3 juni 2013

Van de pastoor: Diakenwijdingen in Wigratzbad

Handoplegging door de aartsbisschop tijdens de wijding.

Mgr F. Bacqué met de pasgewijde diakens.

Het is een grote vreugde dat Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr François Bacqué op zaterdag 25 mei jl. de nieuwe diakens heeft gewijd op ons seminarie in Wigratzbad. Wij kennen mgr Bacqué van zijn aanwezigheid op het feest van Maria Tenhemelopneming in 2010 in onze kerk, als toenmalig apostolisch nuntius in ons land. Deze keer heeft hij de Mis niet alleen bijgewoond, maar zelf de plechtige pontificale Mis opgedragen.

Weinig vreugdevol is de status van de financiën van onze kerk en parochie. Zoals u weet moet iedere kerk en elke parochie zichzelf kunnen financieren. Tot en met 2012 lukte het ons om net uit de rode cijfers te blijven, maar in de eerste maanden van 2013 constateren we een aanzienlijke achteruitgang in giften. Ook de zondagse collecte is met zo’n 30% gedaald. Deze ontwikkeling baart mij grote zorgen. Ik hoop dan ook dat degenen onder u die daartoe in staat zijn gul zullen blijven geven.

Het is eigenlijk heel eenvoudig: Willen we dat er over 20 of 30 jaar ook nog een apostolaat van de broederschap zal zijn, en een Agneskerk, dan zijn nu reeds grotere giften en testamentaire beschikkingen nodig. Denkt u er eens over na wat u concreet kunt doen om de toekomst van kerk en apostolaat zeker te stellen. Voor informatie en inlichtingen kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden of de priesters.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor