Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 september 2021, onder voorbehoud van wijzigingen.

31 mei 2020

Herstel van de openbare liturgie

Vanaf 1 juni staan de Nederlandse bisschoppen toe dat het publieke kerkelijk leven wordt hervat, met enkele duidelijke restricties, onder meer wat betreft het aantal deelnemende gelovigen (maximaal 30) en het houden van 1,5 meter afstand. Dat betekent dat in onze kerk de dagelijkse heilige Mis van 11.00 uur weer toegankelijk is. Het vaste weekschema is als volgt (uitzonderingen vindt u terug in de kalender):
Zondag tot en met donderdag
11.00 uur: Gelezen H. Mis
Vrijdag
10.30 uur: Lof
11.00 uur: Gelezen H. Mis
Zaterdag
11.00 uur: Gelezen H. Mis
Samenkomsten op het kerkplein of in de pastorie zijn niet toegestaan. De dagelijkse heilige Mis zal ook via internet worden uitgezonden. U kunt de uitzending op ieder gewenst moment terugkijken. Elke dag wordt u vanaf onze website met een link doorverwezen.

Zondag 31 mei: Gezongen H. Mis - Hoogfeest van Pinksteren

28 mei 2020

Van de pastoor: Herstel openbare eredienst per 1 juni a.s.

Beminde gelovigen,

Eindelijk is de dag gekomen, waarop wij kunnen meedelen dat de kerken weer opengesteld mogen worden voor de publieke eredienst. De bisschoppen hebben bekendgemaakt dat vanaf maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) de liturgie weer openbaar gecelebreerd kan worden, al blijven er enkele restricties. Zo mogen er niet meer dan 30 mensen tegelijk de heilige Mis bijwonen, en moet de voorgeschreven regel van anderhalve meter afstand houden gegarandeerd worden. Desalniettemin is het een vooruitgang dat de openbare eredienst hervat kan worden.

Hoe smartvol zijn de afgelopen maanden geweest voor ons, gelovige mensen, die niet of nauwelijks de mogelijkheid hebben gekregen om de heilige sacramenten te kunnen ontvangen. De genade van God zal overvloedig ten deel vallen aan hen die trouw zijn gebleven. Ik weet dat velen van u hebben mogen ontdekken hoe essentieel het kerkelijke, liturgische en sacramentele leven is, en dat voor velen het besef is gekomen dat wij zonder Gods bijstand en aanwezigheid niet kunnen leven. Laten wij deze belangrijke les niet weer snel vergeten, maar laat het de leidraad worden van uw toekomstig bestaan.

Teneinde de kerk vanaf 1 juni open te kunnen stellen, moeten wij aan bepaalde eisen voldoen. Bij de ingang van de kerk staat een kerkwacht, wiens aanwijzingen opgevolgd moeten worden. De regels om op uw plaats te komen zijn als volgt: u loopt door het middenpad naar de kerkbank toe die u wordt aangewezen, en na de heilige Mis verlaat u de kerk door de zijpaden. De vrije plaatsen zijn gemarkeerd met een X en iedere tweede kerkbank is gesloten. Ik vraag u dringend om u aan deze regels te houden, opdat iedereen zich in de kerk veilig kan voelen.

Samenkomsten voor of na de Mis zijn nog steeds niet mogelijk. Er is dus geen gelegenheid om koffie te drinken na de zondagsmis of zich te groeperen op het kerkplein. Ik vraag u om ook deze regels te respecteren.

Als wij ons allen aan deze eenvoudige regels houden, dan mogen we verwachten dat het veilig is om in de kerk bijeen te komen, en kan op korte termijn een verdere versoepeling worden verwacht.

Moge God u allen zegenen,
pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

Donderdag 28 mei: Gelezen H. Mis - H. Augustinus van Canterbury, bisschop en belijder

27 mei 2020

Woensdag 27 mei: Gelezen H. Mis - H. Beda de Eerbiedwaardige, belijder en kerkleraar; gedachtenis: H. Johannes I, paus en martelaar

Misintenties

De katholieke Kerk belijdt dat de heilige Mis het voortdurende Offer van Christus is dat aan God de Vader wordt aangeboden voor de verlossing van de mensen.

Het is mogelijk om een heilige Mis te laten lezen voor een bepaalde intentie. De Mis wordt dan aan God opgedragen uit dankbaarheid, voor een zekere nood of voor de zielenrust van een overledene. God de Vader wordt gesmeekt om de vruchten van Christus’ Offer in het bijzonder toe te passen op deze intentie. Dat is een van de krachtige middelen waarmee wij de zielen in het vagevuur kunnen helpen om hun tijd daar te bekorten.

Op zondagen en kerkelijke feestdagen dient een priester (pastoor) de heilige Mis op te dragen voor het hem toevertrouwde volk (zogenaamde Missa pro populo). Daar kunnen geen persoonlijke intenties aan worden toegevoegd. Op andere dagen kan per heilige Mis één intentie worden aangenomen.

Er wordt een financiële bijdrage (stipendium) gevraagd als daadwerkelijk offer van degene die de intentie opgeeft. Deze bijdrage is voor het levensonderhoud van de priester die de Mis opdraagt.

Het opgeven van Misintenties kan, om misverstanden te voorkomen uitsluitend schriftelijk, rechtstreeks bij een van de priesters of per e-mail: fssp.nl@gmail.com. De richtprijs voor het stipendium bedraagt € 12 per heilige Mis, maar de hoogte van het bedrag mag nooit een belemmering vormen om uw intentie op te geven. Uw stipendium kunt u storten op bankrekening NL58 INGB 0005 4404 82 ten name van Stichting Sint-Petrusbroederschap Nederland onder vermelding van uw intentie(s) en aantallen, ter bevestiging van uw e-mail.

26 mei 2020

Dinsdag 26 mei: Gelezen H. Mis - H. Philippus Neri, belijder; gedachtenis: H. Eleutherius, paus en martelaar

26 mei: Heilige Philippus Neri, belijder

Barones Dona Pompilia de Rossi heeft zojuist de communie ontvangen en wéér maakt zij aanstalten om de kerk uit te lopen. Verdrietig om zoveel gebrek aan eerbied zet de priester spontaan de ciborie op het altaar, rent naar de sacristie en duwt de misdienaars die klaar staan voor de volgende Mis brandende kaarsen in de handen: “Ren en ga naast de barones lopen.”
De vrouw weet niet wat haar overkomt als de misdienaars niet van haar zijde wijken. Geërgerd loopt zij met haar ‘schaduwen’ terug naar de kerk, waar de priester buiten wacht. Woest vraagt zij wat dit heeft te betekenen, waarop Philip Neri zegt: “De Kerk vraagt dat wanneer het Allerheiligste over straat wordt gedragen, Het met brandende kaarsen wordt begeleid. De misdienaars zullen u door de straten van de stad begeleiden totdat u thuis bent.” Verhit loopt Dona Pompilia terug de kerk in. Nooit meer zal zij die voortijdig verlaten.

Philippus Neri was in 1533, 18 jaar oud, van Florence naar Rome vertrokken. Kort daarvoor heeft hij afstand gedaan van een erfenis en zo komt hij berooid aan in de zogenoemde Heilige Stad, waar heiligheid soms ver te zoeken is. Hij geeft les in ruil voor een zolderkamertje en eten. Philip is opgewekt en recht door zee en zijn lessen, waarin humor en heiligheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, worden door steeds meer jongeren bijgewoond. Hij bezoekt armen en zieken, organiseert pelgrimsreizen naar de zeven hoofdkerken van Rome en bedelt geld bijeen voor hen die dit niet kunnen betalen.

Op aandringen van zijn biechtvader wordt hij priester en creëert hij plaatsen van gebed, meditatie, muziek en voordrachten, voorlopers van de latere oratoria.

Bisschoppen, kardinalen en pausen komen bij hem om raad. Als paus Gregorius XIV hem de kardinaalshoed stuurt, dan stuurt Philippus die per kerende post terug.

Op 26 mei 1595 verzamelt Philip zijn leerlingen om hem heen. Zittend in zijn bed geeft hij na tachtig jaar het leven aan zijn Heer terug.

Op 12 maart 1622 wordt Philippus Neri heilig verklaard, tegelijk met zijn vriend Ignatius van Loyola, Franciscus Xaverius en Teresia van Avila.

17 mei 2020

Het wonder dat in uw rozenkrans verborgen ligt

Zuster Emmanuel Maillard vertelt over twee wonderen, verkregen door het bidden van de rozenkrans,
een over haar vader tijdens de Tweede Wereldoorlog en een ander over een karmelietessenklooster.


Zondag 17 mei: Gelezen H. Mis - Vijfde zondag na Pasen

16 mei 2020

Elektronische collecte

Nu de openbare H.H. Missen zijn opgeschort ontvangt de parochie al een tijd geen collectegelden meer. De vaste lasten lopen echter gewoon door en we hebben extra uitgaven gedaan om de dagelijkse live-uitzendingen mogelijk te kunnen maken.

Uw bijdrage is voor de parochie noodzakelijk om aan haar financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Het zou enorm helpen als u het bedrag dat u anders in de collecteschaal deponeert, nu per bank wilt geven. Met de QR-code bij dit bericht kunt u via uw telefoon of tablet gemakkelijk een bedrag naar keuze overmaken. Of maak gebruik van de bankrekeningnummers van de Agnes- (NL96 INGB 0000 3113 11) of Jozefparochie (NL48 ABNA 0589 9700 89).

Alvast hartelijk dank voor uw gave(n)!

Zaterdag 16 mei: Gelezen H. Mis - H. Ubaldus, bisschop en belijder

16 mei: Heilige Ubaldus, bisschop en belijder

Ubaldus werd geboren in Gubbio, Umbrië, uit een adellijk geslacht. Hij kreeg een vrome opvoeding en werd al vroeg onderwezen in de letteren.

Reeds op jonge leeftijd spoorde men hem aan tot een huwelijk, maar hij week nooit af van zijn voornemen om de maagdelijkheid te bewaren. Na zijn priesterwijding schonk hij zijn erfdeel aan de armen en aan enkele kerken. Hij trad in bij de reguliere kanunniken van Sint Augustinus.

Door zijn toedoen kreeg deze orde een vestiging in zijn vaderstad. Paus Honorius II wijdde hem, tegen zijn zin, tot bisschop en stelde hem aan het hoofd van de kerk te Gubbio. Als een toonbeeld voor zijn kudde bleef hij precies zo leven als hij vóór zijn bisschopswijding deed. Hij blonk uit in alle deugden. Van hem wordt verteld dat de heilige Schrift zijn grootste genoegen was. Lange tijd werd hij door ziekte gekweld, maar dat verhinderde hem niet om God steeds te blijven danken. Nadat hij vele jaren de hem toevertrouwde kerk uitstekend had bestuurd, stierf hij in 1160, beroemd om zijn goede daden en vanwege de wonderen die hij verricht had.

Ubaldus is patroon van Thann in de Franse Elzas.

2 mei 2020

Zaterdag 2 mei: Gelezen H. Mis - Kerkwijding van de kathedraal te Haarlem, hoogfeest; gedachtenis: H. Athanasius, bisschop, belijder en kerkleraar

Van de pastoor: Maria, hulp der christenen

Madonna van den Droghen Boom (paneel door Petrus Christus)

Beminde gelovigen,

De lieflijke meimaand is aangebroken en wat onvoorstelbaar leek is toch bewaarheid geworden: nog steeds is onze kerk gesloten en nog steeds is het godsdienstige leven door de coronacrisis onderbroken. In deze tijd van nood en ziekte nemen wij onze toevlucht tot de heilige maagd Maria, de hulp der christenen.

Ik roep u op om trouw dagelijks de heilige Rozenkrans te bidden voor de noden van kerk en wereld en voor de bekering van de volkeren en landen. Wij kunnen nu nog niet overzien wat de toekomst zal brengen aan ellende door het instorten van de economie, het verdampen van financiële vermogens, en het verdwijnen van arbeidsplaatsen, maar het lijkt waarschijnlijk dat wij in de grootste crisis sinds de jaren ’30 terecht zullen komen. Om de juiste richting te kunnen vinden in de toekomst is het voor de samenleving uiterst noodzakelijk dat de mensen terugkeren naar de objectieve orde der dingen. Dat betekent dat God weer de eerste plaats krijgt, en dat wij de door God gewilde orde aanvaarden, niet alleen in ons persoonlijk leven, maar ook in de sociale samenhang van onze samenleving.

God is Degene Die redt, niemand anders! Stellen wij onze hoop volledig op Hem en verlangen wij er naar om Zijn heilige Wil in ons leven opnieuw de eerste plaats toe te kennen. Alleen dan zullen wij de komende tijd van nood kunnen doorstaan en zal God ons na zo veel lijden Zijn zegeningen niet onthouden.

In deze meimaand vraag ik u om samen met de priester van maandag tot en met zaterdag om 11.45 uur, dus in aansluiting op de dagelijkse live-uitzending van de heilige Mis, de litanie van Loreto te bidden, met als intentie de bekering van Europa en het herstel van het christelijke staatsbestel in onze landen.

Moge God u allen Zijn rijke zegen schenken!

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.

1 mei 2020

Informatiebulletin voor de maand mei is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. In de editie van mei schrijft de pastoor over Maria, hulp van de christenen. Daarnaast aandacht voor de financiële zorgen van de parochie, Misintenties en de Pinksternoveen.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin mei' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.

Vrijdag 1 mei: Gelezen H. Mis - H. Jozef de arbeider, hoogfeest