Informatiebulletin november

Kalender

Zie de kalender op deze site.


Van de pastoor

Beminde gelovigen,

Over de buitengewone bisschoppensynode over het gezin die in de maand oktober in Rome plaatsvond is in de media veel gezegd en geschreven. Het meeste hiervan getuigt van een seculiere kijk op de doctrinale leer en is dan ook negatief over de onveranderlijke leer van de Kerk. Er zijn echter ook sterke krachten binnen de Kerk die het duidelijke Woord van Christus en de leerstellingen van het Magisterium niet meer helder (durven) uitleggen. De problemen op deze synode zijn reeds in 1981 opgehelderd en beantwoord door de heilige paus Johannes Paulus II in de apostolische exhortatie ‘Familiaris consortio’. Deze wordt door de vernieuwingsgezinden niet gezien en gevolgd.

Kardinaal Raymond Burke, nu nog prefect van de Apostolische Signatuur, heeft de schade die deze synode heeft veroorzaakt door nalatigheid en bewuste verduistering van de katholieke leer onherstelbaar genoemd en hij meent dat de verantwoordelijkheid hiervoor voor een deel ook bij de huidige Paus ligt.

Mgr Charles Chaput, aartsbisschop van Philadelphia, beschrijft het slotdocument van de synode als ‘verwarrend’ en ‘niet coherent met de volledige kerkelijke leer’. Verder sprak hij de volgende fundamentele woorden: “Niemand van ons is op basis van zijn eigen voorwaarden welkom geheten in de Kerk. We worden verwelkomd op de voorwaarden van Christus. Dat is wat het betekent om christen te zijn: Jezelf onderwerpen aan Christus en Zijn leer. Het komt ons niet toe om zelf een gebouw van eigen opvattingen en spiritualiteit op te bouwen.”

Laten wij in deze tijd van Allerheiligen en Allerzielen de zegevierende Kerk in de hemel om bijstand smeken voor de strijdende Kerk op aarde, en wij kunnen de lijdende Kerk in het vagevuur bijstaan met aflaten voor de bevrijding van vele zielen die – wanneer zij in de hemel komen – hun dankbaarheid zullen tonen door hun gebed voor ons, hier beneden.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor


Biechtgelegenheid

Er is biechtgelegenheid voor en na elke H. Mis, maar ook op andere tijdstippen dat er een priester aanwezig is (in de regel van dinsdag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur, of na afspraak). De priesters zijn altijd bereid om biecht te horen.
In verband met ontvangst van de Bisschop is er op zondag 2 november geen gelegenheid om te biechten.


Sint-Nicolaasacademie

De najaarslezingen voor de Sint-Nicolaasacademie hebben als centraal thema ‘De zin van het lijden’. Mevrouw Corry van Tol, een van de grondleggers van hospice Kuria, is intensief betrokken bij de ontwikkeling van de palliatieve zorg in Nederland. Op zaterdag 15 november vertelt zij over wat zij beoogde bij de start van het hospice en wat zij geleerd heeft van mensen, ziekte en lijden. De lezing begint rond 11.00 uur in de zaal van de pastorie.


Allerzielen op 3 november

In de buitengewone vorm van de Romeinse ritus volgens het Missaal van 1962 wordt op zon- en feestdagen geen Requiemmis opgedragen. Daarom wordt de gedachtenis van de overleden gelovigen dit jaar niet gevierd op zondag 2 november maar op maandag 3 november.


Plechtige Hoogmis met pontificale assistentie

Op zondag 2 november – 21e zondag na Pinksteren – zal Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr dr J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van ons bisdom, het heilig Vormsel toedienen aan een groep van tien kinderen en volwassenen. De Bisschop zal ook pontificale assistentie verlenen bij de plechtige Hoogmis.


11 november: H. Martinus

De jonge Martinus ontmoette als doopleerling bij de stadspoort eens een naakte bedelaar, die hem om Christus’ wil een aalmoes vroeg. Omdat hij niets dan zijn wapen had, gaf hij hem een stuk van zijn soldatenmantel. In een droom ver¬scheen hem de avond daarop Christus met de helft van zijn mantel om Zich heen geslagen. Hij hoorde Jezus met heldere stem tegen de menigte engelen die om Hem heen stonden zeggen: “Martinus, die nog maar doopleerling is, heeft Mij met dit kleed bedekt. Wat je voor de geringste van Mijn broeders hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan.”