Informatiebulletin oktober

Kalender

Zie de kalender op deze site.


Biechtgelegenheid

Er is biechtgelegenheid voor en na elke H. Mis, maar ook op andere tijdstippen dat er een priester aanwezig is (in de regel van dinsdag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur, of na afspraak). De priesters zijn altijd bereid om biecht te horen.


Van de pastoor

Beminde gelovigen,

In dit oktobernummer van het parochiebulletin wil ik u wijzen op twee gebeurtenissen. De eerste is het feit dat de maand oktober in de Kerk bekend is als de Rozenkransmaand, en zo ook in onze kerk. Bidden wij gedurende het jaar de Rozenkrans al dagelijks vooraf-gaand aan de H. Mis, in de maand oktober zullen wij dit na de H. Mis op meer plechtige wijze doen voor het uitgestelde Allerheiligste Sacrament van het Altaar, met de bijzondere intentie: De bevrijding van onze christelijke broeders en zusters uit de hand van de vervolgers, door hun bekering.

Ik heb vaker gesproken en geschreven over de zegeningen van het dagelijks bidden van de Rozenkrans. Dat doe ik nu opnieuw om de aarzelenden onder u te bemoedigen zich aan te sluiten bij de veldtocht van het gebed. Een veldtocht die de eindzege zal brengen, zoals bij Lepanto, aan hen die op God vertrouwen en de heilige Kerk als hun leidsman nemen, onder de moederlijke bescherming van de allerzuiverste maagd Maria.

De tweede gebeurtenis waarop ik u wil attenderen is dat op zondag 2 november – de eenentwintigste zondag na Pinksteren – aan een grote groep kinderen en vol-wassenen het sacrament van het heilig Vormsel zal worden toegediend door mgr J. Hendriks, hulpbisschop van ons bisdom. Omdat 2 november dit jaar op een zondag valt wordt de herdenking van Allerzielen verschoven naar maandag 3 november. Ik vraag u allen te bidden voor de vormelingen.

Gods rijke zegen toegewenst!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor


Sint-Nicolaasacademie

De najaarslezingen voor de Sint-Nicolaasacademie hebben als centraal thema ‘De zin van het lijden’. Op zaterdag 18 oktober gaat het over de lijdenstheologie van het christendom en haar neerslag in de christelijke iconografie. Gyula Somos, geboren in Boedapest, fijnschilder spiritueel realisme, en docent aan de Amsterdamse Wackers Academie, toont aan de hand van afbeeldingen uit de geschiedenis de ontwikkeling van de lijdensmystiek.


2 oktober: H.H. Engelbewaarders

“Zie, Ik zend Mijn engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u te brengen naar de plaats die Ik heb vastgesteld. Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord.” (Ex. 23,2)

“Hoedt u ervoor een van deze kleinen te minachten, want Ik zeg u: zij hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van Mijn Vader Die in de hemel is.” (Mt. 18, 10)

Op 2 oktober eert de Kerk de engelen die van God de opdracht hebben gekregen om de mens te beschermen tegen het kwaad. Engelen zijn volgens Schrift en Traditie onsterfelijke en persoonlijke schepselen. Engelen beschikken over intelligentie en een vrije wil; zij zijn van puur geestelijke aard. Met heel hun wezen zijn zij dienaren en boodschappers van God. Doordat zij God zien zoals Hij is, kennen ze ook Zijn wil en voeren deze uit.

Over de beschermengelen zegt de catechismus: “Vanaf de kinderjaren tot de dood is het menselijk leven omringd door de bescherming en voorspraak van engelen. Iedere gelovige wordt terzijde gestaan door een engel om hem als hoeder en herder naar het leven te leiden.”

Als wij vol deemoed de engelen aanroepen erkennen wij Gods heerlijkheid. Zij staan voor God en loven Hem onophoudelijk.

Van oudsher wordt de engelbewaarder bij het ochtend- en avondgebed aangeroepen: Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke Goedheid mij heeft toevertrouwd: verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.


Op zondag 19 oktober is de Agneskerk lastig bereikbaar door de marathon van Amsterdam die dan plaatsvindt.