16 mei 2010

Preek voor de zondag na Hemelvaartsdag

De herinnering aan het feest van de Hemelvaart van onze lieve Heer blijft vandaag naklinken in de teksten van deze Mis. Zij neemt zelfs een ongewoon weemoedige toon aan in het intredelied als wij zingen “Wend Uw gelaat niet van mij af”. Daar stelt de Kerk de belofte van de Heer tegenover, dat Hij ons door Zijn heengaan niet als wezen zal achterlaten. In het licht van de heilsgeheimen die het kerkelijk jaar nog voor ons zal openbaren, begrijpen wij dat Hij ons is voorgegaan, zoals ook de tussenzang ons voor ogen houdt en dan volgt nog sterker de aankondiging van de komst van de Heilige Geest, Die ons hart zal verblijden. De Heilige Geest, Die door Zijn werking in de Kerk van Christus zal getuigen en de apostelen zal bijstaan in de vervolgingen die zij voor hun getrouwheid zullen moeten doorstaan.

Beminde gelovigen, zoals de apostelen de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren doorbrachten met gebed, zo worden ook wij nu, in de lezing, aangezet tot waakzaamheid en gebed en tot het daadwerkelijk beoefenen van de naastenliefde, waardoor wij, naar het gezegde van Christus Zelf, de oprechtheid tonen van onze liefde voor Hem. Daden van naastenliefde zijn onder andere de gastvrijheid, de hartelijke ontvangst van zowel vreemden als genodigden. Deze liefde wordt moeilijker als zij een diepere inhoud krijgt door het gebod des Heren: “Hebt elkander lief, zoals Ik u heb liefgehad”. De heilige apostel Paulus preciseert dit gebod door te zeggen: “Zegent hen die u vervolgen, zegent hen en vervloekt hen niet”. Deze woorden geven een diep begrip van het gebod des Heren en een inkijk in het goddelijke wezen zelf, namelijk in de liefde die alles overwint. Door die liefde is de zonde overwonnen, want zo zeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij Zijn eigen Zoon gaf voor het leven van de wereld. Deze is Jezus Christus Die ten hemel is gestegen en Zijn Heilige Geest zal zenden aan de Kerk. Hij zal haar alle waarheid leren, en met haar zijn en in haar zijn.

De Heilige Geest stuurt en bewaart de Kerk. Hij leidt en heiligt ons in de mate waarin wij ons aan Zijn liefde en kracht overgeven. Ligt daarin niet alles besloten wat wij nodig hebben? De heilsgeheimen die het aanstaande Pinksterfeest ons voorhoudt leren dat de Heilige Geest alles in ons zal bewerken. Hij zal ons veranderen en Hij zal ons omvormen en verheffen, zodat de woorden die Christus bij Zijn hemelvaart tot Zijn Kerk sprak ook voor ons waarheid zullen worden: “Zie, Ik ga voor u heen”. Hij is ons vooruitgegaan en wij zullen Hem volgen, nadat wij, geleid door de Heilige Geest en geheiligd door de sacramenten, uit dit leven treden.

Beminde gelovigen, wij behoren uit liefde voor Jezus en in gehoorzaamheid aan Zijn woord uit te zien naar de komst van de beloofde Heilige Geest. Wij bezitten Hem reeds en Hij heeft ons ongetwijfeld al vaak geholpen en gesteund, en dus ons leven naar een hoger niveau gebracht, maar hoger is nog niet volmaakt. Daarom moeten wij altijd openstaan voor de voortdurende uitstorting van de Heilige Geest, opdat Hij, in ons streven naar een volmaaktere liefde voor Jezus, ons helpt tot een nog trouwer naleven van Zijn woord en om volgzamer te zijn aan Zijn voorbeeld. Amen.