3 november 2015

Van de pastoor: Restauratie kerkgebouw

Beminde gelovigen,

Bij het naderen van het kerkgebouw kunt u het al zien: eindelijk zijn de restauratiewerkzaamheden van start gegaan. Er zal gewerkt worden aan de dakdelen aan de achterzijde van de kerk en aan de voorgevel, dus aan alle plekken waarvoor in 2008 het geld ontbrak om de toenmalige restauratie voort te zetten.

Nu kunnen eindelijk, na 45 jaar achterstallig onderhoud, de resterende dakdelen – meer dan helft – die in zeer slechte staat verkeren, volledig vernieuwd worden. Het gehele kerkgebouw zal over enkele maanden voorzien zijn van een nieuw dak.

Daarna is de meest essentiële restauratie van het gebouw afgewerkt, maar voor de toekomst resteert er nog een cosmetische restauratie van de binnenzijde van de kerk. Daarmee kan pas worden aangevangen als de muren volledig zijn opgedroogd. Dat kan wel duren tot vijf jaar na voltooiing van het dak.

Het project van de kerkrestauratie heeft een lange en wisselvallige voorgeschiedenis gekend. Vele tegenvallers hebben ertoe geleid dat ik zo nu en dan bijna de moed ging verliezen. Indien de restauratie niet nu van start zou zijn gegaan, dan hadden wij binnen twee tot drie jaar geen bruikbare kerk meer ter beschikking gehad en hadden wij misschien met anderen een kerkgebouw moeten delen. God heeft echter tijdig onze gebeden verhoord en legt nu de verantwoordelijkheid voor de schoonheid van Zijn huis – een stenen voorafbeelding van het hemels Jeruzalem en woonplaats van God op aarde – in onze handen.

Aan u allen de bede om de restauratie ook financieel te ondersteunen. De kosten zijn bijzonder hoog. De helft, een bedrag van bijna € 130.000, moeten wij zelf opbrengen. De andere helft wordt gefinancierd uit een toegekende Rijkssubsidie.

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van R.-k. parochie H. Jozef te Amsterdam onder vermelding van ‘restauratie’. Bij voorbaat hartelijk dank!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor