5 februari 2014

Van de pastoor: Hemelse genade en wereldse lasten

Beminde gelovigen,

Onze kerkrechtelijke status als parochie voor de traditionele liturgie bestaat nu ruim een jaar. Regelmatig te mogen verkeren in het bijzijn van het heilige is een onbeschrijflijke zegening voor u, zoals de genade van het heilig Misoffer voor de gehele schepping onbeschrijflijk groot is.

In deze wereld wordt ons alleen de genade van God gratis gegeven, wanneer wij ons tot Hem bekeren. Al het andere in het leven gaat gepaard met moeite en kosten. Dat geldt ook voor al het zichtbare en het uitwendige van de Kerk, zoals het kerkgebouw en de bijbehorende wereldse lasten, waaronder belastingen en verzekeringen. De waarheid is hard en brutaal: Er zijn geen anderen die deze lasten dragen dan u, want subsidies van kerkelijke of wereldlijke overheden zijn er vrijwel niet meer.

Ik vertrouw erop dat al het zegenrijke dat God en de Kerk u geven door u als het aller-waardevolste wordt beschouwd, en dat u de moeite van een financiële bijdrage uit dankbaarheid jegens God en de Kerk daardoor makkelijker zult kunnen dragen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor