Vandaag in de Agneskerk

Marialof in de maand oktober

Dinsdag tot en met vrijdag om 11.45 uur, aansluitend op de dagelijkse heilige Mis.

Informatiebulletin september

Kalender

Zie de kalender op deze site.


Bankrekening Jozefparochie

De personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk, toegewijd aan de H. Jozef, beschikt nu ook over een eigen bankrekening: NL48 ABNA 0589 9700 89.
Uw giften – in het bijzonder bestemd voor de vaste lasten van de parochie – zijn bijzonder welkom.


Biechtgelegenheid

Er is biechtgelegenheid voor en na elke H. Mis, maar ook op andere tijdstippen dat er een priester aanwezig is (in de regel van dinsdag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur, of na afspraak). De priesters zijn altijd bereid om biecht te horen.


Van de pastoor

Beminde gelovigen,

De hevige vervolging die onze christelijke broeders en zusters in het Midden-Oosten moeten doormaken moet ons niet alleen met verdriet vervullen, maar ook met waarachtig christelijk medelijden. Dit medelijden bestaat niet uit een emotioneel, sentimenteel medeleven, maar wel uit het praktiseren van de meest werkzame daad die een christenmens kan volbrengen: het gebed verbonden met ascetische oefeningen van vasten en het geven van aalmoezen.

Door het gebed van het christelijke volk werd – op voorspraak van de heilige maagd Maria – in de zeeslag bij Lepanto het christelijke Avondland gespaard van de invallende Turken en van de islam. Door hetzelfde gebed en op voorspraak van de heilige maagd Maria kan ook in onze tijd bevrijding verkregen worden.

Laten wij daarom meebidden met het gebed dat reeds opstijgt uit de harten van zoveel vervolgden. Laten wij ons luid en dapper voegen in hun noodkreet met het wapen dat de Moeder Gods haar kinderen tot dagelijkse oefening heeft gegeven: de heilige Rozenkrans.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor


Rijkssubsidie toegekend

In de afgelopen jaren zijn door het kerkbestuur verschillende pogingen gedaan om subsidie te verkrijgen voor de restauratie en het onderhoud van ons monumentale kerkgebouw. Vanwege het grote aantal aanvragen kwamen we telkens niet in aanmerking. Nu zijn de subsidiebedragen verlaagd, maar het aantal monumenten dat een bedrag ontvangt is toegenomen. Eind augustus ontvingen we de beschikking dat aan de Agneskerk een projectsubsidie is toegekend voor een bedrag van ruim 150.000 euro. Met dit bedrag wordt volledig herstel van het dak mogelijk gemaakt, waarmee in 2008 is aangevangen, maar dat toen door geldgebrek niet kon worden voltooid.


Volwassenencatechese

Dinsdag 26 augustus is een nieuwe catecheseserie voor volwassenen van start gegaan. De cursus vindt plaats elke twee weken in twee sessies, op dinsdag en op zaterdag, na de H. Mis van 11.00 uur en duurt telkens circa een uur. De catechese over het Rooms-katholieke geloof wordt gegeven aan de hand van de grote catechismus van de H. paus Pius X. De catechese op zaterdag is dezelfde als die op dinsdag, maar is bestemd voor belangstellenden die door de week niet in de gelegenheid zijn om te komen.

Voor elke deelnemer zijn drie boeken beschikbaar: de catechismus zelf, een samenvatting en een prentencatechismus. De catechese vindt plaats in de zaal van de pastorie; de kosten bedragen EUR 15, dat is inclusief boeken en koffie of thee. Aanmelden is niet nodig.


Sint-Nicolaasacademie

De najaarslezingen voor de Sint-Nicolaasacademie hebben als centraal thema ‘De zin van het lijden’. De eerste bijeenkomst na de zomerstop is op zaterdag 20 september. De eerwaarde heer Hans Schouten, priester van ons bisdom, geeft zijn visie op het mysterie van het kwaad. Hij spreekt over Christus, Die door alle lijden is heengegaan, en over de heiligen, in het bijzonder Theresia van Lisieux.
N.B.: Er is die dag slechts één H. Mis in onze kerk om 10.00 uur, voorafgaand aan de lezing in de pastorie.


14 september: Kruisverheffing

“Het kruis is geen vloek, maar een zegen. Het maakt deel uit van het wezen van het Christendom. Ieder van ons moet het leven van Christus op aarde opnieuw leven. Daarom bestaat onze taak niet alleen uit de verkondiging van Zijn Blijde Boodschap en uit de verwerkelijking van Zijn naastenliefde, maar vooral uit de deelname aan Zijn Kruisoffer, dat Hij tot het einde der tijden brengt.”

Pater Werenfried van Straaten O.Praem. (1913-2003)