15 december 2013

Preek voor de derde zondag van de Advent (Zondag Gaudete)

“Ik ben de stem van een roepende in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren.”

Epistel
Fil. 4, 4-7
Broeders, weest altijd blijmoedig in de Heer; nog eens zeg ik: weest blijmoedig. Laat uw goedheid aan alle mensen zien. De Heer is dichtbij. Maakt u nergens bezorgd over, maar geeft uw verlangens altijd door bidden en smeken aan God te kennen, met een dankbaar hart. En dan moge de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, uw hart en uw verstand bewaren in Christus Jezus, onze Heer.

Evangelie
Joh. 1, 19-28
In die tijd, zonden de joden uit Jeruzalem priesters en levieten tot Johannes met de vraag: ‘Wie zijt gij?’ En onomwonden verklaarde hij met de meeste nadruk “Ik ben de Christus niet”. Toen vroegen zij hem: “Wat dan? Zijt gij Elias?”. Hij zeide: “Dat ben ik niet.” “Zijt gij de profeet?” – Hij antwoordde: “Neen”. ‘Zij zeiden hem nu: “Wie zijt gij dan? Opdat wij antwoord kunnen geven aan hen, die ons gezonden hebben. Wat zegt gij van u zelf?” Hij sprak: “Ik ben de stem van een roepende in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, zoals de profeet Isaias gezegd heeft.” De afgevaardigden, behoorden tot de Farizeeën. En zij stelden hem de vraag: “ Wat doopt ge dan, als ge niet de Christus zijt, noch Elias, noch de profeet?” Johannes gaf hun ten antwoord: “Ik doop met water. Maar midden onder u staat Hij, die gij niet kent! Hij is het, die na mij komt, maar de voorgang heeft op mij; ik ben niet waardig zijn schoenriem los te maken.” Dit gebeurde te Betanië, aan de overzijde van de Jordaan, waar Johannes toen doopte.

Preek
In het Evangelie van vandaag krijgen wij door de woorden van Johannes de Doper, die het getuigenis van Christus gaf, een uiterst belangrijke boodschap. Het is de boodschap die ons wachten op Christus zinvol en vreugdevol maakt: Christus is midden onder ons: “Midden onder u staat Hij, Die gij niet kent...”, zo sprak Johannes tot de joden, die Jezus niet kenden. Zij kenden Hem nog niet, omdat Hij Zich nog niet aan hen geopenbaard had door Zijn wonderen, hoewel Hij al ongeveer dertig jaar onder hen leefde. Maar deze woorden gelden eveneens voor ons: Inderdaad, Jezus is ook onder ons tegenwoordig... in het tabernakel door de heilige Eucharistie, en in onze ziel door de genade. Hij komt, Hij is dichtbij, midden onder ons. En zoals de joden Hem niet herkenden, heel vaak herkennen wij Hem niet. Heel vaak willen wij Hem niet herkennen als onze Verlosser, als onze Heer.

Wie kent Hem? Wie kent Jezus? Alleen wie gelooft. Wij zullen Jezus kunnen vinden, wij zullen Hem kennen in de mate van ons geloof. En soms verbergt Hij Zich voor onze ogen. Het lijkt alsof Hij Zich niet meer zal laten vinden of Zijn aanwezigheid niet meer wil laten voelen. “Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.”, zo was het geloof van Johannes de Doper, die de wonderen van Jezus niet had gezien en toch geloofde. Zo was ook het geloof van de allerheiligste Maagd. Zelfs Maria heeft uit het geloof geleefd. Zij heeft moeten geloven aan de woorden van de engel. Door te aanvaarden dat zij de Moeder van God zou worden gaf zij zich over aan een geheim dat zij niet begreep. Maria heeft geloofd en dankzij haar geloof zijn Gods woorden in haar in vervulling gegaan.

“Midden onder u staat Hij, Die gij niet kent...” De leiders van Israël herkenden Jezus niet: niet bij de aanvang van Zijn openbaar leven en ook later niet, toen Hij sprak ‘zoals nooit iemand had gesproken’, en wonderen heeft verricht die niemand kon doen, tenzij God met hem was. Waarom niet? Waarom herkenden zij Jezus niet? Zij hadden op Hem gewacht. Zij wilden Hem zien komen. En toch, toen de tijd daar was, hebben zij Hem niet herkend. Omdat Hij niet kwam zoals de farizeeën het wilden. Zij hadden hun Messias, met hun eng-nationale opvattingen, verwacht. Zij hadden hun Messias als volksleider en koning en niet als Verlosser en arts van hun zielen gezien. Hun verwachten was alleen op het menselijke gebouwd en niet op het bovennatuurlijke geloof. Christus kwam als onbekende en grote bescheidene. Niet als koning, niet als politiek leider en boodschapper van het zuivere aardse geluk, maar als iemand die het getuigenis van de Waarheid aflegt en de goddelijke liefde openbaart. Daarmee stelde Hij de messiaanse dromen van Zijn volk teleur.

Onze Lieve Heer en Zijn Kerk nemen ook in deze wereld een bescheidener plaats in. Hij wordt ook nu niet herkend, zelfs niet door de zijnen. Dat komt doordat wij vaak een ander beeld van Christus en van Zijn missie hebben, doordat wij ons huis in deze wereld willen bouwen, doordat wij ons niet volledig aan Christus willen overgeven en naast de goddienst een privé-leventje willen houden, doordat wij onze kleine veronderstellingen niet willen loslaten.

Vandaag is al de derde zondag van de Advent. Kerstmis is nabij. Maar er is nog tijd om de essentiële vragen te stellen. Wie is Christus? Welke rol speelt Hij in mijn leven? Wat betekent dit feest werkelijk voor mij? Deze vragen moeten wij met zuivere bedoelingen stellen, niet zoals de farizeeën. Er is nog tijd om Christus te herkennen, om Hem in onze ziel en in ons hart uit te nodigen. Maar dit keer echt werkelijk, niet alleen op zondag, niet alleen in de kerk… En daarna moeten wij getuigenis over Jezus aan de wereld afleggen. Door ons leven, door onze woorden en daden moeten wij andere mensen tot Christus leiden. Door het voorbeeld van ons leven moeten de mensen tot vragen worden gebracht: Waarom is God mens geworden? Waarom komt Hij tot mij? Om mij te redden. Om mij het eeuwige leven te schenken! Amen.

2 december 2013

Jong geleerd...

De jongste generatie van misdienaars in onze kerk is afkomstig uit verschillende landen van de wereld. Deze foto werd genomen voor aanvang van de Hoogmis op de eerste zondag van de Advent. Van links naar rechts: Charles, Jerry en Adrian, die al zeer bedreven zijn in de verschillende geledingen van het dienen tijdens de heilige Mis.

Van de pastoor: Advent, de drievoudige komst van de Heer

Beminde gelovigen,

Met de Advent beginnen we aan de eerste tijd van het nieuwe kerkelijk jaar. Advent staat voor de komst van de Heer. In de realiteit van het heil heeft deze komst meerdere betekenissen, die nauw met elkaar zijn verbonden. Allereerst herdenken wij met vreugde Zijn eerste komst als Godmens, die als persoon geboren werd in de Kerstnacht en daarmee de komst van de verlossing op aarde.

In de tweede betekenis van Zijn komst, die ook Zijn tweede komst wordt genoemd en waaruit de Kerk leeft sinds Zijn hemelvaart, staan de genade en de heilsmiddelen van de sacramenten centraal, de middelen waarin Hij tot ons komt door middel van Zijn mystiek Lichaam, de Kerk, waarin wij als ledematen zijn opgenomen en waardoor wij geheiligd worden.

De derde komst, die wij nog te verwachten hebben, is Zijn komst in grote heerlijkheid en majesteit als Rechter van levenden en doden aan het einde der tijden.

Het Kerstfeest dat wij tegemoet gaan is dus niet een sentimenteel feest van het gevoel, maar in al zijn facetten een realiteit in het goddelijke heilsplan. Ons allen wens ik toe dat wij dit goed mogen begrijpen en vooral ook zo beleven.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

22 november 2013

Vandaag 12.00-17.00 uur: Uitstelling Allerheiligste Sacrament van het Altaar


De uitstelling van het Allerheiligste Sacrament wordt afgesloten met een aantal lofprijzingen aan God, Jezus Christus, de Heilige Geest, H.H. Maria en Jozef, alle engelen en heiligen. Deze aanroepingen werden oorspronkelijk geschreven door de Italiaanse jezuIet Luigi Felici in 1797 uit eerherstel tegen allerlei vormen van blasfemie en heiligschennis. Sindsdien is de tekst aangevuld en uitgebreid door verschillende pausen tot het onderstaande:

Benedictus Deus.
Benedictum Nomen Sanctum eius.
Benedictus Iesus Christus, verus Deus et verus homo.
Benedictum Nomen Iesu.
Benedictum Cor eius sacratissimum.
Benedictus Sanguis eius pretiosissimus.
Benedictus Iesus in sanctissimo altaris Sacramento.
Benedictus Sanctus Spiritus, Paraclitus.
Benedicta excelsa Mater Dei, Maria sanctissima.
Benedicta sancta eius et immaculata Conceptio.
Benedicta eius gloriosa Assumptio.
Benedictum nomen Mariae, Virginis et Matris.
Benedictus sanctus Ioseph, eius castissimus Sponsus.
Benedictus Deus in Angelis suis, et in Sanctis suis.
Amen.

Gezegend zij God.
Gezegend zij Zijn heilige Naam.
Gezegend zij Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens.
Gezegend zij de Naam van Jezus.
Gezegend zij Zijn heilig Hart.
Gezegend zij Zijn kostbaar Bloed.
Gezegend zij Jezus Christus in het allerheiligste Sacrament des Altaars.
Gezegend zij de Heilige Geest, de Vertrooster.
Gezegend zij de verheven Moeder Gods, de heilige maagd Maria.
Gezegend zij haar heilige en onbevlekte ontvangenis.
Gezegend zij haar glorierijke tenhemelopneming.
Gezegend zij de naam van Maria, maagd en moeder.
Gezegend zij haar allerheiligste rozenkrans.
Gezegend zij de heilige Jozef, haar zuivere bruidegom.
Gezegend zij God in Zijn engelen en in Zijn heiligen.
Amen.

15 november 2013

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 16 november 2013

Op zaterdag 16 november zal de lezing gaan over het onderwerp ‘de zorgtaak van de Kerk’ in verhouding tot de zorgtaak van de Staat. Spreker is dr Erik Sengers, socioloog en auteur van het boek Caritas, over naastenliefde en diaconie van de Kerk.

In afwijking van wat gebruikelijk is, wordt de lezing niet voorafgegaan door een heilige Mis. Wel is er om 10.10 uur Rozenkransgebed in de kerk. De lezing begint rond 11.00 uur in de grote zaal van de pastorie. Iedereen is van harte welkom.

Programma
10.10 uur: Rozenkransgebed
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Zie: De website van de academie.

Wijzigingen op de derde vrijdag en zaterdag (15 en 16 november)

Vandaag en morgen zijn er enkele wijzigingen in het vaste liturgische schema van de derde vrijdag en zaterdag van de maand. Zo is er vandaag geen gelegenheid tot aanbidding van het uitgestelde Allerheiligste Sacrament (dit is verplaatst naar vrijdag 22 november) en komt op zaterdag de heilige Mis van 10.00 uur voor de Sint-Nicolaasacademie te vervallen. Het zaterdagse Rozenkransgebed wordt verplaatst van 12.45 uur naar 10.10 uur.

In de kalender op deze site staan de juiste aanvangstijden vermeld.

12 november 2013

Doopsel van volwassenen en heilig Vormsel in de buitengewone vorm

Mgr dr J. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, heeft een eigen website. Na de plechtigheden van Doopsel en Vormsel in onze parochie heeft hij daarover zaterdag het volgende gepubliceerd:

Twee volwassenen ontvingen op 9 november in de Amsterdamse Sint-Agneskerk het heilig Doopsel en Vormsel, dat laatste sacrament samen met drie anderen die toetraden tot de katholieke Kerk - onder hen een jonge man uit een Pinksterkerk - of de draad van het katholiek geloof weer oppakten. Voor mij was het de eerste keer dat ik deze plechtigheden in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus ('Tridentijnse Mis') heb gedaan.

Gelukkig werd ik deskundig door de ritus geleid door de pastoor van de personele parochie voor gelovigen die verbonden zijn met de Tridentijnse vorm, pater Martin Knudsen. Natuurlijk vielen mij zo'n eerste keer de verschilen op met de gewone vorm van de Romeinse ritus, met name dat verschillende elementen van het catechumenaat, in de buitengewone vorm zijn samengebracht in de doopplechtigheid zelf. Mede door de herhalingen brengt deze klassieke vorm van de Romeinse ritus de scheiding tussen het leven vóór het doopsel en erna zeer duidelijk over, evenals de keuze die de dopeling moet maken vóór Christus; ook wordt de macht van de Satan (mede door de veelvuldige herhaling van de exorcismen) beklemtoond en de grotere macht van God met Wiens hulp wij tegen het kwaad moeten strijden. Mooi vond ik bijvoorbeeld dat de dopelingen bij het betreden van de kerk plat op de grond gaan liggen, zoals de wijdelingen in de wijdingsliturgie.

Het zal niet voor iedereen de meest geëigende vorm zijn, mede omdat door het Latijn veel van deze betekenis zal ontsnappen aan de gelovigen die de plechtigheid volgen, maar voor mij als bisschop gaf het zeker wel devotie.

9 november 2013

Toediening H. Doopsel en H. Vormsel aan jong-volwassenen

Om 15.00 uur vanmiddag begonnen de plechtigheden behorende bij het Doopsel en Vormsel van volwassenen. Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr J. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, diende aan twee jong-volwassenen het sacrament van het Doopsel toe en aan vijf volwassenen, onder wie de twee dopelingen, het sacrament van het Vormsel. Na afloop van de plechtigheden werden de vormelingen en de Bisschop op de pastorie onthaald met een hapje en een drankje.

Gezeten in het geopende kerkportaal bidt de Bisschop de voorbereidende
gebeden op het sacrament van het Doopsel.

Bij terugkomst in de kerk - op weg naar het doopvont -
liggen de dopelingen een moment plat ter aarde.

De Bisschop stelt de vraag: "Wat vraagt gij van de Kerk?",
de dopeling antwoordt: "Het doopsel".

Beschikt u over meer foto's van de plechtigheden van vandaag? Mail ze dan naar info@agneskerk.org.

8 november 2013

Van de pastoor: Toediening H. Doopsel en H. Vormsel door mgr J. Hendriks op 9 november

Beminde gelovigen,

De maand november brengt ons de gedachtenis van alle overleden gelovige zielen. Als katholieken zijn wij verplicht om voor hen te bidden en aflaten te verdienen. Zo kunnen wij hen helpen en bijstaan in hun lijden. Bedenken wij daarbij ook dat wij zelf eens tot hun schare zullen behoren.

Op zaterdag 9 november zal de hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Jan Hendriks (foto), bij ons het volwassenendoopsel toedienen aan twee jonge mensen en daarna ook – aan een grotere groep van bekeerlingen – het heilig Vormsel toedienen. Deze groep gelovigen is een van de vruchten van ons apostolaatswerk in het afgelopen jaar. Blijft u bidden voor bekeringen en ook om roepingen tot het religieuze leven en het priesterschap.

In de oktobereditie van dit Informatiebulletin hebt u kunnen lezen dat er enkele belangrijke verbouwingen aan de infrastructuur van ons kerkgebouw voor de deur staan. Een nieuw, elektrisch verwarmingssysteem hangt nauw samen met de complete vervanging van de zwaar verouderde elektriciteitskabels en verlichting in de kerk. De projecten zijn daardoor zo groot van omvang en vergen dermate veel technisch onderzoek dat het nu al duidelijk is dat de geplande werkzaamheden vertraging zullen oplopen, waardoor wij het nog een winter met de oude systemen zullen moeten doen. Ik hoop op uw aller begrip hiervoor.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

29 oktober 2013

Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 november viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen. Dit is een verplichte kerkelijke feestdag (zondagsverplichting). De Mistijden zijn als volgt:
10.30 uur: Lof
11.00 uur: Gelezen H. Mis
19.00 uur: Plechtige gezongen Hoogmis

Op de gedachtenis van Allerzielen (2 november) worden voor de zielenrust van de overleden gelovigen zes H.H. Requiemmissen opgedragen. De tijden zijn als volgt:
11.00 uur: Gezongen H. Requiemmis met absoute
12.15 uur: Gelezen H. Requiemmis
13.00 uur: Gelezen H. Requiemmis
15.00 uur: Gelezen H. Requiemmis
15.45 uur: Gelezen H. Requiemmis
19.00 uur: Plechtige gezongen H. Requiemmis met absoute

18 oktober 2013

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 19 oktober 2013


Mgr Jan Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, is gespecialiseerd in canoniek recht. Hij houdt deze maand de lezing voor de Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 19 oktober.

De dag begint om 10.00 uur met een heilige Mis in de kerk. De lezing begint rond 11.00 uur in de grote zaal van de pastorie. Iedereen is van harte welkom.

Programma
10.00 uur: Heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Om 12.45 uur wordt in de kerk de Rozenkrans gebeden.

Zie: De website van de academie.

Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament eenmalig verschoven

Op deze derde vrijdag van de maand vervalt de gelegenheid tot aanbidding van onze Heer Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament van het Altaar, en ook de gebruikelijke tweede heilige Mis ter afsluiting daarvan. Beide zijn - alleen in deze oktobermaand - verplaatst naar de vierde vrijdag van de maand, 25 oktober.

18 oktober 2013: Zilveren jubileum priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP)

De priesterbroederschap Sint Petrus is opgericht door paus Johannes Paulus II op 18 oktober 1988. Deze zalige paus heeft destijds grootmoedig willen beantwoorden aan de gerechtvaardigde verlangens van de katholieken die grote waarde hechten aan de liturgische en disciplinaire traditie van de Rooms-katholieke Kerk. Toen telde de priesterbroederschap Sint Petrus elf priesters en een twintigtal seminaristen, door de genade en zegen van God is zij momenteel 236 priesters en 150 seminaristen rijk, dit alles tot eer van God en Zijn heilige Kerk, en ten dienste van het heil van de zielen.

Steeds meer gelovigen ontvangen de zegeningen van het apostolaat dat varieert van het werk in parochies, kapellen, het apostolaat onder jongeren, op scholen, in ziekenhuizen enzovoorts, kortom: heel het apostolaat van een katholiek priester.

De priesterbroederschap vormt haar priesters volgens de Traditie van de seminaries van de Rooms-katholieke Kerk, zowel op het gebied van de onderwezen leer, die getrouw is aan het hoogste Leergezag en verrijkt met de theologie van de grote Kerkleraren – in het bijzonder de heilige Thomas van Aquino – alsook op het gebied van de spiritualiteit die haar bron vindt bij de meest betrouwbare geestelijke schrijvers.

Binnen de Kerk is zij een 'Gemeenschap van Apostolisch Leven'. Haar priesters praktiseren, hoewel zij geen kloosterling zijn, een leven in gemeenschap. Met betrekking tot de liturgie is de broederschap Sint Petrus ten diepste verbonden met de buitengewone vorm van de Romeinse ritus; hieruit bestaat haar bijzondere karakter, haar roeping. Derhalve celebreren de priesters de heilige Mis en dienen zij de sacramenten toe volgens de liturgische boeken die sinds 1962 van kracht zijn. De Heilige Stoel erkent jegens de broederschap deze bijzondere liturgische doelstelling die haar bijzondere karakter uitmaakt. De statuten van de broederschap werden door de Heilige Stoel op 29 juni 2003 definitief goedgekeurd.

Vandaag bieden de gelovigen van onze parochie
hun hartelijke felicitaties aan in verband
met het zilveren FSSP-jubileum.

4 oktober 2013

Van de pastoor: Werkzaamheden in de kerk

Beminde gelovigen,

Deze maand wil ik u graag iets vertellen over de werkzaamheden die binnenkort in onze kerk zullen plaatsvinden.

Zoals u bemerkt zult hebben is de geluidsinstallatie in de kerk niet meer te gebruiken. Dat is voor u, als kerkganger, een groot nadeel. Het is inmiddels gelukt om een nieuwe installatie te vinden die voldoet aan de eisen van een grote ruimte zoals onze kerk. Vanaf de eerste zondag in oktober zal de nieuwe installatie werkend zijn.

In de winter kan het in de kerk uiterst koud zijn, met temperaturen die het vooral ouderen onmogelijk maken om langdurig in de kerk te verblijven. Het huidige verwarmingssysteem is niet efficiënt en met de hoge prijs van stookolie ook een zeer kostbaar systeem geworden. In het najaar zal een nieuw verwarmings¬systeem worden geïnstalleerd in het voorste gedeelte van de kerk (bij de banken met het rode pluche). De benodigde investering in dit (elektrische) systeem zal binnen enkele jaren worden terugverdiend.

De werkzaamheden zullen voor enige overlast zorgen, vooral voor de dagelijkse kerkgangers, maar omdat zij van groot nut zijn en ook tot financiële besparing zullen leiden in de exploitatie van het kerkgebouw, hoop ik dat u dit ongemak zult willen verdragen.

Oktober is Rozenkransmaand. In deze Mariale maand hoop ik u te zien bij het dagelijkse Rozenkransgebed in onze kerk.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

23 september 2013

Prolife-gebedsdag in Den Haag

Mgr dr E.J. de Jong,
hulpbisschop van Roermond

Op dinsdag 24 september organiseert de Stichting voor Recht zonder Onderscheid een nationale gebeds- en boetedag tegen abortus en euthanasie in Den Haag. De bijeenkomst begint om 11.00 uur op het Plein en duurt tot 14.30 uur. De leiding van de dag berust bij mgr E. de Jong, hulpbisschop van Roermond.

Tussen 13.00 en 13.30 uur zal de bisschop een petitie aanbieden aan leden van de Tweede Kamer. De dag wordt afgesloten met een plechtige heilige Mis (Novus Ordo) in de Sint-Jacobuskerk aan de Parkstraat, niet ver van het Plein.

19 september 2013

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 21 september 2013

Op de derde zaterdag in de maand september gaat het najaarsprogramma van de Sint-Nicolaasacademie van start met een lezing over mensenrechten vanuit katholiek pespectief. De lezing wordt verzorgd door prof. dr Gerard van Wissen, rechtsgeleerde en theoloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Tiltenberg.
De dag begint om 10.00 uur met een heilige Mis in de kerk. De lezing begint rond 11.00 uur in de grote zaal van de pastorie. Iedereen is van harte welkom.

Programma
10.00 uur: Heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Om 12.45 uur wordt in de kerk de Rozenkrans gebeden.

Zie: De website van de academie.

13 september 2013

Junioracademie over Lijkwade van Turijn

Op zaterdagavond 14 september wordt om 20.00 uur de volgende Junioracademie, het jongere zusje van de Sint-Nicolaasacademie, gehouden in de grote zaal van de pastorie.

Het onderwerp is deze keer de Lijkwade van Turijn. De eerwaarde heer Peter Van de Kerckhove, pr., zal de gastspreker zijn over een van de oudste christelijke relikwieën, die bewaard wordt in de Dom van Turijn.

Iedereen is van harte welkom.

8 september 2013

Zestiende zondag na Pinksteren

De Kerk viert de geboorte van de heilige maagd Maria op 8 september,
vandaag als commemoratie bij de zestiende zondag na Pinksteren.

Epistel
Efes. 3, 13–21
Broeders, ik bid u, dat gij niet de moed verliest om wille van de wederwaardigheden, die ik voor u verduur; want dat is juist een eer voor u. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, aan Wie alle vaderschap in de hemel en op aarde zijn naam ontleent: Moge Hij overeenkomstig de rijkdom van Zijn glorie u geven: dat gij naar de inwendige mens krachtig wordt gesterkt door Zijn Geest, en dat Christus woont in uw harten door het geloof; opdat gij, aldus geworteld en bevestigd in de liefde, in staat zijt om met alle heiligen de breedte en de lengte, de hoogte en de diepte te begrijpen, en de liefde van Christus te kennen, die alle begrip te boven gaat, om aldus volmaakt te worden naar heel de volheid Gods. Aan Hem nu, Die bij machte is om door de kracht, die in ons werkt, veel meer tot stand te brengen, dan wij kunnen vragen of begrijpen, aan Hem zij de eer in de Kerk en in Christus Jezus tot in alle geslachten van de eeuwen der eeuwen. Amen.

Evangelie
Lc. 14, 1–11
In die tijd kwam Jezus op een sabbat in het huis van een der voornaamste farizeeën, om de maaltijd te gebruiken; en zij letten zeer scherp op Hem. En zie, daar stond voor Hem een man, die aan waterzucht leed. En Jezus richtte Zich tot de wetgeleerden en farizeeën met de vraag: Mag men op de sabbat iemand genezen of niet? Maar zij zwegen. Dan legde Hij Zijn hand op hem, genas hem en liet hem heengaan. Maar tot de anderen sprak Hij: Wie van u zal niet zijn ezel of zijn os, die in een put valt, terstond er uit halen, al is het een sabbatdag? En zij wisten niets daartegen in te brengen. Ook hield Hij aan de gasten een gelijkenis voor, omdat Hij bemerkte, hoe zij de eerste plaatsen uitzochten; en Hij sprak tot hen: Als gij ter bruiloft wordt genodigd, neem dan niet de eerste plaats in; want misschien is er iemand genodigd, die voornamer is dan gij; en dan zou hij, die u en hem heeft uitgenodigd, u komen zeggen: Maak plaats voor deze; dan zoudt gij met schaamte de laatste plaats moeten innemen. Maar als gij genodigd zijt, neem dan de laatste plaats; wanneer dan uw gastheer binnenkomt, zal hij tot u zeggen: Vriend, ga hoger op! Dat zal een eer voor u zijn in het oog van al de disgenoten. Want al wie zich verheft, zal vernederd, maar wie zich vernedert, zal verheven worden.

Overweging
Gedurende de lange reeks zondagen na Pinksteren laat de Kerk ons in haar gebeden steeds opnieuw dezelfde hoofdgedachten overwegen, namelijk hoe het goddelijke heilsplan zich in ons moet verwezenlijken en hoe wij ons christelijk leven moeten beleven. Om ons dit te verduidelijken kiest zij voor ieder zondag enkele teksten uit de Heilige Schrift uit, die ons misschien vrij algemeen voorkomen, maar die uiterst geschikt zijn om onze christelijke levenshouding te bepalen. Vandaag wijst de lezing van het Evangelie hoofdzakelijk op de noodzaak alle dubbelzinnigheid, alle schijnheiligheid, alle verwaandheid en elke valse trots uit ons leven te weren, om ons met een oprecht en nederig hart aan de dienst van God te wijden, nederig erkennend dat de verwezenlijking van dit christelijke levensprogramma in ons het eigen werk van Gods genade in ons is. Het is deze genade die zichtbaar wordt in het Evangelie door de genezing van iemand die lijdt aan waterzucht. Maar omdat het een sabbat was, wekte deze genadebemiddeling ontevredenheid op bij de farizeeën, die in de naam van een voorschrift uit de wet aan het hoogste gebod, namelijk dat van de liefde, zouden verzuimen.

In het tweede deel van het Evangelie van vandaag wordt ons door een gelijkenis geleerd in welke gezindheid wij moeten liefhebben, namelijk in eenvoud en nederigheid. Christus Zelf heeft ons daarvan het levende voorbeeld gegeven toen Hij Zich offerde voor onze zonden. Zijn liefde is ook bij ons gebleven door de sacramenten, vooral in het heilig Sacrament van het Altaar. De farizeeën dachten dat zij zichzelf de gerechtigheid zouden kunnen geven door de letter van de wet te volgen. Christus laat ons echter duidelijk zien dat de gerechtigheid ontvangen moet worden, zoals degene die aan waterzucht lijdt zijn gezondheid ontvangt. Wij ontvangen de liefde niet in trots, maar in eenvoud en nederigheid.

De wijze waarop een katholiek de heilige communie ontvangt is een goed voorbeeld van de twee geestesgesteldheden die vandaag in het Evangelie worden getoond. De geknielde ontvangst van de communie op de tong laat de eenvoudige en nederige afhankelijkheid van Gods genade zien en maakt aan een ieder duidelijk dat wij zelf niets vermogen, maar slechts – zoals een klein kind – gevoed kunnen worden. Als wij volledig van deze houding doordrongen zijn, dan kan de goddelijke genade zich ten volle in onze ziel ontplooien. Daar staat tegenover de trotse houding van de handcommunie, die te vergelijken is met de farizeeër die denkt zichzelf het heil te kunnen geven door de uiterlijke navolging van de wet, maar die geen nederige en eenvoudige afhankelijkheid kent tot de liefde van God.

Beoefenen wij de eenvoudige nederigheid, waarin de genade en de liefde van God zo vruchtbaar worden. Stellen wij niet onszelf op de eerste plaats, maar erkennen wij dat wij arme schepselen zijn die volledig afhankelijk zijn van het erbarmen van God, zoals de maagd Maria heeft gedaan, wier geboorte wij vandaag vieren.

6 september 2013

Eerste vrijdag, toegewijd aan het H. Hart van Jezus


Heer, schenk aan alle volkeren rust en vrede. Geef dat over de gehele aarde deze kreet mag weerklinken:
"Eer aan het goddelijk Hart dat ons het heil heeft gebracht. Aan dat Hart zij eer en lof in eeuwigheid!"


Het heil van een koning is niet zijn leger,
de overwinning van een krijger is niet zijn kracht.
Ruiterij ter overwinning is een illusie;
een leger brengt niet het heil.
God waakt over hen die Hem vrezen,
die hun hoop stellen op Zijn Liefde,
om hen te ontrukken aan de dood,
hen in leven te houden bij hongersnood.

Vol hoop zien wij uit naar de Heer:
Hij is voor ons een steun en een schild.
De vreugde in ons hart komt van Hém,
Ons vertrouwen berust in Zijn heilige Naam.
Moge Heer, Uw Liefde over ons opgaan
omdat onze hoop gevestigd is op U!

En nu, koningen, wilt verstaan,
komt tot inkeer, rechters der aarde.
Dient de Heer met vrees,
betuigt Hem huiverend uw eerbied.
Wordt Hij vertoornd, dan zijt gij verloren:
Zijn toorn zal onverwacht ontbranden.
Zalig zijn zij die bij Hém hun toevlucht zoeken!


(naar: Psalm 32)

4 september 2013

Van de pastoor: Gebed voor vervolgde christenen

Beminde gelovigen,

In de afgelopen jaren zijn wij getuigen geweest van de veranderingen die in het Midden-Oosten hebben plaatsgevonden. Via katholieke media bereiken ons ook de berichten dat de oeroude christelijke gemeenschappen daar in hun bestaan bedreigd worden. Ik denk in het bijzonder aan de christenen in Irak, Syrië en Egypte, die door de omwentelingen in die landen hun vrijheid zijn kwijtgeraakt.

Zij gaan nu gebukt onder gruweldaden, terreur en moordaanslagen door extreme islamieten. De destabilisatie van de regio heeft geleid tot de de vlucht van honderdduizenden mensen en tot de dood van zovelen.

Bijven wij voortdurend bidden voor de vervolgde christenen, in de genoemde landen, maar ook elders op de wereld, vooral de heilige Rozenkrans, waarmee Onze Lieve Vrouw de wereld bedwingt. Door het gebed en door ons katholieke geloof ontvangen wij de kracht om de rechtvaardigheid te erkennen. Door beoefening van de deugden ontvangen wij de kracht om deze door te zetten. Maar bovenal moeten wij elke dag onze toevlucht zoeken in het gebed, verenigd met Onze Lieve Vrouw.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor


Aanstaande vrijdagnacht - van 6 op 7 september - wordt er in de Onze Lieve Vrouwekerk (Keizersgracht 218, Amsterdam) voor Syrië een nachtwake gehouden met aanbidding van het Allerheiligste Sacrament van het Altaar. Het begint op vrijdagavond 6 september om 21.00 uur en duurt tot 9.00 uur op zaterdagochtend 7 september. Gedurende de nacht worden onder meer gezamenlijk en in eenheid de Rozenkrans en de Kruisweg gebeden.

Paus Franciscus heeft zaterdag 7 september uitgeroepen tot een vasten- en gebedsdag om vrede in Syrië, het Midden-Oosten en in de gehele wereld. De Paus nodigt iedereen uit om hieraan op een of andere wijze deel te nemen.

31 augustus 2013

Informatiebulletin voor de maand september is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand september is verschenen. Daarin wordt uw gebed gevraagd voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten, verder is er aandacht voor de bijeenkomsten van de Sint-Nicolaasacademie en de Junioracademie, de prolife-gebedsdag in Den Haag en het feest van de heilige aartsengel Michaël.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin september'. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

24 augustus 2013

Europees burgerinitiatief: Een van ons

'Een van ons' is een van de eerste geregistreerde burgerinitiatieven in de Europese Unie. Het doel van het initiatief is in belangrijke mate de bescherming te bevorderen van het menselijk leven vanaf de conceptie in Europa – binnen de mogelijkheden van de bevoegdheden van de EU, gebaseerd op de definitie van het menselijk embryo als het begin van de ontwikkeling van menselijk leven.

'Een van ons' vraagt de EU onder meer om de financiering te beëindigen van activiteiten die de vernietiging van menselijke embryo's veronderstellen, in het bijzonder met betrekking tot onderzoek, ontwikkelingshulp en volksgezondheid. Dit zal worden gedaan door een verandering in het financiële reglement van de EU dat de besteding van het EU-budget bepaalt. Een verbod op een dergelijke financiering zal een grote bijdrage leveren aan de samenhang binnen de EU.

Wat is een Europees burgerinitiatief?
Een Europees burgerinitiatief is een nieuw instrument voor participatieve democratie. Het is een uitnodiging aan de Europese Commissie om wetsvoorstellen te doen met betrekking tot zaken die vallen binnnen de bevoegdheden van de EU. Een burgerinitiatief moet door minstens een miljoen EU-burgers ondersteund worden, afkomstig uit ten minste 7 van de 27 lidstaten. Een burgerinitiatief is mogelijk binnen ieder gebied waar de Commissie de bevoegdheid heeft om wetgeving voor te stellen.

Potentieel resultaat
Het Europees burgerinitiatief 'Een van ons' heeft een grotere politieke kans van slagen dan enig ander initiatief tot nu toe ondernomen om de waardigheid van de persoon en het leven vanaf de conceptie op Europese schaal te beschermen. Indien consensus wordt bereikt onder één miljoen burgers of meer, zou een concrete ethische norm kunnen worden vastgesteld in heel Europa met betrekking tot de eerbiediging van de waardigheid van elk lid van de menselijke familie, ongeacht hoe jong het is. De gewenste uitkomst van het initiatief is een concreet verbod op het levenvernietigend beleid in de EU-begroting, alsmede een politieke verandering en een groter bewustzijn van de noodzaak de wens van vele Europese burgers te respecteren. Bovendien zou de wetgeving van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, waar veel bio-ethische zaken nog aanhangig zijn, positief kunnen worden beïnvloed.

Organisatie
'Een van ons' wordt breed gedragen: door christenen, politici, leden van het Europees parlement, en maatschappelijke en religieuze leiders, onder wie zowel emeritus paus Benedictus XVI als paus Franciscus. Velen hebben uitgesproken het initiatief op verschillende manieren te steunen. Naast het verantwoordelijke burgercomité, bestaande uit zeven burgers uit verschillende landen, stuurt een centraal coördinatiekantoor het initiatief aan.

Het Europees burgerinitiatief is in Nederland van start gegaan op 22 maart jl. Gedurende dit jaar zullen minstens 1 miljoen handtekeningen (op papier of elektronisch) moeten worden verzameld.

U kunt de steunbetuiging tekenen door hier te klikken. Uw steun is van levensbelang.

2 augustus 2013

Van de pastoor: Vruchten van het apostolaat

Beminde gelovigen,

De meesten van u ontmoet ik regelmatig op zondag of door de week na de heilige Mis, maar daarbij komt het er vrijwel nooit van om iets over ons apostolaat te vertellen. Daarom wil ik u op deze plaats iets laten weten over de vruchten die dit jaar zijn voortgebracht.

Er zijn momenteel drie jonge mensen die zich erop voorbereiden om katholiek te worden. Twee van hen zullen in het komende najaar het heilig Doopsel ontvangen en hun eerste heilige Communie doen. De drie bekeerlingen zullen volgend jaar rond Pasen het heilig Vormsel ontvangen. Bidden wij in deze maand vooral tot de heilige Moeder Gods, dat zij deze drie jonge mensen verder wil begeleiden en hen trouw in het geloof wil bewaren.

In het voorjaar en de vroege zomer werden enkele van onze oudere kerkgangers onverwacht door ziekte getroffen. Drie van hen zijn, gesterkt door de laatste sacramenten (H. Oliesel), in het geloof gestorven. Ook hen willen wij blijvend in onze gebeden gedenken.

Ik hoop u allen te zien op het feest van Maria Tenhemelopneming bij het plechtige Rozenkransgebed en bij de heilige Mis, die op dit hoogfeest verplicht is om bij te wonen.

Ik wens u allen een gezegende zomertijd!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

1 augustus 2013

Informatiebulletin voor de maand augustus is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand augustus is verschenen. Daarin wordt aandacht besteed aan verschillende Mariale feestdagen, waaronder het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin augustus'. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis per e-mail (klik hier) te ontvangen.

17 juli 2013

Fotoverslag traditionele Latijnse H. Mis in Den Haag

Met enige regelmaat draagt onze Pastoor ook elders de H. Mis op in de buitengewone vorm van de Latijnse ritus, omdat een groep gelovigen daarom vraagt. Zo ook in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat in Den Haag. Onderstaande foto's zijn genomen op zaterdag 13 juli jl. De volgende traditionele Latijnse H. Mis in deze kerk staat gepland op zaterdag 5 oktober om 10.30 uur.5 juli 2013

Van de pastoor: Overvloedige zegeningen

De zeven sacramenten.

Beminde gelovigen,

Laten wij niet vergeten wat een genade het is om katholiek te zijn en evenmin waarom wij tot de Kerk behoren. Het lijkt voor ons, mensen, vaak alsof het allemaal heel gewoon is, en al snel vergeten wij de werkelijke betekenis van dit alles. Op 29 juni jl. zijn er opnieuw priesters gewijd voor de Traditie. Zij weten dat zij vóór alles God moeten dienen om iets te kunnen betekenen en Hem moeten zoeken in alles wat zij doen en ondernemen.

Voor ons allen geldt dat wij niet katholiek zijn om allerlei activiteiten te ontplooien. Door de bijstand van de Kerk, en geheiligd door de sacramenten, worden wij in staat gesteld om de weg naar de hemel te betreden, om daar God in eeuwigheid te aanbidden. God is het werkelijke doel van ons bestaan. Wanneer wij dit voor ogen blijven houden, dan kunnen wij tijdens ons aardse verblijf ook onze handel en wandel op het juiste pad houden. Maar zodra wij dit vergeten, dan komen wij terecht in het labyrint van verwarring en desoriëntatie, waarin zo veel mensen gevangen zitten.

Realiseert u zich goed dat u door de ware geloofsleer en door de heiliging van de sacramenten overvloedige zegeningen hebt mogen ontvangen! En weet ook dat het alleen de priesters zijn die deze sacramenten kunnen toedienen. Daarom roep ik u op om dagelijks te bidden voor de priesters van de Traditie, en om veel nieuwe en heilige roepingen. Laten wij in de Kerk en in onze godsdienst zoeken naar God en niet naar wat wij zelf willen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

3 juli 2013

Naam toegekend aan personele parochie

Het beeld van de H. Jozef in onze kerk
op het aan hem gewijde altaar.

Op 24 juni 2013 heeft de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr Jozef Punt, een decreet uitgevaardigd, waarin hij de naam bekend maakt van de personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk. Deze naam luidt: H. Jozef, patroon van de H. Kerk.

De parochie, die in januari van dit jaar door de Bisschop is opgericht, had tot nog toe geen naam. Er is gekozen voor de H. Jozef omdat hij ons reeds vele gunsten heeft bewezen, vooral nadat we in 2012/2013 een heel jaar novenen tot hem hebben gebeden voor het behoud van het traditionele apostolaat bij onze kerk.

We hebben bovendien een Sint-Jozefaltaar in de kerk (helemaal rechts), waar ook een beeld van hem is geplaatst.

H. Jozef, beschermer van de H. Kerk, bid voor ons.

28 juni 2013

Plechtig Lof in plaats van gezongen Vespers

Als afsluiting van de feestelijke parochiedag op het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus zal er een plechtig Lof worden gevierd met de Rozenkrans van Barmhartigheid. De geplande Vespers kunnen helaas geen doorgang vinden vanwege ziekte onder de zangers.

27 juni 2013

Feestelijke parochiedag op hoogfeest H.H. apostelen Petrus en Paulus

Dit jaar vieren we het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus op zaterdag 29 juni met een parochiedag. Na een gezongen H. Mis om 11.00 uur zal er in de pastorie (bij mooi weer in de tuin of op het kerkplein) een feestelijke middag worden gehouden voor alle parochianen. Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. De drankjes worden door de parochie verstrekt; iedereen die wil deelnemen wordt verzocht om zelf een of meerdere (koude) hapjes mee te brengen, waarvan ook de anderen mogen genieten. De bijeenkomst wordt om 16.00 uur afgesloten in de kerk met een plechtig Lof en de Rozenkrans van Barmhartigheid. (De gezongen vespers van deze feestdag kunnen wegens ziekte onder de zangers helaas geen doorgang vinden.

Het volledige dagprogramma is als volgt:
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Gezongen H. Mis
12.30 uur: Feestelijke middag voor alle parochianen (pastorie/kerkplein)
16.00 uur: Plechtig Lof met Rozenkrans van Barmhartigheid

Paulusfonds
Zoals u weet is de priesterbroederschap Sint Petrus vernoemd naar de apostel aan wie onze Heer de sleutels van het Rijk der hemelen heeft toevertrouwd. Het seminarie van de broederschap in Wigratzbad, Duitsland, wordt gedragen door het gebed en de financiële ondersteuning van de gelovigen. Vaak zijn er seminaristen die extra ondersteuning nodig hebben om aan de priesteropleiding te kunnen beginnen. Zo hebben we onlangs een taalcursus gefinancierd voor een Aziatische jongeman die volgend jaar als seminarist kan beginnen mits hij de Duitse taal machtig is. Voor die bijzondere ondersteuning hebben we een fonds in het leven geroepen, dat de naam van de apostel Paulus draagt: het Paulusfonds. Op onze parochiedag zullen enkele activiteiten georganiseerd worden om voor dit doel geld in te zamelen.

21 juni 2013

Vandaag van 12 tot 17 uur: Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament van het Altaar


Laten wij regelmatig de Heer bezoeken,
zoals Hij onder ons verblijft,
en bidden we dan om veel priesterroepingen,
en om een betrouwbare opleiding voor hen,
zoals de Kerk die verlangt,
en om standvastigheid in hun roeping.
Dan is ons gebed vruchtbaar voor velen
en zal de redding uit de zonde,
die Christus voor ons bewerkt heeft,
steeds meer een feit worden.

God zal u lonen voor dit gebed
en de Kerk is u dankbaar.

9 juni 2013

Derde zondag na Pinksteren

De barmhartige Christus door Jaun Martinez Montanes (1603)

Epistel
Petr. 5, 6-11
Veelgeliefden, buigt u nederig onder de machtige hand van God; dan zal Hij u verheffen op de dag van de bezoeking. Werpt al uw bezorgdheid op Hem; want Hij draagt zorg voor u. Weest op uw hoede, en blijft waakzaam; want uw vijand, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, en zoekt, wie hij kan verslinden; weerstaat hem door de kracht van uw geloof, en bedenkt, dat uw christenbroeders over de gehele wereld hetzelfde lijden treft. Maar de God van alle genade, die ons heeft geroepen tot Zijn eeuwige glorie in Christus Jezus, Hij zal ons na een weinig lijden tot volmaaktheid brengen, ons versterken en bevestigen. Aan Hem de glorie en de opperheerschappij in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Evangelie
Lc. 15, 1-10
In die tijd kwamen de tollenaars en de zondaars tot Jezus, om naar Hem te luisteren. Maar de farizeën en schriftgeleerden morden en zeiden: Deze man ontvangt zondaars en eet met hen! Doch Hij hield hun de volgende gelijkenis voor: Wie van u, die honderd schapen heeft, en er één van verliest, laat niet de negenennegentig in de woestijn achter, om het verlorene te zoeken, tot hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders, en thuisgekomen roept hij vrienden en buren bijeen en zegt hun: Verheugt u met mij, want ik heb mijn schaap teruggevonden, dat verloren was! Ik zeg u: zó zal er meer vreugde zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben! Of welke vrouw, die tien drachmen bezit, en er één drachme van verliest, zal niet de lamp aansteken, en het huis uitvegen, en zorgvuldig zoeken, tot zij ze vindt? En als zij ze gevonden heeft, roept zij vriendinnen en buren bijeen en zegt: Verheugt u met mij; want ik heb de drachme teruggevonden, die ik verloren had! Zó - zeg Ik u - zal er vreugde zijn bij de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert!

Overweging
In het epistel van vandaag spoort Sint Petrus ons aan tot geduld en tot vertrouwen. “Vernedert u dus onder Gods machtige Hand”, zegt hij, “opdat Hij u te Zijner tijd moge verheffen.” Verheven zullen wij worden in Jezus Christus, dus werpen wij al onze bekommernis op Hem, want Hij draagt zorg voor ons. Zien wij toch naar Christus en dragen wij aan Hem alles op, en zijn wij geduldig bij het dragen van ons eigen kruis.

Het lijden is, net zoals een bekoring, een gelegenheid tot overwinning of tot nederlaag. Een reden te meer om in gebed en in de eenzaamheid met God de kracht te zoeken tot aanvaarding van hetgeen waaraan wij toch niet kunnen ontsnappen: het lijden in ons aardse bestaan. Niet het lijden kunnen wij weghalen, maar de manier waarop wij daarmee omgaan. Wij kunnen het lijden vruchtbaar maken doordat wij daarin een gemeenschap met Jezus zoeken, doordat wij het lijden dragen in liefde, uit dankbaarheid voor onze verlossing. Wij kunnen deze vruchtbare realiteit ook afwijzen en bitterheid over ons aardse bestaan opwekken. Deze laatste keuze geeft geen toegang tot Gods levengevende gemeenschap, het eeuwig leven, maar verlokt de mens tot compensatie van het lijden door allerlei plezierzucht, en maakt hem blind voor het hogere doel van het menselijk leven. Dat doel is om reeds tijdens het aardse leven de gemeenschap met God te zoeken en om dit huidige leven te heiligen met de genade die God geeft door het leven in de Kerk, het Lichaam van Christus. Dit lichaam opent voor ons een oneindige geestelijke rijkdom en werkelijkheid.

Want verenigd in het mystieke lichaam brengen wij een gezamenlijk offer, dat allen ten goede komt. Ons lijden, geheiligd door de verheven vriendschap met Christus, helpt om hen te heiligen, die nog niet geloven, en om hen die in het lijden geen zin zien tot Christus en tot God te voeren. Op deze wijze wordt al het lijden dat ons ongevraagd overkomt een uitmuntend apostolaat. Dit is de wonderbare uitwerking van onze eenheid met Christus Die Zelf voor alle tijden en voor alle mensen heeft geleden. Hij vraagt van ons dat wij ons lijden met geduld en met liefde dragen, want de vrucht van het lijden is de verlossing.

Gouden regen in de pastorietuin.

3 juni 2013

Van de pastoor: Diakenwijdingen in Wigratzbad

Handoplegging door de aartsbisschop tijdens de wijding.

Mgr F. Bacqué met de pasgewijde diakens.

Het is een grote vreugde dat Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr François Bacqué op zaterdag 25 mei jl. de nieuwe diakens heeft gewijd op ons seminarie in Wigratzbad. Wij kennen mgr Bacqué van zijn aanwezigheid op het feest van Maria Tenhemelopneming in 2010 in onze kerk, als toenmalig apostolisch nuntius in ons land. Deze keer heeft hij de Mis niet alleen bijgewoond, maar zelf de plechtige pontificale Mis opgedragen.

Weinig vreugdevol is de status van de financiën van onze kerk en parochie. Zoals u weet moet iedere kerk en elke parochie zichzelf kunnen financieren. Tot en met 2012 lukte het ons om net uit de rode cijfers te blijven, maar in de eerste maanden van 2013 constateren we een aanzienlijke achteruitgang in giften. Ook de zondagse collecte is met zo’n 30% gedaald. Deze ontwikkeling baart mij grote zorgen. Ik hoop dan ook dat degenen onder u die daartoe in staat zijn gul zullen blijven geven.

Het is eigenlijk heel eenvoudig: Willen we dat er over 20 of 30 jaar ook nog een apostolaat van de broederschap zal zijn, en een Agneskerk, dan zijn nu reeds grotere giften en testamentaire beschikkingen nodig. Denkt u er eens over na wat u concreet kunt doen om de toekomst van kerk en apostolaat zeker te stellen. Voor informatie en inlichtingen kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden of de priesters.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

1 juni 2013

Informatiebulletin voor de maand juni is verschenen

Het Informatiebulletin van onze parochie voor de maand juni is verschenen. Daarin wordt aandacht besteed aan de diakenwijding in Wigratzbad en het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus dat we op 29 juni uitgebreid zullen vieren.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin juni'. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis per e-mail (klik hier) te ontvangen.

30 mei 2013

Hoogfeest van het Allerheiligste Sacrament (Sacramentsdag)

Het feest van het Allerheiligst Sacrament (Sacramentsdag) valt op de tweede donderdag na Pinksteren. In veel landen (ook in Nederland) wordt het ook gevierd op de tweede zondag na Pinksteren.

Sacramentsdag herdenkt, net als Witte Donderdag, de instelling van het Sacrament des Altaars. Paus Urbanus stelde in 1264 deze dag als een verplichte feestdag in op de donderdag na het Octaaf van Pinksteren, omdat hij vond dat het vasten- en boetekarakter van Witte Donderdag het feestelijke herdenken van het Laatste Avondmaal en de instelling van de Eucharistie (en het priesterschap) enigszins in de weg stond. Die beslissing heeft uiteraard de sacramentsdevotie sterk bevorderd. Voor zijn uitverkiezing tot paus was Urbanus aartsdiaken van Luik, waar hij in 1247 mee aan de basis stond van het ontstaan van Sacramentsdag.

Traditioneel trokken op Sacramentsdag of op de zondag erna alom kleurrijke sacramentsprocessies door de straten van steden en dorpen. Na een tijd van verwaarlozing komt op verscheidene plaatsen deze traditie weer in zwang, en niet alleen in Rome of in Lourdes, maar ook in New York en Amsterdam en in veel andere plaatsen.

In Rome viert de Paus op Sacramentsdag de heilige Mis in de open lucht op het plein voor de basiliek van Sint Jan van Lateranen. Daarna wordt, in de voetsporen van paus Urbanus IV, het heilig Sacrament in een plechtige stoet naar het plein voor de basiliek Santa Maria Maggiore gebracht. De stoet trekt anderhalve kilometer over de Via Merulana. Het is een stoet waarin alle geledingen van de katholieke Kerk hun eigen kleuren laten zien: de misdienaars en acolieten in het wit, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen in allerlei soorten blauw, bruin, grijs en wit, de priesters in het zwart, de bisschoppen in het paars, de kardinalen in het rood, en ten slotte de Paus in het wit. Maar het centrum van de stoet is niet de Paus, maar het Allerheiligst Sacrament, de heilige Hostie in de gouden houder, de monstrans. Hierop is de aandacht van de toeschouwer gericht. Men knielt en buigt eerbiedig het hoofd, want HET IS JEZUS ZELF DIE HIER AANWEZIG IS.

Naast de processie met het heilig Sacrament is de aanbidding ervan een uitdrukking van eucharistische vroomheid die onterecht vaak als ouderwets wordt beschouwd.

Theologen hadden (en hebben nog altijd) bezwaar tegen Eucharistische aanbidding en processies, alsof het concurrentie was voor de viering van de heilige Mis. Paus Benedictus XVI wijdt een belangrijke passage van zijn apostolische exhortatie aan dit onderwerp, waarin hij de zaken recht zet:

Een van de meest intense momenten van de Synode is geweest, toen wij ons, samen met heel veel gelovigen, naar de Basiliek van de heilige Petrus hebben begeven voor de eucharistische Aanbidding. Met dat gebaar van gebed wilde de Synodevergadering de aandacht vestigen - en dat niet alleen met woorden - op het belang van de intrinsieke band tussen Eucharistieviering en aanbidding. In dit belangrijke aspect van het geloof van de Kerk, ligt een van de beslissende elementen van de kerkelijke weg zoals die werd afgelegd na de liturgische vernieuwing die het Tweede Vaticaans Concilie heeft gewild. Terwijl de eerste stappen op de weg van de hervorming gezet werden, werd soms de intrinsieke band tussen de heilige Mis en de aanbidding van het allerheiligst Sacrament onvoldoende duidelijk gezien. Een destijds verbreide tegenwerping bijvoorbeeld, ging uit van de stelling volgens welke het eucharistisch Brood ons niet gegeven zou zijn om te worden beschouwd maar, maar om te worden gegeten. In het licht van de gebedservaring van de Kerk, bleek deze tegenstelling elke grondslag te missen. Reeds Augustinus heeft gezegd: "Nemo autem illam carnem manducat, nisi prius adoraverit; peccemus non adorando". (Niemand eet dit vlees zonder het eerst te aanbidden; wij zouden zondigen door het niet te aanbidden.)

In de Eucharistie komt ons immers de Zoon van God tegemoet en verlangt Zich met ons te verenigen; de Eucharistische aanbidding is niets anders dan de vanzelfsprekende ontwikkeling van de Eucharistieviering, die in zichzelf de grootste daad van aanbidding is van de Kerk.

De Eucharistie ontvangen betekent zich de houding van aanbidding aannemen jegens Hem die wij ontvangen. Juist zo en alleen zo worden wij één geheel met Hem en ontvangen wij in zekere zin een voorsmaak van de schoonheid van de hemelse liturgie. De daad van aanbidding buiten de heilige Mis zet voort en maakt intenser wat tijdens de liturgische viering is gebeurd. Immers, "alleen in de aanbidding kan een diep en waarachtig ontvangen rijpen. En juist in deze persoonlijke daad van ontmoeting met de Heer rijpt vervolgens ook de sociale zending die in de Eucharistie opgesloten ligt en die niet alleen de barrière wil slechten tussen de Heer en ons, maar ook en vooral de barrières die ons van elkaar scheiden".

Samen met de synodale Vergadering beveel ik daarom aan de Herders van de Kerk en aan het Volk van God van harte de eucharistische aanbidding aan, zowel de persoonlijke als de gemeenschappelijke.

In dit verband zal een adequate catechese van groot nut zijn, waarin aan de gelovigen het belang wordt uitgelegd van deze daad van eredienst, die het mogelijk maakt de liturgische Viering dieper en met meer vrucht te beleven. Het zou vervolgens goed zijn om, in de mate dat het mogelijk is, vooral in de dichtst bevolkte centra kerken of oratoria aan te wijzen die uitdrukkelijk gereserveerd worden voor de eeuwigdurende aanbidding. Ik beveel het bovendien aan, dat de kinderen in de catechetische vorming en in het bijzonder tijdens de voorbereidingstrajecten voor de Eerste Communie, bekend worden gemaakt met de betekenis en de schoonheid van het verwijlen in de tegenwoordigheid van Jezus, door hun de eerbiedige verwondering bij te brengen voor zijn aanwezigheid in de Eucharistie.

Ik zou hier bewondering en steun tot uitdrukking willen brengen voor de Instituten van godgewijd leven waarvan de leden een aanzienlijk deel van hun tijd aan de eucharistische aanbidding wijden. Zo geven zij aan allen het voorbeeld van personen die zich laten modelleren door de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer. Insgelijks wil ik de verenigingen van gelovigen aanmoedigen evenals de broederschappen die deze praktijk als hun speciale verplichting op zich nemen, en die zo zuurdesem van contemplatie worden voor heel de Kerk en een herinnering aan de centrale plaats van Christus voor het leven van afzonderlijke mensen en van gemeenschappen.

De persoonlijke relatie die de afzonderlijke gelovige onderhoudt met Jezus, zoals Hij in de Eucharistie aanwezig is, verwijst hem steeds naar het geheel van de kerkelijke gemeenschap, doordat zij in hem het besef voedt van zijn toebehoren aan het Lichaam van Christus. Naast de uitnodiging aan de gelovigen afzonderlijk om persoonlijk tijd te vinden voor het gebed bij het Sacrament van het altaar, beschouw ik het ook als mijn plicht om de parochies zelf en de andere kerkelijke groeperingen aan te sporen momenten van gemeenschappelijke aanbidding te bevorderen. Het moge duidelijk zijn dat de reeds bestaande vormen van eucharistische devotie heel hun waarde behouden. Ik denk bijvoorbeeld aan de eucharistische processies, vooral de traditionele processie op het hoogfeest van het Corpus Domini - Sacramentsdag -, aan de praktijk van het Veertigurengebed, aan de lokale, nationale en internationale eucharistische congressen, en aan andere soortgelijke initiatieven. Worden zij op passende wijze bij de tijd gebracht en aan de verschillende omstandigheden aangepast, dan verdienen zulke vormen van devotie ook vandaag de dag te worden gecultiveerd.


Lauda Sion zijn de woorden, naar de tekst van Sint Thomas van Aquino, waarmee de sequentie op Sacramentsdag begint. De sequentie (naar het Latijnse werkwoord sequi, vervolgen) is een hymne in dichtvorm, die in een plechtige heilige Mis gebeden of gezongen wordt na het Alleluja (dat volgt op de epistellezing) en voor het evangelie. Het lied legt de betekenis van het feest uit.

Sion, loof uw Heil en Hoeder!
Loof nu uwen Vorst en Voeder,
In gezang en jubellied!
Loof! En waag uw stoutste pogen:
Hij gaat allen lof te boven,
Tot Zijn lof volstaat Gij niet!

Keur van stof wordt u op heden
Voorgesteld tot lof en beden:
’t Levend Brood, dat Leven geeft:
’t Brood, dat naar wij zeker weten,
Bij het heilig Avondeten
Hij de Twaalf gegeven heeft.

Vol zij ’t loflied, rijk aan klanken!
Waardig en van vreugde sprank’lend
Zij der ziele jubellied:
Nu wij op dit hooggetij herdenken,
Hoe van ’t Maal, dat Hij ons wilde schenken,
De eerste viering is geschied.

Aan des nieuwen Konings maaltijd
Geeft aan ’t oude Paaslam afscheid
’t Nieuwe Lam van ’t Nieuw Verbond;
’t Nieuwe heeft het Oud’ verjaagd,
Waarheid schaduw weggevaagd,
Duisternis voor licht verzwond.

Wat de Heer bij ’t avondmalen
Deed, gebood Hij te herhalen
Ter gedachtenis aan zijn dood:
En, gehoorzaam, consacreren
Wij, naar Zijn hoogheilig leren
Tot Heilsoffer wijn en brood.

Christenen als geloofsstuk leren;
Dat hier wonderbaar verkeren
Brood in Vlees, en wijn in Bloed.
Wat verstand noch oog doorschouwen,
Hecht geloof in vast betrouwen
- Zij ’t een wonder! – houden doet.

Kostbaarheên van ’t rijkst gehalte
Gaan hier schuil in twee gestalten,
Die slechts lout’re tekens zijn:
’t Bloed als drank, het Vlees als spijze;
Toch blijft onverdeelderwijze
Christus gans in beider schijn.

Niet gebroken bij het eten,
Niet verdeeld, niet stukgebeten:
Nut men Hem gans ongedeerd.
Nutten één of duizendtallen:
Ieder nut zoveel als allen:
En géén nutten Hem verteert.

Goeden, bozen nutten beiden:
Doch hun lot is zeer verscheiden:
Leven of verdoemenis.
Dood de bozen, goeden ’t Leven:
Zie, waar eend’re Spijs gegeven,
Hoe verschillend de uitkomst is.

Wordt ook ’t Sacrament gebroken,
Weifel niet! Houd onweersproken:
Wat is in ’t geheel verstoken,
Schuilt ook gans in ieder deel.
D’inhoud zelf kan niemand breken:
’t Breken raakt alleen het teken:
Van ’t betekende, onbezweken,
Blijft en staat en bouw geheel.

Zie, wat Eng’lenbrood wij prijzen,
Pelgrims voedt op d’aardse reize,
Waarlijk brood, Gods kind tot spijze,
- Wee, die ’t voor de honden gooit! –
Voorbeduid in de oude dagen,
Die het Isaakoffer zagen,
’t Paaslam plechtig opgedragen,
’t Manna den Vaderen gestrooid.

Goede Herder, Brood waarachtig,
Jesu, wees ons arme’ indachtig
Voed ons en behoed ons krachtig:
Maak Uw glorie ons deelachtig
In des Levens land en loon.
Gij, Almogende en Alwijze:
Hier ons stervelingen tot spijze:
Maak ons, de Uwen, ten Paleize,
Gast en erven Heil’gerwijze,
Hun gezel ons in Uw Woon .
Zo zij het. Looft den Heer.
Amen.

17 mei 2013

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 18 mei 2013

Op de derde zaterdag in de maand mei (18 mei) houdt de Sint-Nicolaasacademie alweer de laatste bijeenkomst vóór de zomerstop. De eerwaarde heer Peter Van de Kerckhove, pr., zal spreken over het onderwerp 'Verrijzenis legende of historisch feit?'

Priester Van de Kerckhove gaf al eerder prikkelende lezingen over het modernisme en de invloed van de vrijmetselarij in de katholieke Kerk. Deze keer spreekt hij over de Verrijzenis, volgens getuigenis van de apostel Paulus het fundament van ons geloof. Helaas denken vele theologen daar tegenwoordig anders over.

Programma
10.00 uur: Heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Om 12.45 uur wordt in de kerk de Rozenkrans gebeden.

Zie: De website van de academie.

2 mei 2013

Van de pastoor: Mariadevotie

Beminde gelovigen,

Graag maak ik u attent op het Marialof in de maand mei en ik beveel u van harte aan om gezamenlijk in de kerk de rozenkrans mee te bidden. De Mariale devotie brengt ons dichter bij de bronnen van de verlossing, als wij overdenken dat de heilige Maagd zelf de bron is uit wie het levende water is gevloeid, toen zij de Verlosser ter wereld bracht.

Op weekdagen:
Marialof aansluitend op de H. Mis
Zaterdag – 12.45 uur: Rozenkransgebed
Zondag – 10.30 uur: Rozenkransgebed

Als het u mogelijk is, probeert u dan om minstens eenmaal in de week het lof tot de heilige maagd Maria mee te bidden. Indien u nog niet dagelijks de Rozenkrans bidt, dan is de maand mei een uitstekende tijd om daarmee te beginnen. Wie de devotie tot Maria onderhoudt, zal ook haar zachte Moederhand ervaren in tijden van nood. Zij zal u bovendien helpen om het hemelse Vaderland te bereiken.

Een praktische zaak, waarvoor ik uw aandacht vraag: Het komt voor dat gelovigen op zondag, tijdens het koffieuur, ongevraagd spullen in de pastorie achterlaten. Zo waren er op een zondag in april foto’s opgehangen in de spreekkamer op de begane grond, maar ook in het kantoor op de eerste verdieping. Laatstgenoemde kamer behoort tot het gesloten (privé-)gedeelte van het huis. Hoewel ik uitga van goede bedoelingen, hoop ik dat het niet meer gebeurt. Indien ik u thuis bezoek, dan laat ik ook geen spullen achter waar u niet om gevraagd hebt.

Aan de gelovigen die zich hebben ingeschreven als parochiaan van de personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk onze hartelijke dank. Wie zich nog niet heeft ingeschreven, vindt daartoe een inschrijfformulier bij de ingang van de kerk.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

16 april 2013

12 april 2013

Drie vormen van liefde

De eerbiedwaardige dienaar Gods aartsbisschop Fulton Sheen spreekt op bevlogen wijze over de drie soorten van (christelijke) Liefde, aangeduid met de van oorsprong Griekse woorden: eros, philia en agape.

5 april 2013

Van de pastoor: Christus, onze enige hoop

Beminde gelovigen,

Van harte wens ik u een zalige en gezegende Paastijd toe! De vreugde van de Verrijzenis en de genade die door Christus voor ons is verkregen vormen het ware leven van ons en verblijden onze harten.

Toch zijn er in het menselijke leven ook donkere wolken, zoals ziekte, depressie en moedeloosheid, waarmee wij moeten leren leven. Als wij weten dat wij Christus tegemoet gaan, dan is dat zeker mogelijk, ook al is het niet altijd gemakkelijk. Hij is onze enige hoop, die ons tijdens deze aardse ballingschap geboden wordt. Hij is de enige uitweg en bevrijding die wij mensen hebben, maar wij kennen Hem te weinig. Velen zien Hem niet, en ook vele gelovigen zien Hem niet volledig, omdat wij bezig zijn met andere zaken, verschijningen, het te veel spreken over en bediscus-siëren van aardse belangen, het bestuderen van allerlei boodschappen en dergelijke.

Deze zaken maken u, en uw priesters, moedeloos, omdat het geloof niet daarover gaat. Het geloof draait om Hem Die gekruisigd werd en verrezen is. Dat geloof wordt ons meegedeeld door de prediking van de Kerk en is voor de leken vastgelegd in de catechismus. Om te beginnen zouden wij die moeten lezen, en blijven lezen, want daaruit leren wij Hem kennen. Hem, Die wij aanbidden in de heilige liturgie.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

3 april 2013

Informatiebulletin voor de maand april is verschenen

Het Informatiebulletin van onze parochie voor de maand april is verschenen. Daarin wordt aandacht besteed aan het hoogfeest van Pasen, het feest van de goddelijke Barmhartigheid en de lezing voor de Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 20 april.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin april'. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis per e-mail (klik hier) te ontvangen.

1 april 2013

Fotoverslag Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paasvigilie en Pasen

Witte DonderdagIn de nacht waarin Hij werd overgeleverd heeft de Heer Jezus het brood in Zijn heilige en eerbiedwaardige
handen genomen, en Zijn ogen ten hemel opgeslagen tot God, Zijn almachtige Vader...

Aanbidding van het heilig Sacrament aan het rustaltaar.

De lijdensnacht is begonnen... de Kerk heeft zich ontdaan van alle versiering.

Goede Vrijdag

Het tabernakel is leeg, de godslamp brandt niet.

Bij aanvang van de plechtigheden liggen priester, diaken en subdiaken plat ter aarde.

De eeuwenoude Goede-Vrijdaggebeden worden gezongen. 

Kruishulde

De gelovigen komen het Kruis vereren.


Paasvigilie

De Paaskaars wordt geprepareerd met wierookkorrels.

Lumen Christi!

Zegening van het doopwater bij de doopvont.

Paaszondag

Bedankt voor de bloemen!

Het Evangelie wordt plechtig gezongen.

Een Engel des Heren daalde van de hemel en zei tot de vrouwen:
Hij, Die gij zoekt, is verrezen, zoals Hij gezegd heeft. Alleluja.

Christus, onze hoop, is opgestaan.

Ons Paaslam, Christus, is geslacht.