16 juli 2023

Gebed tot Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel

O gelukzalige en onbevlekte Maagd,
schoonheid en luister van de Karmel,
gij die met een heel bijzondere goedheid neerziet
op hen die uw heilig kleed dragen,
werp ook een genadige blik op mij en bedek mij
met de mantel van uw moederlijke bescherming.
Versterk mijn zwakheid door uw macht;
verlicht de duisternis van mijn verstand door uw wijsheid,
vermeerder in mij het geloof, de hoop en de liefde,
versier mijn ziel met genade en deugden
opdat zij voor uw goddelijke Zoon en voor u
een voorwerp van liefde moge zijn.
Sta mij bij in het leven, troost mij in het uur van de dood
door uw liefdevolle tegenwoordigheid en bied mij
de Allerheiligste Drie-eenheid aan als uw kind en uw godvruchtige dienaar,
om u eeuwig te loven en te prijzen in de hemel. Amen.

Driemaal het Weesgegroet en eenmaal het Eer aan de Vader.