Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 maart 2015, onder voorbehoud van wijzigingen.

Informatiebulletin maart

Kalender

Zie de kalender op deze site.


Biechtgelegenheid

Er is biechtgelegenheid voor en na elke H. Mis, maar ook op andere tijdstippen dat er een priester aanwezig is (in de regel van dinsdag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur, of na afspraak). De priesters zijn altijd bereid om biecht te horen.


Van de pastoor

Beminde gelovigen,

Met de heilige Vastentijd bereiden wij ons voor op het hoogfeest van onze verlossing. De Vastentijd is een bezinning op het meest waardevolle dat wij kunnen ontvangen, namelijk de barmhartigheid van God. Door het vasten ruimen wij op wat deze barmhartigheid in ons belemmert en scheppen wij ruimte voor de heiliging die in ons wil opbloeien. Dit is een kerkelijke gebeurtenis, want in de Kerk zullen wij als heilige bruid Christus tegemoet treden op de hemelse bruiloft.

Bij onze heiliging hoort het vragen van vergeving voor onze zonden. Dit gebeurt in het sacrament van de biecht, zeker wanneer het om zware zonden gaat. In de heilige Vastentijd bereiden wij ons dan ook mede voor op onze verlossing door het afleggen van een goede biecht. Een goede biecht is meestal niet spontaan en zou niet op ons gevoel gebaseerd moeten zijn, maar goed voorbereid door een gewetensonderzoek, dat is gericht op hetgeen wij hebben misdaan. Een goede biecht is kort en helder. Het tijdstip waarop gebiecht kan worden is dagelijks voor de heilige Mis(sen). In de Goede Week wordt ruimere gelegenheid geboden.

In het algemeen is onze kerk op weekdagen geopend wanneer er voldoende mensen (minimaal twee) op de pastorie aanwezig zijn om de veiligheid te garanderen. Af en toe is de kerk gesloten op tijdstippen dat zij eigenlijk geopend zou moeten zijn. Dat komt dan door de afwezigheid van de priester of een pastoriewacht. De tijden worden steeds onrustiger en de criminaliteit stijgt. Daarom is deze maatregel noodzakelijk, niet alleen voor de veiligheid van personen, maar ook voor de veiligheid van het gebouw en in het bijzonder van het heilig Sacrament. Indien u het ongemak van een gesloten kerkdeur hebt meegemaakt, dan weet u nu waardoor dat soms voorkomt.

Wilt u biechten op een ander tijdstip dan voor of na de H. Mis, dan dient u vooraf altijd telefonisch contact op te nemen met de pastorie. Doet u dit alstublieft niet op de dag waarop u wilt gaan biechten, maar enkele dagen eerder, anders bestaat de kans dat de priester reeds andere afspraken heeft. Ik schrijf dit niet om u te ontmoedigen, maar omdat ik bemerk dat er een zekere discipline ontbreekt in de wijze waarop velen om pastorale bijstand vragen. Wanneer de priester voortdurend moet ingaan op toevallige aanvragen, dan wordt het maken van afspraken onmogelijk gemaakt. Dat frustreert niet alleen de priester maar doet ook onrecht aan degenen die wel een afspraak hebben gemaakt. Uitwendige discipline is altijd een noodzakelijke ondersteuning van de inwendige discipline, die geldt als natuurlijk fundament van het bovennatuurlijke leven.

Ik wens u een zegenrijke Vastentijd toe.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor


Sint-Nicolaasacademie

De lezing op zaterdag 21 maart wordt gehouden door dr Leo Meulenberg, emeritus hoogleraar kerkgeschiedenis in Nijmegen en auteur van ‘Meesters in Spiritualiteit’. Het onderwerp is ‘Baron Friedrich von Hügel, een gelovige in het spanningsveld van het modernisme’.


Vastenactie 2015

Vier jaar geleden hebben we met onze vastenactie een bijdrage geleverd aan de verbouwing en uitbreiding van het seminarie van de priesterbroederschap Sint Petrus in het Duitse Wigratzbad.

Ook het seminarie heeft last van de economische crisis, waardoor extra financiële ondersteuning van de priesteropleiding zeer welkom is. Daarom willen we dit jaar het FSSP-seminarie opnieuw ondersteunen in de jaarlijkse vastenactie.

U kunt uw vastenbijdrage storten op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van parochie H. Jozef onder vermelding van ‘Vastenactie 2015’ of in de collectebus die achter in de kerk staat.


Vasten voor ontvangst van de heilige communie

De Kerk schrijft aan de gelovigen onder meer voor dat zij minimaal één uur nuchter moeten zijn voor het ontvangen van de heilige communie. Dat wordt ook wel eucharistisch vasten genoemd. In de praktijk betekent dit dat wie niets meer eet of drinkt vanaf het moment dat hij/zij de kerk voor het bijwonen van de heilige Mis betreedt aan deze kerkelijke verplichting voldaan heeft. Tot de jaren ’50 van de twintigste eeuw gold de regel dat er vanaf middernacht gevast moest worden. Paus Pius XII wijzigde dat naar een periode van drie uur. De huidige praktijk van één uur onthouding van eten en drinken kan nauwelijks nog vasten genoemd worden. Vasten moet een beetje pijn doen, het is een offer dat we opdragen voor de Heer Die we gaan ontvangen. Voor wie geen lichamelijke beperkingen heeft, zou het een mooie uiting van liefde voor de Heer zijn om zich vrijwillig ten minste drie uur te onthouden van eten en drinken voor ontvangst van de heilige communie.


Gast op de pastorie

Eind maart/begin april zal pater Anselm Gribbin O.Praem., priester-monnik van de Vlaamse Norbertijnenabdij in Tongerlo, gedurende drie weken op de pastorie verblijven. In die periode zal pater Gribbin ook medewerking verlenen aan het pastoraat in onze parochie.