1 april 2013

Fotoverslag Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paasvigilie en Pasen

Witte DonderdagIn de nacht waarin Hij werd overgeleverd heeft de Heer Jezus het brood in Zijn heilige en eerbiedwaardige
handen genomen, en Zijn ogen ten hemel opgeslagen tot God, Zijn almachtige Vader...

Aanbidding van het heilig Sacrament aan het rustaltaar.

De lijdensnacht is begonnen... de Kerk heeft zich ontdaan van alle versiering.

Goede Vrijdag

Het tabernakel is leeg, de godslamp brandt niet.

Bij aanvang van de plechtigheden liggen priester, diaken en subdiaken plat ter aarde.

De eeuwenoude Goede-Vrijdaggebeden worden gezongen. 

Kruishulde

De gelovigen komen het Kruis vereren.


Paasvigilie

De Paaskaars wordt geprepareerd met wierookkorrels.

Lumen Christi!

Zegening van het doopwater bij de doopvont.

Paaszondag

Bedankt voor de bloemen!

Het Evangelie wordt plechtig gezongen.

Een Engel des Heren daalde van de hemel en zei tot de vrouwen:
Hij, Die gij zoekt, is verrezen, zoals Hij gezegd heeft. Alleluja.

Christus, onze hoop, is opgestaan.

Ons Paaslam, Christus, is geslacht.