan opwekken. Deze laatste keuze geeft geen toegang tot Gods levengevende gemeenschap, het eeuwig leven, maar verlokt de mens tot compensatie van het lijden door allerlei plezierzucht, en maakt hem blind voor het hogere doel van het menselijk leven. Dat doel is om reeds tijdens het aardse leven de gemeenschap met God te zoeken en om dit huidige leven te heiligen met de genade die God geeft door het leven in de Kerk, het Lichaam van Christus. Dit lichaam opent voor ons een oneindige geestelijke rijkdom en werkelijkheid.

Want verenigd in het mystieke lichaam brengen wij een gezamenlijk offer, dat allen ten goede komt. Ons lijden, geheiligd door de verheven vriendschap met Christus, helpt om hen te heiligen, die nog niet geloven, en om hen die in het lijden geen zin zien tot Christus en tot God te voeren. Op deze wijze wordt al het lijden dat ons ongevraagd overkomt een uitmuntend apostolaat. Dit is de wonderbare uitwerking van onze eenheid met Christus Die Zelf voor alle tijden en voor alle mensen heeft geleden. Hij vraagt van ons dat wij ons lijden met geduld en met liefde dragen, want de vrucht van het lijden is de verlossing.

Gouden regen in de pastorietuin.

3 juni 2013

Van de pastoor: Diakenwijdingen in Wigratzbad

Handoplegging door de aartsbisschop tijdens de wijding.

Mgr F. Bacqué met de pasgewijde diakens.

Het is een grote vreugde dat Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr François Bacqué op zaterdag 25 mei jl. de nieuwe diakens heeft gewijd op ons seminarie in Wigratzbad. Wij kennen mgr Bacqué van zijn aanwezigheid op het feest van Maria Tenhemelopneming in 2010 in onze kerk, als toenmalig apostolisch nuntius in ons land. Deze keer heeft hij de Mis niet alleen bijgewoond, maar zelf de plechtige pontificale Mis opgedragen.

Weinig vreugdevol is de status van de financiën van onze kerk en parochie. Zoals u weet moet iedere kerk en elke parochie zichzelf kunnen financieren. Tot en met 2012 lukte het ons om net uit de rode cijfers te blijven, maar in de eerste maanden van 2013 constateren we een aanzienlijke achteruitgang in giften. Ook de zondagse collecte is met zo’n 30% gedaald. Deze ontwikkeling baart mij grote zorgen. Ik hoop dan ook dat degenen onder u die daartoe in staat zijn gul zullen blijven geven.

Het is eigenlijk heel eenvoudig: Willen we dat er over 20 of 30 jaar ook nog een apostolaat van de broederschap zal zijn, en een Agneskerk, dan zijn nu reeds grotere giften en testamentaire beschikkingen nodig. Denkt u er eens over na wat u concreet kunt doen om de toekomst van kerk en apostolaat zeker te stellen. Voor informatie en inlichtingen kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden of de priesters.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

1 juni 2013

Informatiebulletin voor de maand juni is verschenen

Het Informatiebulletin van onze parochie voor de maand juni is verschenen. Daarin wordt aandacht besteed aan de diakenwijding in Wigratzbad en het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus dat we op 29 juni uitgebreid zullen vieren.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin juni'. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis per e-mail (klik hier) te ontvangen.