2 januari 2014

Van de pastoor: Nieuwjaarswens

Beminde gelovigen,

Dit eerste Informatiebulletin van 2014 begin ik met een nieuwjaarswens: Aan u allen een voorspoedig en gezegend nieuw jaar toegewenst!

Op zondag 19 januari bent u van harte welkom om nieuwjaarswensen uit te wisselen tijdens de nieuwjaarsreceptie in de grote zaal van de pastorie na de gezongen Hoogmis ter ere van Sint Agnes, die wij die dag vieren. Als iedereen een (koud) gerecht(je) meebrengt, dan kunnen wij een feestelijk buffet met elkaar delen.

Maandag 20 januari bestaat onze personele parochie voor de oude ritus, toegewijd aan Sint Jozef, precies één jaar. Wij danken iedereen die ons in het afgelopen jaar heeft ondersteund met gebed of financiële middelen, door giften, schenkingen en testamentaire beschikkingen. Wij hopen dat u dat zult blijven doen. Indien u wilt weten hoe u ons kunt helpen, vraagt u dat dan gerust aan ondergetekende of aan een van de bestuursleden.

Op zondag 5 januari zal aansluitend op de Hoogmis de plechtige wijding van het Driekoningenwater plaatsvinden. Indien u dit water mee naar huis wilt nemen, dan vraag ik u om van huis een lege fles mee te brengen. Er is die zondag géén gelegenheid om koffie te drinken.

Voor de maandelijkse aanbidding van het Allerheiligste Sacrament op de derde vrijdag wil ik graag een oproep doen aan u allen om op die middag te komen meebidden. Er komen nu eigenlijk te weinig mensen, terwijl de intentie zo belangrijk is, namelijk de heiliging van onze stad en parochie door eerherstel te brengen aan het heilig Sacrament. Ik wil u er nadrukkelijk op attenderen dat het om stille aanbidding gaat. Het is dus niet de bedoeling dat men hardop eigen gebeden zegt. Gemeenschappelijk gebed vindt plaats aan begin en einde van de Sacramentsuitstelling.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor