Informatiebulletin maart

Kalender

Zie de kalender op deze site.


Van de pastoor

Beminde gelovigen,

In de maand maart begint de heilige Vasten, de tijd van voorbereiding op het Paasfeest. De grote Vastentijd is niet slechts een uiterlijke herinnering en rituele voorbereiding op het feest van de Verlossing, maar door werken van heiliging en van barmhartigheid en in het bijzonder door het beoefenen van de ascese worden wij opengesteld voor het ontvangen van dit heil.

Daartoe dient ook de voorbereiding door het veertig-urengebed, dat – zoals elk jaar – zal worden gehouden vanaf zondag Quinquagesima tot en met dinsdagochtend voorafgaand aan Aswoensdag. Let u daarbij op de gewijzigde tijdstippen van aanvang en sluiting ten opzichte van voorgaande jaren en op de bijzondere Mistijden op maandag 3 en dinsdag 4 maart.

Aswoensdag is een verplichte vasten- en onthoudingsdag voor alle katholieken tussen 14 en 65 jaar oud, uitgezonderd mensen die wegens noodzakelijke medische behandeling hieraan niet kunnen voldoen. Voor ieder ander is overtreding van de kerkelijke vastenwet een doodzonde.

Ook dient u tijdens de heilige Vastentijd uw biecht ter voorbereiding op Pasen af te leggen. Ik vraag u om hiermee niet tot het laatste moment te wachten; de gehele Vastentijd is hiervoor geschikt.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor


Biechtgelegenheid

Er is biechtgelegenheid voor en na elke H. Mis, maar ook op andere tijdstippen dat er een priester aanwezig is (in de regel van dinsdag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur, of na afspraak). De priesters zijn altijd bereid om biecht te horen.


Sint-Nicolaasacademie

Op zaterdag 15 maart houdt de Sint-Nicolaasacademie de volgende bijeenkomst in de pastorie bij onze kerk. Onderwerp van de lezing zal zijn ‘Thomas van Aquino en de klassieke theologie’.

De lezing, die rond 11.00 uur begint, wordt gehouden door de heer Victor Ravensloot, docent filosofie aan de Tiltenberg, het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Voorafgaand aan de lezing is er om 10.00 uur een heilige Mis in de kerk.


Bankrekening Jozefparochie

De personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk, toegewijd aan de H. Jozef, beschikt nu ook over een eigen bankrekening: NL48 ABNA 0589 9700 89.
Uw giften – in het bijzonder bestemd voor de vaste lasten van de parochie – zijn bijzonder welkom.


Vastenactie 2014

Voor de Vastenactie 2014 wordt uw aandacht gevraagd voor een bijzonder project, niet ver van huis. In Nederland en Vlaanderen zijn enkele priesters trouw aan de traditie van de Kerk, maar niet verbonden aan een bisdom, orde, broederschap of congregatie. Zij staan elke dag klaar voor de gelovigen, en reizen stad en land af om op vele plaatsen de traditionele Latijnse heilige Mis op te dragen, maar moeten zelf in hun inkomen voorzien, en dat is in deze tijd niet gemakkelijk.

Dit jaar willen we de opbrengst van de Vastenactie aanwenden om deze priesters te ondersteunen in hun dagelijkse leven. Uw bijdrage voor dit doel – al dan niet vergezeld van een Misintentie – is welkom in de ronde bus achter in de kerk of op bankrekening NL48ABNA0589970089 ten name van parochie H. Jozef, onder vermelding van ‘Vastenactie 2014’.


Verlichting in de kerk

Eind februari is bij reparatiewerkzaamheden aan het dak van de kerk plotseling een van de acht kroonluchters van het hoge plafond naar beneden gestort. Bij nader onderzoek zijn alle acht armaturen naar beneden gehaald, want de ophanging was niet langer veilig. De situatie was levensgevaarlijk, omdat elke lamp 100 kg weegt en zich op 15 meter boven de grond bevindt. Voorlopig is de kerk in het middenschip dus niet meer verlicht. Alle kroonluchters zullen vervangen moeten worden. Hiervoor wordt uw financiële bijdrage gevraagd in de collecte of op de bankrekening van de Jozefparochie.