8 oktober 2012

Van de parochie-administrator: FSSP-regio Benelux opgeheven

Beminde gelovigen,

Er ligt een drukke zomer achter ons. De zomertijd is voor uw priesters geen gemakkelijke tijd geweest door de verplaatsingen die nodig waren vanwege het generaal kapittel van onze broederschap. Vooral pater Schijffelen heeft op veel plaatsen vervangende diensten aangeboden, en ik heb zo goed mogelijk geprobeerd om in Amsterdam de pastorale praktijk waar te nemen.

Veel van onze oudere gelovigen zijn vanwege hun teruglopende gezondheid bediend of zij hebben van een priester de ziekencommunie ontvangen. Daardoor kon de kerk niet altijd op de gebruikelijke tijdstippen geopend blijven en was er niet altijd een priester aanwezig.

Door het generaal kapittel van de priesterbroederschap Sint Petrus is het besluit genomen om de regio Benelux op te heffen. Het apostolaat in Amsterdam, en op andere plaatsen in Nederland, ressorteert nu onder de Duitse overste die in Wigratzbad (Beieren) verblijft. Voor de dagelijkse pastorale werkzaamheden heeft dit weinig gevolgen, maar organisatorisch gaat er wel het een en ander veranderen, ook met betrekking tot de Agneskerk. Allerlei informatie moet voor de nieuwe overste toegankelijk worden gemaakt om het hem mogelijk te maken de juiste beslissingen te nemen.

Er is reeds veel gebeden en veel gegeven voor onze kerk, en toch is dat nog maar een begin. Laten wij in oktober, de maand die in het bijzonder is toegewijd aan de maagdelijke moeder Maria, ook haar voorspraak afsmeken, samen met die van haar kuise bruidegom, die wij gedurende een jaar vereren met een reeks van novenen. Blijven wij God bidden om te zegenen wat reeds zoveel zegeningen heeft gebracht aan de gelovigen en aan de Kerk, door roepingen en een leven in genade.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie