6 september 2013

Eerste vrijdag, toegewijd aan het H. Hart van Jezus


Heer, schenk aan alle volkeren rust en vrede. Geef dat over de gehele aarde deze kreet mag weerklinken:
"Eer aan het goddelijk Hart dat ons het heil heeft gebracht. Aan dat Hart zij eer en lof in eeuwigheid!"


Het heil van een koning is niet zijn leger,
de overwinning van een krijger is niet zijn kracht.
Ruiterij ter overwinning is een illusie;
een leger brengt niet het heil.
God waakt over hen die Hem vrezen,
die hun hoop stellen op Zijn Liefde,
om hen te ontrukken aan de dood,
hen in leven te houden bij hongersnood.

Vol hoop zien wij uit naar de Heer:
Hij is voor ons een steun en een schild.
De vreugde in ons hart komt van Hém,
Ons vertrouwen berust in Zijn heilige Naam.
Moge Heer, Uw Liefde over ons opgaan
omdat onze hoop gevestigd is op U!

En nu, koningen, wilt verstaan,
komt tot inkeer, rechters der aarde.
Dient de Heer met vrees,
betuigt Hem huiverend uw eerbied.
Wordt Hij vertoornd, dan zijt gij verloren:
Zijn toorn zal onverwacht ontbranden.
Zalig zijn zij die bij Hém hun toevlucht zoeken!


(naar: Psalm 32)